iSamosprava | TAS: Rozhovor k novému Zákonu o registri partnerov verejného sektora

TAS: Rozhovor k novému Zákonu o registri partnerov verejného sektora

S účinnosť odo dňa 01. februára 2017 bola zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) zavedená povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora pre všetky subjekty, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za partnerov verejného sektora.

Na základe veľkého záujmu obcí a miest o informácie spojené s registráciou do registra partnerov verejného sektora, Centrálny portál pre samosprávu oslovil odborného garanta portálu advokátsku kanceláriu GARANT PARTNER legal s. r. o., ako oprávnenú osobu na zápis do registra partnerov verejného sektora, so žiadosťou o poskytnutie rozhovoru. Mgr. Matej Trnavský, ktorý ako predstaviteľ front office advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o. zabezpečuje proces registrácie odpovedal na nasledujúce otázky:

  • Môžete nám bližšie vysvetliť čo máme pod povinnosťou registrácie do registra partnerov verejného sektora rozumieť a aký bol účel zavedenia tejto registrácie?

Účelom Zákona o registri partnerov verejného sektora je zavedenie registra partnerov verejného sektora s cieľom upraviť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát a tiež samospráva do právnych vzťahov. Na rozdiel od doterajšej úpravy prekračuje Zákon o registri partnerov verejného sektora rámec verejného obstarávania a pokrýva nakladanie so širším spektrom verejných zdrojov, a nie len s tými vo verejnom obstarávaní.

Zákonodarca podmienil prístup k verejným zdrojom zápisom v registri, z ktorého musia byť zrejmí koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora. Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá spĺňa zákonom vymedzené znaky a ktorá prijíma verejné zdroje nad určený zákonný limit. Zákon obsahuje pozitívne vymedzenie partnera verejného sektora a súčasne aj jeho negatívne vymedzenie. Kto je parterom verejného sektora rozoberám v osobitnom odbornom článku, ktorý je zverejnený na Centrálnom portáli pre samosprávu (pozn. článok si môžete prečítať TU.)

  • Aké povinnosti z toho vyplývajú pre samosprávu?

Obce a mestá nemajú povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora, nakoľko sú subjektmi verejnej správy, a tak nespadajú pod definíciu partnera verejného sektora.

Obce a mestá sú vo väčšine prípadov práve tou zmluvnou stranou, ktorá vstupuje s partnerom verejného sektora do právnych vzťahov a to, či už prostredníctvom verejného obstarávania alebo napríklad aj pri nadobudnutí majetku obce. V tejto súvislosti sú podľa novej právnej úpravy obce a mestá povinné sledovať dodržanie podmienky zápisu v registri ako podmienky uzavretia zmluvy po skončení procesu verejného obstarávania. Podmienku zápisu v registri je však potrebné vnímať v súvislosti s finančnými limitmi zákona. Rovnako aj do zákona o majetku obcí sa zavádza nová podmienka pre nadobudnutie majetku obce, ktorá spočíva v zápise do registra. Povinnosť zápisu do registra je daná vtedy, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa uchádza o majetok obce alebo mesta spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora.

Pozornosť by som rád upriamil na starostov obcí, primátorov miest, poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, ktorí spadajú pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Ak sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, je partner verejného sektora povinný túto skutočnosť uviesť, nakoľko ide o osobitnú kategóriu údajov, ktorá sa zapisuje do registra. Verejný funkcionár sa zapisuje do registra aj keď nevyhnutne nemusí byť konečným užívateľom výhod, postačuje ak je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry. Pod riadiacou štruktúrou spoločnosti sa okrem štatutárneho orgánu a prokuristu rozumie aj vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

  • Môžete nám priblížiť nejakú zaujímavosť spojenú s registráciou?

Zaujímavosťou, s ktorom sme sa pri registrácii stretli je, že o zápis do registra sa zaujíma aj množstvo subjektov, ktoré v súčasnej dobe nespĺňajú zákonné limity. V tejto súvislosti by som rád zdôraznil to, že finančné limity boli zákonodarcom analyzované a definované s ohľadom na mieru administratívnej záťaže. Mnohé subjekty, ktoré sa na nás obrátili, chce byť voči subjektom verejného sektora transparentným a dôveryhodným subjektom, a preto vítajú vyššie požiadavky na transparentnosť právnych vzťahov so štátom. V ich prípade pôjde o dobrovoľnú registráciu.

V prípade záujmu o konzultácie k registru partnerov verejného sektora alebo k zabezpečeniu procesu registrácie, nás kontaktujte na:

tel. č. 0917 701 358 / sekretariat@gplegal.eu 


Tlačová agentúra samosprávy, spracované dňa 24.02.2017


< Späť