iSamosprava | Aktuality,Právo,Správne konanie/ Priestupkové konanie
 • Pripravuje sa nový Zákon o údajoch

  viac sa dočítate v legislatívnej správe v našom servisnom menu.
 • Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži

  pripravujeme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, sledujte nás.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách
 predošlá | 1234 |

Správne konanie: Deň právoplatnosti vyznačovaný na rozhodnutiach

iSamosprava > Aktuality,Právo,Správne konanie/ Priestupkové konanie
Piatok, 14. 09. 2018

Ktorý deň je potrebné vyznačiť na rozhodnutí obce ako deň právoplatnosti? Posledný deň lehoty na odvolanie alebo nasledovný deň po jej uplynutí? 


Čítajte viac...

Priestupkové konanie: Poverenie prejednávať priestupky

iSamosprava > Aktuality,Právo,Správne konanie/ Priestupkové konanie
Piatok, 13. 04. 2018

Môže starosta obce poveriť prejednaním priestupku poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý je zároveň aj zástupcom starostu? Kto môže prejednať priestupok, ktorý bol spáchaný na území obce a komu bude prislúchať príjem z výnosu pokuty?


Čítajte viac...

Správne/Priestupkové konanie: Vymáhanie blokových pokút obecnej polície

iSamosprava > Aktuality,Právo,Správne konanie/ Priestupkové konanie
Streda, 04. 04. 2018

Je obec oprávnená vymáhať blokovú pokutu uloženú obecnou políciou sama bez súdneho exekútora?


Čítajte viac...

Obec/Priestupkové konanie: Postup obce voči nedisciplinovanému držiteľovi psa

iSamosprava > Aktuality,Právo,Správne konanie/ Priestupkové konanie
Streda, 31. 05. 2017

Ako má obec postupovať pri riešení opakujúcich sa sťažností od obyvateľov na voľný pohyb psov ohrozujúcich okoloidúcich? Psy sa pohybujú voľne a ohrozujú okoloidúcich aj napriek upozorneniu majiteľky psov listom.


Čítajte viac...

Stavebný úrad/Správne konanie: Rozsah nazerania do spisu účastníkom stavebného konania

iSamosprava > Aktuality,Právo,Správne konanie/ Priestupkové konanie
Piatok, 21. 04. 2017

Účastník stavebného konania má záujem nazrieť do spisu a vytvoriť si kópie všetkých materiálov. Do akej miery mu to má byť umožnené? Akým spôsobom treba zabezpečiť ochranu osobných údajov ďalších účastníkov konania?


Čítajte viac...

Správne/Priestupkové konanie: Lehota zániku zodpovednosti za priestupok

iSamosprava > Aktuality,Právo,Správne konanie/ Priestupkové konanie
Štvrtok, 16. 02. 2017

Je pri priestupkovom konaní dôležitý dátum, kedy sa priestupok stal alebo kedy sa o tom stavebný úrad (obec) dozvedel?


Čítajte viac...

Správne a priestupkové konanie: Konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky

iSamosprava > Aktuality,Právo,Správne konanie/ Priestupkové konanie
Štvrtok, 11. 02. 2016

Obci bol postúpený políciou spis s tým, že sa nejedná o trestný čin ale o priestupok vo veci zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Musí sa v takomto prípade urobiť celé priestupkové konanie alebo postačí aj rozkaz, keďže nám bol odstúpený spis so všetkými vyjadreniami dotknutých? Obvinení z priestupku budú obidvaja zákonní zástupcovia (otec aj matka). Ukladá sa pokuta jedným rozkazom (prípadne rozhodnutím) obidvom alebo každému zvlášť?


Čítajte viac...

Správne konanie/VÚC: Správny poplatok vyrubený obcou voči VÚC?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Správne konanie/ Priestupkové konanie
Utorok, 08. 12. 2015

Samosprávny kraj požiadal obec ako príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá bola povolená stavebným povolením. Má obec vybrať správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. ?


Čítajte viac...
 predošlá | 1234 |