iSamosprava | Legislatívne návrhy

Denné legislatívne návrhy pre obce, mestá a vyššie územné celky

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov a  nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
 predošlá | 12345678910 57 58 |

Obec/ Mesto/ Legislatíva: Pripravované zmeny v oblasti dopravy a bezpečnosti detských ihrísk

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Piatok, 03. 07. 2020

Dňa 26.06. 2020 bola zverejnená v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyhláška, ktorej účelom je zlepšenie dopravnej situácie v menších obciach, a to presmerovaním ťažkej dopravy mimo oblasti určené na bývanie. 03.07.2020 bola zverejnená predbežná informácia k pripravovanému právnemu predpisu, ktorým sa mení zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ktorého účelom je hlavne zjednodušiť systém týkajúci sa požiadaviek na bezpečnosť detských ihrísk. 


Čítajte viac...

Legislatíva/Interné riadenie/Sociálne: Zákon o regulácii povolaní v MPK

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Nedeľa, 28. 06. 2020

Dňa 11.06.2020 predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní.


Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálne: Úprava kvalifikácie v zdravotníckych povolaniach v MPK

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Nedeľa, 28. 06. 2020

Dňa 19.06.2020 bolo do medzirezortného pripomienkového konania zaradené nariadenie Vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 


Čítajte viac...

Sociálne: Zmeny v sociálnych službách schválené Vládou SR

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 18. 06. 2020

Dňa 17.06.2020 schválila Vláda Slovenskej republiky nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa prijali zmeny v oblasti sociálnych služieb. Konkrétne ide o nasledovné nariadenia:

1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb.

3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie.

4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Čítajte viac...

Školy: Nariadenie o dodávaní potravín pre deti v školách

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Utorok, 16. 06. 2020

Dňa 15.06.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh nariadenia Vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.


Čítajte viac...

Legislatíva: Zmeny v opatreniach vo finančnej oblasti

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Utorok, 16. 06. 2020

Dňa 09.06.2020 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Cieľom novely, je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, vyriešiť určité aplikačné problémy pri realizácii už prijatých finančných opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy ako aj doplnenie ustanovenia, ktoré upravuje povinnosti prijímateľa 2% dane..


Čítajte viac...

Životné prostredie: Novela vyhlášky o odpadoch v MPK

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Piatok, 12. 06. 2020

Dňa 10.06.2020 predložilo Ministerstvo životného prostredia SR na medzirezortné pripomienkové konanie návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 


Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálne: Zrušenie núdzového stavu v SR

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Piatok, 12. 06. 2020

Dňa 10.06.2020 schválila Vláda SR ukončenie núdzového stavu v SR k 13.06.2020; ruší sa uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, ruší sa zákaz uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a v neposlednom rade sa ruší zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať 


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 57 58 |