iSamosprava | Daňový úrad/Osobné údaje: Zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov
 • Právo občana na informácie vs. právo na ochranu osobnosti verejného činiteľa

  Prinášame rozhovor s advokátom JUDr. Martinom Dočárom k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 655/2017-48. Rozhovor nájdete v servisných aktualitách.
 • Kto sa zapisuje do OR ako konečný užívateľ výhod v prípade obecnej s.r.o., kde jediným spoločníkom takejto spoločnosti je obec?

  Odpoveď na uvedenú otázku nájdete v sekcii Právnické osoby obce - Príklady z praxe.
 

Kalendár

 •  
  15.06. - 15.06.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni v roku 2019
 •  
  01.07. - 01.07.2019
  Vydanie VZN podľa ust. § 79 ods. 6 zákona o hazardných hrách o umiestnení herne
 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Daňový úrad/Osobné údaje: Zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov

Právny stav k 26.02.2014

Otázka:

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška  daňových nedoplatkov  presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur je vypracovaný  na  účely  zverejnenia,  na  ktorý  nás  oprávňuje ustanovenie   § 52  ods.  2 zákona č. 563/2009 Z. z. o  správe  daní (daňový poriadok) v platnom znení.

Zverejňuje sa:

 

 1. meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,
 2. obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
 3. suma nedoplatku.

 

Nie je to v rozpore so zákonom č. 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení?

Odpoveď:

Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). V zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov je: „prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky“

Z dôvodovej správy k Zákonu o ochrane osobných údajov vyplýva: „Účel spracúvania, prípadne aj podmienky spracúvania môže ustanoviť osobitný zákon, potom prevádzkovateľom je ten, koho na plnenie účelu spracúvania ustanovuje zákon alebo kto splní zákonom ustanovené podmienky.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľom je aj ten, komu toto postavenie priamo vyplýva z osobitného zákona. V zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré vymedzuje právny základ spracúvania osobných údajov môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje len na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovení tohto zákona alebo osobitného zákona, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Takýmto osobitným zákonom je aj zákon č. 563/2009 Z. z. o  správe  daní (daňový poriadok) v platnom znení (ďalej len „Daňový poriadok“). V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 Daňového poriadku je obec správcom dane.

Ustanovenie § 164 Daňového poriadku zakotvuje: „Na účely správy daní sú správca dane, finančné riaditeľstvo a ministerstvo oprávnené spracúvať osobné údaje daňových subjektov, zástupcov daňových subjektov a iných osôb podľa osobitného predpisu; osobné údaje možno sprístupniť len obci ako správcovi dane, finančnej správe a ministerstvu a v súvislosti so správou daní a plnením úloh podľa osobitného predpisu aj inej osobe, súdu a orgánom činným v trestnom konaní. V informačných systémoch možno spracúvať meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu jej trvalého pobytu a rodné číslo, ak jej nebolo pri registrácii pridelené identifikačné číslo.“

Na základe uvedených zákonných ustanovení nie je zverejnenie údajov o fyzickej osobe, ktorá je daňovým dlžníkom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 Daňového poriadku  v rozpore so Zákonom o ochrane osobných údajov. Právnym základom pre zverejňovanie osobných údajov v rozsahu uvedenom Daňovým poriadkom je tento osobitný zákon, ktorý umožňuje prevádzkovateľovi vykonávať spracovanie osobných údajov aj formou zverejnenia.

Mgr. Matej Trnavský, advokátsky koncipient


< Späť