iSamosprava | Aktuality,Servis
 predošlá | 12345678910 32 33 |

Majetok: Pripravované zmeny v oblasti nájomného bývania

iSamosprava > Aktuality,Servis
Piatok, 10. 07. 2020

Dňa 09.07.2020 boli zverejnené predbežné informácie k:

1.    Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a

2.    Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.


Čítajte viac...

Sociálne: Aktuálne účinné predpisy v sociálnej oblasti

iSamosprava > Aktuality,Servis
Piatok, 03. 07. 2020

V sociálnej oblasti boli prijaté nasledovné právne predpisy:

1. Vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka.

2. Nariadenie Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

3. Nariadenie Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. 


Čítajte viac...

Legislatíva/Interné riadenie/Sociálne: Zákon o regulácii povolaní v MPK

iSamosprava > Aktuality,Servis
Nedeľa, 28. 06. 2020

Dňa 11.06.2020 predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní.


Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálne: Úprava kvalifikácie v zdravotníckych povolaniach v MPK

iSamosprava > Aktuality,Servis
Nedeľa, 28. 06. 2020

Dňa 19.06.2020 bolo do medzirezortného pripomienkového konania zaradené nariadenie Vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 


Čítajte viac...

Sociálne: Usmernenie k zabezpečeniu ochrany klientov a personálu v ZSS

iSamosprava > Aktuality,Servis
Štvrtok, 18. 06. 2020

Dňa 16.06.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky usmernenie k zabezpečeniu ochrany klientov a personálu v zariadení sociálnych služieb.


Čítajte viac...

Sociálne: Zmeny v sociálnych službách schválené Vládou SR

iSamosprava > Aktuality,Servis
Štvrtok, 18. 06. 2020

Dňa 17.06.2020 schválila Vláda Slovenskej republiky nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa prijali zmeny v oblasti sociálnych služieb. Konkrétne ide o nasledovné nariadenia:

1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb.

3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie.

4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Čítajte viac...

Sociálne: Usmernenie k prevádzke jaslí

iSamosprava > Aktuality,Servis
Utorok, 16. 06. 2020

Dňa 12.06. 2020 vydal hlavný hygienik Slovenskej republiky usmernenie k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.


Čítajte viac...

Školy: Nariadenie o dodávaní potravín pre deti v školách

iSamosprava > Aktuality,Servis
Utorok, 16. 06. 2020

Dňa 15.06.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh nariadenia Vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 32 33 |