iSamosprava | Aktuality,Právo,Daňový úrad - vuc

Daňový úrad: Započítanie peňažnej pohľadávky náhrady škody vs. vyrubená daň

iSamosprava > Aktuality,Právo,Daňový úrad - vuc
Piatok, 21. 06. 2013

Je možné podľa §580 a nasl. Občianskeho zákonníka jednostranne započítať peňažnú pohľadávku občana z titulu náhrady škody s peňažnou pohľadávkou mesta voči daňovníkovi z titulu vyrubenej dane z nehnuteľnosti?


Čítajte viac...

Dane: Zmeny v podmienkach platenia daní a daňovom konaní vyplývajúce z novely daňového poriadku účinnej od 1.1.2013

iSamosprava > Aktuality,Právo,Daňový úrad - vuc
Piatok, 11. 01. 2013

Národná rada schválili novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Predmetná novela bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikovaná pod číslom 440/2012 Z. z. a nadobudla účinnosť 1. januára 2013.


Čítajte viac...

Daňový úrad: Odstránenie negatívnych mechanizmov pre obce a VÚC v oblasti miestnych daní

iSamosprava > Aktuality,Právo,Daňový úrad - vuc
Štvrtok, 22. 11. 2012
Informácia o návrhu legislatívneho opatrenia týkajúca sa miestnych daní v prospech VÚC a miestnej samosprávy.
Čítajte viac...

Odvolanie podané na základe neoverenej plnej moci voči správcovi dane v rámci daňového konania začatého do 31.12.2011

iSamosprava > Aktuality,Právo,Daňový úrad - vuc
Pondelok, 22. 10. 2012

Posúdenie postupu správcov dane v prípade odvolania daňovníkom podaného na základe neoverenej plnej moci v daňovom konaní začatom do 31.12.2011


Čítajte viac...

Zánik zodpovednosti za správny delikt

iSamosprava > Aktuality,Právo,Daňový úrad - vuc
Štvrtok, 04. 10. 2012

Daňovú úrad uložil daňovníkovi pokutu za správny delikt. Tento daňovník však zomrel. Môže si pokutu daňový úrad vymáhať od dedičov?


Čítajte viac...

K povinnosti podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na výzvu správcu dane a sankcie

iSamosprava > Aktuality,Právo,Daňový úrad - vuc
Štvrtok, 04. 10. 2012

Daňový úrad ako správca dane z motorových vozidiel vyzval daňovníka na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daňovník volal na úrad, že túto daň platiť nemusí a tým pádom nemusí ani podávať žiadne priznanie. Je to tak? Môžeme mu dať nejakú sankciu ak toto priznanie nepodá?


Čítajte viac...

Správa dane z motorových vozidiel

iSamosprava > Aktuality,Právo,Daňový úrad - vuc
Štvrtok, 04. 10. 2012

Správa dane z motorových vozidiel je upravená v § 99 ods. 5 až 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.


Čítajte viac...