iSamosprava | Starosta / Primátor

Starosta / Primátor

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce (štatutárnym orgánom). Predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom je primátor mesta. Na jeho postavenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o starostovi.

Starosta vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Za starostu obce môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva (výkon trestu odňatia slobody a pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony) a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 rokov veku. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Dôvodové správy (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (11)
§ Starosta/Zastupiteľstvo: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a skladanie sľubu poslancov a starostov
Vytvorené:14. 11. 2018
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Dňa 10.11.2018 sa uskutočnili komunálne voľby, z ktorých vzišli noví starostovia obcí a mestských častí, primátori miest a tiež poslanci obecných, miestnych a mestských zastupiteľstiev. Odborný článok sa zaoberá povinnosťami doterajšieho starostu zvoleného v predchádzajúcom volebnom období v súvislosti s ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva. Taktiež je v článku priblížené skladanie sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.

§ Starosta: Starosta a dovolenka v zmysle kolektívnej zmluvy
Vytvorené: 3. 02. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Má starosta nárok na dovolenku ako zamestnanci obecného úradu v zmysle kolektívnej zmluvy?

Starosta/Zastupiteľstvo: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
Vytvorené:19. 11. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V tomto odbornom článku sa venujeme povinnosti oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v súvislosti s nástupom novozvolených starostov obcí a mestských častí, primátorov miest, a tiež poslancov miestnych a mestských zastupiteľstiev, ktorí boli zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

§ Starosta/Zastupiteľstvo/Voľby: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu
Vytvorené:31. 07. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V odbornom článku prinášame vypracovanú problematiku týkajúcu sa právomoci obecného zastupiteľstva v nadväznosti na inštitút určenia rozsahu výkonu funkcie starostu.

§ Zástupca starostu/primátora: Ustanovenie zástupcu starostu v obci
Vytvorené: 9. 09. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Predmetom článku je priblíženie funkcie zástupcu starostu v obci ako i spôsob jeho ustanovenia.

§ Starosta/VÚC: Verejný záujem a výkon funkcie starostu/predsedu VÚC v orgánoch obchodných spoločností
Vytvorené:24. 07. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Článok sa zaoberá problematikou ochrany verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára vo vzťahu k členstvu v orgánoch právnickej osoby zriadenej za účelom výkonu podnikateľskej činnosti.

§ Obec/starosta: Protest prokurátora proti rozhodnutiu
Vytvorené:21. 06. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Protest prokurátora je jedným z prostriedkov prokurátorského dozoru, ktorý prokurátor vykonáva vo vzťahu k orgánom verejnej správy. Jedným z druhov protestu je protest proti právoplatnému rozhodnutiu orgánu verejnej správy, ktorým bol porušený zákon a lebo iný všeobecne záväzný právny predpis, a ktorým boli založené, zmenené alebo zrušené práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb.

§ Starosta/Primátor: Pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva
Vytvorené:31. 05. 2013
Autor:GPL Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Proces schvaľovania uznesení obecného zastupiteľstva je zavŕšený až podpisom starostu obce. Starosta však nie je povinný podpísať každé uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom, ale v súlade s § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení môže pozastaviť jeho výkon, a to za podmienok stanovených v tomto ustanovení. 

§ Obec/Mesto: Deklarovanie majetkových pomerov v územnej samospráve
Vytvorené:25. 03. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Odborný článok sa zaoberá problematikou deklarovania majetkových pomerov v územnej samospráve. 
§ Starosta/zastupiteľstvo: Ohováranie osoby verejného záujmu
Vytvorené:28. 02. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Osoby verejného záujmu sú vystavené drobnohľadu spoločnosti, ktorá hodnotí každé ich gesto či konanie a nevyhnú sa ani spŕške urážok alebo iných slovných napadnutí veľakráť založených na nepravdivých informáciách. Ak však verejnosť realizuje právo na slobodu prejavu spôsobom nezľučiteľným s právnym poriadkom Slovenskej republiky, osoba verejného záujmu má právo domáhať sa ochrany pred týmito zásahmi.

§ Starosta/Primátor: Právne úkony obce, postavenie obecného zastupiteľstva a starostu
Vytvorené:18. 01. 2013
Autor:JUDr. Peter Vachan
Zobraz celý text
Prinášame Vám odborný článok, v ktorom sa venujeme problematike právnych úkonov obce, postavenia obecného zastupiteľstva a starostu.
Odborné stanoviská (2)
§ Stravovanie starostu
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Zobraz celý text
Právne postavenie starostov obcí a primátorov miest vo veci stravovania.
§ Dovolenka starostu (primátora)
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Zobraz celý text

Právne postavenie starostov obcí a primátorov miest vo veci dovolenky.

Prípadové štúdie (135)
Zastupiteľstvo/Starosta: Spôsob fungovania komisie verejného záujmu vs. starosta
Vytvorené: 7. 07. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

V  zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je starosta obce je povinný podať písomné oznámenie za rok 2019. Súčasťou má byť oznámenie majetkových pomerov starostu obce a majetkových pomerov manželky starostu. Členovia komisie sú poslancami obecného zastupiteľstva.

Ako má daná komisia prebiehať? Ako majú členovia komisie postupovať? Čo je povinný starosta obce predložiť na danú komisiu? Môže si predseda, resp. členovia komisie dokumenty ponechať na pár dní?

Zastupiteľstvo/Starosta: Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov od. 1.1.2020
Vytvorené: 4. 05. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Ako sa majú zverejňovať majetkové priznania verejných funkcionárov obce po novelizácii?

Starosta: Plat starostu poskytnutý v prospech obce
Vytvorené: 9. 04. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

V súvislosti s aktuálnou situáciou zapríčinenou pandémiou koronavírusu sa chce starosta obce vzdať časti svojho platu na pol roka. Je potrebné, aby mu to schválilo obecné zastupiteľstvo  alebo postačí, keď sa písomne vzdáva na pol roka určitej časti platu?

Zastupiteľstvo/Starosta: Pozmeňujúce návrhy programu zastupiteľstva starostom
Vytvorené:15. 11. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Môže starosta obce na obecnom zastupiteľstve dávať pozmeňujúce návrhy k samotnému programu rokovania alebo jednotlivým prerokovávaným bodom v rámci rokovania obecného zastupiteľstva?

Interné riadenie: Vybavovanie sťažnosti proti orgánom obce
Vytvorené:31. 10. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Interné riadenie: Vybavovanie sťažnosti proti orgánom obce

Právny stav k 29.10.2019

Otázka:  Kto je príslušný na vybavenie sťažnosti, ak sťažnosť smeruje na hlavného kontrolóra obce, ak sťažnosť smeruje na starostu obce alebo na obecné zastupiteľstvo? 

Starosta/Zastupiteľstvo: Vedenie zasadnutia zastupiteľstva počas dovolenky starostu?
Vytvorené:19. 09. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Môže starosta obce počas svojej riadnej dovolenky zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva a následne pokračovať v dovolenke?

Starosta/Interné riadenie: Nárok starostu a jeho zástupcu na rekreačný príspevok
Vytvorené:17. 08. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Má starosta a zástupca starostu nárok na rekreačný príspevok v zmysle § 152a Zákonníka práce?

Zastupiteľstvo/Starosta: Žiadosť zastupiteľstva v uznesení voči starostovi a obecnému úradu?
Vytvorené: 9. 05. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže obecné zastupiteľstvo prostredníctvom uznesenia požiadať starostu alebo obecný úrad o výkon určitých činností (napr. žiadosť o oslovenie spoluvlastníkov pozemkov za účelom scelenia obecných pozemkov)? Môže starosta odmietnuť vykonať činnosť, o ktorú ho obecné zastupiteľstvo v uznesení požiadalo? 

§ Starosta/Školy: Príbuzenský vzťah starostu obce a riaditeľky materskej školy
Vytvorené:15. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže manželka starostu obce vykonávať funkciu riaditeľky materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec a nemá právnu subjektivitu? Výberového konania sa zúčastnila iba jediná uchádzačka o túto funkciu. 

Starosta/Primátor: Výkon práce na dohodu popri výkone funkcie
Vytvorené:18. 01. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Zamestnanec, ktorý sa stal starostom, má u zamestnávateľa uzatvorenú pracovnú zmluvu, a zároveň dohodu o pracovnej činnosti. Je možné, aby bol z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie ale z dohody o pracovnej činnosti nie?

Starosta: Nárok starostu na odstupné pri vyhlásení volieb za neplatné
Vytvorené:18. 01. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

V prípade vyhlásenia volieb za neplatné sa vypláca starostovi odstupné aj za novo začaté volebné obdobie, ktoré starosta začal a nedokončil, resp. berie sa táto časť volebného obdobia (do doby ustanovujúceho zastupiteľstva) ako ďalšie po sebe nasledujúce funkčné obdobie pre účel vyplatenia odstupného?

Voľby/Starosta: Zvolenie za starostu aj poslanca zároveň?
Vytvorené: 8. 12. 2018
Autor:JUDr. Adriana Kovacova
Zobraz celý text

Obyvateľ bol zvolený za starostu obce, a zároveň aj poslanca. Na základe vzniknutej situácie chce vykonávať funkciu starostu. Aký je zákonný postup pre oznámenie nastúpenia náhradníka?

Starosta/Zastupiteľstvo: Zvolanie ustanovujúceho a prvého riadneho zastupiteľstva
Vytvorené:30. 11. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období zvolať nové obecné zastupiteľstvo a zverejniť na úradnej tabuli návrh programu riadneho zasadnutia nového obecného zastupiteľstva, ktoré by sa malo konať v ten istý deň hneď po ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva?

Starosta/Zastupiteľstvo: Vyplácanie odstupného starostu po častiach
Vytvorené:23. 11. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je možné vyplatiť odstupné bývalému starostovi obce po častiach a len po dohode s ním alebo v rámci zlej finančnej situácie obce  je to možné po schválení obecným zastupiteľstvom vyplácať ho po častiach aj bez jeho súhlasu?


§ Starosta/Primátor: Nárok na odchodné
Vytvorené:16. 11. 2018
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce je verejným funkcionárom a patrí mu odstupné po skončení funkčného obdobia (či už z dôvodu nezvolenia alebo nepodania kandidátnej listiny). Patrí starostovi aj odchodné, keď mu skončí funkčné obdobie a súčasne odchádza do dôchodku, resp. je už poberateľom dôchodku?

Starosta/Zastupiteľstvo: Zvolanie ustanovujúceho zastupiteľstva novým starostom?
Vytvorené:16. 11. 2018
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Ak nový starosta zloží sľub pred notárom, nastúpi tak do funkcie skôr ako nové zastupiteľstvo. Kto potom zvoláva ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva ak tak nechce urobiť odchádzajúci starosta?Môže ho zvolať už nový starosta? 

§ Starosta/Primátor: Nastúpenie novozvoleného starostu/primátora do funkcie
Vytvorené:14. 11. 2018
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Kedy nastupuje novozvolený starosta/primátor do funkcie? 
Voľby/Starosta: Neurčenie rozsahu funkcie starostu a plat znovuzvolného starostu
Vytvorené:24. 10. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Pre kandidáta, ktorý sa vo voľbách uchádza o funkciu starostu alebo primátora, má byť jasne určený rozsah výkonu funkcie. Ako riešiť situáciu, keď zastupiteľstvo neurčilo v zákonom stanovenej dobe rozsah výkonu funkcie ? Ak bude zvolený ten istý starosta, je potrebné aj jeho plat nanovo schvaľovať?


Zastupiteľstvo/Starosta: Podpis uznesenia z prerušeného zasadnutia
Vytvorené:10. 10. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Ako má postupovať starosta v prípade ak sa zastupiteľstvo musí prerušiť a dokončí sa až o 14 dní? Je v tomto prípade starosta povinný podpísať už prijaté uznesenia, alebo musí počkať, kým sa celé zasadnutie neskončí a až potom podpísať všetky prijaté uznesenia?

Hlavný kontrolór obce/Starosta: Zadávanie úloh hlavnému kontrolórovi starostom
Vytvorené: 8. 10. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Môže starosta obce zadať úlohu hlavnému kontrolórovi obce? Ak áno, podľa akého zákona?

Starosta/Zastupiteľstvo: Potvrdenie uznesenia po uplatnení sistačného práva starostu
Vytvorené:20. 09. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Akým spôsobom má obecné zastupiteľstvo potvrdiť uznesenie, ktorého výkon bol pozastavený tým, že ho starosta odmietol podpísať ?


Voľby/Starosta: Postup obce po voľbách bez kandidáta na starostu
Vytvorené:16. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Komu odovzdá funkciu starosta obce, ak nebude zvolený nový starosta, nakoľko nikto nebude kandidovať? Kto bude v takomto prípade plniť funkciu štatutára?

Starosta/Zastupiteľstvo: Informačná povinnosť starostu o vydaných interných predpisoch
Vytvorené:15. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je starosta obce povinný informovať poslancov obecného zastupiteľstva o vydaných interných predpisoch, a to poriadok, poriadok odmeňovania, interná smernica stravovania a iné?

Starosta: Návrat do zamestnania po skončení funkcie a pracovný pomer na dobu určitú
Vytvorené: 9. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Pred zvolením do funkcie som mala uzatvorenú zmluvu na dobu určitú ako vysokoškolský pedagóg, ktorá však počas môjho funkčného obdobia skončila. Je povinná škola počas výkonu mojej funkcie miesto pre mňa zachovať alebo môže vyhlásiť nové výberové konanie? Mám sa tohto výberového konania zúčastniť, aj keď sa do funkcie vrátim až po uplynutí funkčného obdobia? Mám v takomto prípade nárok na návrat do pôvodného zamestnania?

Starosta/Primátor: Výpočet sumy nevyčerpanej dovolenky starostu
Vytvorené: 2. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Akým spôsobom sa prepláca nevyčerpaná dovolenka starostu? Po schválení zastupiteľstvom alebo po ukončení volebného obdobia? Akým spôsobom sa počíta priemerný zárobok? 

Starosta/Školy:Súhlas obce pri zriadení súkromnej školy
Vytvorené:10. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Je pri zriaďovaní súkromnej materskej školy zastupiteľstvo povinné vyjadriť súhlas s jej zriadením?
Zastupiteľstvo/Starosta: Menovanie predsedov komisií starostom?
Vytvorené:21. 12. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Starosta obce vydal príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov. Za predsedu ústrednej inventarizačnej komisie, vyraďovacej komisie a likvidačnej komisie menoval tú istú poslankyňu obecného zastupiteľstva.

Môže byť poslanec obecného zastupiteľstva predsedom viacerých komisií a či tým nedochádza ku konfliktu záujmov, nakoľko obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhované závery týchto komisií?

Hlavný kontrolór obce/Starosta: Vznesenie námietky predpojatosti
Vytvorené: 1. 12. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Starosta pri výkone kontroly obce hlavným kontrolórom vzniesol námietku predpojatosti voči hlavnému kontrolórovi obce z dôvodu, že mal vážne pochybnosti o vykonávaní kontroly nezávisle a nestranne. Ako v tomto prípade postupovať a kto bude riešiť námietku predpojatosti?

Zastupiteľstvo/Starosta: Pracovné stretnutia poslancov obecné zastupiteľstva a starostu
Vytvorené: 9. 06. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže starosta obce zvolať pracovné neformálne stretnutie s poslancami obecného zastupiteľstva, kde by sa predjednali niektoré body, ktoré majú byť predmetom zasadnutia obecného zastupiteľstva? 

§ Zastupiteľstvo/Obecná polícia: Pokyny náčelníkovi obecnej polície ukladané obecným zastupiteľstvom?
Vytvorené:12. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Aké sú právomoci mestského zastupiteľstva vo vzťahu k ukladaniu úloh starostovi, zamestnancom obecného úradu alebo náčelníkovi mestskej polície?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: „Všetky veci správy obce“, v ktorých rozhoduje starosta
Vytvorené: 3. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

V zmysle § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Ako je potrebné vykladať „všetky veci správy obce?“

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Schvaľovanie pracovnej cesty starostovi?
Vytvorené:24. 02. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je potrebné schvaľovať obecným zastupiteľstvom zahraničnú pracovnú cestu starostovi obce?


§ Starosta/Zastupiteľstvo: Odobratie slova poslancovi starostom
Vytvorené:26. 01. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Ako postupovať ak na rokovaní zastupiteľstva bolo udelené slovo poslancovi počas diskusie k prerokovanému bodu, no starosta následne slovo poslancovi odoberie? Postupuje sa v zmysle § 12 ods. 6 zákona o obecnom zriadení?

 

 

Interné riadenie: Je povinnosťou starostu vydať poriadok odmeňovania?
Vytvorené:26. 01. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Vydáva starosta poriadok odmeňovania aj v prípade ak sa pri odmeňovaní zamestnancov obce postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme? Ak obec postupuje pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a starosta nevydal poriadok odmeňovania, je uvedená skutočnosť porušením zákona?

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Zmena počtu poslancov počas rokovania – prerušenie či nové zasadnutie zastupiteľstva?
Vytvorené:13. 01. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa otvára ako uznášaniaschopné. Uznášania schopnosť sa mení aj počas rokovania, pričom ku koncu zasadnutia sa stáva, že zasadnutie nie je uznášania schopné. Môže starosta ukončiť z tohto dôvodu zasadnutie, aj keď sa už nebudú prijímať žiadne uznesenia? Alebo sa zasadnutie preruší?

§ Hlavný kontrolór/Starosta/Zastupiteľstvo: Stanovenie pracovného času hlavného kontrolóra
Vytvorené:16. 12. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Hlavný kontrolór obce má schválený kratší pracovný čas v rozsahu 15 hodín týždenne. V pracovnom poriadku obec určila, že schválený kratší pracovný čas hlavný kontrolór odpracuje v presne vymedzených časoch. Je v kompetencii obecného zastupiteľstva schváliť uznesením obecného zastupiteľstva pracovnú dobu hlavného kontrolóra a následne ho kontrolovať?

§ eGovernment/Starosta: Elektronický občiansky preukaz starostu – povinne?
Vytvorené:24. 11. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Je povinnosťou starostu obce ako štatútara obce mať od 1.1.2017 občiansky preukaz s čipom?

 

 

 

§ Starosta/Primátor: Viacnásobný starosta a spočívanie pracovného pomeru
Vytvorené:15. 11. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ak je kandidát na starostu zamestnaný a zvíťazí vo voľbách viac volebných období, je mu držané miesto u predchádzajúceho zamestnávateľa i keby bol starostom napr. 12 rokov?

 

 

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Zadávanie úloh zamestnancom obecného úradu poslancami
Vytvorené:10. 11. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže poslanec zastupiteľstva poveriť úlohami zamestnanca obecného úradu (napr. vypracovaním dôvodovej správy k návrhu tohto poslanca na bod programu rokovania)?

§ Starosta/Primátor: Starosta ako člen občianskeho združenia
Vytvorené:18. 10. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť starosta obce členom občianskeho združenia, ktoré má sídlo v obci, kde vykonáva funkciu starostu (v ktorom je člen, a zároveň vykonáva funkciu sekretára)? Nie je to porušením ústavného zákona o ochrane verejného záujmu?

§ Starosta/Primátor: Povinnosť podať písomné oznámenie o zamestnaní a funkciách
Vytvorené:11. 10. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta nepodal oznámenie podľa čl. 8 ods. 1 v spojení s čl. 8 ods. 5 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Je povinnosťou podať toto oznámenie aj keď by uviedol negatívne konštatovania?


§ Zastupiteľstvo/Starosta: Predčasne ukončené rokovanie zastupiteľstva
Vytvorené:14. 09. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Počas konania rokovania zastupiteľstva sedem poslancov z deviatich bez udania dôvodu odišlo. Starosta ukončil rokovanie po 30-tich minútach od ich odchodu. Poslanci podali žiadosť o zvolanie mimoriadneho rokovania zastupiteľstva s inými bodmi programu ako malo predčasne ukončené rokovanie zastupiteľstva.

Máme zvolať dve samostatné rokovania? Majú poslanci právo v rokovacom poriadku určiť o koľkej hodine sa bude konať rokovanie? Je starosta povinný vyplatiť všetkým poslancom odmenu za rokovanie, ktoré sa skončilo napriek neprerokovaným bodom?

§ Starosta/Primátor/Voľby: Vzdanie sa mandátu starostu
Vytvorené:22. 07. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako starosta sa chcem sa vzdať mandátu starostu a odísť do dôchodku. Možno ukončiť mandát ku dňu zvolenia nového starostu? Doplňujúce kolo volieb bolo už vyhlásené rozhodnutím predsedu NR SR. Je možno doplniť do týchto volieb aj našu obec?

 

 

§ Starosta/Hlavný kontrolór obce: Sistačné právo a zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra
Vytvorené: 8. 07. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže starosta využiť sistačné právo voči uzneseniu obecného zastupiteľstva o zvýšení pracovného úväzku hlavného kontrolóra? Ako postupovať v prípade, že toto právo nemá a napriek tomu si ho uplatní?

§ Rozpočet/Starosta/Zastupiteľstvo: Spolupráca orgánov obce pri schvaľovaní rozpočtu
Vytvorené: 8. 07. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Poslanci obecného zastupiteľstva v návrhu rozpočtu obce schválili zníženie výdavkov na mzdové prostriedky pre zamestnancov obecného úradu. Počet zamestnancov sa nemení a obec nie je vo finančnej núdzi. Cieľom je znížiť osobné ohodnotenia zamestnancom. Majú na to poslanci oprávnenie? Bude ohrozený normálny chod úradu (niektorí zo zamestnancov uvažujú že v tom prípade dajú výpoveď). Rozpočet obce odmietam ako starosta podpísať. Keď poslanci návrh nezmenia, bude rozpočet platný v pôvodnom znení? 

 

 

 

§ Interné riadenie/Starosta: Otázky súvisiace s čerpaním dovolenky starostu
Vytvorené:30. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je rozdiel vo výpočte náhrady mzdy pri čerpaní dovolenky medzi zamestnancom obce a starostom?

Ako je to s čerpaním dovolenky starostu? Čerpá sa v bežnom roku prednostne nevyčerpaná dovolenka z minulého roka alebo sa čerpá riadna dovolenka a až po jej vyčerpaní sa dočerpá dovolenka z minulého roka? Zároveň môže byť časť dovolenky, ktorú sa takto nepodarí vyčerpať, preplatená po splnení zákonných podmienok?

§ Rozpočet/Starosta/Zastupiteľstvo: Oprávnenie vykonávať zmeny rozpočtu
Vytvorené:21. 06. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Podľa zásad hospodárenia primátor vykonáva úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami do určitej výšky v kapitálových výdavkoch a v bežných výdavkoch. O vykonaných zmenách informuje písomne mestské zastupiteľstvo. Primátor vykonal rozpočtové presuny na investičných akciách financovaných z peňažných fondov minulých rokov. Predmetom úpravy bola konečná úprava rozpočtu znížením na akciách, ktoré neboli dočerpané a zvýšením na tých akciách, ktoré vyžadovali dofinancovanie. Použitie bolo schválené uznesením zastupiteľstva. Porušil primátor mesta ustanovenia §15 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v kontexte s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona o obecnom zriadení?

§ Starosta/Primátor: Členstvo v dozornej rade pozemkového spoločenstva
Vytvorené:17. 06. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce bol ako fyzická osoba zvolený do dozornej rady podľa § 13 odsek 2 zákona. č. 97/2013 zákona o pozemkových spoločenstvách. Za členstvo v dozornej rade môže spoločenstvo priznať odmenu, ktorej sa starosta vzdal.  Je členstvo starostu ako fyzickej osoby v dozornej rade po vzdaní sa odmeny v rozpore so zákonom č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu  pri výkone verejných funkcionárov?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Uplatnenie sistačného práva k opätovne schválenému uzneseniu
Vytvorené:10. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže starosta využiť sistačné právo v prípade opätovného schválenia uznesenia zastupiteľstvom, ktoré už predčasom starosta odmietol podpísať a zastupiteľstvo ho následne nepotvrdilo?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Zverejňovanie rozsudkov starostom
Vytvorené:10. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže starosta zverejniť na úradnej tabuli rozsudok vo veci usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod ihriskom aj bez súhlasu zastupiteľstva?

§ Starosta: Povinnosť prerokovania pozastavenia výkonu uznesenia s obecnou radou
Vytvorené:10. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Nekoná starosta v rozpore so zákonom ak so zriadenou obecnou radou neprerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva prv ako ho odmietne podpísať?

Zastupiteľstvo/Starosta: Zriadenie inventarizačnej komisie
Vytvorené: 7. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže obecné zastupiteľstvo zriadiť inventarizačnú komisiu alebo zriadenie inventarizačnej komisie je vo výlučnej kompetencii starostu obce v zmysle zákona o účtovníctve?

 

Ako má postupovať obecné zastupiteľstvo v prípade, že inventarizačnú komisiu už zriadilo na svojom zasadnutí s odvolaním sa na zriadenie komisie v zmysle zákona o obecnom zriadení? Musíme ju uznesením zrušiť?

§ Školy/Starosta: Primátor členom rady školy?
Vytvorené: 1. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže byť primátor mesta členom rady školy pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti tohto mesta?

§ Starosta/Primátor: Tvorba sociálneho fondu z platu zástupcu starostu
Vytvorené:30. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Tvoria obce sociálny fond aj z platu zástupcu starostu?

Starosta: Vyplatenie odmeny starostovi spoločného obecného úradu
Vytvorené:16. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Obec má pod svojím IČO združených 13 obcí v spoločnom úrade. Tých 13 predstaviteľov obcí sa rozhodlo starostke navrhnúť odmenu za vykonávanie všetkých náležitostí súvisiacich s chodom spoločného úradu. Akým spôsobom jej môžeme túto odmenu vyplatiť? Môžeme s ňou uzatvoriť napr.: dohodu o vykonaní práce?

Starosta/Zastupiteľstvo: Neschválenie uznesenia o plate starostu
Vytvorené:29. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starostovi bol uznesením miestneho zastupiteľstva s účinnosťou od 1.1.2015 schválený plat uvedený pevnou sumou, ktorá je vyššia ako základný plat. Účinnosť schváleného uznesenia nebola obmedzená. V tomto roku miestne zastupiteľstvo rokovalo o zvýšení základného platu starostu o 50 %, ale uznesenie miestne zastupiteľstvo neschválilo. Aký plat patrí starostovi?

§ Starosta/Primátor: Príslušnosť na vybavenie sťažnosti na starostu
Vytvorené:26. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Kto je príslušný na vybavenie sťažnosti obyvateľov obce na starostu?

Starosta/Primátor: Pozastavenie časti uznesenia obecného zastupiteľstva
Vytvorené:21. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je uznesenie, v časti ktorá odporuje zákonu pre mesto záväzné resp. môže primátor nepodpísať iba časť uznesenia, ktorá odporuje zákonu, v prípade, že uznesenie obsahuje dva výroky?

Starosta/Zastupiteľstvo: Valorizácia a zrušená povinnosť prerokovať plat starostu
Vytvorené:14. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aké zmeny nastali v zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v súvislosti s platom starostu? Ako postupovať pri plate starostu, keď sa zmení priemerná mesačná mzda?

 

§ Starosta/Primátor: Neodovzdanie agendy medzi odchádzajúcim a novozvoleným starostom obce
Vytvorené: 4. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta po skončení funkčného obdobia odmietne "odovzdať" agendu, nie je poriadok v účtovníctve, zmluvách a na základe toho vznikne resp. môže vzniknúť škoda. Je možné takéto konanie bývalého starostu kvalifikovať aj ako porušenie trestného práva?

§ Starosta/Primátor: Čo po odstúpení zástupcu starostu ak mandát starostu zanikol?
Vytvorené:18. 03. 2016
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Môže sa zástupca starostu obce vzdať svojej funkcie po tom, čo sa svojej funkcie vzdal starosta obce? Ak môže, aký bude postup?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Spájanie uznesení
Vytvorené:16. 03. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo k dvom bodom programu na rokovaní obecného zastupiteľstva. Jeden bod programu hlasovaním poslanci schválili a druhý bod schválený nebol. Starosta neskôr podpísal uznesenie, kde boli zahrnuté oba body programu. Možno spájať dve uznesenia so samostatným hlasovaním do jedného uznesenia? Ako je možné vykonať nápravu?

 

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Interpelácia zástupcu starostu obce bez obecnej rady?
Vytvorené:11. 03. 2016
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Môže poslanec obecného zastupiteľstva na zasadnutí obecného zastupiteľstva interpelovať zástupcu starostu obce aj napriek tomu, že obecná rada v obci nie je zriadená?

Starosta/Zastupiteľstvo: Podpis zmluvy v mene obce neoprávnenou osobou a právne následky
Vytvorené: 7. 03. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Má podpísanie zmluvy v mene obce na to neoprávnenou osobou automaticky za následok neplatnosť zmluvy aj keď sa už na jej základe uskutočnili čiastkové plnenia? Záväzky z nej vyplývajúce sú pre obec záväzné?

§ Starosta/Primátor: Nárok na stravné a príspevok na dôchodkové sporenie starostov
Vytvorené:18. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mám nárok na stravné lístky zo sociálneho fondu ako starosta na ½ úväzok, ale na úrade trávim oveľa viac času? Má starosta nárok na príspevok od zamestnávateľa na dôchodkové sporenie?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Žaloba starostu bez vedomia obecného zastupiteľstva
Vytvorené:11. 02. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže starosta obce podať žalobu v majetkovo významnej veci voči štátnemu orgánu týkajúcu sa majetku obce bez vedomia a súhlasu obecného zastupiteľstva? A aký je postup v prípade nerešpektovania rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva starostom obce ak sa chce obec s daným subjektom dohodnúť a existuje vôľa dohody aj na druhej strane?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu sa vzťahuje aj na bývalého starostu
Vytvorené:22. 01. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starostovi obce skončilo funkčné obdobie 2014. Bol bývalý starosta povinný podať komisii obecného zastupiteľstva oznámenie podľa Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu do 31.03.2015? Bol bývalý starosta obce povinný podať písomné oznámenie komisii obecného zastupiteľstva s ohľadom na skončenie funkčného obdobia v 2014 podľa čl. 8 Ústavného zákona? Ako má postupovať obecné zastupiteľstvo alebo komisia na ochranu verejného záujmu v prípade, že bývalý starosta si nesplnil povinnosti podľa čl. 7 a čl. 8 ústavného zákona?


Verejné obstarávanie/Starosta: Informovanie o obstarávaní starostom pred zasadnutím zastupiteľstva
Vytvorené: 8. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Má starosta obce povinnosť oboznamovať obecné zastupiteľstvo o verejnom obstarávaní pred jeho zasadnutím?

§ Majetok/Starosta: Poistenie obce a starostu za spôsobenú škodu
Vytvorené: 3. 12. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Pri uzatváraní poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia zodpovednosti za škodu starostu sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť právnickej osoby za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného a zodpovednosť poisteného – štatutárneho zástupcu subjektu územnej samosprávy za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného. Môže obec hradiť takéto poistenie starostu? 

§ Starosta/Zástupca starostu/Voľby: Zánik mandátu starostu a nové voľby
Vytvorené:24. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aké kroky má obce urobiť, keď na základe vzdania sa mandátu došlo k zániku funkcie starostu obce?

Starosta/Zastupiteľstvo: Nezaradenie bodov do návrhu programu rokovania starostom
Vytvorené:11. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Podnikateľ listom požiadal starostu obce, aby do programu rokovania obecného zastupiteľstva zaradil na prerokovanie jeho žiadosť o pripojenie sa na verejnú kanalizáciu a vodovod resp. schválenie zmluvy o zriadenie vecného bremena. Starosta obce jeho žiadosti nevyhovel. Má starosta obce v takomto prípade oprávnenie na nezaradenie požadovaných bodov do návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva?

Stavebný úrad/Starosta: Výkon štátneho stavebného dohľadu starostom?
Vytvorené: 6. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je starosta obce oprávnený vykonať štátny stavebný dohľad alebo to môže urobiť len poverený pracovník podľa § 99 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov“?

§ Školy/Zastupiteľstvo: Zastupiteľstvo a zasahovanie do chodu obecnej materskej školy
Vytvorené:23. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obec je zriaďovateľom materskej škôlky bez právnej subjektivity. Môžu poslanci zasahovať do rozsahu prevádzkových hodín MŠ (v čase školských prázdnin) a do počtu učiteľov v MŠ?  
§ Zastupiteľstvo/Starosta: Nedodržanie rokovacieho poriadku starostom a zákonnosť uznesení
Vytvorené:13. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Podľa rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva je návrhová aj overovacia komisia volená obecným zastupiteľstvom. Na posledných dvoch zasadnutiach obecného zastupiteľstva však členov overovacej komisie určil starosta. Má takýto postup starostu vplyv na zákonnosť uznesení prijatých na týchto zasadnutiach?

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce starostom?
Vytvorené:12. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta zvolal 2x zhromaždenie obyvateľov obce. Porušil starosta zákony a prekročil tým svoje kompetencie? Bola zneužitá právomoc verejného činiteľa?


§ Interné riadenie/Starosta: Havarijné poistenie súkromného motorového vozidla
Vytvorené: 7. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce využíva súkromné cestné motorové vozidlo na pracovné cesty súvisiace s výkonom funkcie starostu. Musí mať starosta na svoje motorové vozidlo uzatvorenú poistnú zmluvu na havarijné poistenie?  

 

§ Verejné obstarávanie/Starosta: Starosta obce ako člen komisie pre verejné obstarávanie
Vytvorené:25. 09. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V kompetencii starostu obce ako štatutárneho orgánu verejného obstarávateľa /obce/ je vymenovanie členov komisie pre verejné obstarávanie. Na základe tohto sa starosta obce vymenoval za predsedu komisie pre verejné obstarávanie. Nie je v rozpore byť predsedom komisie pre verejné obstarávanie a zároveň štatutárom verejného obstarávateľa /obce/. Obec nemá určenú osobu zodpovednú za verejné obstarávanie.


§ Zastupiteľstvo/Starosta: Rozhodnutie o periodicite zasadnutí obecného zastupiteľstva
Vytvorené:25. 09. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením prijalo rozhodnutie, že rokovania obecného zastupiteľstva budú 1 krát mesačne. Neprekročilo obecné zastupiteľstvo zákon, keď zasadnutia zvoláva starosta ?

 

§ Interné riadenie/Starosta: Odvolanie prednostu obecného úradu počas dočasnej pracovnej neschopnosti
Vytvorené:14. 08. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť prednosta obecného úradu odvolaný aj počas práceneschopnosti. Hrozí, že potom ako sa prednosta dozvedel o možnosti, že bude odvolaný nastúpi na PN.

Starosta/Zastupiteľstvo: Pozastavenie výkonu uznesenia o plate starostu
Vytvorené:17. 07. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanova
Zobraz celý text

Starosta obce s odvolaním sa na § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. pozastavil výkon uznesenia, podľa ktorého mu poslanci rozhodnutím znížili jeho navýšenie platu. Je postup starostu obce v súlade zo zákonom o obecnom zriadení a ak nie, čo sa dá s tým urobiť ?

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Nezvolávanie zastupiteľstiev podľa harmonogramu
Vytvorené:30. 06. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Zastupiteľstvo sa so starostom dohodlo na pevných termínoch konania zastupiteľstiev 1x za mesiac. Starosta však pred plánovaným termínom najbližšieho termínu nevykonal súvisiace úkony s prípravou, ani zastupiteľstvo nezvolal a následne sa nekonalo. Nedošlo k upozorneniu poslancov ani upovedomeniu o inom termíne. Môže si starosta svojvoľne nezvolať zastupiteľstvo? Aké majú poslanci možnosti? 

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Forma vydania pravidiel vybavovania sťažností
Vytvorené: 4. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Musí mať mesto upravené vybavovanie sťažností formou všeobecne záväzného nariadenia? Nie je v tomto prípade postačujúca smernica, keďže zákon o sťažnostiach ustanovuje, že vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom.

§ Starosta/Primátor: Valorizácia platu starostu a povinnosť jeho prerokovania
Vytvorené:22. 05. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je podľa súčasnej platnej právnej úpravy nutné, po doručení informácie o výške priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2014 zo štatistického úradu, prerokovať plat starostu na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ak plat bol určený zastupiteľstvom na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo 15.12.2014 a uznesením bol základný plat zvýšený o 40 %?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Informácie o používaní služobného vozidla starostom
Vytvorené: 7. 05. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Poslanci obecného zastupiteľstva by chceli uznesením určiť starostovi obce, aby ich informoval o využívaní jemu prideleného služobného vozidla. Je takýto spôsob v súlade so zákonom o obecnom zriadení, resp. akým spôsobom by mali také niečo od starostu požadovať?

 

§ Starosta/Primátor: Valorizácia platu starostu a zvýšený plat starostu
Vytvorené:23. 04. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Valorizáciu platu starostu netreba prerokovávať, je daná zo zákona. Ale v prípade, že sa plat starostu skladná z dvoch častí - jedna je zo zákona, druhá - % zvýšenie na základe schválenia OZ, ako sa má postupovať pri % časti platu? Menil by sa iba základ a percentá by zostali zo základu pôvodného?

Starosta/Zastupiteľstvo: Vzťah komisie obecného zastupiteľstva a starostu
Vytvorené:17. 04. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aké práva a povinnosti má stavebná komisia voči starostovi obce, a ktoré materiály musia/môžu byť postúpené komisii na vyjadrenie?

 

Zastupiteľstvo/Starosta: Počet podpisov primátora v zápisnici s uzneseniami zastupiteľstva
Vytvorené:13. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Musia byť uznesenia mestského zastupiteľstva podpisované primátorom mesta - každé jedno uznesenie samostatne (napr. 20 uznesení /20 podpisov) alebo postačuje ak primátor podpíše sumár všetkých uznesení, ktoré sú očíslované (napr. 20 uznesení / 1 podpis)?

Starosta/Zastupiteľstvo: Aký má charakter podpis starostu na výpise z uznesenia?
Vytvorené: 5. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Uznesenie z mestského zastupiteľstva tvorí jeden dokument, ktorý je na poslednej strane podpísaný primátorom, prednostom a overovateľom. V prípade potreby robíme výpis uznesenia, ktorý podpisuje primátor. Ale čo v prípade, keď potrebujeme výpis uznesenia z predchádzajúceho volebného obdobia a zmenil sa starosta?

Starosta: Doplnkové dôchodkové sporenie starostu
Vytvorené: 2. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Patrí starostovi príspevok zamestnávateľa 2% na doplnkové dôchodkové sporenie?
Starosta/Zastupiteľstvo: Môže byť starosta členom komisie obecného zastupiteľstva?
Vytvorené:19. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť za člena komisie pri obecnom zastupiteľstve nominovaný a zvolený starosta obce? 

Starosta/Primátor: Cestovné náhrady
Vytvorené:17. 02. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Poslanci schválili starostovi, že môže na pracovné cesty používať jeho auto a v zmysle § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách uzavrel s obcou písomnú dohodu. Poslanci žiadajú, aby sa táto dohoda zverejnila v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám ako povinná zmluva. Je takáto požiadavka v súlade s týmto zákonom ?

Interné riadenie/Starosta: Opätovne zvolený starosta a povinnosť požiadať o uvoľnenie na výkon funkcie
Vytvorené:27. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto dlhodobo uvoľnilo svojho zamestnanca na výkon verejnej funkcie starostu v inej obci, a to na dobu volebného obdobia. Zamestnanec bol opätovne zvolený v obci za starostu ale do dnešného dňa nesplnil povinnosť včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie ďalšieho pracovného voľna, ani ho neupovedomil o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní. Môže zamestnávateľ považovať konanie zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny? Môže zamestnávateľ skončiť s takýmto zamestnancom pracovný pomer ?  

Info zákon/Starosta: Nezverejňovanie povinne zverejňovaných dokumentov obce starostom
Vytvorené:20. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta nezverejňuje na webovej stránke obce zmluvy, faktúry a objednávky. To isté sa týka aj ostatných povinne zverejňovaných dokumentov (zápisnice zo zasadnutí obecné zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia, rozpočet obce). Akým spôsobom sa dá dosiahnuť náprava tohto stavu, keď starosta nie je ochotný dobrovoľne tento protiprávny stav odstrániť?

Starosta/Primátor: Vzájomná podriadenosť a nadriadenosť medzi blízkymi osobami
Vytvorené:19. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na obecnom úrade v priamej podriadenosti starostu pracujú tri osoby, a to účtovníčka, personalistika a referentka pre správu daní, poplatkov a na vedenie pokladničnej agendy, ktorá je zároveň manželkou starostu.

Je možné, aby manželka starostu bola poverená správou pokladne aj naďalej?

Starosta/Primátor: Doplatenie platu starostovi a chyba počítania v počte obyvateľov obce
Vytvorené:16. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Uznesením obecného zastupiteľstva bol starostovi obce schválený základný plat s násobok 1,65 odvíjajúcim sa od počtu obyvateľov obce a zvýšenie platu starostu obce o 45 % základného platu mesačne. Tento plat bol schválený s účinnosťou od 01.01.2014. V mesiaci júl pri vypracovaní podkladov pre štatistiku bolo zistené, že obec k 31.12.2013 má viac obyvateľov. Z uvedeného vyplýva, že k 01.01.2014 bol nesprávne vypočítaný základný plat starostu obce. Mal byť uvedený násobok 1,98 platu.

Je možné doplatiť plat podľa nového zistenia? 

Školy/Starosta: Evidencia dochádzky riaditeľa ZŠ starostom obce
Vytvorené:15. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže starosta obce požadovať od riaditeľa školy, ktorej zriaďovateľom je obec, predkladanie evidencie svojej dochádzky pravidelne na každý mesiac?

Školy/Starosta: Súbeh výkonu funkcie starostu a vychovávateľa v ZŠ
Vytvorené:15. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže starostka obce s úväzkom 75% súčasne pracovať ako vychovávateľka na ZŠ na 50% úväzok?
Zastupiteľstvo/Starosta: Porušenie pravidiel rokovacieho poriadku
Vytvorené:15. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, aj keď bola zriadená návrhová komisia, predniesol všetky návrhy uznesení týkajúcich sa voľby komisií obecného zastupiteľstva a voľby predsedov komisií sám a následne dal o nich hlasovať, čo bolo v rozpore s platným rokovacím poriadkom. Sú takto schválené uznesenia platné?

 

§ Zástupca starostu/primátora: Kto určuje v obci odmenu zástupcovi starostu?
Vytvorené: 1. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Kto určuje v obci odmenu zástupcovi starostu? Obecné zastupiteľstvo prijalo Zásady odmeňovania poslancov, kde je určené:

  1. výška odmeny zástupcu starostu závisí od rozsahu jeho poverenia a časovej náročnosti
  2. výšku odmeny zástupcu starostu určuje starosta obce.

Starosta trvá na tom, že keď mu  určuje rozsah poverenia, má právo mu určovať sám aj odmenu. Nemá odmenu zástupcu starostu určovať zastupiteľstvo? Výšku odmeny zástupcu starostu nikde nezverejňuje.

Zastupiteľstvo/Starosta: Poslanci a personálna agenda obecného úradu
Vytvorené:26. 11. 2014
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Majú poslanci právo spolurozhodovať pri výbere zamestnancov na obecný úrad napr. formou menovania členov výberovej komisie?

Starosta/Primátor: Skončenie výkonu verejnej funkcie vychovávateľky vs. skončenie pracovného pomeru
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Starostka obce pred prvým zvolením do funkcie pracovala ako vychovávateľka v školskom klube pri základnej škole s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Počas uplynulého volebného obdobia 2010-2014 starostka dovŕšila penzijný vek; je poberateľkou starobného dôchodku.

Musí ju škola opäť zamestnať po skončení výkonu funkcie? Ako by mala základná škola postupovať, ak chce ukončiť s bývalou starostkou pracovný pomer? Čo v prípade ak by sa bývalá starostka rozhodla rozviazať svoj pracovný pomer so školou z dôvodu prvého odchodu do dôchodku? Patrí jej v takom prípade právo na odchodné podľa Zákonníka práce?


§ Starosta/Primátor: Môže starosta obce vykonávať funkciu prísediaceho na súde?
Vytvorené: 7. 11. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže starosta obce vykonávať funkciu prísediaceho na súde?

 

§ Starosta/Info zákon: Zverejnenie zmeneného znenia zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva starostom
Vytvorené:31. 10. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta uverejnil ním pozmenenú zápisnicu, ktorú nepodpísal ani jeden overovateľ. Existuje aj riadna zápisnica , kde sú podpisy obidvoch overovateľov ale tú starosta odmietol zverejniť. Ako je možné postupovať proti starostovi z pozície poslanca, príp. občana, aby došlo k zverejneniu riadnej zápisnice? Ide prípadne o falšovanie verejnej listiny?

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Uskutočnenie zasadnutia obecného zastupiteľstva nezvolaného starostom obce
Vytvorené:24. 10. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Tretina poslancov obecného zastupiteľstva požiadala dňa 17.10.2014 o zvolanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 29.10.2014 o 17.00 hod. Starosta obce nezvolá obecné zastupiteľstvo a obec bude postupovať podľa § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Nakoľko v zákone nie je uvedený presný postup, kto zvoláva takéto zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa má uskutočniť na 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie, aký postup je správny?

 

§ Starosta/Primátor: Výkon funkcie starostu obce a poberanie starobného dôchodku
Vytvorené:17. 10. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť starosta vo výkone funkcie a zároveň poberať starobný dôchodok?

§ Starosta/Voľby: Povinnosti zvoleného starostu, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť
Vytvorené: 9. 10. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí sa uchádzam o miesto starostu obce. Keďže som živnostník, a zároveň konateľ a spolumajiteľ s.r.o. vyplýva pre mňa nejaká povinnosť previesť podiel v s.r.o. a ukončiť činnosť ako živnostník, ak vyhrám voľby? Zákon to ukladá len kandidátom na primátora mesta? Ak by som vyhral voľby a musel by som previesť podiel v s.r.o. a ukončiť činnosť ako živnostník, dokedy mám na to čas po voľbách 15.11.2014?

§ Starosta/Voľby: Uvoľnenie zamestnanca obce na výkon funkcie starostu obce
Vytvorené: 8. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Bol som zamestnancom obce. V súčasnej dobe vykonávam funkciu starostu a v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí nemienim kandidovať. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je funkcia starostu nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený. Zákon č. 311/2001 z.z. Zákonník práce v § 136 hovorí : Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi  pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcii. Počas funkcie starostu som nevykonával žiadne práce súvisiace s predchádzajúcou funkciou zamestnanca obce. Vysvetľujem si správne, že po zložení sľubu nového starostu môžem byť naďalej zamestnancom obce?


§ Starosta/Primátor: Dočerpanie dovolenky pri ukončení funkčného obdobia
Vytvorené:26. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce má pred skončením funkčného obdobia 13 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2013 a 25 dní za rok 2014; chce požiadať obecné zastupiteľstvo o preplatenie nevyčerpanej dovolenky. Ako má obec v tomto prípade postupovať?

Voľby/Starosta/Primátor: Splnenie podmienky preukázanie vzdelania kandidáta na funkciu starostu obce
Vytvorené:15. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Chcem Vás požiadať o odpoveď na nasledovné otázky:

1. Ak má kandidát na starostu vysokoškolské vzdelanie predkladá iba vysokoškolský diplom alebo aj maturitné vysvedčenie?

2. Doklad o vzdelaní musí byť overený alebo stačí neoverená fotokópia?

3. Ak kandidát na starostu nedoloží doklad o vzdelaní je to podmienka vylúčenia jeho kandidatúry?

§ Starosta/Zástupca starostu: Kompetencie zástupcu starostu obce v čase práceneschopnosti a dovolenky starostu obce
Vytvorené: 8. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce bol dlhodobo práceneschopný. V januári 2014 odvolal svojho zástupcu, ktorý mal poverenie na jeho zastupovanie a vymenoval nového zástupcu starostu obce. V novom poverení uviedol právomoc na jeho zastupovanie počas jeho práceneschopnosti. Medzitým v júni 2014 starosta ukončil svoju práceneschopnosť a hneď začal čerpať riadnu dovolenku. 

Starosta nerozšíril vo svojom poverení rozsah zastupovania, zástupca starostu obce tak nemá zrejme právo na jeho zastupovanie. Súčasný zástupca starostu obce však napriek tomu rozhoduje vo všetkých veciach a narába s majetkom obce bez obmedzenia. Je takýto postup správny? Ak nie, čo môžem ako poslanec obecného zastupiteľstva urobiť?

Voľby/Starosta/Primátor: Podmienka vzdelania pre kandidáta na funkciu starostu obce alebo primátora mesta
Vytvorené: 7. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Vzťahuje sa podmienka získania aspoň stredného vzdelania na kandidáta, ktorý sa uchádza o funkciu starostu vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sú vyhlásené na 15.11.2014?

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Vytvorené:30. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako novozvolený starosta mám zložiť sľub na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je aj citujem: „Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva." Je obecné zastupiteľstvo oprávnené prijať takéto uznesenie, pretože v zákone o obecnom zriadení nenachádzam takéhoto oprávnenie obecného zastupiteľstva.

 

Starosta/Zástupca starostu: Starosta obce a zástupca starostu ako rodinní príslušníci
Vytvorené:30. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Môže starosta vymenovať na post zástupcu starostu svojho priameho potomka, ak je potomok členom obecného zastupiteľstva?
§ Voľby/Starosta: Vystúpenie kandidáta v miestnom rozhlase
Vytvorené:29. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Budem kandidovať na funkciu starostu malej obce a chcem vystúpiť v miestnom rozhlase. Môže mi to súčasný starosta zakázať?

§ Starosta/Primátor: Dlhodobé uvoľnenie z pracovného pomeru
Vytvorené:21. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže starosta, ktorému obecné zastupiteľstvo schváli na volebné obdobie polovičný úväzok požiadať doterajšieho zamestnávateľa na základe § 136 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce o dlhodobé uvoľnenie zo zamestnania na výkon verejnej funkcie starostu obce alebo ak chce vykonávať iba túto funkciu musí dať zamestnávateľovi výpoveď?

 

 

Starosta/Zastupiteľstvo/Voľby: Počet rovnopisov petície a osoba pre styk s orgánmi verejnej správy
Vytvorené:16. 07. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je potrebné petíciu, ktorá je súčasťou kandidátnej listiny doložiť v dvoch rovnopisoch alebo stačí z petície doručiť jeden rovnopis? Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je potrebné uviesť na petičnom hárku údaje osoby, ktorá je zodpovedná pre styk s orgánom verejnej správy. Môže byť osobou určenou pre styk s orgánom verejnej správy tá osoba, na podporu ktorej sa spisuje petícia, teda kandidát na poslanca, resp. primátora alebo to musí byť iná osoba?

Voľby/Starosta/Zastupiteľstvo: Termín podania kandidátnych listín pre komunálne voľby 2014
Vytvorené:11. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aký je posledný termín podania kandidátnych listín do komunálnych volieb 2014, aby som mohol byť vedený v zozname kandidátov v konkrétnej obci buď na funkciu starostu obce alebo poslanca obecného zastupiteľstva ak pôjdem ako nezávislý kandidát? Do akého dátumu je potrebné odovzdať podpisové hárky?

 

§ Voľby/Starosta: Prevzatie funkcie novozvoleným starostom obce
Vytvorené: 1. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V doplňujúcich voľbách som bola zvolená za starostku obce. Aká je lehota odovzdania funkcie zástupcom starostu obce, pretože starosta sa vzdal svojej funkcie v októbri minulého roka. Aj v tomto prípade je to 30 dní ?

§ Starosta/Primátor: Začatie konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
Vytvorené:27. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce sa stal konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, čím porušil ustanovenie článku 5 ods. 2) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

Akým spôsobom sa začína konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a v akej lehote ho je potrebné ukončiť?

§ Starosta/Primátor: Delegovanie oprávnenia rozhodovať v mene obce na inú osobu
Vytvorené:24. 03. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Akým spôsobom možno delegovať oprávnenie rozhodovať v mene obce na inú osobu než starosta?
§ Starosta/Primátor: Má starosta nárok na vyplatenie odmeny pri životnom jubileu?
Vytvorené:24. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce dosiahne v najbližších dňoch vek 60 rokov. Môžeme mu na základe platnej kolektívnej zmluvy vyplatiť odmenu pri dosiahnutí 60 rokov, sú platné podmienky upravené v kolektívnej zmluve aj v prípade starostu obce?

 

Interné riadenie: Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby
Vytvorené:20. 01. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

§ Starosta/Primátor: Využívanie dopravného prostriedku starostom
Vytvorené:14. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta využíva obecné motorové vozidlo výlučne sám. Vedie si zošit o prevádzke motorového vozidla a mesačne predkladá vyúčtovanie spotreby. Smernica o využívaní služobných motorových vozidiel nie je spracovaná. Je tu tvrdenie poslancov obecného zastupiteľstva, že cestovné príkazy by mal podpisovať zástupca starostu z radov poslancov. Môžete mi v tom poradiť ?

§ Starosta/Primátor: Oprávnenie starostu obce pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva (sistačné právo)
Vytvorené:19. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce využil svoje sistačné právo a pozastavil výkon uznesení obecného zastupiteľstva. Možno takýto právny úkon považovať za platný a právne účinný, i keď výkon uznesení, ktoré boli pozastavené, neodporujú zákonu a nie sú pre obec zjavne nevýhodné? Stačí, keď sa starosta domnieva? Okrem toho starosta k nepodpísaným uzneseniam neuviedol žiadne zdôvodnenie. 

§ Zástupca starostu/primátora: Menovanie zástupcu starostu
Vytvorené: 6. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V príklade z praxe podávame odpoveď na otázku menovania zástupcu starostu po dobrovoľnom odstúpení pôvodného zástupcu starostu.
§ Starosta/Primátor: Povinnosť vyplácať plat starostovi v zákonnej výške
Vytvorené: 2. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta v priebehu celého roka 2010 poberal plat v určitej výške, ktorú si určil sám. Obecné zastupiteľstvo plat starostovi v roku 2010 neschvaľovalo. Teraz starosta žiada doplatiť rozdiel vo výške platu, ktorý poberal a platom, na ktorý mal nárok zo zákona.

Sme povinní uvedený rozdiel doplatiť? Odstupné sa v tomto prípade vypočíta z platu ktorý poberal alebo z platu na ktorý mal nárok zo zákona? 

§ Zástupca starostu/primátora: Odmeňovanie zástupcu starostu
Vytvorené:23. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Ktorý orgán obce podľa zákona o obecnom zriadení má oprávnenie schvaľovať odmenu zástupcovi starostu?
§ Starosta/Primátor/Majetok: Sistačné právo starostu a povinnosť podpísať schválenú zmluvu
Vytvorené:16. 09. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Je starosta povinný podpísať zmluvu, ktorá bola schválená uznesením, ktorého vykonateľnosť pozastavil? 

§ Starosta/primátor: Poverenie na výkon pracovnoprávnej agendy starostu
Vytvorené:24. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Môže starosta obce poveriť vykonávaním týchto úkonov aj niekoho iného?

 

§ Majetok/Starosta: Kúpa obecného pozemku starostom obce
Vytvorené:11. 04. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže obec previesť vlastníctvo svojho majetku na fyzickú osobu starostu obce? 

§ Starosta/Obec: Zodpovednosť za nesplatenie úveru obce
Vytvorené: 7. 03. 2013
Autor:JUDr. Adriana Jasová
Zobraz celý text
Kto zodpovedá za dôsledky nesplatenia úveru obce? 
§ Starosta/ Zastupiteľstvo: Prijímanie darov
Vytvorené:11. 02. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Je prípustné, aby verejní funkcionári prijímali dary?

§ Starosta/Primátor: Zneužitie obecných/mestských peňazí na súkromné účely starostom/primátorom
Vytvorené:28. 01. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Prinášame Vám prípadovú štúdiu, ktorá rozoberá zodpovednosť starostu (primátora) v prípade zneužitia obecných (mestských) peňazí na súkromné účely.

§ Starosta/Primátor: Zastupovanie starostu
Vytvorené: 8. 01. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vymedzuje zastupovanie starostu v § 13b. Účelom inštitútu zástupcu starostu obce je zabezpečiť kontinuitu v plnení úloh starostu obce (napr. v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie).

Starosta/Primátor: Výkon funkcie primátora so zreteľom na výkon podnikateľskej činnosti
Vytvorené:17. 12. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Podmienky pre výkon funkcie primátora mesta so zreteľom na výkon podnikateľskej činnosti.
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (34)
Najvyšší súd ČR z 24.07.2009 - Dojednanie zmluvnej pokuty starostom bez súhlasu zastupiteľstva
Vytvorené:12. 12. 2019
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo. Předmětem tohoto dodatku bylo ujednání o navýšení ceny díla, oproti původní smlouvě byla změněna doba plnění díla a platební podmínky. Dále zde byla nově sjednána smluvní pokuta, která zajišťovala plnění smlouvy ze strany žalované tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy o dílo, které zakládá důvod k odstoupení od smlouvy o dílo.

Ústavný súd ČR z 25.08.2015 - Zmluvná pokuta dojednaná starostom v prospech obce
Vytvorené:11. 10. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Mesto sa ústavnou sťažnosťou domáhalo zrušenia rozhodnutí Najvyššieho súdu, Krajského súdu a Okresného súdu, ktorými mali byť porušené Ústavou zaručené práva. V konaní pred všeobecnými súdmi sa mesto ako žalobca domáhalo zaplatenia čiastky 1.000.000 Kč s príslušenstvom z titulu zmluvnej pokuty dohodnutej v rámci kúpnej zmluvy, ktorú mesto ako predávajúci uzavrelo so žalovaným ako kupujúcim. 

Všeobecné súdy žalobu zamietli z dôvodu, že dohoda o zmluvnej pokute je neplatná,  nakoľko bola do predmetnej zmluvy doplnená samotným starostom, bez schválenia zastupiteľstvom, pričom starosta tak prekročil rozsah svojich oprávnení podľa zákona o obciach.

Krajský súd Banská Bystrica z 27.02.2018 - Neodovzdanie darčekových poukážok a zodpovednosť starostu za škodu
Vytvorené: 9. 08. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Súd prvej inštancie uložil žalovanému (bývalému starostovi) povinnosť zaplatiť žalobcovi (obci) sumu XX spolu s úrokom z omeškania, na základe uplatneného nároku žalobcu voči žalovanému, ktorý ako bývalý starosta objednal darčekové lístky a uhradil ich z prostriedkov sociálneho fondu tvoreného žalobcom. Po zániku jeho funkcie starostu stravné lístky neodovzdal žalobcovi, ani zamestnancom. Žalovaný podal odvolanie, krajský súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdil. 

Najvyšší súd SR z 26.10.2015 - Určenie času predaja a času prevádzky v obci starostom
Vytvorené: 6. 08. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Obec vydala VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava – Staré mesto. Okresná prokuratúra podala voči VZN protest, ktorému mestská časť nevyhovela. Následne bola v tejto veci podaná žaloba. Krajský súd sa v časti žalobného návrhu stotožnil s okresnou prokuratúrou, že platná právna úprava neumožňuje mestskej časti, aby rozhodovala individuálnym právnym aktom o osobitnej a taktiež o jednorazovej osobitnej prevádzkovej dobe, či jednorazovom čase predaja alebo prevádzky služieb u konkrétneho podnikateľa a to ani pri riešení ojedinelých výnimiek zo štandardného stavu. Mestská časť podala vo veci odvolanie. Najvyšší súd rozsudok Krajského súdu v Bratislave potvrdil.

Ústavný súd SR z 14.11.2018 - Právo občana na informácie vs. právo na ochranu osobnosti verejného činiteľa
Vytvorené:31. 05. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Predmetom konania pred všeobecnými súdmi bolo rozhodovanie o ochrane osobnosti starostu obce , ktorý bol/je v tomto konaní žalobcom. Sťažovatelia sú v týchto konaniach v postavení žalovaných a podľa obsahu žaloby žalobcu zasiahli jeho osobných práv tým, že v liste adresovanom obecnému zastupiteľstvu kritizovali postup starostu pri zadaní zákazky riešenia havarijného stavu základnej školy v obci, tvrdiac, že jeho postup bol opakovane nezákonný.

Sťažovatelia doručili prostredníctvom starostu obce obecnému zastupiteľstvu podanie označené

ako "Upozornenie na nezákonnosť postupu starostu obce pri postupe zadania zákazky"a "Riešenie havarijného stavu Základnej školy ",v ktorom poukázali na možné porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súvislosti s uzavretím zmluvy o dielo medzi obcou a obchodnou spoločnosťou , na opravu budovy miestnej školy, čo odôvodnili poukazom na zákon o verejnom obstarávaní, judikatúru súdov a rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.

Podanie sťažovateľov bolo predmetom mimoriadnej schôdze obecného zastupiteľstva. Po oboznámení poslancov s obsahom podania sťažovateľov oboznámil starosta poslancov aj so stanoviskom advokáta k podaniu sťažovateľov, z ktorého vyplývalo, že podanie sťažovateľov je zavádzajúce a že sťažovatelia sa svojím konaním mohli dopustiť trestných činov krivého obvinenia, ohovárania a poškodzovania cudzích práv. Obecné zastupiteľstvo následne prijalo uznesenie, ktorým vzalo na vedomie podanie sťažovateľov, konštatovalo, že bolo dostatočne oboznámené s postupmi súvisiacimi s realizáciou projektu rekonštrukcie základnej školy, súhlasilo s pokračovaním stavebných prác a zároveň poverilo starostu, aby sťažovateľa vyzval na ospravedlnenie, a v prípade, že sa sťažovateľ neospravedlní, aby starosta vec riešil súdnou cestou.

Starosta sa podaním okresnom súde domáhal ochrany svojich osobnostných práv podľa § 11 a nasl. zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), do ktorých malo byť zasiahnuté podaním sťažovateľov adresovaným obecnému

zastupiteľstvu a tiež podaním trestného oznámenia. Okresný súd rozsudkom  rozhodol, že sťažovatelia sú povinní zaslať starostovi doporučenou poštou ospravedlnenie, a taktiež mu zaplatiť nemajetkovú ujmu vo výške 10 000 €. Proti rozsudku okresného súdu podali sťažovatelia odvolanie, v ktorom namietali okrem iného to, že okresný súd rozhodol v rozpore so zisteným skutkovým stavom, „dotváral“ si dôkazy, v odôvodnení svojho rozsudku sa odvolával iba na dôkazy svedčiace v ich neprospech a že vec nesprávne právne posúdil. Sťažovatelia tiež tvrdili, že okresný

súd ignoroval judikatúru všeobecných súdov, ústavného súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“), vôbec sa nevenoval otázke porušenia ich práva na slobodu prejavu, ich petičného práva, ako ani otázke porušenia ich ďalších práv. 

Krajský súd napadnutým rozsudkom rozhodol o odvolaní sťažovateľov tak, že rozsudok okresného súdu v časti potvrdil a v časti, v ktorej okresný súd žalobu vo zvyšku nemajetkovej ujmy zamietol, ponechal nedotknutý. Krajský súd sa v napadnutom rozsudku v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením rozsudku okresného súdu a obmedzil sa na skonštatovanie správnosti jeho dôvodov. 

Sťažovatelia v ústavnej sťažnosti namietali porušenie ich základných práv a Ústavy SR rozsudkom krajského súdu. 

Krajský súd Prešov z 26.06.2018 - K nároku starostu obce starostu obce na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
Vytvorené: 8. 02. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu spisu vyplýva, že žalobca vykonával v období rokov 2010 až 2014 funkciu primátora mesta. Zo mzdových listov žalobcu vyplýva,že žalobca za rok 2013 nevyčerpal 3 dní dovolenky a za rok 2014 nevyčerpal 23 dní dovolenky.Ku dňu skončenia volebného obdobia teda žalobca nevyčerpal 26 dní dovolenky. Žalobca požiadal mestské zastupiteľstvo mesta o vyplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku. Na základe uvedenej žiadosti mestské zastupiteľstvo mesta uznesením rozhodlo tak, že nesúhlasí s preplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku.

Ústavný súd SR z 04.11.2016 - K rozhodnutiu poslancov obecného zatupiteľstva o sankcií straty mandátu starostu
Vytvorené:25. 07. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Poslanec mestského zastupiteľstva navrhol začatie konania vo veci možného porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo strany primátora mesta, ktorý sa ho mal dopustiť, tým, že podpísal zmluvu o dielo so spoločnosťou i napriek tomu, že sám bol v uvedenej spoločnosti spoločníkom. Následne mestské zastupiteľstvo primátorovi mesta uložilo sankciu straty mandátu aj napriek tomu, že konanie na Ústavnom súde v danom čase ešte prebiehalo. 

Najvyšší súd SR z 31.01.2018 - K otázke nezlučiteľnosti výkonu štátnej služby colníka a výkonu funkcie starostu obce
Vytvorené: 6. 07. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Colník (žalobca) bol zvolený za starostu a na základe týchto skutočností ho generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (žalovaný) zaradil do neplatenej zálohy a súčasne ho odvolal z doterajšej funkcie colníka. Žalobca sa domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného s poukazom na to, že výkon funkcie starostu v jeho prípade nie je platenou funkciou lebo po jeho predchádzajúcom súhlase zastupiteľstvo schválilo zníženie jeho platu starostu z 1,49-násobku na 0-násobok do odvolania.

Ústavný súd SR z 28.09.2017 - K právu starostu na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku vs. súdna ochrana tohto práva
Vytvorené:10. 05. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu sťažnosti vyplýva, že sťažovateľ v rokoch 2013 a 2014 vykonával funkciu starostu obce, pričom za rok 2013 nevyčerpal 10,5 dňa dovolenky a za rok 2014 nevyčerpal 23 dní dovolenky. Preto v marci 2015 požiadal obec o zaplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v sume 1 788,60 €. Obec následne postupovala podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platových pomeroch starostov“), jej obecné zastupiteľstvo však neschválilo návrh uznesenia o poskytnutí náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku.

Najvyšší súd SR z 03.07.2017 - Ublíženie na cti starostu
Vytvorené:23. 03. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Starosta sa domáhal potrestania určitého počtu občanov v priestupkovom konaní, a to z toho dôvodu, že ho urazili na cti. Títo občania povedali reportérovi, že starosta v obci zrušil folklór a takisto obecný športový klub. Tieto informácie neboli pravdivé, no napriek tomu ich reportér zverejnil v regionálnej televízií. Na základe takejto reportáže si množstvo ľudí urobilo o starostovi negatívny obraz. Okrem toho jeden z občanov uviedol médiám, že starosta odmietol zverejniť výsledky referenda. Média starostu vykreslili ako osobu porušujúcu zákon. Tieto udalosti mali vplyv na sociálne vzťahy starostu a takisto aj na jeho rodinu (občania slovne napádali jeho matku).

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 01.06.2017 - Protest prokurátora k uzneseniu, ktorým zastupiteľstvo nezákonne zaokrúhlilo plat primátora/starostu
Vytvorené:29. 09. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo plat primátora v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch, a to vo výške 2.307,- EUR. Na základe ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nedošlo zo strany primátora k podpísaniu uznesenia z dôvodu, že bola namietaná nezákonnosť. Poslanci na zasadnutí prijali uznesenie, ktorým prelomili sistačné právo primátora, čím uznesenie, ktorým bol schválený plat primátora nadobudlo právoplatnosť. 
§ Krajská prokuratúra Prešov z 14.03.2016 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu starostu - rozhodovanie bez zákonného splnomocnenia
Vytvorené:24. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Starosta vydal rozhodnutie o prevádzkovom čase, ktoré nemá oporu v zákone. Navyše v rozhodnutí ani neboli dodržané formálne náležitosti rozhodnutia v zmysle správneho poriadku. Z uvedených dôvodov bolo rozhodnutie starostu nulitné.

§ Najvyšší súd SR z 15.07.2015 - Trestný čin verejného činiteľa spáchaný aj jedným skutkom
Vytvorené: 7. 07. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obvinený ako starosta obce  následne po tom, ako sa dozvedel, že štyria poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich poslancov obecného zastupiteľstva, zvolali na deň 17. apríla 2007 mimoriadne zhromaždenie obecného zastupiteľstva, na ktorom okrem iného prijali nový rokovací poriadok, pravidlá pre disponovanie s rozpočtom obce a špecifikáciu úkonov starostu obce a obecného úradu súvisiacich so správou obce a po zistení, že zvolali ďalšie mimoriadne zhromaždenie obecného zastupiteľstva na deň 29. apríla 2007, kde mala byť prejednaná petícia občanov za účelom odvolania starostu obce v snahe dosiahnuť, aby vyššie uvedeným poslancom zanikolmandát podľa § 25 ods. 2 písm. g/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  pretože sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastnili trikrát po sebe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, využil, že sa títo poslanci nezúčastnili zasadnutí obecného zastupiteľstva v dňoch 31. marca 2007 a 7. apríla 2007 a dodatočne nechal vyhotoviť pozvánku na zasadnutie obecného  zastupiteľstva a prezenčnú listinu z tohto zasadnutia, ktoré sa malo konať 9. apríla 2007 bez toho, aby ho v súlade s § 13 ods. 4 písm. a/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vôbec zvolal a uvedených poslancov o jeho konaní včas upovedomil a dňa 4. mája 2007 oznámil uvedeným poslancom, že im zo zákona zanikol mandát a následne použijúc ustanovenie § 13 ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vetoval všetky uznesenia obecného zastupiteľstva zvolaného menovanými poslancami a dňa 24. mája 2007 prijal sľub štyroch nových poslancov, ktorí nenasledovali v poradí za zvolenými poslancami pri voľbách v roku 2006, hoci nástup nových poslancov musí obecné zastupiteľstvo schváliť uznesením, kde obecné zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné. 
§ Okresná prokuratúra Galanta z 21.12.2015 - Protest prokurátora proti prevádzkovému poriadku pohrebísk - nezákonná kompetencia primátora
Vytvorené:24. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Mesto vydalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým neoprávnene priznalo primátorovi oprávnenie rozhodovať o povolení pochovať mŕtveho z iného mesta na alebo z iného územného obvodu na miestnom cintoríne.

§ Okresná prokuratúra Košice - okolie z 16.06.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým zastupiteľstvo zasiahlo do kompetencie starostu
Vytvorené:24. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo neoprávnene uložilo pokyn obecnému úradu vypracovať popis pracovnej náplne, pripraviť pracovnú zmluvu a predložiť ju na schválenie zastupiteľstvu, čím neoprávnene zasiahlo do priamych kompetencií starostu obce.

§ Najvyšší súd SR z 29.01.2008 - Majetkovoprávne úkony obce a vôľa obce
Vytvorené:13. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Z obsahu spisu je zrejmé, že dňa 24. januára 1994 žalovaný JUDr. Š. M. ako advokát uzavrel so žalobcom zastúpeným vtedajším starostom obce A. I. zmluvu o právnej pomoci pri vydaní nehnuteľnosti obecných pozemkov a lesov v katastrálnom území obce Š. od V.. Žalobca sa v tejto dohode zaviazal zaplatiť žalovanému advokátovi podielovú odmenu vo výške 10 % z hodnoty vybavených nehnuteľností, čo predstavuje sumu 7 939 149 Sk. Súhlas obecného zastupiteľstva na uzavretie zmluvy o právnej pomoci so žalovaným nebol daný.

§ Najvyšší súd SR z 08.01.2015 - Oprávnenie rozhodovať o majetkovom právnom úkone
Vytvorené:12. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Z obsahu napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že za podstatu odvolania považoval posúdenie, či výpoveď nájomnej zmluvy, podpísaná starostom obce J. F., je platnou výpoveďou vzhľadom k tomu, že tento úkon nebol schválený obecným zastupiteľstvom formou uznesenia.
Okresná prokuratúra Námestovo z 05.06.2015 - Protest prokurátora proti VZN o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Vytvorené: 3. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov neobsahuje žiadne zákonné zmocnenie na to, aby si obce upravila túto oblasť vzťahov samostatne. Obec síce upravila túto problematiku vo VZN, no fakticky sa jednalo o správu jej interných záležitostí.

§ Ústavný súd SR z 05.02.2014 - Podanie oznámenia po skončení funkcie
Vytvorené:19. 11. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Z návrhu a jeho príloh vyplýva, že navrhovateľ bol 10. mája 2012 odvolaný z funkcie riaditeľa štátneho podniku Rudné bane, š. p. Banská Bystrica (ďalej len „štátny podnik“). Podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“ alebo „ústavný zákon“) navrhovateľ podal 14. júna 2013 výboru písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (ďalej len „oznámenie“) za rok 2012.

Namietaným rozhodnutím výbor uložil navrhovateľovi ako bývalému verejnému funkcionárovi pokutu v sume 805 € zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára za porušenie povinnosti ustanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona podať oznámenie do 31. marca 2013.

Navrhovateľ v úvode svojho návrhu poukázal na svoje stanovisko zaslané výboru 11. júna 2013, v ktorom uviedol, že 10. mája 2012 bol odvolaný z funkcie riaditeľa štátneho podniku. Podľa čl. 8 ods. 5 ústavného zákona podal 7. mája 2013 na poštovú prepravu na predpísanom tlačive oznámenie po skončení výkonu verejnej funkcie, a teda v lehote v zmysle čl. 8 ods. 5 ústavného zákona, a podľa jeho názoru podávanie písomného oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona za kalendárny rok 2012 v čase, keď už nebol verejným funkcionárom, je nad rámec zákona. 

§ Najvyšší súd SR z 16.12.2009 - Majetkovoprávne úkony obce
Vytvorené:20. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Najvyšší súd Slovenskej republiky z obsahu súdneho spisu zistil, že žalovaný v druhom rade v zastúpení starostom obce podal dňa 17.decembra 2004 návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy zo dňa 4.novembra 2004 uzatvorenej medzi žalovaným v treťom rade, v zastúpení starostom obce (ktorý kúpnu zmluvu aj podpísal), ako predávajúcim a žalovanou vo štvrtom rade ako kupujúcim.Obecné zastupiteľstvo obce nerozhodlo o odpredaji nehnuteľností – pozemkov v prospech G. S., ale o úplne inej skutočnosti – rezervovaní pozemkov pre bližšie neurčené osoby.

§ Najvyšší súd SR z 16.12.2009 - Pracovný úväzok starostu
Vytvorené:20. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obecné zastupiteľstvo v priebehu funkčného obdobia znížilo pracovný úväzok a plat starostky na polovičný (úväzkový starosta).
Ústavný súd SR z 31.01.2008 - Kvórum na schválenie rozhodnutia vo veciach ochrany verejného záujmu
Vytvorené:27. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Navrhovateľka vo svojom návrhu ďalej tvrdí, že napadnuté uznesenie nebolo prijaté takou väčšinou poslancov, akú požaduje čl. 9 ods. 9 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, keďže na zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa konalo 5. októbra 2007, bolo prítomných len 6 zo 7 poslancov, pričom 4 poslanci hlasovali za prijatie uznesenia a 2 poslanci hlasovali proti jeho prijatiu.

V danom prípade má zastupiteľstvo 7 poslancov, z ktorých 6 bolo prítomných na dotknutom zasadnutí (zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné) a štyria poslanci, t. j. nadpolovičná všetkých poslancov zastupiteľstva hlasovala za prijatie napadnutého uznesenia. Z toho vyplýva, že zastupiteľstvo prijalo platné uznesenie. 

Okresná prokuratúra Brezno z 05.09.2013 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu starostu obce, ktorým určil súpisné číslo stavbe
Vytvorené:27. 06. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Protest prokurátora smeroval proti rozhodnutiu starostu obce, ktorým určil súpisné číslo stavbe. Nezákonnosť napadnutého rozhodnutia je daná hlavne tým, že ním bolo určené súpisné číslo stavbe napriek tomu, že žiadatelia o vydanie súpisného čísla neurobili kvalifikované podanie. Starosta obce nemal žiadne relevantné podklady na vydanie napadnutého rozhodnutia o určení súpisného čísla, teda nemal dostatočne zistený skutočný stav pre vydanie takéhoto rozhodnutia a obec nedisponovala žiadnym administratívnym spisom.

§ Ústavný súd SR z 10.12.2008 - Rozhodnutie e vo veci ochrany verejného záujmu a jeho forma
Vytvorené:27. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Navrhovateľka ako verejná funkcionárka vo vzťahu k namietanému rozhodnutiu zastupiteľstva vydanému v konaní podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu v okolnostiach daného prípadu namieta predovšetkým procesné pochybenie v postupe zastupiteľstva spočívajúce v zmätočnosti vydaného rozhodnutia.

§ Ústavný súd SR z 02.02.2012 - Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov - lehota na rozhodnutie
Vytvorené:27. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Navrhovateľ uviedol, že napadnutým rozhodnutím mestského zastupiteľstva, ktoré mu bolo doručené 12. septembra 2011, mu bola ako primátorovi mesta M. v období rokov 2006 – 2010 uložená uvedená pokuta za to, „že ako verejný funkcionár v oznámení o svojich majetkových pomeroch za kalendárny rok 2009 uviedol nehnuteľnosť, ktorú v tom období nevlastnil a zároveň ako verejný funkcionár v oznámení o svojich majetkových pomeroch za kalendárny rok 2009 neuviedol nehnuteľnosti, ktoré v kalendárnom roku 2009 spoluvlastnil, teda uviedol neúplné a nepravdivé údaje, čím porušil čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov“. Navrhovateľ napokon poukázal na to, „že v zmysle čl. 9 ods. 5 zákona bol odporca povinný rozhodnúť do 60 dní odo dňa začatia konania. Ako vyplýva z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a z Uznesenia odporcu č. 10 z 25. 05. 2011, konanie bolo začaté 25. 05. 2011. Rozhodnutie je zo dňa 30. 08. 2011. Odporca teda vydal napadnuté rozhodnutie po uplynutí lehoty, ktorú mu zákon na vydanie takéhoto rozhodnutia ukladá.“. 

§ Okresná prokuratúra Košice I z 11.11.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu miestneho zastupiteľstva, ktorým zastupiteľstvo zriadilo Redakčnú radu ako svoj osobitný iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán
Vytvorené:28. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora 

proti uzneseniu miestneho zastupiteľstva, ktorým zastupiteľstvo zriadilo Redakčnú radu ako svoj osobitný iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán. 

§ Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 01.02.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým OZ schválilo starostovi odmenu
Vytvorené:26. 07. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

                                                 protest prokurátora

proti uzneseniu obecného zastupiteľstva v Žehre, ktorým schválilo obecné zastupiteľstvo starostovi obce odmenu vo výške 3.320 Eur, pričom z uznesenia nie je zrejmé, za aké obdobie má byť odmena vyplatená.

z 30.11.-1 - 1. VZŤAH STAROSTU OBCE A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAPRI ROZHODOVANÍ O NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE
Vytvorené: 6. 06. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky uznesením prijal sťažnosť vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Sťažovateľ ako advokát uzavrel s obcou zastúpenou jej starostom, zmluvu o poskytnutí právnej pomoci v ktorej bola dohodnutá podielová odmena za zastupovanie vo výške 10 % z hodnoty vydaných nehnuteľností a ďalšiu zmluvu o právnej pomoci, „na základe ktorej mal navrhovateľ naďalej zastupovať obec v konaní .Sťažovateľ bol pri poskytovaní právnej pomoci obci úspešný. Sťažovateľovi však dohodnutá odmena za poskytnuté právne služby vyplatená nebola, preto sa obrátil na okresný súd s návrhom na schválenie zmieru. Okresný súd uznesením schválil navrhovaný zmier a obec zaviazal zaplatiť sťažovateľovi. Krajský súd zmenil napadnutý rozsudok okresného súdu tak, že uznesenie okresného súdu o schválení zmieru zrušil. Vychádzal z právneho názoru, že „uzatváranie zmluvy o právnom zastúpení malo priamy dopad na majetok obce, pokiaľ obec má platiť trovy právneho zastúpenia svojim právnym zástupcom“ „nemôže starosta obce sám rozhodovať za zastupiteľský zbor obce, pokiaľ ako štatutárny orgán obce v majetkových veciach chce rozhodovať o majetku obce a na takéto rozhodovanie o majetku obce nemá stanovisko obecného zastupiteľstva“. Starosta obce nemal ako štatutárny orgán obce povolenie od obce uzavrieť zmier, ktorý má dopad na majetok obce, pretože nemal vyjadrenie a poverenie obecného zastupiteľstva na uzavretie takéhoto zmieru.“.

 

Proti rozhodnutiu krajského súdu podal sťažovateľ dovolanie. Najvyšší súd po zistení, že dovolanie sťažovateľa je neopodstatnené. Preto dovolanie sťažovateľa rozsudkom zamietol.

 

§ Najvyšší súd SR z 10.10.2011 - Konanie o správnom delikte
Vytvorené:24. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Primátor mesta rozhodol o uložení pokuty za správny delikt. Voči tomuto rozhodnutiu podal odporca odvolanie na krajský súd, ktorý bol toho názoru, že nie je daná právomoc súdu rozhodnúť o odvolaní v danej veci, nakoľko ide v tomto prípade o prenesený výkon štátnej správy. Postúpil preto vec na príslušný orgán štátnej správy. Tento orgán štátnej správy však vec vrátil späť krajskému súdu, ktorý predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky majúc za to, že tu existuje spor o právomoc medzi krajským súdom a orgánom štátnej správ.
§ Najvyšší súd SR z 28.02.1995 - K pracovnému pomeru medzi obcou a starostom
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Žalobkyňa sa žalobou domáhala určenia existencie a trvania pracovného pomeru aj po vzdaní sa funkcie starostky v žalovanej obci. Okresný súd v Senici rozsudkom žalobu zamietol s odôvodnením, že žalobkyni vzdaním sa verejnej funkcie pracovný pomer síce automaticky neskončil, ale keď túto neplatnosť nenapadla v dvojmesačnej lehote uvedenej v Zákonníku práce, jej uplatnený nárok zanikol. Krajský súd v Bratislave na odvolanie žalobkyne rozsudkom potvrdil rozsudok okresného súdu z iných právnych dôvodov. Na rozdiel od neho vychádzal zo zásady, že platná právna úprava nepripúšťa výkon funkcie starostu v pracovnom pomere, takže zvolením žalobkyne za starostku žalovanej obce nevznikol medzi nimi pracovnoprávny vzťah, a preto bolo vylúčené určovať existenciu pracovného pomeru medzi účastníkmi konania po tom, čo sa žalobkyňa na rokovaní obecného zastupiteľstva vzdala mandátu starostky. S odkazom na to, že ide o rozhodnutie zásadného významu, krajský súd pripustil proti nemu dovolanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal napadnutý rozsudok odvolacieho súdu v rozsahu vymedzenom ustanovením § 242 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne nie je opodstatnené.

§ Najvyšší súd SR z 16.12.2009 - ISkrátenie úväzku starostu počas výkonu funkcie
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach zamietol návrh Krajského prokurátora v Košiciach, ktorým sa tento s poukazom na ustanovenie § 35 ods. 1 písm. b/ OSP a § 250zf OSP domáhal preskúmania zákonnosti uznesenia Obce B., ktorým obecné zastupiteľstvo potvrdilo uznesenie č. 2/2007, ktorým v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1, ods. 2, § 4 ods. 1, 4 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov, (ďalej aj „zákon č. 253/1994 Z. z.“) a § 11 ods. 4 písm. i/ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“ alebo „zákon o obecnom zriadení“) znížili pracovný úväzok a plat starostky na polovičný (úväzkový starosta).

§ Ústavný súd SR z 05.01.2001 - Právo na ochranu osobnosti verejných činiteľov pri výkone služobnej právomoci
Vytvorené:28. 09. 2012
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 26. mája 2000 doručené podanie označené ako „Podnet na začatie konania podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky“ s prílohami. Z dôvodov uvedených v podnete navrhovatelia požadovali, aby ústavný súd po jeho prijatí na konanie rozhodol nálezom: „Postupom pracovníkov Mestskej polície v Prešove ako orgánu mesta Prešov zriadeného na základe § 10 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorým dňa 10. 3. 2000 v rozmedzí od 14.00 zhruba do 15.30 hod. žiadali osoby poverené zberom podpisov pod petíciu za vyvesenie tibetskej vlajky a podnecovateľov P. S. a T. B. o predloženie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva, žiadali ich o odstránenie stolíka s petičnými hárkami, o presun na iné miesto a zakázali im zhotovovať zvukovoobrazové a obrazové záznamy z ich konania, došlo k porušeniu ústavných práv podnecovateľov podľa čl. 27 ods. 1 ústavy, podľa čl. 26 ods. 1, 2 ústavy, podľa čl. 12 veta druhá, čl. 13 ods. 1 ústavy v spojitosti s čl. 27 ods. 1 a čl. 26 ods. 1, 2 ústavy, podľa čl. 1 ústavy, podľa čl. 2 ods. 1 a 3 ústavy a podľa čl. 10 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd“. Ústavný súd podnet navrhovateľov predbežne prerokoval na svojom neverejnom zasadnutí a po zistení, že spĺňa všetky zákonom predpísané náležitosti upravené v § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) a že nie sú dôvody na jeho odmietnutie podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona, 28. júna 2000 rozhodol o jeho prijatí na konanie.

§ Ústavný súd ČR z 06.04.2005 - Prekročenie právomoci starostu
Vytvorené:28. 09. 2012
Autor:Mgr. Dagmar Haňdiaková
Zobraz celý text

Sťažovateľka, ako starostka obce a prenajímateľ, uzavrela so žalobcom dodatok k nájomnej zmluve, ktorým bolo oproti pôvodnému dojednaniu zvýšené nájomné. Žalobca tvrdil, že dodatok je neplatný preto, že o jeho uzavretí nerozhodla rada obce, ale sám starosta. Všeobecné súdy svojimi rozhodnutiami potvrdili, že podpísaný dodatok je od samého počiatku neplatný právny úkon pre jeho rozpor so zákonom. Sťažovateľka je povinná zaplatiť Žalobcovi vzniknutý rozdiel na nájomnom.

§ Najvyšší súd SR z 01.11.2004 - Schvaľovanie majetkovoprávnych úkonov obecným zastupiteľstvom
Vytvorené:26. 09. 2012
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Okresný súd rozsudkom nahradil vyhlásenie vôle žalovanej obce tak, že ako vlastník nehnuteľností vedených pre obec, uzatvára kúpnu zmluvu so žalobcom, na základe ktorej prevádza nehnuteľnosti žalobcovi do výlučného vlastníctva s tým, že žalobca kúpnu cenu do dnešného dňa splatil. Zároveň zamietol návrh na zrušenie predbežného opatrenia (vo výroku bližšie neoznačeného) a rozhodol o vrátení súdneho poplatku žalobcovi za návrh na nariadenie predbežného opatrenia. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť náhradu trov konania.
Krajský súd na odvolanie žalovaného rozsudkom zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutých častiach, t.j. vo výroku o nahradení vyhlásenia vôle žalovanej tak, že žalobu zamietol, v časti týkajúcej sa zrušenia predbežného opatrenia rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, v časti náhrady trov konania štátu rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobcu zaviazal zaplatiť náhradu trov konania štátu na účet prvostupňového súdu a rozhodol o náhrade trov konania.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (1)
§ Vzdanie sa mandátu starostu
Vytvorené: 8. 10. 2012
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Stiahni súbor
V zmysle § 13a ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení mandát starostu zaniká vzdaním sa mandátu. Ide o osobný prejav jeho vôle a starosta ho nemusí ničím odôvodňovať. Vzdať sa mandátu možno, až keď mandát vznikol. Vzdanie sa mandátu musí byť urobené písomnou formou. Účinky vzdania sa mandátu nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
Register pojmov (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť