iSamosprava | Aktuality,Právo,Stavebný úrad - obec
 predošlá | 1234567 |

Stavebný úrad/Daňový úrad: Miestny poplatok za rozvoj za garáž a hospodársku budovu

iSamosprava > Aktuality,Právo,Stavebný úrad - obec
Piatok, 24. 07. 2020

Je možné stavbu označenú ako "garáž" alebo „hospodárska budovu“ členenú na skladové priestory a garáž vo vzťahu k poplatku za rozvoj považovať za ostatnú stavbu?


Čítajte viac...

Stavebný úrad/Parkovanie: Zmena stavby a nedostatok parkovacích miest

iSamosprava > Aktuality,Právo,Stavebný úrad - obec
Piatok, 22. 05. 2020

Aké možnosti má obec pokiaľ osoba rekonštruuje objekt a nebude mať dostatok parkovacích miest pre návštevníkov jeho prevádzky. Je možné, aby bolo parkovanie zabezpečené na neďalekom parkovisko inej prevádzky? Ak áno, ako to zabezpečiť (dopravné značenie, či oznamovacie tabule)?


Čítajte viac...

Stavebný úrad: Postavenie spoločného stavebného úradu

iSamosprava > Aktuality,Právo,Stavebný úrad - obec
Pondelok, 16. 03. 2020

Má stavebný úrad vlastnú právny subjektivitu, má vykonávať právne úkony stavebný úrad alebo obec, ktorá je stavebným úradom? Ak je obec zároveň účastníkom stavebného konania je potrebné, aby sa dokumenty doručovali zo spoločného stavebného úradu priamo obci?


Čítajte viac...

Stavebný úrad: Forma rozhodovania o pridelení súpisného čísla

iSamosprava > Aktuality,Právo,Stavebný úrad - obec
Sobota, 22. 02. 2020

Akou formou sa vydáva rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, vydáva sa rozhodnutím (výroková časť/odôvodnenie) alebo oznámením o určení súpisného čísla (s požadovanými náležitosťami)?


Čítajte viac...

VZN/Stavebný úrad: Určovanie ochranného pásma pohrebiska od 1.1.2020

iSamosprava > Aktuality,Právo,Stavebný úrad - obec
Štvrtok, 19. 12. 2019

Je potrebné prijať VZN o ochrannom pásme pohrebiska do 31.3.2020? Ak takéto VZN obec neprijme zaniká predošlé ochranné pásmo pohrebiska určené zákonom o pohrebníctve? Je možné stanoviť ochranné pásmo zvlášť pre konkrétny cintorín?


Čítajte viac...

Stavebný úrad: Správny poplatok za poskytnutie územnoplánovacej informácie

iSamosprava > Aktuality,Právo,Stavebný úrad - obec
Streda, 16. 10. 2019

Môže obec či požadovať za poskytnutie územnoplánovacej informácie zaplatenie správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch?


Čítajte viac...

Stavebný úrad/ Sociálne: Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb

iSamosprava > Aktuality,Právo,Stavebný úrad - obec
Streda, 03. 07. 2019

Bezbariérovosť stavieb by sme mohli zadefinovať ako navrhovanie a riešenie stavieb tak, aby ich bolo možné užívať osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bez cudzej pomoci. Ide tak o stavbu, ktorá umožňuje pohodlný vstup a pohyb v nej osobe, ktorá je rôznym spôsobom obmedzená na pohybe. Naša právna úprava tento pojem nevymedzuje, avšak bezbariérovosť stavieb sa dosahuje prostredníctvom jednotlivých požiadaviek stanovených vyhláškou k Stavebnému zákonu.


Čítajte viac...

Stavebný úrad: K nariadeniu osadenia zachytávačov snehu na streche domu

iSamosprava > Aktuality,Právo,Stavebný úrad - obec
Streda, 15. 05. 2019

Ako riešiť situáciu, ak vlastník nemá na svojom dome osadené zachytávače snehu na streche? Je možné nerešpektovanie výzvy stavebného úradu na osadenie zachytávačov snehu riešiť uložením pokuty v priestupkovom konaní?


Čítajte viac...
 predošlá | 1234567 |