iSamosprava | Aktuality,Ekonomika
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020
 predošlá | 12345678910 25 26 |

Zástupca starostu: Odvody za krátkodobo uvoľneného zástupcu starostu

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Pondelok, 10. 02. 2020

Aké odvody (verejné zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, dôchodkové poistenie invalidné, úrazové, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond solidarity) je obec povinná odvádzať za poslanca , ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu starostu?


Čítajte viac...

Majetok/Právnické osoby obce: Schvaľovanie nájomnej zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou a mestom

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Piatok, 17. 01. 2020

V prípade ak mesto uzatvára nájomnú zmluvu ako nájomca, kde predmetom nájmu sú garáže vo vlastníctve obchodnej spoločnosti so 100%-nou majetkovou účasťou mesta, je potrebné takúto zmluvu schváliť na mestskom zastupiteľstve?


Čítajte viac...

Daňový úrad: Daň za pozemok vs. vydané stavebné povolenie

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Piatok, 29. 11. 2019
Daňovník má vydané právoplatné stavebné povolenie na rodinný dom, pričom stav pozemku je orná pôda. Daňovník namieta vyrubenú daň za pozemok, nárokuje si zníženie dane o rozlohu plánového rodinného domu, nakoľko mu okresný úrad – pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k pripravovanému zámeru – výstavbe rodinného domu. Zároveň namieta výšku dane aj z dôvodu ochranného pásma vodného toku. Ako môže obec postupovať?
Čítajte viac...

Stavebný úrad/Daňový úrad: Novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Štvrtok, 14. 11. 2019
Dňa 30.11.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „ZMP“), ktorá do praxe prináša viaceré zmeny.
Čítajte viac...

Sociálne podniky: Zmeny zákona o sociálnom podnikaní

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Štvrtok, 14. 11. 2019

S účinnosťou od 1. januára 2020 boli schválené zmeny Zákona o sociálnej ekonomike. Hlavným cieľom návrhu zákona je doplniť legislatívnu úpravu sektora sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti, ako aj upraviť systém podpory, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.


Čítajte viac...

Daňový úrad/Majetok: Zánik daňového nedoplatku vs. osobný bankrot

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Streda, 06. 11. 2019

Podľa § 85 ods. 4 daňového poriadku právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Kedy je možné odpísať pohľadávku z ukončeného osobného bankrotu? Dlh na nájomnom, pokuty a iné nezaplatené záväzky sa vymažú ako daňové nedoplatky?


Čítajte viac...

Rozpočet: Termín nového rozpočtu obcí a miest sa blíži

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Utorok, 15. 10. 2019

Rozpočet obcí predstavuje základ finančného hospodárenia príslušnej obce.Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka, sme pripravili sumár povinností, ktoré musia obce pri tvorbe rozpočtu splniť. 


Čítajte viac...

Majetok: Metodické usmernenie k finančnej kontrole

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Utorok, 15. 10. 2019

Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 25 26 |