iSamosprava | Aktuality,Právo,Sociálne - obec
 predošlá | 12345678910 |

Sociálne/Legislatíva: Zmena výšky príspevku v zariadeniach s odkázanosťou na rok 2021

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - obec
Štvrtok, 28. 05. 2020

Dňa 26.5.2020 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2021.


Čítajte viac...

Sociálne: Preradenie zamestnancov jaslí do karanténneho strediska?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - obec
Štvrtok, 30. 04. 2020

Sme prevádzkovatelia detských jaslí, ktorých prevádzka je momentálne prerušená. Sme subjekt hospodárskej mobilizácie? Mohli by sme zamestnancov využiť na prácu v karanténnom stredisku, v ktorom budú umiestnení čakatelia – budúci prijímatelia sociálnej služby a za akých podmienok? 


Čítajte viac...

Sociálne: Výberové konanie na riaditeľa DSS počas mimoriadnej situácie

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - obec
Štvrtok, 16. 04. 2020

Vzhľadom sa súčasnú mimoriadnu situáciu ako máme riešiť potrebu vyhlásenia výberového konania na riaditeľa Domova dôchodcov ako rozpočtovej organizácie obce. Momentálne je poverený riaditeľ najdlhšie na dobu 6 mesiacov.

Je prípustné poveriť tohto riaditeľa do doby ukončenia mimoriadnej situácie bez vyhlásenia nového výberového konania?


Čítajte viac...

Sociálne: Osobný rozsah núdzovej pracovnej povinnosti v zariadeniach sociálnych služieb

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - obec
Streda, 08. 04. 2020

Vzťahuje sa uložená pracovná povinnosť v núdzovom stave aj na zamestnancov sociálneho úseku a THP zamestnancov?


Čítajte viac...

Interné riadenie/Sociálne: Zaradenie opatrovateľky do platovej triedy a vzdelanie podľa starších právnych predpisov

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - obec
Streda, 20. 11. 2019

Otázka: Zamestnankyňa má ukončenú 2 ročnú odbornú školu, ktorú ukončila v roku 1972 a ako doklad predložila vysvedčenie z 2.ročníka. Zároveň má absolvovaný opatrovateľský kurz v rozsahu 230 hodín. Môže byť táto zamestnankyňa zaradená ako terénna opatrovateľka do 2. platovej triedy?


Čítajte viac...

Sociálne: Upravenie podmienok poskytovania dávky hmotnej núdze obcou

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - obec
Streda, 13. 11. 2019

Právny stav k 8.11.2019

Otázka: Môže si obec upraviť vo VZN bližšie podmienky poskytovania jednorazovej dávky hmotnej núdze, prípadne určiť vlastné kritériá pri posudzovaní nároku na jednorazovú dávku alebo určiť iné sociálne doplnkové dávky, napr. na stravovanie dôchodcov?


Čítajte viac...

Sociálne: Poskytnutie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - obec
Piatok, 25. 10. 2019

Postup pri poskytovaní sociálnej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich procesov, a to procesu posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a procesu zabezpečenia sociálnej služby. V odbornom článku sa bližšie zameriame na postup, ktorý musí občan absolvovať, ak má záujem o poskytnutie niektorého druhu sociálnej služby neverejným poskytovateľom. 


Čítajte viac...

Majetok/Sociálne: Spoluposudzované osoby pri nájomných bytoch

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - obec
Štvrtok, 18. 07. 2019

Môže obec zakázať uznesením obecného zastupiteľstva držať psov v nájomných bytoch? Považuje sa plnoleté zaopatrené dieťa za člena spoločnej domácnosti, ak prevažnú časť v roku žije v inom meste alebo v zahraničí, avšak adresu trvalého pobytu má v nájomnom byte? Aký dokument je potrebné požadovať od manžela žiadateľky na preukázanie dosiahnutého príjmu z inej krajiny? 


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 |