iSamosprava | Právo,E-Government
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020
 predošlá | 123 |

Obec/eGovernment: Otázky evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

iSamosprava > Právo,E-Government
Utorok, 27. 08. 2019

Jednu z foriem podnikania fyzických osôb predstavuje samostatne hospodáriaci roľník. Základným právnym predpisom v tejto oblasti je zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v platnom znení. Odborný článok sa venuje nevyhnutným krokom, ktorých splnenie   umožňuje fyzickej osobe vykonávať činnosť v zmysle zákona o súkromnom podnikaní ako samostatne hospodáriaci roľník.


Čítajte viac...

eGovernment: Nový zákon o údajoch, výzvy na manažment dát a procesy vo vývoji eGovernmentu

iSamosprava > Právo,E-Government
Piatok, 23. 08. 2019

Od 14. augusta 2019 prebieha pripomienkovanie predbežnej informácie k návrhu zákona o údajoch, ktorý ma za cieľ vytvoriť moderný dátový štát, s cieľom rozhodovania založeného na presných, ľahko dostupných a predovšetkým aktuálnych údajoch. Prípravu tohto zákona zabezpečuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPV).


Čítajte viac...

eGovernment: Druhá vlna stop byrokracii

iSamosprava > Právo,E-Government
Štvrtok, 08. 08. 2019

V tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať orgánom verejnej moci v papierovej podobe. Orgány verejnej moci tak budú postupne podľa delenej účinnosti zákona o byrokracii povinné získavať údaje o fyzických a právnických osobách z ďalších zdrojových registrov ako informačných systémov verejnej správy.


Čítajte viac...

eGovernment: Zmeny pri výkone verejnej moci elektronicky

iSamosprava > Právo,E-Government
Utorok, 30. 07. 2019

Dňa 1. augusta 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 211/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej ako „zákon o e-Governmente“). 


Čítajte viac...

eGovernment: K povinnosti obce zverejňovať dokumenty na CUET

iSamosprava > Právo,E-Government
Utorok, 23. 07. 2019

Aké dokumenty musia obce povinne zverejňovať na „CUET“?


Čítajte viac...

Verejné obstarávanie/eGovernment: Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a nové povinnosti pre obce

iSamosprava > Právo,E-Government
Pondelok, 22. 07. 2019

Zákonom o zaručenej elektronickej fakturácii (ďalej ako „zákon o ZEF“) dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (ďalej len „smernica“) do slovenského právneho poriadku. Zákon nadobúda účinnosť 1.8.2019. Z hľadiska povinností zavádzaných zákonom o ZEF je smerodajný článok 7 smernice, v zmysle ktorého „členské štáty zabezpečia, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry, ktoré sú v súlade s európskou normou pre elektronickú fakturáciu“. Zavedenie elektronickej fakturácie iniciuje Európska únia a táto aktivita vychádza zo všeobecného konceptu rozvoja digitalizácie komunikácie a stratégie jednotného digitálneho trhu v rámci členských krajín EÚ.


Čítajte viac...

eGovernment: Nový zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

iSamosprava > Právo,E-Government
Streda, 17. 04. 2019

Dňa 27.3.2019 bol v III. čítaní NR SR prerokovaný a schválený návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej ako „ZITVS“), ktorý ruší doteraz účinný zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v platnom znení. Zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019. ZITVS upravuje jednak organizáciu správy informačných technológií verejnej správy, ustanovuje základné požiadavky kladené na informačné technológie verejnej správy a ich správu, a tiež zakotvuje práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia (rozumejú sa ním aj obce, mestá, VÚC) v oblasti informačných technológií verejnej správy v pôsobnosti zákona. 


Čítajte viac...

eGovernment: Povinné doručovanie do eschránok fyzickým osobám?

iSamosprava > Právo,E-Government
Štvrtok, 07. 03. 2019

Od kedy má orgán verejnej moci povinnosť komunikovať s fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom elektronicky? Má orgán verejnej moci povinnosť skúmať, či takýto subjekt má elektronickú schránku aktivovanú?


Čítajte viac...
 predošlá | 123 |