iSamosprava | TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.

Novela veterinárneho zákona zmení definíciu zvieraťa v Občianskom zákonníku. Zviera bude mať svoj osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami. Živé zviera nie je vec a ustanovenia o veciach sa na živé zvieratá použijú primerane, len v rozsahu, ktorý neodporuje jeho povahe. Týmto krokom sa má výrazne zlepšiť vymáhanie práv zvierat v prípade týrania. Po novom bude možné poukázať, že sa porušujú práva cítiacej bytosti a nie predmetu. V prípadoch týrania bude môcť veterinárny inšpektor majiteľovi zviera odobrať.

Ďalej sa zavádzajú systémové nástroje v boji proti množiteľom psov – jasnou identifikáciou a registráciou psov aj ich vlastníkov. Povinným čipovaním psov sa má do niekoľkých rokov dosiahnuť stav, keď nebudú útulky preplnené a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom. Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od jeho narodenia. V prípade jeho predaja, resp. darovania inej osobe, bude musieť byť začipovaný ešte pred zmenou majiteľa, a to bez ohľadu na vek šteňaťa. Čipovanie budú zabezpečovať veterinárni lekári.

Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá, a to už do nasledujúceho pracovného dňa tak, že ich zaevidujú do Registra odchytených túlavých zvierat, ktorý vytvorí a bude spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Obciam sa už nebude prikazovať zriadenie útulku. Budú mať možnosť uzatvoriť zmluvu s útulkom alebo karanténnou stanicou vo svojom okolí. Novela zákona prináša súčinnosť samospráv pri odchyte túlavých zvierat a uľahčí aj prevod vlastníctva nájdeného zvieraťa s cieľom jeho čo najskoršej adopcie.

Zmení sa aj prístup k cirkusovým zvieratám. Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení pre cirkusy. Ministerstvo v nadväznosti na novelu zákona pripraví vyhlášku, ktorá stanoví, že nebude možné použiť vybrané druhy divo žijúcich zvierat na verejné vystupovanie, čiže také, kde by museli predvádzať človekom naučené a v prírode sa bežne nevyskytujúce správanie.

Novela zákona bude posunutá do medzirezortného pripomienkového konania ešte v letných mesiacoch. Novela zákona by mala byť účinná od 01. januára 2018.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 27.06.2017

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, www.mpsr.sk


< Späť