iSamosprava | TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.

Novela veterinárneho zákona zmení definíciu zvieraťa v Občianskom zákonníku. Zviera bude mať svoj osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami. Živé zviera nie je vec a ustanovenia o veciach sa na živé zvieratá použijú primerane, len v rozsahu, ktorý neodporuje jeho povahe. Týmto krokom sa má výrazne zlepšiť vymáhanie práv zvierat v prípade týrania. Po novom bude možné poukázať, že sa porušujú práva cítiacej bytosti a nie predmetu. V prípadoch týrania bude môcť veterinárny inšpektor majiteľovi zviera odobrať.

Ďalej sa zavádzajú systémové nástroje v boji proti množiteľom psov – jasnou identifikáciou a registráciou psov aj ich vlastníkov. Povinným čipovaním psov sa má do niekoľkých rokov dosiahnuť stav, keď nebudú útulky preplnené a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom. Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od jeho narodenia. V prípade jeho predaja, resp. darovania inej osobe, bude musieť byť začipovaný ešte pred zmenou majiteľa, a to bez ohľadu na vek šteňaťa. Čipovanie budú zabezpečovať veterinárni lekári.

Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá, a to už do nasledujúceho pracovného dňa tak, že ich zaevidujú do Registra odchytených túlavých zvierat, ktorý vytvorí a bude spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Obciam sa už nebude prikazovať zriadenie útulku. Budú mať možnosť uzatvoriť zmluvu s útulkom alebo karanténnou stanicou vo svojom okolí. Novela zákona prináša súčinnosť samospráv pri odchyte túlavých zvierat a uľahčí aj prevod vlastníctva nájdeného zvieraťa s cieľom jeho čo najskoršej adopcie.

Zmení sa aj prístup k cirkusovým zvieratám. Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení pre cirkusy. Ministerstvo v nadväznosti na novelu zákona pripraví vyhlášku, ktorá stanoví, že nebude možné použiť vybrané druhy divo žijúcich zvierat na verejné vystupovanie, čiže také, kde by museli predvádzať človekom naučené a v prírode sa bežne nevyskytujúce správanie.

Novela zákona bude posunutá do medzirezortného pripomienkového konania ešte v letných mesiacoch. Novela zákona by mala byť účinná od 01. januára 2018.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 27.06.2017

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, www.mpsr.sk


< Späť