iSamosprava |
 predošlá | 12345678910 353 354 |

Majetok: Bezpečnosť detských ihrísk po novom

iSamosprava >
Piatok, 10. 07. 2020

Čo s detskými ihriskami uvedenými do prevádzky pred účinnosťou zákona č. 371/2019 Z. z.? Mali by staré hracie prvky spĺňať štandardy podľa aktuálneho zákona? Je potrebné zabezpečiť inšpekčný certifikát aj na detské ihrisko uvedené do prevádzky do 31.12.2019 v prípade, ak sa v ňom osadí jeden nový hrací prvok?


Čítajte viac...

Majetok: Pripravované zmeny v oblasti nájomného bývania

iSamosprava >
Piatok, 10. 07. 2020

Dňa 09.07.2020 boli zverejnené predbežné informácie k:

1.    Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a

2.    Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.


Čítajte viac...

Interné riadenie: Zaradenie do 6. platovej triedy a kvalifikačný predpoklad

iSamosprava >
Streda, 08. 07. 2020

Môžeme zaradiť zamestnanca s poukazom na § 5 ods. 9 zákona č. č. 553/2003 Z. z. do 6. platovej triedy v kategórii samospráva, ak má ukončené úplné stredné vzdelanie ale nemá vysokoškolské vzdelanie?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Starosta: Spôsob fungovania komisie verejného záujmu vs. starosta

iSamosprava >
Utorok, 07. 07. 2020

V  zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je starosta obce je povinný podať písomné oznámenie za rok 2019. Súčasťou má byť oznámenie majetkových pomerov starostu obce a majetkových pomerov manželky starostu. Členovia komisie sú poslancami obecného zastupiteľstva.

Ako má daná komisia prebiehať? Ako majú členovia komisie postupovať? Čo je povinný starosta obce predložiť na danú komisiu? Môže si predseda, resp. členovia komisie dokumenty ponechať na pár dní?


Čítajte viac...

Interné riadenie: Započítanie starostlivosti o dieťa do praxe

iSamosprava >
Pondelok, 06. 07. 2020

Je možné započítať do praxe zamestnanca dobu starostlivosti o dieťa, ak zamestnankyňa v čase starostlivosti o dieťa nemala zamestnávateľa ale bola evidovaná na úrade práce? Je možné do praxe započítať aj činnosti vykonávane na základe živnostenského oprávnenia?


Čítajte viac...

Obec/ Mesto/ Legislatíva: Pripravované zmeny v oblasti dopravy a bezpečnosti detských ihrísk

iSamosprava >
Piatok, 03. 07. 2020

Dňa 26.06. 2020 bola zverejnená v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyhláška, ktorej účelom je zlepšenie dopravnej situácie v menších obciach, a to presmerovaním ťažkej dopravy mimo oblasti určené na bývanie. 03.07.2020 bola zverejnená predbežná informácia k pripravovanému právnemu predpisu, ktorým sa mení zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ktorého účelom je hlavne zjednodušiť systém týkajúci sa požiadaviek na bezpečnosť detských ihrísk. 


Čítajte viac...

Majetok/Právnické osoby obce: Dotácia na nájom obecnej nehnuteľnosti

iSamosprava >
Piatok, 03. 07. 2020

Môže obec v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií a zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach ako prenajímateľ požiadať o dotáciu, ak prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi obchodnej spoločnosti s.r.o. (so 100% účasťou obce) a následne táto s.r.o. do podnájmu iným podnikateľom?


Čítajte viac...

Sociálne: Aktuálne účinné predpisy v sociálnej oblasti

iSamosprava >
Piatok, 03. 07. 2020

V sociálnej oblasti boli prijaté nasledovné právne predpisy:

1. Vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka.

2. Nariadenie Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

3. Nariadenie Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. 


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 353 354 |