iSamosprava | Aktuality,Právo,Interné riadenie
 • Ochranné pásmo pohrebiska od 1.1.2020

  V sekcii Stavebný úrad nájdete bližšie informácie k určovaniu pásma pohrebiska po novelizácii zákona o pohrebníctve.
 • Daň z nehnuteľnosti

  do 31. januára sú osoby, ktoré v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť povinné podať daňové priznanie
 

Kalendár

 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020
 predošlá | 12345678910 14 15 |

Interné riadenie: Nárok na rekreačný príspevok pri prechode zamestnancov

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Nedeľa, 15. 12. 2019

Má zamestnanec nárok na rekreačný príspevok pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov u nástupcu, ak u predchádzajúceho zamestnávateľa odpracoval nepretržite 24 mesiacov?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Interné riadenie: Sprístupňovanie pracovných náplní poslancom

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Sobota, 14. 12. 2019

Je v súlade s legislatívou predkladanie pracovných náplní zamestnancov obce, ktoré nie sú súčasťou pracovnej zmluvy, poslancom obecného zastupiteľstva v prípade, ak o ich predloženie požiadajú?


Čítajte viac...

Školy: Dodatočné zistenie nesplnenia predpokladu bezúhonnosti pedagogického zamestnanca

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Piatok, 29. 11. 2019
Pri uzatváraní pracovného pomeru v niektorých prípadoch máme od pedagogického zamestnanca k dispozícii len čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa predpoklad bezúhonnosti. Ak sa dodatočne po vzniku pracovného pomeru preukáže, že zamestnanec tento predpoklad nespĺňa, akým spôsobom je možné s nim skončiť pracovný pomer bez zbytočného odkladu?
Čítajte viac...

Interné riadenie/Sociálne: Zaradenie opatrovateľky do platovej triedy a vzdelanie podľa starších právnych predpisov

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Streda, 20. 11. 2019

Otázka: Zamestnankyňa má ukončenú 2 ročnú odbornú školu, ktorú ukončila v roku 1972 a ako doklad predložila vysvedčenie z 2.ročníka. Zároveň má absolvovaný opatrovateľský kurz v rozsahu 230 hodín. Môže byť táto zamestnankyňa zaradená ako terénna opatrovateľka do 2. platovej triedy?


Čítajte viac...

Interné riadenie: Výpoveď tehotnej zamestnankyni v skúšobnej dobe

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Piatok, 15. 11. 2019

Uzavreli sme pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy od 01.09.2019 na dobu určitú do 31.08.2020 so skúšobnou dobou na tri mesiace. Od 08.09.2019 je zamestnankyňa práceneschopná a ústnou formou oznámila zamestnávateľovi, že je tehotná. Môžeme ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe alebo uplynutím doby určitej t.j. 31.08.2020. Ak by sme ukončili pracovný pomer uplynutím doby určitej, vznikne zamestnankyni nárok na dovolenku v prípade, že by bola celý čas až do nástupu na materskú dovolenku práceneschopná ?


Čítajte viac...

Interné riadenie: Príplatok za prácu vo sviatok pri nočných zmenách

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Štvrtok, 24. 10. 2019

Otázka: Poskytuje zamestnávateľ pri nočnej zmene za prácu vo sviatok príplatok za každú hodinu odpracovaného času vo sviatok? 


Čítajte viac...

Interné riadenie: Úpravy pracovného času pre rodičov s deťmi

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Utorok, 15. 10. 2019

Pracovné právo zohľadňuje aj špecifické potreby zamestnancov spočívajúce v ich zdravotnom alebo sociálnom statuse, kedy im prislúchajú osobitné nároky zo Zákonníka práce. Takouto osobitnou kategóriou zamestnanca je tehotná žena a zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov. V článku sa bližšie zameriame na podmienky, ktoré musia byť splnené, aby takému zamestnancovi vznikol nárok na skrátenie pracovného času.


Čítajte viac...

Interné riadenie: Zvýšenie príspevku do sociálneho fondu starostom

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Štvrtok, 10. 10. 2019

Môže starosta rozhodnúť o navýšení príspevku do sociálneho fondu? 


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 14 15 |