iSamosprava | Zástupca starostu/primátora

Zástupca starostu/primátora

Zástupca starostu je zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý po poverení starostom zastupuje starostu spravidla celé funkčné obdobie. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Starosta poverí zastupovaním poslanca zastupiteľstva do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak starosta neurobí v tejto lehote, kompetencia zvoliť zástupcu starostu prechádza uplynutím 60 dňovej lehoty na obecné zastupiteľstvo.

Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie.

Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu.  

Dôvodové správy (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (1)
§ Zástupca starostu/primátora: Ustanovenie zástupcu starostu v obci
Vytvorené: 9. 09. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Predmetom článku je priblíženie funkcie zástupcu starostu v obci ako i spôsob jeho ustanovenia.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Prípadové štúdie (24)
Zástupca starostu: Odvody za krátkodobo uvoľneného zástupcu starostu
Vytvorené:10. 02. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Aké odvody (verejné zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, dôchodkové poistenie invalidné, úrazové, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond solidarity) je obec povinná odvádzať za poslanca , ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu starostu?

Zástupca primátora: Štvrťročné odmeny za výkon činnosti
Vytvorené:31. 01. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môžu byť dlhodobo uvoľnenému zástupcovi primátora vyplatené okrem mesačného platu (vo výške najviac 70% platu primátora) aj štvrťročné odmeny za výkon činnosti napr. vo výške 20% zo súčtu platov za štvrťrok? Môžu byť takéto štvrťročné odmeny vyplatené neuvoľnenému zástupcovi primátora? Vzťahuje sa možnosť vyplatenia odmien podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení len na neuvoľneného zástupcu primátora?

§ Zástupca starostu/primátora: Odmena zástupcu starostu ako poslanca
Vytvorené:28. 01. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Poslancom obecného zastupiteľstva patrí v zmysle schválených zásad odmeňovania odmena za spracovanie materiálu, ktorý bol predložený na zasadnutie OZ a uznesením schválený. Patrí táto odmena aj zástupcovi starostu, ktorý zastupuje starostu obce v zmysle §13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (starosta sa vzdal mandátu)?

Zástupca starostu: Schvaľovanie platu dlhodobo uvoľneného zástupcu starostu poslanca po novom
Vytvorené:28. 01. 2019
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Kto bude schvaľovať plat poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora? Čo sa pri zástupcoch primátora považuje za „dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie“? Ak sa zástupca primátora nebude považovať za dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie zástupcu, bude odmeňovaný výlučne odmenou tak ako ostatní poslanci a nebude mať nárok na dovolenku?

Zastupiteľstvo: Odmeňovanie „úväzkového“ zástupcu starostu po novom
Vytvorené:28. 01. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Vzťahuje sa obmedzenie ročného príjmu poslancov v zmysle novely zákona o obecnom zriadení aj na zástupcu starostu, ktorý pracuje len čiastočný úväzok a je zamestnaný v inom pracovnom pomere? 

Zástupca starostu/primátora: Nárok na odchodné viceprimátora
Vytvorené:17. 12. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Zástupca primátora v našom meste vykonával túto funkciu na plný úväzok tri funkčné obdobia a pred začiatkom výkonu funkcie bol zamestnaný ako prednosta mestského úradu. Pracovný pomer ukončil dohodou z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie zamestnanca obce s funkciou poslanca MsZ. Počas funkčného obdobia mal priznaný starobný dôchodok. Má nárok pri skončení výkonu funkcie zástupcu starostu na vyplatenie odchodného?

Zástupca starostu: Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zástupcu primátora
Vytvorené:13. 12. 2018
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Zástupkyni primátora zostala nevyčerpaná dovolenka. Je potrebné aby o preplatení nevyčerpanej dovolenky rozhodlo mestské zastupiteľstvo ?

Zástupca starostu: Odmena pri dlhodobej neprítomnosti starostu
Vytvorené: 4. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Starosta obce je dočasne neprítomný z dôvodu jeho zdravotného stavu. Jeho úlohy počas tohto obdobia prevzal poslanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru na výkon funkcie zástupcu starostu. Zástupca starostu dostáva od obce plat. Je však oprávnený za výkon úloh starostu obce počas jeho neprítomnosti dostať aj odmeny?  

§ Zástupca starostu/primátora: „Staronový“ zástupca starostu
Vytvorené:25. 11. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obci sa konali doplňujúce voľby na starostu obce. Novozvolený starosta chce vo funkcii doterajšieho zástupcu starostu. Môže novozvolený starosta o tejto skutočnosti obecné zastupiteľstvo iba informovať alebo musí odvolať a nanovo vymenovať toho istého poslanca za svojho zástupcu?

Starosta/Primátor: Tvorba sociálneho fondu z platu zástupcu starostu
Vytvorené:30. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Tvoria obce sociálny fond aj z platu zástupcu starostu?

§ Zástupca starostu: Má zástupca starostu povinnosť oznámiť svoje majetkové pomery?
Vytvorené:19. 03. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce sa vzdal mandátu. Zastupuje ho jeho zástupca podľa § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Je povinnosťou tohto zástupcu podať komisii na ochranu verejného záujmu oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov?

Starosta/Primátor: Čo po odstúpení zástupcu starostu ak mandát starostu zanikol?
Vytvorené:18. 03. 2016
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Môže sa zástupca starostu obce vzdať svojej funkcie po tom, čo sa svojej funkcie vzdal starosta obce? Ak môže, aký bude postup?

Zastupiteľstvo/Starosta: Interpelácia zástupcu starostu obce bez obecnej rady?
Vytvorené:11. 03. 2016
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Môže poslanec obecného zastupiteľstva na zasadnutí obecného zastupiteľstva interpelovať zástupcu starostu obce aj napriek tomu, že obecná rada v obci nie je zriadená?

§ Starosta/Zástupca starostu/Voľby: Zánik mandátu starostu a nové voľby
Vytvorené:24. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aké kroky má obce urobiť, keď na základe vzdania sa mandátu došlo k zániku funkcie starostu obce?

Zastupiteľstvo: Interpelácia (zástupcu) starostu obce
Vytvorené:13. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže poslanec obecného zastupiteľstva interpelovať zástupcu starostu (bez rozdielu právomocí, ktorými ho starosta v písomnom poverení poveril) na zasadnutí obecného zastupiteľstva v rámci bodu rokovania - interpelácie? Môžu obyvatelia obce alebo občania interpelovať starostu obce alebo je to výsostné oprávnenie iba poslancov?

§ Zástupca starostu/primátora: Postavenie zástupcu starostu pri výkone jeho činnosti
Vytvorené:23. 04. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Funkcia zástupcu starostu nie je vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, a preto si nemôže z titulu zastávania funkcie zástupcu starostu uplatňovať nároky vyplývajúce zo Zákonníka práce. To znamená, že nemôže ísť na ošetrenie k lekárovi, nemá právo na odpočinok a iné?

§ Zástupca starostu/primátora: Nárok na odstupné pre zástupcu starostu
Vytvorené:21. 04. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Má zástupca starostu nárok na odstupné, ak funkciu zástupcu starostu vykonával po smrti starostky 8 mesiacov do nových volieb, v ktorých neuspel a teraz si nárokuje na 3 mesačné odstupné?

§ Zástupca starostu/primátora:Nárok zástupcu starostu na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
Vytvorené:17. 04. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Má aj zástupca starostu nárok na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie? Vzťahuje sa aj na zástupcu starostu ustanovenie Zákonníka práce § 141 - dôležité osobné prekážky v práci?

§ Zástupca starostu/primátora: Rozdiel medzi odmenou a platom zástupcu starostu
Vytvorené: 5. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Patrí zástupcovi primátora plat aj v takom prípade, že je momentálne evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný alebo podniká? A aký je rozdiel medzi platom a odmenou zástupcu primátora?

§ Zástupca starostu/primátora: Kto určuje v obci odmenu zástupcovi starostu?
Vytvorené: 1. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Kto určuje v obci odmenu zástupcovi starostu? Obecné zastupiteľstvo prijalo Zásady odmeňovania poslancov, kde je určené:

  1. výška odmeny zástupcu starostu závisí od rozsahu jeho poverenia a časovej náročnosti
  2. výšku odmeny zástupcu starostu určuje starosta obce.

Starosta trvá na tom, že keď mu  určuje rozsah poverenia, má právo mu určovať sám aj odmenu. Nemá odmenu zástupcu starostu určovať zastupiteľstvo? Výšku odmeny zástupcu starostu nikde nezverejňuje.

Starosta/Zástupca starostu: Kompetencie zástupcu starostu obce v čase práceneschopnosti a dovolenky starostu obce
Vytvorené: 8. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce bol dlhodobo práceneschopný. V januári 2014 odvolal svojho zástupcu, ktorý mal poverenie na jeho zastupovanie a vymenoval nového zástupcu starostu obce. V novom poverení uviedol právomoc na jeho zastupovanie počas jeho práceneschopnosti. Medzitým v júni 2014 starosta ukončil svoju práceneschopnosť a hneď začal čerpať riadnu dovolenku. 

Starosta nerozšíril vo svojom poverení rozsah zastupovania, zástupca starostu obce tak nemá zrejme právo na jeho zastupovanie. Súčasný zástupca starostu obce však napriek tomu rozhoduje vo všetkých veciach a narába s majetkom obce bez obmedzenia. Je takýto postup správny? Ak nie, čo môžem ako poslanec obecného zastupiteľstva urobiť?

§ Starosta/Zástupca starostu: Starosta obce a zástupca starostu ako rodinní príslušníci
Vytvorené:30. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Môže starosta vymenovať na post zástupcu starostu svojho priameho potomka, ak je potomok členom obecného zastupiteľstva?
§ Zástupca starostu/primátora: Menovanie zástupcu starostu
Vytvorené: 6. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V príklade z praxe podávame odpoveď na otázku menovania zástupcu starostu po dobrovoľnom odstúpení pôvodného zástupcu starostu.
§ Zástupca starostu/primátora: Odmeňovanie zástupcu starostu
Vytvorené:23. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Ktorý orgán obce podľa zákona o obecnom zriadení má oprávnenie schvaľovať odmenu zástupcovi starostu?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (2)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť