iSamosprava | Aktuality,Právo
 • Smart City

  v sekcii Obec/Mesto nájdete odborný článok, ktorý predstavuje nový koncept rozvinutého mesta
 

Kalendár

 •  
  15.06. - 15.06.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni v roku 2019
 •  
  01.07. - 01.07.2019
  Vydanie VZN podľa ust. § 79 ods. 6 zákona o hazardných hrách o umiestnení herne
 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách
 predošlá | 12345678910 176 177 |

Interné riadenie: Pracovné zdravotné služby pri kategórii prác 2

iSamosprava > Aktuality,Právo
Piatok, 14. 06. 2019

Od 1.7.2018 je účinný § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len „zákon o podpore verejného zdravia“), podľa ktorého je zamestnávateľ povinný oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.


Čítajte viac...

Obec/Mesto: Čo sú Smart Cities alebo Rozumné mestá?

iSamosprava > Aktuality,Právo
Piatok, 14. 06. 2019
Odborný článok predstavuje nový koncept rozvinutého mesta "Smart City".

Čítajte viac...

Životné prostredie: Kam s odpadovými olejmi?

iSamosprava > Aktuality,Právo
Streda, 12. 06. 2019

Kam s odpadovými olejmi?


Čítajte viac...

Daňový úrad: Určenie celkového počtu podlaží pri suteréne

iSamosprava > Aktuality,Právo
Utorok, 11. 06. 2019

V kolaudačnom rozhodnutí stavby (samostatne stojaci rodinný dom) je rozsah stavby určený nasledovne: suterén, I. nadzemné podlažie a II. nadzemné podlažie. Na účely daňového priznania k dani zo stavieb je v tomto prípade počet nadzemných podlaží slovo dva alebo jeden; počíta sa suterén do nadzemných podlaží?


Čítajte viac...

Sociálne: Určenie výšky úhrady za sociálne služby vs. príjem prijímateľa

iSamosprava > Aktuality,Právo
Sobota, 08. 06. 2019
Môže obec vo všeobecne záväznom nariadení určiť výšku úrady za sociálnu službu v závislosti od príjmu prijímateľa sociálnej služby?
Čítajte viac...

Infozákon/Stavebný úrad: Infožiadosť a vytvorenie novej informácie

iSamosprava > Aktuality,Právo
Piatok, 07. 06. 2019

Žiadateľ požadoval informácie o vydaných stavebných povoleniach na parcelách, kde uviedol parcelné číslo, ako aj o zaslanie scanu kolaudačného rozhodnutia. Obec nesprístupnila informáciu z dôvodu, že spracovaním a vyhľadávaním zadaných podkladov pre získanie požadovanej informácie v evidencii stavebného úradu by došlo k vytvoreniu novej informácie. Postupovala obec správne?


Čítajte viac...

Legislatíva/Majetok : Zastavenie starých exekúcií pre nemajetnosť povinného

iSamosprava > Aktuality,Právo
Piatok, 07. 06. 2019

S cieľom zabezpečiť rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov v exekučnom konaní a súčasne pomôcť občanom, ktorí sa najmä v dôsledku exekúcií ocitli v dlhovej pasci, Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií (ďalej len „návrh zákona“). Medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené 12. 11. 2018 a v súčasnosti prebieha jeho vyhodnotenie. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Školy: Návrh zákona k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu

iSamosprava > Aktuality,Právo
Štvrtok, 06. 06. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení (ďalej ako „návrh zákona“). Cieľom návrhu zákona je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. 


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 176 177 |