iSamosprava | Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo samosprávneho celku je najvyšším zastupiteľským orgánom. Zastupiteľstvo je tvorené poslancami, ktorí sú volení na štvorročné obdobie obyvateľmi územného celku, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore, pričom jeho rokovanie zvoláva a vedie starosta resp. predseda samosprávneho kraja. 

Dôvodové správy (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (21)
Zastupiteľstvo/Zástupca starostu: Zmena v odmeňovaní poslancov
Vytvorené:16. 01. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Od 1. 2. 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v oblasti odmeňovania poslancov.

Starosta/Zastupiteľstvo: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a skladanie sľubu poslancov a starostov
Vytvorené:14. 11. 2018
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Dňa 10.11.2018 sa uskutočnili komunálne voľby, z ktorých vzišli noví starostovia obcí a mestských častí, primátori miest a tiež poslanci obecných, miestnych a mestských zastupiteľstiev. Odborný článok sa zaoberá povinnosťami doterajšieho starostu zvoleného v predchádzajúcom volebnom období v súvislosti s ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva. Taktiež je v článku priblížené skladanie sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.

Starosta/Zastupiteľstvo: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
Vytvorené:19. 11. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V tomto odbornom článku sa venujeme povinnosti oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v súvislosti s nástupom novozvolených starostov obcí a mestských častí, primátorov miest, a tiež poslancov miestnych a mestských zastupiteľstiev, ktorí boli zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

§ Starosta/Zastupiteľstvo/Voľby: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu
Vytvorené:31. 07. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V odbornom článku prinášame vypracovanú problematiku týkajúcu sa právomoci obecného zastupiteľstva v nadväznosti na inštitút určenia rozsahu výkonu funkcie starostu.

§ Zastupiteľstvo: Náležitosti zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva
Vytvorené: 7. 04. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právnej úprave zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva.
§ Zastupiteľstvo: Vzdanie sa poslaneckého mandátu a pracovný pomer
Vytvorené:24. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Predmetom tohto odborného článku je posúdiť vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a právne skutočnosti s tým súvisiace.

Zastupiteľstvo: Právomoci obecnej rady a komisií zastupiteľstva a ich pôsobenie
Vytvorené:12. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborné článku sa dočítate o právomociach obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva.

§ Zastupiteľstvo: Prehľad práv a povinností poslancov zastupiteľstiev
Vytvorené: 4. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Všeobecná právna úprava práv a povinností poslancov obecného zastupiteľstva je zakotvená v zákone č. 369/19990 Zb. o obecnom zriadení.

§ Zastupiteľstvo: Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva
Vytvorené:21. 06. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.

§ Zastupiteľstvo/Info zákon: Získavanie informácií poslancami
Vytvorené: 7. 06. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Článok sa zaoberá problematikou, akým spôsobom sa môžu poslanci obce dozvedieť informácie potrebné pre výkon ich mandátu?

§ Starosta/Primátor: Pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva
Vytvorené:31. 05. 2013
Autor:GPL Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Proces schvaľovania uznesení obecného zastupiteľstva je zavŕšený až podpisom starostu obce. Starosta však nie je povinný podpísať každé uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom, ale v súlade s § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení môže pozastaviť jeho výkon, a to za podmienok stanovených v tomto ustanovení. 

§ Zastupiteľstvo: Nezlučiteľnosť funkcie poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva a zánik jeho mandátu
Vytvorené: 9. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ak poslanec obecného (mestského) zastupiteľstva vykonáva určitú verejnú funkciu paralelne s inou funkciou, zamestnaním alebo činnosťou, môže to mať za následok stratu jeho mandátu.

 

§ Obec/Mesto: Deklarovanie majetkových pomerov v územnej samospráve
Vytvorené:25. 03. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Odborný článok sa zaoberá problematikou deklarovania majetkových pomerov v územnej samospráve. 
§ VZN/Zastupiteľstvo: Právne správne VZN - 2. časť
Vytvorené:19. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zákon o obecnom zriadení v § 6 ods. 3 až 10 ustanovuje normotvorný proces prijatia všeobecne záväzného nariadenia obce. Postup sa uplatňuje rovnako, bez ohľadu na to, či sa vydáva nariadenie podľa § 6 ods. 1 alebo podľa § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

§ VZN/Zastupiteľstvo: Právne správne VZN - 1. časť
Vytvorené:18. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Všeobecne záväzné nariadenia územných samosprávnych celkov majú špecifické miesto v rámci prameňov slovenského právneho poriadku. Všeobecne záväzné nariadenia sú právne predpisy, ktoré obsahujú všeobecne záväzné pravidlá správania sa právnických a fyzických osôb s obmedzenou územnou pôsobnosťou , pretože právomoc obce sa uplatňuje len na jej území.

§ Zastupiteľstvo: Nastúpenie náhradníka poslanca obecného zastupiteľstva – rozhodujúci čas
Vytvorené: 1. 03. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Článok sa zaoberá časovým okamihom nástupníkom náhradníka poslanca obecného zastupiteľstva.
§ Starosta/zastupiteľstvo: Ohováranie osoby verejného záujmu
Vytvorené:28. 02. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Osoby verejného záujmu sú vystavené drobnohľadu spoločnosti, ktorá hodnotí každé ich gesto či konanie a nevyhnú sa ani spŕške urážok alebo iných slovných napadnutí veľakráť založených na nepravdivých informáciách. Ak však verejnosť realizuje právo na slobodu prejavu spôsobom nezľučiteľným s právnym poriadkom Slovenskej republiky, osoba verejného záujmu má právo domáhať sa ochrany pred týmito zásahmi.

§ Zastupiteľstvo: Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Vytvorené:31. 01. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Z ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení) vyplýva, že funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. 

§ Starosta/Primátor: Právne úkony obce, postavenie obecného zastupiteľstva a starostu
Vytvorené:18. 01. 2013
Autor:JUDr. Peter Vachan
Zobraz celý text
Prinášame Vám odborný článok, v ktorom sa venujeme problematike právnych úkonov obce, postavenia obecného zastupiteľstva a starostu.
§ Všeobecne o inštitúte miestneho referenda
Vytvorené:25. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené podľa § 11 ods. 4 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce.

Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom
Vytvorené:16. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Odborné stanoviská (1)
Zastupiteľstvo: Opatrenie ÚVZ pre zasadnutia zastupiteľstiev
Vytvorené:21. 04. 2020
Autor:ÚVZ
Zobraz celý text
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) dňa 20.04.2020 vydal Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Prípadové štúdie (198)
Zastupiteľstvo/Právnické osoby obce: Odmeňovanie poslancov pri výkone funkcie v orgánoch právnických osôb obce
Vytvorené:30. 07. 2020
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Poslanci mestského zastupiteľstva sú členmi štatutárnych orgánov i dozorných rád v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta. No za túto činnosť poberajú odmenu. Môže poslanec mestského zastupiteľstva poberať odmenu za pôsobenie v orgánoch obchodnej spoločnosti, zriadenej mestom?
Zastupiteľstvo/Starosta: Spôsob fungovania komisie verejného záujmu vs. starosta
Vytvorené: 7. 07. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

V  zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je starosta obce je povinný podať písomné oznámenie za rok 2019. Súčasťou má byť oznámenie majetkových pomerov starostu obce a majetkových pomerov manželky starostu. Členovia komisie sú poslancami obecného zastupiteľstva.

Ako má daná komisia prebiehať? Ako majú členovia komisie postupovať? Čo je povinný starosta obce predložiť na danú komisiu? Môže si predseda, resp. členovia komisie dokumenty ponechať na pár dní?

Zastupiteľstvo: Prerokovanie správy o povesti občana
Vytvorené: 2. 06. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Jedným z bodov rokovania obecného zastupiteľstva bolo prerokovanie správy o povesti občana. Z dôvodu citlivosti informácií bola verejnosť z rokovania vylúčená. Ako má vyzerať zápisnica z rokovania? V zápisnici máme vymazať len meno a priezvisko osoby, ktorej sa vec týkala alebo treba anonymizovať celý bod? Pri vytlačení zápisnice už má byť všetko čitateľné? Čo ak bude chcieť niekto nahliadnuť do zápisnice fyzicky? Musíme sprístupniť celé, alebo tiež nejako túto časť anonymizovať?

Zastupiteľstvo: Lehoty a zverejňovanie materiálov zo zastupiteľstva počas mimoriadnej situácie
Vytvorené:20. 05. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Majú vplyv prechodné ustanovenia ku covid19 v §30f zákona o obecnom zriadení na plynutie lehôt na zverejňovanie materiálov, zápisníc a uznesení z obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo podľa § 12 zákona o obecnom zriadení „bežným spôsobom“?

Zastupiteľstvo: Klasické zasadnutie obecného zastupiteľstva v čase koronakrízy
Vytvorené:13. 05. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

V súvislosti s prijatými opatreniami UVZ SR ohľadne koronavírusu, v prípade ak obecné zastupiteľstvo bude zasadať klasicky, za účasti poslancov a bez verejnosti, musíme zasadnutie nahrávať? Platí v tomto prípade podpísanie uznesení do 10 dní a zverejnenie zápisnice tiež do 10 dní? 

Zastupiteľstvo/Starosta: Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov od. 1.1.2020
Vytvorené: 4. 05. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Ako sa majú zverejňovať majetkové priznania verejných funkcionárov obce po novelizácii?

Zastupiteľstvo: Nemožnosť bežných rokovaní zastupiteľstiev?
Vytvorené:14. 04. 2020
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Je možné počas trvania mimoriadnej situácie spôsobenej šírením respiračného ochorenia COVID_19 zvolávať a viesť „klasické“ zasadnutia obecného zastupiteľstva za fyzickej prítomnosti poslancov a ostatných zúčastnených osôb?

Zastupiteľstvo: Trvanie komisie zastupiteľstva aj v ďalšom volebnom období?
Vytvorené: 3. 03. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

V roku 2015 bola obecným zastupiteľstvom schválená bytová komisia. Táto komisia v novom volebnom období nebola zrušená ani potvrdená novým uznesením. Je platné uznesenie o zložení bytovej komisie aj v tomto novom volebnom období?

Zastupiteľstvo: Forma podávania oznámení o majetku poslancov miest
Vytvorené:18. 12. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Podľa čl. 7 ods. 6 zákona č. 357/2004 Z. z. oznámenie verejný funkcionár podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 uvedeného zákona. Kto pripravuje zjednodušené oznámenie, ktoré sa zverejňuje – komisia alebo poslanec? Akému výboru NR SR zasiela oznámenie primátor?

Zastupiteľstvo/Interné riadenie: Sprístupňovanie pracovných náplní poslancom
Vytvorené:14. 12. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Je v súlade s legislatívou predkladanie pracovných náplní zamestnancov obce, ktoré nie sú súčasťou pracovnej zmluvy, poslancom obecného zastupiteľstva v prípade, ak o ich predloženie požiadajú?

Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór: Určovanie platu hlavného kontrolóra zastupiteľstvom?
Vytvorené:22. 11. 2019
Autor:JUDr. Adriana Kovacova
Zobraz celý text

Podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo rozhoduje rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plate. Má mestské zastupiteľstvo povinnosť určovať na svojom zasadnutí plat primátora, keď jeho výpočet je určený zákonom?

Zastupiteľstvo/Starosta: Pozmeňujúce návrhy programu zastupiteľstva starostom
Vytvorené:15. 11. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Môže starosta obce na obecnom zastupiteľstve dávať pozmeňujúce návrhy k samotnému programu rokovania alebo jednotlivým prerokovávaným bodom v rámci rokovania obecného zastupiteľstva?

Interné riadenie: Vybavovanie sťažnosti proti orgánom obce
Vytvorené:31. 10. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Interné riadenie: Vybavovanie sťažnosti proti orgánom obce

Právny stav k 29.10.2019

Otázka:  Kto je príslušný na vybavenie sťažnosti, ak sťažnosť smeruje na hlavného kontrolóra obce, ak sťažnosť smeruje na starostu obce alebo na obecné zastupiteľstvo? 

Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór: Správa o výsledku kontroly inšpektorátu práce zastupiteľstvu
Vytvorené:28. 10. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie, aby hlavný kontrolór prekontroloval protokol a záznam o výsledku kontroly inšpektorátu práce a o uvedenom informoval obecné zastupiteľstvo?

Majetok/Zastupiteľstvo: Prenájom obecného pozemku poslancovi?
Vytvorené:25. 10. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Môže obec prenajať pozemok obce občianskemu združeniu, ktorého predseda je poslanec obecného zastupiteľstva? 

Zastupiteľstvo/Infozákon: Zverejňovanie príloh zápisníc z rokovaní zastupiteľstva
Vytvorené: 3. 10. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Je potrebné zverejniť všetky prílohy, ktoré sú v zápisnici uvedené ako jej súčasť alebo si obyvateľ má ísť pozrieť prílohu na obecný úrad, ak má záujem?

Starosta/Zastupiteľstvo: Vedenie zasadnutia zastupiteľstva počas dovolenky starostu?
Vytvorené:19. 09. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Môže starosta obce počas svojej riadnej dovolenky zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva a následne pokračovať v dovolenke?

Hlavný kontrolór: Špecifiká pri odvolaní hlavného kontrolóra obce
Vytvorené:22. 08. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Môže zastupiteľstvo odvolať hlavného kontrolóra z dôvodu opakovaného porušenia povinností zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca ak nebol mu doručený list o neplnení si povinností? Môže byť dôvod na odvolanie oneskorené podanie majetkového priznania, keď deň stanovený zákonom na podanie majetkového priznania pripadol na nedeľu a hlavný kontrolór priznanie doručil v pondelok? Musí byť obsahom uznesenia o odvolaní aj odôvodnenie?

Zastupiteľstvo/Voľby: Zloženie sľubu poslanca náhradníka vs. neuznášaniaschopné zastupiteľstvo
Vytvorené:25. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Starosta neoznámil nástup náhradníka po zániku mandátu iného poslanca. Došlo len k zloženiu sľubu na zasadnutí zastupiteľstva, ktoré však nebolo uznášaniaschopné. Môže poslanec náhradník riadne vykonávať svoj mandát?

Zastupiteľstvo: Neoznámenie odsúdenia poslanca za trestný čin
Vytvorené:25. 07. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Obec dostala informáciu, že poslanec obecného zastupiteľstva bol odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Kto môže vyzvať poslanca, aby predložil výpis z registra trestov alebo môže obec iným spôsobom zistiť, či spáchal poslanec trestný čin?

Zastupiteľstvo/Majetok: Oprava havarijného stavu školy
Vytvorené: 8. 07. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Môže starosta odsúhlasiť opravu budovy školy v majetku mesta bez súhlasu obecného zastupiteľstva ak je stav budovy havarijný?

Zastupiteľstvo: Prítomný poslanec len hlasujúci poslanec?
Vytvorené:25. 06. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Rokovací poriadok považuje za prítomných poslancov na zasadnutí zastupiteľstva len tých, ktorí sa zúčastnia hlasovania. Poslanci, ktorí síce mali kartu v hlasovacej jednotke ale vo vymedzenom čase nehlasovali, teda sa neprezentovali, sa považujú podľa tohto rokovacieho poriadku za neprítomných. Teda títo sa nezapočítavajú do kvóra, podľa ktorého sa vykonáva výpočet výsledkov hlasovania. Je uvedená úprava v súlade so zákonom?


Zastupiteľstvo: Platnosť uznesenia ak neprebehlo hlasovanie
Vytvorené:15. 05. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Bolo uznesenie obecného zastupiteľstva platne prijaté, ak existuje zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva, avšak hlasovanie neprebehlo?

Zastupiteľstvo/Starosta: Žiadosť zastupiteľstva v uznesení voči starostovi a obecnému úradu?
Vytvorené: 9. 05. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže obecné zastupiteľstvo prostredníctvom uznesenia požiadať starostu alebo obecný úrad o výkon určitých činností (napr. žiadosť o oslovenie spoluvlastníkov pozemkov za účelom scelenia obecných pozemkov)? Môže starosta odmietnuť vykonať činnosť, o ktorú ho obecné zastupiteľstvo v uznesení požiadalo? 

Daňový úrad: Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku
Vytvorené: 3. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Zastupiteľstvo: Žiadosť obyvateľa o výmaz časti záznamu zastupiteľstva
Vytvorené:26. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Má obec povinnosť vymazať zo záznamu verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva na základe žiadosti občana tú časť zasadnutia, na ktorej občan verejne vystúpi?

Verejné obstarávanie/Zastupiteľstvo: Úloha zastupiteľstva a zmluvy vo verejnom obstarávaní
Vytvorené:14. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Otázka: Musí obecné zastupiteľstvo schvaľovať uzatvorenie každej zmluvy s úspešným uchádzačom podľa zákona o verejnom obstarávaní?

Zastupiteľstvo/Voľby: Zmena trvalého pobytu náhradníka poslanca
Vytvorené:12. 03. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Poslanec sa vzdal svojho poslaneckého mandátu, pričom na jeho miesto by mal nastúpiť náhradník. Tento náhradník však v čase od volieb do dňa potenciálneho nástupu na post poslanca obecného zastupiteľstva zmenil trvalý pobyt v rámci obce (t.j. už nemá trvalý pobyt vo volebnom obvode, za ktorý v čase volieb kandidoval). Stráca táto osoba zmenou trvalého pobytu právo byť náhradníkom a následne poslancom?

Hlavný kontrolór/Zastupiteľstvo: Poskytovanie správ z kontrolnej činnosti komisiám zastupiteľstva
Vytvorené: 8. 03. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Má hlavný kontrolór obce povinnosť predkladať správy z kontroly pred zasadnutím obecného zastupiteľstva aj komisii zastupiteľstva? Má povinnosť sa zúčastňovať zasadnutí komisie? Musia byť správy z kontroly hlavného kontrolóra zverejnené obcou? 

Zastupiteľstvo/Interné riadenie: Osobný spis poslanca a členov komisií neposlancov
Vytvorené:25. 02. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Má obec povinnosť viesť osobný spis poslanca a člena komisie obce zvoleného z radov občanov? Ak áno, čo musí obsahovať takýto osobný spis?

Zastupiteľstvo: Oznámenie majetkových pomerov novozvolenými poslancami
Vytvorené: 6. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Novozvolení poslanci zložili sľub na ustanovujúcom zasadnutí dňa 27.11.2018 a do 27.12.2018 všetci podali Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Sú títo novozvolení poslanci povinní podať znovu oznámenie do 31. marca?

Zastupiteľstvo: Odmena poslancov po novom a retroaktivita
Vytvorené:28. 01. 2019
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Na akú výšku odmeny majú poslanci nárok v roku 2018? Je potrebné 1 mesačný plat primátora, na ktorý majú poslanci od 1.4.2018 nárok, ponížiť o odmenu už vyplatenú za január - marec 2018 alebo im máme vyplatiť len 3/4 z nového ročného limitu?

Bude odmena poslanca zahŕňať všetky odmeny (napr. členstvo v komisiách, výboroch mestských častí, príspevok na mobilný telefón, odmenu za sobáše)? Je na rozhodnutí mestského zastupiteľstva, či sa odmena bude vyplácať mesačne alebo jednorazovo?

Zástupca starostu: Schvaľovanie platu dlhodobo uvoľneného zástupcu starostu poslanca po novom
Vytvorené:28. 01. 2019
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Kto bude schvaľovať plat poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora? Čo sa pri zástupcoch primátora považuje za „dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie“? Ak sa zástupca primátora nebude považovať za dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie zástupcu, bude odmeňovaný výlučne odmenou tak ako ostatní poslanci a nebude mať nárok na dovolenku?

Zastupiteľstvo: Odmeňovanie „úväzkového“ zástupcu starostu po novom
Vytvorené:28. 01. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Vzťahuje sa obmedzenie ročného príjmu poslancov v zmysle novely zákona o obecnom zriadení aj na zástupcu starostu, ktorý pracuje len čiastočný úväzok a je zamestnaný v inom pracovnom pomere? 

Zastupiteľstvo: Neverejnosť zasadnutia komisií zastupiteľstva
Vytvorené:10. 01. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Môže obecné zastupiteľstvo odsúhlasiť, aby zasadnutia komisií boli neverejné?

Zastupiteľstvo/Osobné údaje: Oprávnenie poslanca nakladať s osobnými údajmi
Vytvorené:17. 12. 2018
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Sú poslanci a členovia komisií obecného zastupiteľstva oprávnenými osobami v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vykonávajúcimi spracovateľské operácie? 

Starosta/Zastupiteľstvo: Zvolanie ustanovujúceho a prvého riadneho zastupiteľstva
Vytvorené:30. 11. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období zvolať nové obecné zastupiteľstvo a zverejniť na úradnej tabuli návrh programu riadneho zasadnutia nového obecného zastupiteľstva, ktoré by sa malo konať v ten istý deň hneď po ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva?

Starosta/Zastupiteľstvo: Vyplácanie odstupného starostu po častiach
Vytvorené:23. 11. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je možné vyplatiť odstupné bývalému starostovi obce po častiach a len po dohode s ním alebo v rámci zlej finančnej situácie obce  je to možné po schválení obecným zastupiteľstvom vyplácať ho po častiach aj bez jeho súhlasu?


Starosta/Zastupiteľstvo: Zvolanie ustanovujúceho zastupiteľstva novým starostom?
Vytvorené:16. 11. 2018
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Ak nový starosta zloží sľub pred notárom, nastúpi tak do funkcie skôr ako nové zastupiteľstvo. Kto potom zvoláva ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva ak tak nechce urobiť odchádzajúci starosta?Môže ho zvolať už nový starosta? 

Zastupiteľstvo/Starosta: Podpis uznesenia z prerušeného zasadnutia
Vytvorené:10. 10. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Ako má postupovať starosta v prípade ak sa zastupiteľstvo musí prerušiť a dokončí sa až o 14 dní? Je v tomto prípade starosta povinný podpísať už prijaté uznesenia, alebo musí počkať, kým sa celé zasadnutie neskončí a až potom podpísať všetky prijaté uznesenia?

Zastupiteľstvo/Voľby: Nezlučiteľnosť výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva s funkciou zamestnanca obce
Vytvorené:20. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Som zamestnanec obce. Akým spôsobom mám postupovať, aby mi v prípade úspešnosti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí nevznikla nezlučiteľnosť výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu výkonu funkcie zamestnanca obce?

Zastupiteľstvo/Majetok: Schválenie správy požiarnej ochrany, správy o stave pohľadávok zastupiteľstvom?
Vytvorené: 8. 06. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je potrebné, aby mestská rada a mestské zastupiteľstvo bralo na vedomie či schvaľovalo správu o požiarnej a civilnej ochrane a správu o pohľadávkach za prenájom bytových a nebytových priestorov?

Zastupiteľstvo: Prerušenie zasadnutia zastupiteľstva
Vytvorené:29. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

môže si miestne zastupiteľstvo v uznesení, ktorým preruší rokovanie zasadnutia, určiť čas pokračovania prerušeného zasadnutia alebo je to vo výhradnej právomoci starostu?

Zastupiteľstvo: Účasť občana z inej obce na rokovaní zastupiteľstva
Vytvorené:26. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Na zasadaní obecného zastupiteľstva som požiadal občana z inej obce, aby opustil zasadaciu miestnosť z dôvodu, že naši občania nemali miesto a nezmestili sa do miestnosti. Bolo takýmto konaním porušené právo tohto občana? 

Zastupiteľstvo: Schvaľovanie návrhu programu rokovania po novom
Vytvorené:28. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Ako sa bude podľa novely zákona o obecnom zriadení (účinnej od 1.4.2018) postupovať pri schvaľovaní programu rokovania obecného zastupiteľstva, ak majú poslanci k návrhu programu návrh na zmenu?

Zastupiteľstvo: Schvaľovanie sadzobníka poplatkov
Vytvorené:26. 03. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Je potrebné schvaľovať zastupiteľstvom vypracovaný sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií?

Zastupiteľstvo: Povinnosť vyhotoviť písomnú zápisnicu s doslovným znením
Vytvorené:16. 03. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Je povinnosťou mesta vyhotoviť zápisnicu s doslovným prepisom pre potreby osôb so zdravotným postihnutím?

Starosta/Zastupiteľstvo: Informačná povinnosť starostu o vydaných interných predpisoch
Vytvorené:15. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je starosta obce povinný informovať poslancov obecného zastupiteľstva o vydaných interných predpisoch, a to poriadok, poriadok odmeňovania, interná smernica stravovania a iné?

Zastupiteľstvo/Starosta: Menovanie predsedov komisií starostom?
Vytvorené:21. 12. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Starosta obce vydal príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov. Za predsedu ústrednej inventarizačnej komisie, vyraďovacej komisie a likvidačnej komisie menoval tú istú poslankyňu obecného zastupiteľstva.

Môže byť poslanec obecného zastupiteľstva predsedom viacerých komisií a či tým nedochádza ku konfliktu záujmov, nakoľko obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhované závery týchto komisií?

Zastupiteľstvo: Preplatenie náhrady mzdy poslanca jeho zamestnávateľovi
Vytvorené:21. 11. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Má poslanec nárok na odmenu v plnej výške za účasť na zasadnutiach a súčasne aj jeho zamestnávateľ na náhradu mzdy za konkrétny deň, ak to obec nemá podchytené v Zásadách odmeňovania poslancov?

Zastupiteľstvo: Zastupiteľstvá nad rámec harmonogramu a platnosť uznesení
Vytvorené:14. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Čo v prípade, že má obec riadne schválený rokovací poriadok s určeným ročným počtom zastupiteľstiev a starosta chce zvolávať zastupiteľstvo nad rámec dohodnutých zasadnutí? Budú prijaté uznesenia platné?

Zastupiteľstvo: Rozsah práva poslanca na interpelácie
Vytvorené:13. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Aký rozsah má právo poslanca na interpelácie? Čo v prípade, ak by požadoval vypracovanie určitých sumárov, zhrnutí, analýz a pod. a navyše priamym zadaním zamestnancom obce? 

Zastupiteľstvo/Starosta: Pracovné stretnutia poslancov obecné zastupiteľstva a starostu
Vytvorené: 9. 06. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže starosta obce zvolať pracovné neformálne stretnutie s poslancami obecného zastupiteľstva, kde by sa predjednali niektoré body, ktoré majú byť predmetom zasadnutia obecného zastupiteľstva? 

§ Zastupiteľstvo/Obecná polícia: Pokyny náčelníkovi obecnej polície ukladané obecným zastupiteľstvom?
Vytvorené:12. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Aké sú právomoci mestského zastupiteľstva vo vzťahu k ukladaniu úloh starostovi, zamestnancom obecného úradu alebo náčelníkovi mestskej polície?

Zastupiteľstvo: K ospravedlňovaniu neúčasti poslancov na zasadnutiach zastupiteľstva
Vytvorené: 4. 04. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Vyše polovica poslancov sa tesne pred konaním zasadnutia ospravedlnilo z rôznych dôvodov. Môže sa akceptovať ospravedlnenie zaslané SMS správou? Môže sa poslanec ospravedlniť 10 minút pred začatím obecného zastupiteľstva? Ako má vyzerať ospravedlnenie poslancov a kedy má byť starostovi doručené?

Zastupiteľstvo: Číslovanie neprijatého uznesenia
Vytvorené: 3. 04. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Každé prijaté uznesenie sa očísluje. Priraďuje sa číslo aj v prípade neprijatého návrhu uznesenia?

Zastupiteľstvo: Opätovné predloženie neschváleného VZN
Vytvorené:31. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Kedy je možné opätovne zaradiť do programu rokovania obecného zastupiteľstva návrh VZN, ktoré na rokovaní nebolo schválené?

Zastupiteľstvo: Zánik mandátu a náhradníci s rovnakým počtom hlasov
Vytvorené:30. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Poslanec sa viac ako rok nezúčastňoval zasadnutí obecného zastupiteľstva z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. Zaniká mu mandát? Ak áno, ako postupovať pri stanovení náhradníka v prípade, že dvaja náhradníci získali rovnaký počet hlasov?

Zastupiteľstvo: „Nečinnosť“ poslanca
Vytvorené:27. 03. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Čo s poslancom, ktorý sa bez uvedenia dôvodu vzdal členstva v obecnej komisii a taktiež v rade školy? Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva vôbec nehlasuje, buď je proti alebo sa zdrží hlasovania,taktiež sa nezúčastňuje žiadnych obecných aktivít. Môže byť takto poslanec nečinný? 

Zastupiteľstvo: Vrátenie menovacieho dekrétu
Vytvorené:22. 03. 2017
Autor:g_Miriam Matejcova
Zobraz celý text

Po vymenovaní do komisie poslanec prevzal menovací dekrét, no po mesiaci menovací dekrét vrátil, že v komisii pracovať nebude. Aký je možný postup, aby sa poslanci nezbavovali, neodmietali úlohy, ktorými sú poverení?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: „Všetky veci správy obce“, v ktorých rozhoduje starosta
Vytvorené: 3. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

V zmysle § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Ako je potrebné vykladať „všetky veci správy obce?“

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Schvaľovanie pracovnej cesty starostovi?
Vytvorené:24. 02. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je potrebné schvaľovať obecným zastupiteľstvom zahraničnú pracovnú cestu starostovi obce?


§ Starosta/Zastupiteľstvo: Odobratie slova poslancovi starostom
Vytvorené:26. 01. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Ako postupovať ak na rokovaní zastupiteľstva bolo udelené slovo poslancovi počas diskusie k prerokovanému bodu, no starosta následne slovo poslancovi odoberie? Postupuje sa v zmysle § 12 ods. 6 zákona o obecnom zriadení?

 

 

§ Zastupiteľstvo: Rokovanie obecného zastupiteľstva v jazyku menšiny
Vytvorené:24. 01. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce otvorí zasadnutie obecného zastupiteľstva privítaním v štátnom jazyku a ďalej pokračuje v jazyku menšiny. Ako sa dá vymôcť dodržanie zákona o štátnom jazyku?

 

 

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Zmena počtu poslancov počas rokovania – prerušenie či nové zasadnutie zastupiteľstva?
Vytvorené:13. 01. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa otvára ako uznášaniaschopné. Uznášania schopnosť sa mení aj počas rokovania, pričom ku koncu zasadnutia sa stáva, že zasadnutie nie je uznášania schopné. Môže starosta ukončiť z tohto dôvodu zasadnutie, aj keď sa už nebudú prijímať žiadne uznesenia? Alebo sa zasadnutie preruší?

Zastupiteľstvo: Pasívna účasť poslanca OZ na zasadnutí a prijatie uznesenia
Vytvorené:20. 12. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Bolo uznesenie schválené ak zaň hlasovalo 8 poslancov s tým, že na obecnom zasadnutí bolo prítomných 16 poslancov a jeden z poslancov sa neprezentoval na hlasovacom zariadení? Náš rokovací poriadok uvedenú situáciu nerieši.

§ Hlavný kontrolór/Starosta/Zastupiteľstvo: Stanovenie pracovného času hlavného kontrolóra
Vytvorené:16. 12. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Hlavný kontrolór obce má schválený kratší pracovný čas v rozsahu 15 hodín týždenne. V pracovnom poriadku obec určila, že schválený kratší pracovný čas hlavný kontrolór odpracuje v presne vymedzených časoch. Je v kompetencii obecného zastupiteľstva schváliť uznesením obecného zastupiteľstva pracovnú dobu hlavného kontrolóra a následne ho kontrolovať?

§ Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór obce: Kontrola bankového výpisu obce poslancom?
Vytvorené: 7. 12. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Má poslanec obecného zastupiteľstva právo požadovať k nahliadnutiu výpisy z bankového účtu obce?

§ Zastupiteľstvo: Dva výbory v mestskej časti?
Vytvorené: 1. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je možné zriadiť v jednej mestskej časti dva výbory mestskej časti?

Zastupiteľstvo: Neúčasť na nekonanom zasadnutí a zánik mandátu poslanca
Vytvorené: 1. 12. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Poslanec sa nezúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti. Začala lehota zániku mandátu poslanca plynúť od neúčasti poslanca na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré sa nekonalo alebo až od následného riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva?

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Zadávanie úloh zamestnancom obecného úradu poslancami
Vytvorené:10. 11. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže poslanec zastupiteľstva poveriť úlohami zamestnanca obecného úradu (napr. vypracovaním dôvodovej správy k návrhu tohto poslanca na bod programu rokovania)?

§ Zastupiteľstvo/Obec: Zmena štatútu hlavného mesta na podnet mestskej časti
Vytvorené:10. 11. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Aký je postup v prípade, že poslanec zastupiteľstva mestskej časti má záujem podať návrh zmeny štatútu hlavného mesta?

Zastupiteľstvo: Rozširovanie audiovizuálneho záznamu z rokovania v neúplnej podobe
Vytvorené:20. 10. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Manželka poslanca natáčala rokovanie obecného zastupiteľstva a diskusné príspevky svojho manžela. Tieto príspevky zverejnila na sociálnej sieti bez reakcie a súhlasu dotknutých osôb (starostu, poslancov, zamestnancov obecného úradu). Príspevkami uvádzala polopravdy ako aj nekonkrétne informácie. Je to správny postup nakladania s informáciami z obecného zastupiteľstva?

§ Zastupiteľstvo: Uznesenie o náplni práce komisie na ochranu verejného záujmu
Vytvorené:14. 10. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Zastupiteľstvo zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu a uznesením zobralo ne vedomie jej náplň práce, ktorá ale nebola v súlade s ústavným zákonom. Akú formu musí mať uznesenie zastupiteľstva o zmene náplni práce komisie? Postačuje uznesenie „beriem na vedomie?“

§ Zastupiteľstvo: Hlasovanie o uznesení „beriem na vedomie“
Vytvorené: 7. 10. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Akým spôsobom hlasujú poslanci zastupiteľstva o uznesení, ktorým sa berie na vedomie určitá skutočnosť?

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Predčasne ukončené rokovanie zastupiteľstva
Vytvorené:14. 09. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Počas konania rokovania zastupiteľstva sedem poslancov z deviatich bez udania dôvodu odišlo. Starosta ukončil rokovanie po 30-tich minútach od ich odchodu. Poslanci podali žiadosť o zvolanie mimoriadneho rokovania zastupiteľstva s inými bodmi programu ako malo predčasne ukončené rokovanie zastupiteľstva.

Máme zvolať dve samostatné rokovania? Majú poslanci právo v rokovacom poriadku určiť o koľkej hodine sa bude konať rokovanie? Je starosta povinný vyplatiť všetkým poslancom odmenu za rokovanie, ktoré sa skončilo napriek neprerokovaným bodom?

Majetok/Zastupiteľstvo: Priamy predaj majetku a neschválenie prevodu zastupiteľstvom
Vytvorené: 9. 09. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Občan podal žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, pričom obecné zastupiteľstvo s predajom súhlasilo a ako spôsob predaja bol schválený priamy predaj. Po zverejnení zámeru a vyhodnotení ponúk, bola však víťazná ponuka iného uchádzača ako žiadateľa. Tomuto uchádzačovi však poslanci neschválili prevod pozemku.

Môžu poslanci obecného zastupiteľstva neschváliť konkrétny predaj konkrétnemu záujemcovi, keď predtým súhlasili s odpredajom?

Musia odôvodňovať uchádzačovi s najvyššou ponukou, prečo mu neschválili predaj?

Hlavný kontrolór obce/Zastupiteľstvo: Dôvody a odvolanie hlavného kontrolóra
Vytvorené: 9. 09. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Za závažné pochybenia chcú poslanci odvolať kontrolóra. Môžeme ho odvolať ak nebol ani raz písomne upozornený? Môžeme považovať za závažné porušenie zákona aj to, ak kontrolór začal podnikať a vykonávať inú zárobkovú činnosť bez súhlasu obecného zastupiteľstva ? Postačuje, keď obecné zastupiteľstvo svoje rozhodnutie zdôvodní na zasadnutí pri odvolaní kontrolóra? Môžeme hneď na tom istom zastupiteľstve, keď odvoláme kontrolóra, vyhlásiť nové výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra? 

§ Zastupiteľstvo: Výkon poslaneckého mandátu a PN
Vytvorené:26. 08. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže sa práceneschopný poslanec zúčastniť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a hlasovať? Má poslanec právo na odmenu poslanca za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva počas práceneschopnosti? Zásady odmeňovania poslancov výslovne neupravujú situáciu, ako postupovať pri práceneschopnosti poslanca.

§ Zastupiteľstvo: Spracovanie výhrad k záverečnému účtu obce
Vytvorené:28. 07. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Kto spracúva výhrady k záverečnému účtu obce po jeho schválení zastupiteľstvom s výhradami? Ako má znieť uznesenie k výhradám?

§ Zastupiteľstvo: Vyjadrenie sa v konaní o ochrane verejného záujmu
Vytvorené: 8. 07. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Akým spôsobom môže obecné zastupiteľstvo vyzvať verejného funkcionára, proti ktorému sa vedie konanie vo veci ochrany verejného záujmu, aby sa vyjadril k podnetu? A akým spôsobom je možné zaradiť návrh na začatie konania do programu zasadnutia zastupiteľstva?

Rozpočet/Starosta/Zastupiteľstvo: Spolupráca orgánov obce pri schvaľovaní rozpočtu
Vytvorené: 8. 07. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Poslanci obecného zastupiteľstva v návrhu rozpočtu obce schválili zníženie výdavkov na mzdové prostriedky pre zamestnancov obecného úradu. Počet zamestnancov sa nemení a obec nie je vo finančnej núdzi. Cieľom je znížiť osobné ohodnotenia zamestnancom. Majú na to poslanci oprávnenie? Bude ohrozený normálny chod úradu (niektorí zo zamestnancov uvažujú že v tom prípade dajú výpoveď). Rozpočet obce odmietam ako starosta podpísať. Keď poslanci návrh nezmenia, bude rozpočet platný v pôvodnom znení? 

 

 

 

Zastupiteľstvo: Vzdanie sa odmeny člena komisie
Vytvorené: 8. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Člen komisie (neposlanec) dal písomné vyhlásenie, že sa vzdáva práva na odmenu za prácu v komisii mestského zastupiteľstva. V zásadách odmeňovania to však obsiahnuté nemáme. Ako máme postupovať?

Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór obce: Predkladanie materiálov pre zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi
Vytvorené: 1. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Musí byť materiál, ktorý je predmetom rokovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva (napr.: návrh VZN, čerpanie rozpočtu, kronika obce atď.) doručený na preštudovanie aj hlavnému kontrolórovi?

§ Zastupiteľstvo: Vystúpenie obyvateľa obce na zastupiteľstve inej obce
Vytvorené:24. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže na zasadnutí obecného zastupiteľstva vystúpiť občan, ktorý nemá v danej obci trvalý pobyt ale je vlastníkom nehnuteľnosti na jej území?

§ Zastupiteľstvo: Zverejňovanie materiálov k prerokovaniu obecným zastupiteľstvom
Vytvorené:23. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

V akom rozsahu sa zverejňujú materiály, ktoré majú byť prerokované na obecnom zastupiteľstve čo do rozsahu a osobných údajov? Je k zverejneniu potrebný súhlas osoby, ktorá žiada o prerokovanie?

Rozpočet/Starosta/Zastupiteľstvo: Oprávnenie vykonávať zmeny rozpočtu
Vytvorené:21. 06. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Podľa zásad hospodárenia primátor vykonáva úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami do určitej výšky v kapitálových výdavkoch a v bežných výdavkoch. O vykonaných zmenách informuje písomne mestské zastupiteľstvo. Primátor vykonal rozpočtové presuny na investičných akciách financovaných z peňažných fondov minulých rokov. Predmetom úpravy bola konečná úprava rozpočtu znížením na akciách, ktoré neboli dočerpané a zvýšením na tých akciách, ktoré vyžadovali dofinancovanie. Použitie bolo schválené uznesením zastupiteľstva. Porušil primátor mesta ustanovenia §15 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v kontexte s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona o obecnom zriadení?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Uplatnenie sistačného práva k opätovne schválenému uzneseniu
Vytvorené:10. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže starosta využiť sistačné právo v prípade opätovného schválenia uznesenia zastupiteľstvom, ktoré už predčasom starosta odmietol podpísať a zastupiteľstvo ho následne nepotvrdilo?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Zverejňovanie rozsudkov starostom
Vytvorené:10. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže starosta zverejniť na úradnej tabuli rozsudok vo veci usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod ihriskom aj bez súhlasu zastupiteľstva?

§ Hlavný kontrolór obce/Zastupiteľstvo: Poskytovanie čiastkových informácií z výkonu kontroly
Vytvorené:10. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže hlavný kontrolór obce poskytnúť poslancom obecného zastupiteľstva informácie z vykonávanej kontroly pred jej ukončením?

Zastupiteľstvo/Starosta: Zriadenie inventarizačnej komisie
Vytvorené: 7. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže obecné zastupiteľstvo zriadiť inventarizačnú komisiu alebo zriadenie inventarizačnej komisie je vo výlučnej kompetencii starostu obce v zmysle zákona o účtovníctve?

 

Ako má postupovať obecné zastupiteľstvo v prípade, že inventarizačnú komisiu už zriadilo na svojom zasadnutí s odvolaním sa na zriadenie komisie v zmysle zákona o obecnom zriadení? Musíme ju uznesením zrušiť?

Zastupiteľstvo: Doplňovanie bodov programu zastupiteľstva obyvateľmi
Vytvorené: 3. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžu obyvatelia obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní programu obecného zastupiteľstva doplňovať body programu alebo sú záväzné iba body, ktoré navrhol starosta a poslanci ich schválili?

§ Zastupiteľstvo: Trvanie komisií po zvolení nového zastupiteľstva
Vytvorené: 1. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Rušia sa zvolením nového obecného zastupiteľstva komisie zriadené predošlým zastupiteľstvom v prípade, že ich toto nezrušilo?

Zastupiteľstvo: Odmeňovanie poslancov paušálne?
Vytvorené:31. 05. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto má schválený Poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, v ktorom je upravená paušálna mesačná odmena pre poslanca mestského zastupiteľstva v konkrétnej sume. Zároveň je konkrétnymi finančnými čiastkami uvedené finančná odmena  predsedu komisie,predsedu výboru mestskej časti,  členov komisie. Môže byť suma upravená paušálne alebo je potrebné zohľadniť úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie poslanca?

Zastupiteľstvo: Zastupiteľstvo po uskutočnení nových volieb
Vytvorené:31. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V obci prebehnú nové voľby. Môže zástupca starostu, ktorý zastupuje starostu podľa § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení, používať insígnie počas zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom novozvolený starosta zloží sľub?

Kto odovzdáva osvedčenia o zvolení starostovi a poslancom? Na zasadnutí obecného zastupiteľstva má hrať aj hymna Slovenskej republiky?

Zastupiteľstvo: Zánik mandátu poslanca a dlhodobá PN
Vytvorené: 2. 05. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Poslanec sa nezúčastňuje zasadnutí z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti. Existuje tak prekážka,  ktorá mu bráni vykonávať mandát poslanca a riadne sa zúčastňovať zasadnutí. Predpoklad je, že PN prekročí dobu jedného roka. Zanikne jeho mandát poslanca?

§ Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór obce: Kontrola vykonávaná nečlenmi komisií zastupiteľstva
Vytvorené: 2. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môžu poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú členmi komisie, vykonať kontrolu ekonomických dokladov? Ak áno, v akom rozsahu?

Starosta/Zastupiteľstvo: Neschválenie uznesenia o plate starostu
Vytvorené:29. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starostovi bol uznesením miestneho zastupiteľstva s účinnosťou od 1.1.2015 schválený plat uvedený pevnou sumou, ktorá je vyššia ako základný plat. Účinnosť schváleného uznesenia nebola obmedzená. V tomto roku miestne zastupiteľstvo rokovalo o zvýšení základného platu starostu o 50 %, ale uznesenie miestne zastupiteľstvo neschválilo. Aký plat patrí starostovi?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Valorizácia a zrušená povinnosť prerokovať plat starostu
Vytvorené:14. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aké zmeny nastali v zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v súvislosti s platom starostu? Ako postupovať pri plate starostu, keď sa zmení priemerná mesačná mzda?

 

§ Info zákon/Zastupiteľstvo: Zverejňovanie odmien členov komisií - neposlancov
Vytvorené:21. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je možné zverejniť podľa Info zákona výšku odmien členov komisií z radov obyvateľov, t.j. „neposlancov?“

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Spájanie uznesení
Vytvorené:16. 03. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo k dvom bodom programu na rokovaní obecného zastupiteľstva. Jeden bod programu hlasovaním poslanci schválili a druhý bod schválený nebol. Starosta neskôr podpísal uznesenie, kde boli zahrnuté oba body programu. Možno spájať dve uznesenia so samostatným hlasovaním do jedného uznesenia? Ako je možné vykonať nápravu?

 

Zastupiteľstvo/Info zákon: Termín zverejnenia zápisnice a uznesení zastupiteľstva
Vytvorené:14. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je zákonom stanovený termín zverejnenia zápisnice a uznesení na web stránke alebo vývesnej tabuli obce alebo to upravuje iba rokovací poriadok obce? Má na zverejnenie týchto dokumentov vplyv sistačné právo starostu?

Zastupiteľstvo/Starosta: Interpelácia zástupcu starostu obce bez obecnej rady?
Vytvorené:11. 03. 2016
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Môže poslanec obecného zastupiteľstva na zasadnutí obecného zastupiteľstva interpelovať zástupcu starostu obce aj napriek tomu, že obecná rada v obci nie je zriadená?

Starosta/Zastupiteľstvo: Podpis zmluvy v mene obce neoprávnenou osobou a právne následky
Vytvorené: 7. 03. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Má podpísanie zmluvy v mene obce na to neoprávnenou osobou automaticky za následok neplatnosť zmluvy aj keď sa už na jej základe uskutočnili čiastkové plnenia? Záväzky z nej vyplývajúce sú pre obec záväzné?

§ Zastupiteľstvo/Verejné obstarávanie: Účasť poslanca obecného zastupiteľstva na verejnom obstarávaní
Vytvorené:25. 02. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže sa firma poslanca obecného zastupiteľstva zúčastniť verejného obstarávania obce? Nejedná sa o konflikt záujmov v prípade úspešnosti firmy takéhoto poslanca?

Ak prebehlo obstarávanie v roku 2010 ale až v tomto roku obec plánuje požiadať o vtedy neudelenú dotáciu, je povinnosťou vyhlásiť nové obstarávanie?

§ Zastupiteľstvo/Rozpočet: Informácia o čerpaní rozpočtu obce zastupiteľstvu
Vytvorené:23. 02. 2016
Autor:GPL JUDr. Adriana Kovacova
Zobraz celý text

Je v zákone uložená povinnosť predkladať na rokovanie zastupiteľstva informáciu o čerpaní rozpočtu za predchádzajúci štvrťrok?

§ Zastupiteľstvo: Niektoré otázky úpravy rokovacieho poriadku
Vytvorené:16. 02. 2016
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text

Môže obec upraviť v rokovacom poriadku prihlasovanie obyvateľov obce tak, že by mali možnosť prihlásiť sa do rozpravy len pred otvorením rozpravy a s určeným časom vstupu? Kto môže ukončiť rozpravu na zastupiteľstve? Akú právnu váhu má rokovací poriadok a aké môžu byť dôsledky nedodržiavania rokovacieho poriadku?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Žaloba starostu bez vedomia obecného zastupiteľstva
Vytvorené:11. 02. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže starosta obce podať žalobu v majetkovo významnej veci voči štátnemu orgánu týkajúcu sa majetku obce bez vedomia a súhlasu obecného zastupiteľstva? A aký je postup v prípade nerešpektovania rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva starostom obce ak sa chce obec s daným subjektom dohodnúť a existuje vôľa dohody aj na druhej strane?

Zastupiteľstvo/Majetok: Povinnosť mať rokovací poriadok a zásady hospodárenia obce
Vytvorené: 5. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je povinnosťou obce mat schválený rokovací poriadok a zásady hospodárenia s majetkom obce, alebo sa môže riadiť len zákonnou úpravou?

 

§ Zastupiteľstvo: Číslovanie zasadnutí zastupiteľstva
Vytvorené:25. 01. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V pozvánke na zasadnutie obecného zastupiteľstva uvádza starosta poradové číslo zasadnutia. V roku 2015 zasadalo celkom 15 krát. Aké je správne poradové číslo zasadnutia v januári 2016? Musí byť v pozvánke uvedená informácia, že sa zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení?

 

§ Zastupiteľstvo: Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
Vytvorené:25. 01. 2016
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text

Akou formou v uznesení obecné zastupiteľstvo prijíma harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na určité obdobie? Je správnejší názov predmetného dokumentu harmonogram zasadnutí alebo termíny zasadnutia obecného zastupiteľstva? 

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu sa vzťahuje aj na bývalého starostu
Vytvorené:22. 01. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starostovi obce skončilo funkčné obdobie 2014. Bol bývalý starosta povinný podať komisii obecného zastupiteľstva oznámenie podľa Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu do 31.03.2015? Bol bývalý starosta obce povinný podať písomné oznámenie komisii obecného zastupiteľstva s ohľadom na skončenie funkčného obdobia v 2014 podľa čl. 8 Ústavného zákona? Ako má postupovať obecné zastupiteľstvo alebo komisia na ochranu verejného záujmu v prípade, že bývalý starosta si nesplnil povinnosti podľa čl. 7 a čl. 8 ústavného zákona?


§ Zastupiteľstvo: Komisia na ochranu verejného záujmu
Vytvorené:21. 01. 2016
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu a hlasovaním zvolilo jej troch členov vrátane predsedu komisie. Akou formou komisia koná? Musí mať komisia na ochranu verejného záujmu rokovací poriadok?

§ Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór obce: Kontrola účtov obce komisiou zastupiteľstva obce?
Vytvorené:15. 01. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže obecné zastupiteľstvo vymenovať komisiu na kontrolu účtov obce? Nespadá takáto kontrola do kompetencie hlavného kontrolóra obce?

§ Zastupiteľstvo: Rokovanie obecného zastupiteľstva a príspevky občanov
Vytvorené:15. 01. 2016
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text

Rokovací poriadok zastupiteľstva nerieši príspevky občanov do diskusie, častokrát je to emotívny prejav bez konkrétneho výsledku. Následne však rokovací poriadok nerieši ani povinnosť oslovenej osoby /primátor, prednosta, vedúci oddelení apod./ reagovať na pripomienky, odpovedať v nejakej časovej lehote. Ako máme postupovať?

Majetok/Zastupiteľstvo: Prenechanie majetku obce do nájmu poslancovi mesta
Vytvorené:13. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Mesto má uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú s nájomníčkou poslankyňou mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo na základe žiadosti nájomcu o predĺženie nájmu schválilo predĺženie nájmu na dobu určitú. Akou formou môžeme predĺžiť nájom?  

Zastupiteľstvo: Uprázdnené miesto poslanca a fungovanie obecného zastupiteľstva
Vytvorené:16. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Poslanec obecného zastupiteľstva sa vzdal mandátu. Starostom obce boli písomne oslovení náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov vo voľbách, ktorí však nemali záujem nastúpiť na uprázdnený mandát poslanca. Obecné zastupiteľstvo má tak 4 poslancov z 5 a už žiadneho náhradníka.

Môže obecné zastupiteľstvo vykonávať svoje funkcie aj napriek tomu, že sú len 4 poslanci z 5? Ako je potrebné postupovať voči náhradníkom, ktorí odmietli nastúpiť do funkcie?

Zastupiteľstvo: Ukladanie povinností starostovi zastupiteľstvom?
Vytvorené: 9. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžeme formulovať uznesenie takto „OZ ukladá starostovi obce alebo obecnému úradu“? Ak by obecné zastupiteľstvo nemohlo ukladať úlohy starostovi obce, tak ako potom môže obecné zastupiteľstvo kontrolovať dodržiavanie uznesení a ich následné plnenie zo strany obecného úradu?

Majetok/Zastupiteľstvo: Nájom majetku obce manželovi poslankyne obecného zastupiteľstva
Vytvorené: 9. 12. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Manžel poslankyne obecného zastupiteľstva má z minulého obdobia s obcou uzatvorenú nájomnú zmluvu. Obec vzhľadom na viaceré dodatky k nájomným zmluvám o nájme ( aj s inými nájomníkmi) potrebuje prijať nové nájomné zmluvy. Manželka je poslankyňou obecného zastupiteľstva prvé volebné obdobie. Nebude možné považovať uzatvorenie novej nájomnej zmluvy za konflikt záujmov?

§ Zastupiteľstvo: Náhrada skutočných výdavkov poslanca obecného zastupiteľstva
Vytvorené: 7. 12. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v § 25 ods .5 uvádza: „Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.“ Môžem si uplatniť ako výdavky predplatné za odborný časopis k samospráve?

§ Hlavný kontrolór obce/Zastupiteľstvo: Hlavný kontrolór členom komisie zastupiteľstva?
Vytvorené:20. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť hlavný kontrolór členom komisie zriadenej mestským zastupiteľstvom. V § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení sú uvedené funkcie, s ktorými je funkcia hlavného kontrolóra nezlučiteľná a nie je tam uvedený konkrétne člen komisie. 

§ Zastupiteľstvo: Rozsah informačného oprávnenia poslanca
Vytvorené:19. 11. 2015
Autor:Mgr.Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec vlastní kolesový traktor a osobný automobil, v ktorých je namontované GPS zariadenie. Osobný automobil využíva hlavne starosta obce na služobné účely a využívajú ho aj zamestnanci OcÚ. O služobných cestách starosta pravidelne podrobne informuje poslancov a podáva poslancom správu o činnosti obecného úradu. Poslanec požiadal o výpis GPS zariadenia traktora a osobného motorového vozidla; je takáto žiadosť oprávnená?

Zastupiteľstvo: Interpelácia (zástupcu) starostu obce
Vytvorené:13. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže poslanec obecného zastupiteľstva interpelovať zástupcu starostu (bez rozdielu právomocí, ktorými ho starosta v písomnom poverení poveril) na zasadnutí obecného zastupiteľstva v rámci bodu rokovania - interpelácie? Môžu obyvatelia obce alebo občania interpelovať starostu obce alebo je to výsostné oprávnenie iba poslancov?

Starosta/Zastupiteľstvo: Nezaradenie bodov do návrhu programu rokovania starostom
Vytvorené:11. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Podnikateľ listom požiadal starostu obce, aby do programu rokovania obecného zastupiteľstva zaradil na prerokovanie jeho žiadosť o pripojenie sa na verejnú kanalizáciu a vodovod resp. schválenie zmluvy o zriadenie vecného bremena. Starosta obce jeho žiadosti nevyhovel. Má starosta obce v takomto prípade oprávnenie na nezaradenie požadovaných bodov do návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva?

Zastupiteľstvo: Nedisciplinovaní občania zúčastnení na zasadnutí zastupiteľstva
Vytvorené: 9. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Máme problém na obecnom zastupiteľstve, pretože obecných zastupiteľstiev sa zúčastňuje skupina občanov, ktorí rušia chod zastupiteľstva, vykrikujú, správajú sa neslušne, pričom svojím konaním opakovane znemožňujú priebeh konaní zastupiteľstva. je možné schváliť uznesenie, že obecné zastupiteľstvá budú neverejné až do odvolania. Alebo ako by sme to mohli vyriešiť tento prípad?

Priestupkové konanie/Zastupiteľstvo: Stanovenie sadzobníka pokút za priestupky v stavebnom konaní obecným zastupiteľstvom?
Vytvorené: 3. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo uložilo Komisii výstavby a rozvoja obce, životného prostredia a verejného poriadku pripraviť návrh sadzobníka pokút za priestupky v oblasti stavebného práva, o ktorých chce obecné zastupiteľstvo rokovať a schváliť ich výšku. Môže obecné zastupiteľstvo uznesením schváliť výšku pokút za jednotlivé priestupky?

Zastupiteľstvo: Výkon zamestnania v štátnej službe a nezlučiteľnosť funkcie poslanca
Vytvorené:30. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže byť poslancom obecného zastupiteľstva, a zároveň predsedom alebo členom komisie osoba zamestnaná v štátnej službe (napr.: policajt, hasič a atď.)?

§ Školy/Zastupiteľstvo: Zastupiteľstvo a zasahovanie do chodu obecnej materskej školy
Vytvorené:23. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obec je zriaďovateľom materskej škôlky bez právnej subjektivity. Môžu poslanci zasahovať do rozsahu prevádzkových hodín MŠ (v čase školských prázdnin) a do počtu učiteľov v MŠ?  
§ Zastupiteľstvo/Starosta: Nedodržanie rokovacieho poriadku starostom a zákonnosť uznesení
Vytvorené:13. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Podľa rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva je návrhová aj overovacia komisia volená obecným zastupiteľstvom. Na posledných dvoch zasadnutiach obecného zastupiteľstva však členov overovacej komisie určil starosta. Má takýto postup starostu vplyv na zákonnosť uznesení prijatých na týchto zasadnutiach?

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce starostom?
Vytvorené:12. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta zvolal 2x zhromaždenie obyvateľov obce. Porušil starosta zákony a prekročil tým svoje kompetencie? Bola zneužitá právomoc verejného činiteľa?


§ Rozpočet/Zastupiteľstvo: Dotácia pre občianske združenie, ktorej predsedom je poslanec obecného zastupiteľstva
Vytvorené: 6. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Poslanec obecného zastupiteľstva je predsedom občianskeho združenia, ktoré sa venuje podpore športu. Toto občianske združenie získalo dotáciu od obce, v ktorej je predseda občianskeho združenia poslancom. Je v tom z hľadiska poslaneckého mandátu nejaký právny problém? 

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Rozhodnutie o periodicite zasadnutí obecného zastupiteľstva
Vytvorené:25. 09. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením prijalo rozhodnutie, že rokovania obecného zastupiteľstva budú 1 krát mesačne. Neprekročilo obecné zastupiteľstvo zákon, keď zasadnutia zvoláva starosta ?

 

Zastupiteľstvo: Povinnosť zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu
Vytvorené:11. 09. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Musí mať obec zriadenú komisiu na ochranu verejného záujmu? Ako má postupovať , ak ju nemá zriadenú?

Zastupiteľstvo: Preskúmanie zákonnosti uznesenia zastupiteľstva a možnosť jeho zrušenia
Vytvorené: 4. 09. 2015
Autor:JUDr. Martina Tomus Palušková
Zobraz celý text

Na základe podnetu bola okresnou prokuratúrou preskúmaná zákonnosť uznesenia mestského zastupiteľstva. Okresná prokuratúra a následne krajská prokuratúra potvrdili, že predmetné uznesenie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Môže byť upovedomenie o vybavení podnetu preskúmané v rámci správneho súdnictva? Je možné dosiahnuť zrušenie tohto uznesenia, keď voči nemu prokuratúra nepodala protest? 


§ Zastupiteľstvo/Info zákon: Sprístupnenie informácii o zamestnancoch poslancovi
Vytvorené:28. 08. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Môže poslanec mestského zastupiteľstva požadovať písomný zoznam zamestnancov mesta a mestských organizácií s tým, že žiada popis práce podľa pracovnej zmluvy a výšku platu? Nejedná sa len o vedúcich zamestnancov ale aj referentov a iné pozície. 

§ Zastupiteľstvo: Schvaľovanie etických kódexov obce
Vytvorené:28. 08. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Je obecné zastupiteľstvo kompetentné na svojom zasadnutí schváliť formou uznesenia etický kódex poslancov obecného zastupiteľstva, etický kódex starostu obce, etický kódex zamestnanca obce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý by bol súčasťou pracovného poriadku?

Zastupiteľstvo: Pasívna účasť poslanca zastupiteľstva na zasadnutí
Vytvorené:27. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže sa poslanec obecného zastupiteľstva nezúčastniť hlasovaní aj keď je prítomný na zasadnutí? Ak áno, ako sa potom zaznamená jeho neúčasť na hlasovaní?
Zastupiteľstvo: Konflikt záujmov poslanca a obchodná zmluva s obcou?
Vytvorené:20. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ide o konflikt záujmov, ak poslanec obecného zastupiteľstva má s obcou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej jedným z predmetov je aj sledovanie zverejnených výziev na podávanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky a vypracúvanie projektov?

 

Hlavný kontrolór obce/Zastupiteľstvo: Povinnosť hlavného kontrolóra odpovedať na interpeláciu poslanca
Vytvorené:20. 08. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva som dostal úlohu, aby som ako hlavný kontrolór prešetril, či sa začalo priestupkové konanie vo vymedzených prípadoch, a ak nie tak prečo. Je to hlavný kontrolór oprávnený kontrolovať? Otázka bola položená v rámci interpelácií na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Zastupiteľstvo/Info zákon: Sprístupnenie informácie poslancovi podľa infozákona
Vytvorené:30. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Poslanec žiada zverejnenie projektu (projektovej dokumentácie) revitalizácie verejných priestranstiev podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v elektronickej alebo printovej podobe. Je obec povinná mu predmetný projekt sprístupniť?

 

Starosta/Zastupiteľstvo: Pozastavenie výkonu uznesenia o plate starostu
Vytvorené:17. 07. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanova
Zobraz celý text

Starosta obce s odvolaním sa na § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. pozastavil výkon uznesenia, podľa ktorého mu poslanci rozhodnutím znížili jeho navýšenie platu. Je postup starostu obce v súlade zo zákonom o obecnom zriadení a ak nie, čo sa dá s tým urobiť ?

Zastupiteľstvo: Zapisovateľ a overovateľ zápisnice ako jedna osoba
Vytvorené:17. 07. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanova
Zobraz celý text

Môže byť v malej obci zapisovateľ a zároveň aj overovateľ zápisnice v jednej osobe?

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Nezvolávanie zastupiteľstiev podľa harmonogramu
Vytvorené:30. 06. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Zastupiteľstvo sa so starostom dohodlo na pevných termínoch konania zastupiteľstiev 1x za mesiac. Starosta však pred plánovaným termínom najbližšieho termínu nevykonal súvisiace úkony s prípravou, ani zastupiteľstvo nezvolal a následne sa nekonalo. Nedošlo k upozorneniu poslancov ani upovedomeniu o inom termíne. Môže si starosta svojvoľne nezvolať zastupiteľstvo? Aké majú poslanci možnosti? 

§ Zastupiteľstvo: Neposlanci ako členovia komisií a odmena za výkon ich činnosti
Vytvorené:19. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Majú členovia komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslanci, nárok na odmenu za výkon funkcie? Možno výkon funkcie člena komisie mestského zastupiteľstva neposlanca považovať v zmysle § 136 ods. 1 zákonníka práce za prekážku vo všeobecnom záujme ?

§ Zastupiteľstvo: Správy o činnosti komisií obecného zastupiteľstva
Vytvorené:11. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je povinnosťou komisií zriadených obecným zastupiteľstvom podávať správy o činnosti obecnému zastupiteľstvu?

 

Starosta/Zastupiteľstvo: Forma vydania pravidiel vybavovania sťažností
Vytvorené: 4. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Musí mať mesto upravené vybavovanie sťažností formou všeobecne záväzného nariadenia? Nie je v tomto prípade postačujúca smernica, keďže zákon o sťažnostiach ustanovuje, že vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom.

§ Zastupiteľstvo: Dodržanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
Vytvorené:29. 05. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Čo v prípade ak poslanec vo všeobecnej rozprave chce predložiť materiál, ktorý prerokovala komisia ale mestská rada o tom nerokovala a nezaradil ho ani na začiatku rokovania ako návrh na doplnenie programu, pričom požaduje, aby poslanci materiál prerokovali a prijali uznesenie. Má predsedajúci právo nedať o návrhu uznesenia hlasovať? Môže iný poslanec dať návrh o neprerokovaní bodu, pretože nebol dodržaný postup rokovacích poriadkov a materiál neprešiel mestskou radou? Čo v prípade ak poslanec dal návrh na doplnenie programu, ale jeho doplnenie ostatní poslanci neodsúhlasili a on predloží materiál vo všeobecnej rozprave?

§ Zastupiteľstvo: Nárok poslanca na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti
Vytvorené:28. 05. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže si poslanec uplatniť náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti?

Starosta/Zastupiteľstvo: Informácie o používaní služobného vozidla starostom
Vytvorené: 7. 05. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Poslanci obecného zastupiteľstva by chceli uznesením určiť starostovi obce, aby ich informoval o využívaní jemu prideleného služobného vozidla. Je takýto spôsob v súlade so zákonom o obecnom zriadení, resp. akým spôsobom by mali také niečo od starostu požadovať?

 

§ Zastupiteľstvo: Hlasovanie o návrhu v bode „rôzne“ na rokovaní obecných zastupiteľstiev
Vytvorené: 7. 05. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na začiatku zasadnutia mestského zastupiteľstva bol schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva, vrátane zmien a doplňovacích návrhov. Až v bode „rôzne“ poslanec podal návrh na uznesenie v konkrétnej veci. Je v bode “rôzne“ možné hlasovať o návrhu poslanca, ak tento návrh poslanec nepodal na začiatku zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestské zastupiteľstvo o návrhu nehlasovalo, a teda nebol zahrnutý do schváleného programu?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Vzťah komisie obecného zastupiteľstva a starostu
Vytvorené:17. 04. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aké práva a povinnosti má stavebná komisia voči starostovi obce, a ktoré materiály musia/môžu byť postúpené komisii na vyjadrenie?

 

§ VZN/Zastupiteľstvo: Schvaľovanie a vyhlasovanie úplných znení VZN po schvaľovaní zmien
Vytvorené:17. 04. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je potrebné na vyhlásenie úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia toto dať opätovne na schválenie miestnemu zastupiteľstvu i napriek tomu, že na jeho zmenách a doplneniach sa formou pozmeňujúcich a doplňujúcich všeobecne záväzných nariadení, ktoré nadobudli účinnosť, predtým riadne uznieslo? 

Zastupiteľstvo/Osobné údaje/Info zákon: Osobné údaje a povinne zverejňované dokumenty obcí
Vytvorené:17. 04. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Akým spôsobom zverejňovať osobné údaje v materiáloch mestského zastupiteľstva, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mesta? Jedná sa o materiály v elektronickej podobe, ktoré sa týkajú predaja alebo prenájmu nehnuteľných a hnuteľných vecí mesta. Mestský úrad zverejňuje meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá žiada mesto o predaj alebo prenájom majetku mesta. Úrad pre ochranu osobných údajov mestu vytkol, že koná nad rámec zákona, a teda zverejňuje osobné údaje v rozpore so zákonom.

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Počet podpisov primátora v zápisnici s uzneseniami zastupiteľstva
Vytvorené:13. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Musia byť uznesenia mestského zastupiteľstva podpisované primátorom mesta - každé jedno uznesenie samostatne (napr. 20 uznesení /20 podpisov) alebo postačuje ak primátor podpíše sumár všetkých uznesení, ktoré sú očíslované (napr. 20 uznesení / 1 podpis)?

§ Zastupiteľstvo: Poslanec a výkon umeleckej činnosti pre mesto
Vytvorené:11. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné, aby poslanec mestského zastupiteľstva dostal na základe zmluvy o účinkovaní v kultúrnom programe mesta odmenu z rozpočtu mesta?


Rozpočet/Zastupiteľstvo: (Ne)programový rozpočet obce do 2000 obyvateľov
Vytvorené: 5. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva novozvolení poslanci mali prejednať návrh rozpočtu obce na rok 2015. V roku 2013 bolo ešte starým zastupiteľstvom prijaté uznesenie, ktoré s platnosťou od 1.1.2014 umožnilo obci zostavovať rozpočet obce bez programov. Toto uznesenie poslanci dňa 23.2.2015 zrušili uznesením a prijali aj uznesenie, ktorým "ukladajú" starostovi obce zostaviť nový rozpočet na rok 2015 ako programový.Je toto správny postup zo strany poslancov?

§ Starosta/Zastupiteľstvo: Aký má charakter podpis starostu na výpise z uznesenia?
Vytvorené: 5. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Uznesenie z mestského zastupiteľstva tvorí jeden dokument, ktorý je na poslednej strane podpísaný primátorom, prednostom a overovateľom. V prípade potreby robíme výpis uznesenia, ktorý podpisuje primátor. Ale čo v prípade, keď potrebujeme výpis uznesenia z predchádzajúceho volebného obdobia a zmenil sa starosta?

Starosta/Zastupiteľstvo: Môže byť starosta členom komisie obecného zastupiteľstva?
Vytvorené:19. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť za člena komisie pri obecnom zastupiteľstve nominovaný a zvolený starosta obce? 

Školy/Zastupiteľstvo: Sprístupnenie informácií o plate zamestnancov školy obecnému zastupiteľstvu
Vytvorené:17. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Obec je zriaďovateľom základnej školy, ktorá nemá právnu subjektivitu. Môžu poslanci obecného zastupiteľstva byť v takomto prípade informovaní o platoch jednotlivých zamestnancov základnej školy? Môže sa táto problematika prerokovať aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva? Nie je to predmetom ochrany osobných údajov?

§ Zastupiteľstvo/Matrika: Poverenie poslanca vykonávať občianske sobáše
Vytvorené:12. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zákon bližšie neupravuje kompetenciu vo veci poverenia poslanca na vykonávanie občianskych sobášov, t.j. či poslanca poverí výkonom tejto činnosti obecné (mestské) zastupiteľstvo alebo starosta (primátor). Podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. V našom štatúte táto pôsobnosť nie je vyhradená zastupiteľstvu. 

Je poverenie poslanca vykonávať občianske sobáše v kompetencii mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta?

Hlavný kontrolór obce/Zastupiteľstvo: Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutí zastupiteľstva
Vytvorené:11. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Podľa zákona o obecnom zriadení sa hlavný kontrolór obce zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným. Je nevyhnutné pozývať kontrolóra obce na každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, teda aj na tie, ktoré nesúvisia priamo s jeho kontrolnou činnosťou?

 

Zastupiteľstvo: Počet členov obecnej rady
Vytvorené:27. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo tvorí 7 poslancov. Koľko členov bude mať obecná rada, do ktorej boli zvolení dvaja poslanci podľa § 14 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, keď zo priamo zákona je ďalším členom obecnej rady zástupca starostu?

Majetok/Zastupiteľstvo: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Vytvorené:23. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo má na svojom zasadnutí schvaľovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Jedna skupina poslancov je presvedčená, že zásady sa majú schvaľovať vo forme uznesenia obecného zastupiteľstva a druhá skupina poslancov naopak tvrdí, že zásady je potrebné schváliť vo forme všeobecne záväzného nariadenia. V akej forme má obecné zastupiteľstvo schváliť zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, aby boli v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení?

 

Zastupiteľstvo: Členstvo vo výbore mestskej časti
Vytvorené:22. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť členom výboru mestskej časti aj občan, ktorý nie je poslancom mestského zastupiteľstva, ak to štatút mesta a následne zásady činnosti výborov mestskej časti upravujú? V prípade, že je to možné, môže byť jeden občan členom dvoch rôznych výborov mestskej časti v tom istom meste?

 

Zastupiteľstvo: Môže byť poslanec mestského zastupiteľstva členom okrskovej komisie pre referendum?
Vytvorené:15. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť poslanec mestského zastupiteľstva členom okrskovej komisie pre referendum?


Zastupiteľstvo: Oprava zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Vytvorené:14. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Určený a schválený zapisovateľ obecného zastupiteľstva mal dovolenku. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme určili zapisovateľa z prítomných poslancov. Zapisovateľ zaslal zápisnicu poslancom obecného zastupiteľstva, no text nekorešpondoval s priebehom zasadnutia. Je možné túto zápisnicu upraviť?

Zastupiteľstvo: Zloženie komisií a rozloženie politických síl v obecnom zastupiteľstve
Vytvorené: 9. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je podmienkou, že v každej komisii zriadenej pri obecnom zastupiteľstve musia byť zastúpení členovia podľa politických strán?

Zastupiteľstvo: Predkladanie návrhov na rokovanie zastupiteľstva
Vytvorené: 8. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Dočítala som sa, že návrh bodov programu zastupiteľstva a ich poradia, v akom sa bude o nich rokovať, predkladá zvolávateľ na základe vlastných návrhov, návrhov jednotlivých komisií a poslancov obecného zastupiteľstva.

Je potrebné daný návrh predložiť zvolávateľovi obecného zastupiteľstva, príp. je niekde zverejnená predloha tlačiva na doplnenie programu obecného zastupiteľstva?

Zastupiteľstvo: Zloženie komisie na ochranu verejného záujmu
Vytvorené:19. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Existuje nejaká právna norma, ktorá by určovala zloženie komisie na ochranu verejného záujmu pracujúcej pri zastupiteľstve?

 

 

Zastupiteľstvo/Starosta: Porušenie pravidiel rokovacieho poriadku
Vytvorené:15. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, aj keď bola zriadená návrhová komisia, predniesol všetky návrhy uznesení týkajúcich sa voľby komisií obecného zastupiteľstva a voľby predsedov komisií sám a následne dal o nich hlasovať, čo bolo v rozpore s platným rokovacím poriadkom. Sú takto schválené uznesenia platné?

 

Zastupiteľstvo: Kreovanie obecnej rady vs. jej politické spektrum
Vytvorené: 9. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo tvorí 7 poslancov, ktorí budú na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva kreovať komisie a obecnú radu. Traja poslanci sú reprezentanti jedného politického zoskupenia, ďalší dvaja poslanci sú nezávislí a zvyšní dvaja boli zvolení ako nominanti odlišných politických strán. Zástupca starostu je automaticky členom obecnej rady a má to byť jeden z trojice poslancov, ktorí sú z rovnakého politického zoskupenia.

Ako v tom prípade zvoliť druhého člena obecnej rady, keď sa má prihliadať na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve?

Zastupiteľstvo: Kreovanie komisií obecného zastupiteľstva
Vytvorené: 1. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môžeme postupovať tak, že na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva určíme druh komisie a ich predsedov s tým, že členov komisií budeme schvaľovať až na najbližšom zasadnutí, čo bude do 30 dní od ustanovujúceho zastupiteľstva?

 

§ Zastupiteľstvo/Starosta: Poslanci a personálna agenda obecného úradu
Vytvorené:26. 11. 2014
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Majú poslanci právo spolurozhodovať pri výbere zamestnancov na obecný úrad napr. formou menovania členov výberovej komisie?

Zastupiteľstvo/Majetok: Chybné označenie prevádzaného majetku v uznesení obecného zastupiteľstva
Vytvorené:19. 11. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na odpredaj parciel formou priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Omylom však žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol chybné číslo parcely a nesprávne číslo tak bolo uvedené aj na zámere na odpredaj majetku a rovnako aj obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní schválilo prevod parcely s chybným číslom. Ako máme postupovať?

Zastupiteľstvo/Starosta: Uskutočnenie zasadnutia obecného zastupiteľstva nezvolaného starostom obce
Vytvorené:24. 10. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Tretina poslancov obecného zastupiteľstva požiadala dňa 17.10.2014 o zvolanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 29.10.2014 o 17.00 hod. Starosta obce nezvolá obecné zastupiteľstvo a obec bude postupovať podľa § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Nakoľko v zákone nie je uvedený presný postup, kto zvoláva takéto zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa má uskutočniť na 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie, aký postup je správny?

 

Voľby/Zastupiteľstvo: Uznášanie sa v období medzi dňom volieb a ustanovujúcim zasadnutím nového zastupiteľstva
Vytvorené:24. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže staré zastupiteľstvo v období medzi 15. novembrom (dňom volieb do orgánov samosprávy obcí) a dňom, kedy sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva, schvaľovať uznesenia?

Zastupiteľstvo/Starosta: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Vytvorené:30. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako novozvolený starosta mám zložiť sľub na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je aj citujem: „Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva." Je obecné zastupiteľstvo oprávnené prijať takéto uznesenie, pretože v zákone o obecnom zriadení nenachádzam takéhoto oprávnenie obecného zastupiteľstva.

 

Zastupiteľstvo: Petícia proti uzneseniu obecného zastupiteľstva
Vytvorené:25. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Skupina občanom obce podala petíciu za zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva. Ako má obec pri prešetrení tejto petície postupovať ? 


Starosta/Zastupiteľstvo/Voľby: Počet rovnopisov petície a osoba pre styk s orgánmi verejnej správy
Vytvorené:16. 07. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je potrebné petíciu, ktorá je súčasťou kandidátnej listiny doložiť v dvoch rovnopisoch alebo stačí z petície doručiť jeden rovnopis? Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je potrebné uviesť na petičnom hárku údaje osoby, ktorá je zodpovedná pre styk s orgánom verejnej správy. Môže byť osobou určenou pre styk s orgánom verejnej správy tá osoba, na podporu ktorej sa spisuje petícia, teda kandidát na poslanca, resp. primátora alebo to musí byť iná osoba?

Voľby/Starosta/Zastupiteľstvo: Termín podania kandidátnych listín pre komunálne voľby 2014
Vytvorené:11. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aký je posledný termín podania kandidátnych listín do komunálnych volieb 2014, aby som mohol byť vedený v zozname kandidátov v konkrétnej obci buď na funkciu starostu obce alebo poslanca obecného zastupiteľstva ak pôjdem ako nezávislý kandidát? Do akého dátumu je potrebné odovzdať podpisové hárky?

 

Zastupiteľstvo/Voľby: Lehota na určenie úväzku starostu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pred voľbami
Vytvorené:11. 07. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Voľby do samosprávy sú vyhlásené na 15.11.2014. Kedy najneskôr musí zastupiteľstvo určiť úväzok starostu a počet poslancov obecného zastupiteľstva?

§ Zastupiteľstvo: Pôsobnosť Zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Vytvorené: 4. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení sa definuje pôsobnosť tohto zákona o.i. na poslancov mestských zastupiteľstiev. Zaujímalo by ma, ako je to s poslancami obecných zastupiteľstiev, resp. so zástupcami starostov. Na nich sa predmetný zákon nevzťahuje?
Školy: Financovanie centier voľného času nezriadených na území obce
Vytvorené:21. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na obec bola doručená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti centra voľného času pre deti, ktoré navštevujú základnú školu v susednej obci. Základná škola predložila aj menný zoznam žiakov s trvalým pobytom na území našej obce s uvedením krúžkov, ktoré žiaci navštevujú. Na území našej obce nie je zriadené súkromné centrum voľného času a ani obec nezriadila centrum voľného času. Môže obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva poskytnúť finančné prostriedky?

Interné riadenie: Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby
Vytvorené:20. 01. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

Zastupiteľstvo: Nepodpísanie zápisnice overovateľom z rokovania obecného zastupiteľstva
Vytvorené:20. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zastupiteľstvo v súlade s § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prijalo uznesenia na svojom riadnom zasadnutí a zápisnicu spolu s prijatými uzneseniami predložilo na podpis 2 overovateľom zápisnice zvoleným obecným zastupiteľstvom na jeho rokovaní. Napriek viacerým výzvam telefonickým aj písomným jeden z overovateľov zápisnicu po jej vyhotovení nepodpísal .Aké sú právne dôsledky skutočnosti, že nebol dodržaný procedurálny postup podľa rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva pri overovaní správnosti prijatých uznesení? Rokovací poriadok takýto prípad nerieši.

§ Zastupiteľstvo/Majetok: Následky neschválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Vytvorené: 8. 11. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Má nedodržanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva (neschválenie programu) vplyv na platnosť právneho úkonu vykonaného na podklade uznesenia obecného zastupiteľstva prijatého na tomto zasadnutí? 

Zastupiteľstvo/Rozpočet: Vykonávanie zmien v rozpočte - záväznosť uznesenia obecného zastupiteľstva
Vytvorené:16. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Prípadová štúdia sa venuje problematike záväznosti zmeny štatútu obce voči zmenám vykonávaným starostom obce v rozpočte.
Zastupiteľstvo: Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva
Vytvorené:23. 09. 2013
Autor:GPL Matej Trnavský
Zobraz celý text
Ktorý orgán obce má schvaľovať zásady odmeňovania členov komisií - neposlancov, ak si obecné zastupiteľstvo takúto vec v štatúte nevyhradilo?
Info zákon/Zastupiteľstvo: Sú poslanci povinnými osobami?
Vytvorené:13. 08. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Sú poslanci obecného zastupiteľstva, zastupiteľstva samosprávneho kraja a NR SR povinnými osobami v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám?
§ Zastupiteľstvo: Možnosť poskytnúť menný zoznam dlžníkov na dani
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže obecný úrad poskytnúť poslancom menný zoznam dlžníkov na dani z nehnuteľnosti, komunálneho odpadu a dani za psa?

§ Zastupiteľstvo: Nahrávanie rokovaní obecného zastupiteľstva a úprava povinností v rokovacom poriadku
Vytvorené:25. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné aby si občan nahrával rokovanie obecného zastupiteľstva bez predchádzajúceho upozornenia o spracovávaní zvukovo-obrazového záznamu? Je možné úpravou rokovacieho poriadku takéto spracovávanie zvukovo-obrazového záznamu zasadnutia obecného zastupiteľstva občanom zakázať?

§ Zastupiteľstvo: Poslanci a nárok na cestovné náhrady
Vytvorené:15. 02. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Patrí poslancovi obecného zastupiteľstva náhrada skutočných výdavkov (cestovné náhrady), ktoré mu vznikli v súvislosti s výkon funkcie poslanca? 

§ Starosta/ Zastupiteľstvo: Prijímanie darov
Vytvorené:11. 02. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Je prípustné, aby verejní funkcionári prijímali dary?

§ Zastupiteľstvo: Počítanie lehôt, predkladanie materiálov do obecného/mestského zastupiteľstva
Vytvorené:31. 01. 2013
Autor:JUDr. Adriana Jasová
Zobraz celý text

V zmysle prvej vety §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej aj „Zákon o obecnom zriadení“) „Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.“

§ Zastupiteľstvo: Dohoda o vykonaní práce poslanca obecného zastupiteľstva
Vytvorené:31. 01. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Prinášame Vám prípadovú štúdiu zaoberajúcu sa otázkou, či môžu poslanci obecného zastupiteľstva uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s obcou na činnosti nad rámec poslaneckého mandátu.


§ Zastupiteľstvo: Kreovanie komisií obecným zastupiteľstvom a ich zákonné obsadenie
Vytvorené:29. 11. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo je oprávnené podľa § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Poslanci obecného zastupiteľstva a dohody o prácach mimo pracovného pomeru
Vytvorené:31. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Možnosť poslanca obecného zastupiteľstva uzavierať dohody o prácach mimo pracovného pomeru s obcou, v ktorej bol zvolený.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (69)
Okresná prokuratúra Skalica z 16.12.2019 - Účinnosť VZN schváleného na mimoriadnom obecnom zastupiteľstve
Vytvorené:19. 03. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Prokurátor Okresnej prokuratúry Skalica podal protest prokurátora proti VZN obce, ktorého znenie bolo vzhľadom na platnú právnu úpravu nezákonné. Nezákonnosť VZN spočívala okrem iného tiež v tom, že na zasadaní mimoriadneho obecného zastupiteľstva bolo schválené VZN, ktoré malo nadobudnúť účinnosť v deň schválenia. 

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 23.08.2019 - Úprava odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva uznesením mestského zastupiteľstva?
Vytvorené:28. 02. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Prokurátor Okresnej prokuratúry Dunajská Streda podal protest prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva, ktorým bola schválená zmena a doplnenie zásad odmeňovania primátora, hlavného kontrolóra zástupcu primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisii mestského zastupiteľstva a osôb vykonávajúcich občianske obrady v meste a to z dôvodu, že takto schválený interný správny akt je v rozpore s § 25 ods. 7 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. Mestské zastupiteľstvo v rozpore s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. zasiahlo do výlučnej kompetencie primátora vyplývajúcej z § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. nakoľko ním sami určili výšku platu poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie zástupcu primátora.

Krajská prokuratúra Košice z 09.10.2019 - Poradný hlas prednostu mestského úradu na zastupiteľstve
Vytvorené: 7. 02. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Prokurátor podal protest proti schválenému rokovaciemu poriadku mesta Michalovce z dôvodu, že obsah rokovacieho poriadku išiel nad rámec zákonnej úpravy tým, že priznáva zástupcovi prednostu mestského úradu poradný hlas na rokovaní mestského zastupiteľstva a tým ide nad rámec ustanovení zákona o obecnom zriadení, kde v ustanoveniach § 17 ods. 3 a § 18f ods. 2 explicitne uvádza kto sa zúčastňuje poradným hlasom na zasadnutiach obecného/mestského zastupiteľstva.

Najvyšší súd SR z 05.11.2018 - Záznam o vzdaní sa funkcie poslanca v zápisnici zo zastupiteľstva
Vytvorené:24. 01. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd rozsudkom odmietol návrh žalovanej- obce Čierne Pole na nariadenie neodkladného opatrenia a určil, že mandát poslankyne Obecného zastupiteľstva obce - žalobkyne naďalej trvá. V odôvodnení rozsudku krajský súd poukázal na vyjadrenie žalobkyne uvedené na pojednávaní, že sa nikdy nevzdala svojho mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva obce Čierne Pole. Jej mandát bol prvýkrát spochybnený starostom obce, ktorý uviedol, že sa vzdala poslaneckého mandátu. Starosta však nevedel predložiť žiadny dôkaz ani jej, ani prítomným poslancom. Zápisnicu o vzdaní sa poslaneckého mandátu, ktorá bola vyhotovená 29.06.2016, jej starosta obce prvýkrát ukázal až dňa 27.10.2016 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na tomto zasadnutí sa aj prvýkrát zúčastnila jej náhradníčka. Zápisnicu o vzdaní sa funkcie označila žalobkyňa za nepravdivú. Proti

Okresná prokuratúra Košice I z 08.04.2019 - Nesprávny počet členov miestnej rady volený poslancami
Vytvorené: 8. 10. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra vydala protest proti prijatému uzneseniu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce č. 5/2018 zo dňa 12.12.2018, ktorým zvolilo 4 členov Miestnej rady mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce. Prijatiu tohto uznesenia predchádzalo ďalšie uznesenie, ktorým zastupiteľstvo zriadilo miestnu radu mestskej časti Košice v počte 5 členov s tým, že jedným z členov je starostom poverený zástupca po celé svoje funkčné obdobie.

Okresná prokuratúra Košice I z 05.04.2019 - Spôsob určenia počtu členov miestnej rady mestskej časti
Vytvorené: 4. 10. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - xx, ktoré bolo prijaté na ustanovujúcom zasadnutí tohto zastupiteľstva, bola zriadená miestna rada mestskej časti v počte 5 členov pri počte 13 poslancov miestneho zastupiteľstva. Po preskúmaní uvedeného uznesenia bolo okresnou prokuratúrou zistené, že predmetné uznesenie je v rozpore s platnou úpravou.
Okresná prokuratúra Nové Zámky z 28.12.2018 - Sprísnenie kvóra pre prijatie VZN obcou
Vytvorené:16. 08. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a následne schválilo VZN, ktorým stanovilo postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta pre vybraný okruh právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Posudzovanie žiadostí a rozhodnutie o žiadostiach stanovilo spôsob prijatia uznesenia a to určením väčšiny potrebnej na jeho prijatie tak, že na prijatie uznesenia o schválení dotácie na základe výnimky z ustanovení nariadenia sa vyžaduje 3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov.

Krajský súd Trnava z 29.10.2018 - Súbežný výkon poslanca a policajta vs. vrátenie odmien poslanca
Vytvorené:16. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí uznesenie, na základe ktorého ako nápravu stavu vzniknutého súbežným vykonávaním funkcie poslanca a policajta upravili v tom zmysle, že dobrovoľne a na základe svojej slobodne prejavenej vôle a podľa vlastného uváženia vráti finančné prostriedky do rozpočtu obce na základe obcou doručených výpočtov poberaných pravidelných príjmov (odmien) schválených v zmysle platných „Zásad odmeňovania poslancov a volených orgánov obce. Prokurátor podal proti celému uzneseniu obecného zastupiteľstva protest, z dôvodu prekročenia kompetencií obecného zastupiteľstva, ktorému nebolo vyhovené. Prokurátor podal žalobu vo veci územnej samosprávy o preskúmanie zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva. Správny súd uznesenie obecného zastupiteľstva zrušil.

Okresná prokuratúra Zvolen z 11.04.2018 - Ukladanie povinností zastupiteľstvom pri úprave potoka
Vytvorené:28. 06. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Prokurátor Okresnej prokuratúry podal obci protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť úpravu potoka v časti od súpisného čísla 34 k súpisnému číslu 8 v termíne do konca mája 2018.

Okresná prokuratúra Kežmarok z 22.10.2018 - Protest prokurátora proti VZN obce o požiarnom poriadku
Vytvorené: 5. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Na základe podnetu fyzickej osoby, bolo preskúmané VZN obce pod názvom- Požiarny poriadok obce, predmetom ktorého bola právna úprava a stanovenie pravidiel fungovania protipožiarnej ochrany v obci, pričom bol zistený jeho nesúlad so zákonom. Jednotlivé časti protestom napadnutého VZN obsahujú právnu úpravu povinností obce, právnických a fyzických osôb a ďalších subjektov v prípadoch požiarov, havárií a iných mimoriadnych udalostí aj v oblasti prevencie pred nimi. Okrem toho VZN obsahuje menný zoznam osôb dobrovoľného hasičského zboru obce s uvedením ďalších náležitostí a údajov o týchto osobách a tiež zoznam technických prostriedkoch a výstroja hasičského zboru, prehľad zdrojov požiarnej vody, údaje o ohlasovaní požiarov, výpise z protipožiarneho poplachového plánu okresu, prehľadného situačného plánu a údaje týkajúce sa náhrady škody a výdavkov. Uvedené skutočnosti nebolo potrebné upravovať prostredníctvom a formou VZN.

Ústavný súd SR z 26.04.2001 - K rozširovaniu informácii zo zastupiteľstva prostredníctvom zvukovo-obrazových záznamov
Vytvorené:29. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Ústavnou sťažnosťou sa navrhovatelia domáhali vydania nálezu, podľa ktorého uznesením Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktorým bol schválený doplnok k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, a uznesením Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom zo dňa, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom nesúhlasilo s vyhotovením zvukového a zvukovo-obrazového záznamu zo svojho 2 rokovania, došlo k porušeniu základného práva navrhovateľov na informácie a ich slobodné vyhľadávanie, prijímanie a rozširovanie podľa čl. 26 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 2 Ústavy SR v spojení s čl. 26, čl. 13 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 26 a čl. 1 a podľa čl. 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

 

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 13.07.2018 - Protest prokurátora proti VZN obce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu časti nákladov pre škôlku
Vytvorené:14. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Prokurátorka podala protest proti VZN obce, prijatom na zasadnutí obecného zastupiteľstva o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu časti nákladov pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Vo VZN sú ustanovené podmienky, za akých sa príspevok za dieťa v materskej škôlke neuhrádza. Právna úprava v nariadení síce vychádza zo zákona, avšak v jednom ustanovení spája dôvody, ktoré zákon rozčleňuje do dvoch samostatných ustanovení z dôvodu nadväzujúcich dôsledkov; v jednom prípade je to dôvod na neuhrádzanie príspevku ex lege ( priamo zo zákona), kým v druhom prípade sa vyžaduje, aby o neuhrádzaní príspevku rozhodol zriaďovateľ. 

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 25.05.2018 - Protest prokurátora proti VZN obce o čase a mieste zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Vytvorené: 8. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Prokurátorka podala protest proti VZN obce, prijatom na zasadnutí obecného zastupiteľstva o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorým bolo ustanovené, že zápis detí v základnej škole vyhlási riaditeľ ZŠ v dostatočnom časovom predstihu a zverejní ho spôsobom v mieste obvyklým. V súvislosti s predmetným VZN prokurátorka dáva do pozornosti, že hoci obec má zriadenú internetovú stránku, na ktorej sú zverejnené viaceré VZN-ká, toto nariadenie voči ktorému podala protest sa tam nenachádza, čím dochádza aj k porušeniu zákona o obecnom zriadení, ktoré vyžaduje aby nariadenia bolo zverejnené na webovom sídle obce.

Okresná prokuratúra Bratislava III z 16.04.2018 - K diskriminačnému uzneseniu zastupiteľstva
Vytvorené: 1. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Súčasťou navonok neutrálneho uznesenia miestneho zastupiteľstva bolo rozhodnutie, ktorým došlo k znevýhodneniu vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území Svätý Jur v porovnaní s vlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území Vajnory v prístupe k ich majetku, pretože ním bola odňatá možnosť získať povolenie na vjazd na Svätojurskú cestu. Toto rozhodnutie vyplýva z poznámky, v ktorej je uvedené, že povolenie na vjazd na Svätojurskú cestu sa vydáva sa vydáva iba pre vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území Vajnory, a pre tých, čo vlastnia nehnuteľnosť v katastrálnom území Svätý Jur nie, čím dochádza k priaznivejšiemu postaveniu vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území Vajnory. Z toho dôvodu prokurátorka považuje uznesenie za nezákonné a podala proti nemu protest.

Krajský súd Banská Bystrica z 31.01.2018 - Povinnosť mestského zastupiteľstva schváliť plnú moc na zastupovanie advokátom, ak predmetom plnomocenstva sú základné otázky života obce
Vytvorené:15. 02. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Žalobkyňa sa žalobou domáhala zaplatenia sumy s príslušenstvom titulom náhrady trov právneho zastúpenia v konaní pred súdom, na základe právneho zastupovania mesta v konaní pred súdom, ktorý jej udelil primátor mesta. Okresný súd zamietol žalobu, z dôvodu, že o splnomocnení žalobkyne muselo najskôr rozhodnúť mestské zastupiteľstvo a až následne mohol primátor mesta udeliť plnomocenstvo. Žalobkyňa podala odvolanie. Krajský súd rozsudok ako vecne správny potvrdil.

Krajský súd Košice z 27.10.2016 - Zrušenie uznesenia, ktorým si poslanci odsúhlasili odmeny v rozpore s interným predpisom
Vytvorené: 8. 02. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra vydala protest proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým sa určila odmena určitým poslancom, ktorá nekorešpondovala so spôsobom odmeňovania podľa schválených zásad odmeňovania poslancov. Obecné zastupiteľstvo odmietlo zrušiť napadnuté uznesenie z dôvodu, že dané uznesenie schválilo predchádzajúce obecné zastupiteľstvo, a preto nevidí dôvod, aby nové obecné zastupiteľstvo malo rušiť uznesenie, ktoré neprijalo. Krajský súd vyhovel protestu prokurátora. 

Okresná prokuratúra Komárno z 19.01.2018 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva o užívaní pozemkov na výkon práva poľovníctva.
Vytvorené:22. 11. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým schválilo užívanie obecných pozemkov na výkon práva poľovníctva ako doposiaľ, poverilo starosti ako splnomocnenú osobu na zastupovanie obce na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a žiadalo uzatvoriť zmluvu o užívaní obecných pozemkov na poľovné účely. Okresný prokurátor podal proti tomuto uzneseniu protest, pretože jeho prijatím boli porušené zákony.

Ústavný súd SR z 20.09.2017 - Odôvodnenie rozhodnutia o porušení verejného záujmu
Vytvorené: 8. 10. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Starostovi obce bola uložená pokuta rozhodnutím obecného zastupiteľstva z dôvodu, že porušil obmedzenia a povinnosti starostu obce pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem a zákaz uprednostniť vlastný záujem. Z rozhodnutia obecného zastupiteľstva však nevypláva, z posudzovania akého konania obecné zastupiteľstvo vychádzalo.

Napadnuté rozhodnutie sa tak v dôsledku zistených nedostatkov dostáva do pozície nepreskúmateľnosti už na úrovni samotného výroku. Vzhľadom na absenciu skutkovej vety (t. j. dostatočne konkrétneho a nezameniteľného popisu konania, ktoré sa navrhovateľovi kladie za vinu) bráni takto formulovaný výrok napadnutého rozhodnutia jednoznačnej identifikácii eventuálneho protiústavného skutku navrhovateľa. 

Ústavný súd SR z 20.12.2017 - K petícii občanov adresovanej obecnému/mestskému zastupiteľstvu
Vytvorené:15. 06. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola doručená sťažnosť sťažovateľov, vo veci namietaného porušenia ich základného práva podľa čl. 27 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 9 ods. 1 písm. a) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) mestským zastupiteľstvom pri prejednaní petície označenej nadpisom „Petícia za kompletnú rekonštrukciu miestnej komunikácie spájajúcej mesto a zariadenie pre seniorov“.

Sťažovatelia namietajú, že mestské zastupiteľstvo pri vybavení petície nepostupovalo podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb., t. j. nezistilo skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Túto námietku odôvodňujú tým, že mestské zastupiteľstvo malo nesprávne vyhodnotiť charakter prístupovej cesty z mesta do zariadenia. Poukazujú na vyjadrenie okresného úradu mesta a tiež kolaudačné rozhodnutie mesta, z ktorých má vyplývať, že prístupová cesta je miestna komunikácia, a nie lesná investičná cesta. 

Krajský súd Košice z 14.01.2015 - K prijatiu uznesenia, ktorým sa ukladá povinnosť zverejňovania platov vedúcich zamestnancov obce vs. pôsobnosť zastupiteľstva
Vytvorené:25. 05. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu spisu súd zistil, že sa konalo prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva obce, na ktorom bolo prijaté uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zverejniť vždy k 30. dňu nasledujúceho mesiaca po mesiaci odpracovanom plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, uhrádzané z verejného rozpočtu vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci. Jedná sa o obecný úrad a ním zriadené rozpočtové organizácie, základnú školu, základnú umeleckú školu a príspevkovú organizáciu obecné kultúrne centrum so spätnou platnosťou 6 kalendárnych mesiacov. 

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 05.06.2017 - Protest prokurátora voči uzneseniu- K povahe uznesenia obecného zastupiteľstva
Vytvorené: 9. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením koncesnú zmluvu, ktorou chcelo previesť majetok na nadáciu pôsobiacu na jej území. Z predloženej koncesnej zmluvy ani z uznesenia však nie je zrejmé, o ktorý prioritný majetok obce sa jedná, aká je jeho cena a na základe ustanovenia ktorého zákona bola predmetná zmluva schválená. 
Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 14.02.2017 - Protest prokurátora proti uzneseniu- Nastúpenie poslanca do funkcie na základe "akceptácie" písomného sľubu
Vytvorené: 2. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Obecné zastupiteľstvo prialo uznesenie, ktorým "akceptovalo"  písomný sľub poslanca do funkcie náhradníka na uvoľnené miesto. Takéto písomné zloženie sľubu s následným akceptovaním osoby do funkcie nie je podľa zákona prípustné. Poslanec skladá sľub priamo na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to osobne. 
Najvyšší súd SR z 05.11.2009 - O možnosti obecného zastupiteľstva určiť pracovný úväzok starostu
Vytvorené:27. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Na začiatku každého volebného obdobia starostu musia byť určené jasné pravidlá pre výkon funkcie starostu. Ak by takéto pravidlá neboli určené, mohlo by dôjsť v dôsledku rôznych partikulárnych, osobných, rodinných, skupinových a politických záujmov k situácii, žeby v priebehu volebného obdobia došlo k znefunkčneniu funkcie starostu. Obecné zastupiteľstvo preto rozhodlo o plate starostu no zároveň určilo aj dĺžku jeho pracovného úväzku nad rámec zákonného zmocnenia.

Najvyšší súd SR z 28.02.2017 - Vzdanie sa odmeny poslanca
Vytvorené:21. 07. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalobca vo svojom odvolaní namietal nesprávne posúdenie odmeny poslanca mestského zastupiteľstva ako zákonného nároku. Má za to, že zákonného nároku sa nemožno vzdať bez ohľadu na znenie poriadku odmeňovania poslancov.

§ Krajská prokuratúra Prešov z 14.03.2016 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu starostu - rozhodovanie bez zákonného splnomocnenia
Vytvorené:24. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Starosta vydal rozhodnutie o prevádzkovom čase, ktoré nemá oporu v zákone. Navyše v rozhodnutí ani neboli dodržané formálne náležitosti rozhodnutia v zmysle správneho poriadku. Z uvedených dôvodov bolo rozhodnutie starostu nulitné.

§ Okresná prokuratúra Bratislava IV z 03.05.2016 - Protest prokurátora proti VZN - zastupiteľstvo mestskej časti vs. miestna rada
Vytvorené:24. 02. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Mestská časť nezákonne upravila rozhodovaciu právomoc miestnej rady vo veciach poskytovania dotácií tak, že mohla schvaľovať dotácie a meniť účel poskytnutie dotácie, pričom takéto oprávnenie jej nemohlo byť priznané v súlade so zákonom.

§ Okresná prokuratúra Bratislava IV z 04.05.2016 - Protest prokurátora proti uzneseniu - právomoc vo veciach nakladania s majetkom
Vytvorené:17. 02. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Mestská časť schválila svojím uznesením zásady hospodárenia v rozpore so zákonom.

§ Okresná prokuratúra Pezinok z 26.09.2016 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce - nevyhovenie žiadosti
Vytvorené: 9. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Primátor mesta vydal rozhodnutie, ktorým nevyhovel žiadosti žiadateľa o udelenie výnimky z času predaja a prevádzky služieb.

§ Okresná prokuratúra Košice - okolie z 16.06.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým zastupiteľstvo zasiahlo do kompetencie starostu
Vytvorené:24. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo neoprávnene uložilo pokyn obecnému úradu vypracovať popis pracovnej náplne, pripraviť pracovnú zmluvu a predložiť ju na schválenie zastupiteľstvu, čím neoprávnene zasiahlo do priamych kompetencií starostu obce.

§ Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 19.10.2015 - Protest prokurátora proti rokovaciemu poriadku zastupiteľstva vydaného ako VZN
Vytvorené:17. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Keďže na rokovaniach obecného zastupiteľstva poslanci rozhodujú o základných otázkach života obce, je nevyhnuté, aby sa pri tomto rokovaní dodržiaval princíp verejnosti a ústavou garantované právo na informácie. Účasť verejnosti na činnosti samospráv je zakotvená priamo v Ústave, vyplýva z práva občanov zúčastňovať sa na správe verejných vecí, ako aj zo samotnej podstaty územnej samosprávy. Upraviť rokovací poriadok vo VZN s tým, že obec obmedzí na rokovaní obecného zastupiteľstva účasť verejnosti, je v rozpore priamo s Ústavou a je potrebné ho zrušiť. 

§ Krajská prokuratúra Košice z 27.08.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým zastupiteľstvo zvolilo hlavného kontrolóra
Vytvorené:13. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Mestské zastupiteľstvo zvolilo uznesením hlavného kontrolóra, pričom vyhláseniu jeho voľby nepredchádzalo prijatie žiadneho uznesenia tohto zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo povinné pred voľbou uznesením určiť úväzok a plat hlavného kontrolóra. 

§ Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 07.12.2015 - Protest prokurátora proti VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi - neoprávnene priznaná kontrola
Vytvorené: 6. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo vydaným VZN priznalo kontrolné oprávnenia zastupiteľstvu v oblasti kontroly dodržiavania VZN o komunálnom odpade bez zákonného splnomocnenia, pričom zároveň upravila oblasť nakladania s odpadmi, kde obec nemá zákonné zmocnenie na tvorbu VZN.

§ Najvyšší súd SR z 29.01.2008 - Majetkovoprávne úkony obce a vôľa obce
Vytvorené:13. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Z obsahu spisu je zrejmé, že dňa 24. januára 1994 žalovaný JUDr. Š. M. ako advokát uzavrel so žalobcom zastúpeným vtedajším starostom obce A. I. zmluvu o právnej pomoci pri vydaní nehnuteľnosti obecných pozemkov a lesov v katastrálnom území obce Š. od V.. Žalobca sa v tejto dohode zaviazal zaplatiť žalovanému advokátovi podielovú odmenu vo výške 10 % z hodnoty vybavených nehnuteľností, čo predstavuje sumu 7 939 149 Sk. Súhlas obecného zastupiteľstva na uzavretie zmluvy o právnej pomoci so žalovaným nebol daný.

§ Najvyšší súd SR z 08.01.2015 - Oprávnenie rozhodovať o majetkovom právnom úkone
Vytvorené:12. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Z obsahu napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že za podstatu odvolania považoval posúdenie, či výpoveď nájomnej zmluvy, podpísaná starostom obce J. F., je platnou výpoveďou vzhľadom k tomu, že tento úkon nebol schválený obecným zastupiteľstvom formou uznesenia.
§ Krajský súd Banská Bystrica z 15.06.2015 - Schvaľovanie právneho úkonu nájmu zastupiteľstvom
Vytvorené: 7. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava schválilo žalovanému účelový nájom, ktorý spočíval v tom, že dotknuté pozemky sa prenajali na výstavbu “objektov a služieb“. Vo svojom uznesení vymedzilo približne podstatný rozsah prenajatých pozemkov z parcely č. XXXXX/X a prejavilo vôľu - súhlas s tým, že parcelné čísla a výmera pozemku budú spresnené následne spracovaným geometrickým plánom. Zároveň bolo týmto uznesením určené, že nájomca na vlastné náklady zaobstará dokumentáciu pre komplexné urbanistické riešenie územia, pri spracovaní, ktorej bude nájomca rešpektovať závery štátnej expertízy k zámerom verejných prác „Nosný systém MHD s Severná tangenta“. Z tohto prejavu vôle Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava nesporne vyplýva, že presnú výmeru pozemkov a novo vzniknutých parciel určí následne spracovaný geometrický plán, pričom na uzavretie nájomnej zmluvy stanovilo pomerne krátku fixnú lehotu so sankciou straty „platnosti“ uznesenia.

V súlade s týmto uznesením Mestského zastupiteľstva uzavreli sporové strany nájomnú zmluvu. Pokiaľ by Mestské zastupiteľstvo malo záujem vyjadriť súhlas s presnou výmerou pozemkov, mohlo podmieniť súhlas s nájmom až po predložení geometrického plánu. Takúto podmienku Mestské zastupiteľstvo nestanovilo, naopak stanovilo fixnú lehotu na uzavretie nájomnej zmluvy po prijatí uznesenia

Okresná prokuratúra Námestovo z 05.06.2015 - Protest prokurátora proti VZN o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Vytvorené: 3. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov neobsahuje žiadne zákonné zmocnenie na to, aby si obce upravila túto oblasť vzťahov samostatne. Obec síce upravila túto problematiku vo VZN, no fakticky sa jednalo o správu jej interných záležitostí.

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 10.03.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva, ktorým bola schválená novela Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva
Vytvorené: 6. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mestské zastupiteľstvo schválilo novelu Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, pričom určilo, že poslancovi mestského zastupiteľstva za výkon poslaneckého mandátu patrí mesačná odmena zastupiteľstva. 

§ Okresná prokuratúra Humenné z 27.04.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu , ktorým mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu vypísať verejnú obchodnú súťaž na zbúranie bytového domu
Vytvorené:19. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie , ktorým uložilo mestskému úradu povinnosť vypísať verejnú obchodnú súťaž na zbúranie bytového domu
§ Najvyšší súd SR z 16.12.2009 - Skrátenie úväzku prednostu obecného úradu
Vytvorené: 9. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Miestne zastupiteľstvu mestskej časti schválilo uznesenie , ktorým vykonalo zmenu Organizačnej štruktúry miestneho úradu mestskej časti, ktorá sa týkala vytvorenia pracovného miesta – referát výstavby s úväzkom 0,5 a zníženia pracovného úväzku na pracovnom mieste prednosta na úväzok 0,5. 

Ústavný súd SR z 30.07.2014 - K nečinnosti obecného zastupiteľstva vyhlásiť nastúpenie náhradníkov na uvoľnené mandáty poslancov
Vytvorené:29. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Zo sťažností a z ich príloh vyplýva, že vo voľbách do obecného zastupiteľstva obce, ktoré sa konali v roku 2010, bolo do obecného zastupiteľstva zvolených 7 členov s najvyšším počtom získaných hlasov, za ktorými v poradí nasledovali kandidáti ako náhradníci podľa počtu získaných hlasov. Po postupnom uvoľnení troch mandátov poslancov obecného zastupiteľstva v priebehu volebného obdobia nastúpili, resp. mali nastúpiť v zmysle § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na uprázdnené mandáty kandidáti. 24. mája 2013 oznámil obci G., že odmieta zložiť sľub poslanca obecného zastupiteľstva, čím mu v zmysle § 25 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca. Následne sa aj J. K. 1. júla 2013 vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nakoniec sa aj B. H. 10. septembra 2013 vzdala svojho mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, čím opätovne nastal v obecnom zastupiteľstve stav, ktorý bolo nutné riešiť v zmysle § 51 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Na tri uvoľnené mandáty mali v zmysle príslušných ustanovení zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí nastúpiť Z. I., ktorá však nástup za poslankyňu obecného zastupiteľstva už vopred odmietla, a za ňou nasledujúci Š. Z. a Z. I. 

§ Okresná prokuratúra Bratislava IV z 09.06.2014 - Protest prokurátora proti uzneseniu zastupiteľstva, ktorým zasiahlo do kompetencie starostu rozhodovať o vydávaní tlačovín mestskou časťou
Vytvorené:19. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktorým zasiahlo do kompetencie starostu rozhodovať o vydávaní a obsahu tlačovín vydávaných mestskou časťou. 
§ Ústavný súd SR z 18.02.2014 - Podmienky obmedzenia prístupu k volenej funkcii
Vytvorené:23. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zo sťažnosti a z jej príloh vyplýva, že sťažovateľ bol vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, riadne zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva mesta. Právoplatným rozsudkom Špecializovaného trestného súdu  bola schválená dohoda o vine a treste, podľa ktorej sťažovateľ spáchal prečin podplácania podľa § 333 ods. 1 a 2 písm. b) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“). Sťažovateľ bol odsúdený na výkon trestu odňatia slobody v trvaní dvoch rokov, pričom mu však bol výkon uloženého trestu podľa § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona podmienečne odložený.

Ústavný súd SR z 31.10.2010 - K preukázaniu naplnenia podmienok na zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
Vytvorené:13. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Zo sťažnosti vyplýva, že krajský súd rozhodoval vo veci žalobcu, proti žalovanému mestu. Žalobca sa podanou žalobou domáhal ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 244 a násl. Občianskeho súdneho poriadku v spojení s 250v OSP. 

V rámci odôvodnenia rozsudku krajský súd uviedol, že za nezákonný zásah orgánu verejnej správy zameraný priamo proti žalobcovi považoval list označený ako „Upovedomenie o zániku poslaneckého mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta “. Uvedeným listom mesto  v zastúpení primátora upovedomilo žalobcu v zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v spojení s § 7 ods. 5 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva o zániku jeho mandátu poslanca mestského zastupiteľstva 28. augusta 2009, pretože sa žalobca 28. júla 2009, 3. augusta 2009 a 27. augusta 2009 bez riadneho ospravedlnenia trikrát po sebe nezúčastnil riadneho rokovania mestského zastupiteľstva a do 7. septembra 2009 nepredložil doklad preukazujúci dôvod ospravedlnenia svojej neúčasti. 

Krajský súd Košice z 26.03.2009 - Zánik mandátu poslanca a členstvo v komisii
Vytvorené:20. 08. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovateľ v návrhu uviedol, že vo voľbách do samosprávy obcí konaných dňa 2. decembra 2006 bol zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva obce. Svoj mandát riadne uplatňoval až do 25.4.2008, kedy mu bolo doručené oznámenie obce, podľa ktorého došlo u neho k zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce podľa § 11 ods. 2, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pre nezlučiteľnosť funkcie poslanca obecného zastupiteľstva s postavením zamestnanca obce, v ktorej bol zriadený za poslanca. Podľa obsahu uvedeného oznámenia navrhovateľ ako poslanec obecného zastupiteľstva obce mal dňa 19.4.2008 uzatvoriť s obcou dohodu o vykonaní práce - s druhom práce člen komisie, na základe čoho došlo zo zákona k zániku jeho mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce, pričom k tomu zo zákonných dôvodov dôjsť nemohlo.

§ Najvyšší súd SR z 24.01.2002 - Program rokovania zastupiteľstva vs. právo zúčastniť sa vecí verejných
Vytvorené:20. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Ústavný súd sa v sťažnosti zaoberal otázkou, či je možné na zasadnutí obecného zastupiteľstva rokovať aj o ďalších bodoch okrem tých, ktoré navrhol zvolávateľ zasadnutia a obsahoval ich zverejnený návrh programu.
§ Najvyšší súd SR z 16.12.2009 - Pracovný úväzok starostu
Vytvorené:20. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obecné zastupiteľstvo v priebehu funkčného obdobia znížilo pracovný úväzok a plat starostky na polovičný (úväzkový starosta).
§ Ústavný súd SR z 20.10.2010 - Aktívna procesná legitimácia obecného zastupiteľstva na podanie tzv. "komunálnej sťažnosti"
Vytvorené:16. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ústavný súd konštatuje, že obecné zastupiteľstvo má priamo na základe čl. 127a ústavy zvláštnu aktívnu procesnú legitimáciu výlučne na účely podania tzv. „komunálnej sťažnosti“ ústavnému súdu v mene obce. Vzhľadom na uvedené obecné zastupiteľstvo v prípade, že bolo toho názoru, že boli porušené jeho práva rozhodnutím všeobecného súdu, mohlo podať len „komunálnu sťažnosť“ na ústavnom súde a nemohlo sa domáhať práv obce pred inými štátnymi orgánmi. Sťažnosť však podali sťažovatelia ako členovia orgánu územnej samosprávy, t. j. ako členovia (poslanci) obecného zastupiteľstva vo vlastnom mene, v ktorej namietajú porušenie svojich „individuálnych“ práv ako členov orgánu obce, čo ústava ani zákon o ústavnom súde neumožňujú.

§ Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 25.02.2014 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva
Vytvorené:21. 05. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo uznesením uložilo obecnému úradu povinnosť zverejňovať mzdu, plat, platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti uhrádzané z verejného rozpočtu, vedúcim zamestnancom vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom zamestnávateľa.

§ Okresná prokuratúra Nitra z 06.12.2013 - Protest prokurátora proti opatreniu primátora mesta
Vytvorené:13. 03. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti opatreniu primátora mesta.  Primátor mesta poverovacím dekrétom poveril osobu výkonom funkcie riaditeľa Mestskej nemocnice, ktorá je príspevkovou organizáciou, ktorej vlastníkom je mesto. Výkonom uvedenej funkcie bola osoba poverená bez súhlasu mestského zastupiteľstva. 

§ Okresná prokuratúra Martin z 31.08.2012 - Protest prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva
Vytvorené:11. 02. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora 

proti uzneseniu mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo zasadalo bez zverejnenia programu na úradnej tabuli, či webovej stránke mesta, čím verejnosti bolo zamedzené zúčastniť sa takéhoto zastupiteľstva a tým jej bolo odobraté právo.  

§ Okresná prokuratúra Košice I z 11.11.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu miestneho zastupiteľstva, ktorým zastupiteľstvo zriadilo Redakčnú radu ako svoj osobitný iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán
Vytvorené:28. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora 

proti uzneseniu miestneho zastupiteľstva, ktorým zastupiteľstvo zriadilo Redakčnú radu ako svoj osobitný iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán. 

§ Okresná prokuratúra Martin z 21.06.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu zastupiteľstva o odvolaní členov výborov mestských častí
Vytvorené:20. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti uzneseniu zastupiteľstva o odvolaní členov výborov mestských častí. Poslanci mestského zastupiteľstva, zvolení za dotknuté mestské časti, predložili návrhy na zloženie výborov jednotlivých mestských častí. Tieto návrhy na zloženie uvedených výborov pozostávali z osôb, ktoré nie sú poslancami mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo následne schválilo uznesenie, ktorým odvolalo dovtedajších predsedov a členov výborov a zvolilo nových predsedov a členov týchto výborov.  

§ Ústavný súd SR z 30.11.-1 - poradie nastúpenia náhradníka poslanca zastupiteľstva
Vytvorené:12. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V sťažnosti sťažovateľ uviedol, že vo voľbách do Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali v dňoch 18. a 19. decembra 1998, bolo do obecného zastupiteľstva zvolených 9 členov s najvyšším počtom získaných hlasov, za ktorými v poradí nasledovali kandidáti J. Č. (129 hlasov), J. J. (126 hlasov), Z. B. (122 hlasov), J. B. (121 hlasov), J. K. (110 hlasov) a následne ďalší kandidáti, ktorí získali menší počet hlasov ako sťažovateľ. Po uvoľnení troch mandátov poslancov obecného zastupiteľstva v priebehu volebného obdobia nastúpili v zmysle § 51 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí“) na dva z týchto mandátov kandidáti J. Č. a J. J.. Na tretí mandát, uvoľnený vo februári 2001, mala v zmysle príslušných ustanovení zákona nastúpiť Z. B., ktorá však nástup za poslankyňu obecného zastupiteľstva odmietla, rovnako ako ďalšia kandidátka v poradí J. B..

V úsilí nastúpiť na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva sa sťažovateľ dostavil na zasadnutie obecného zastupiteľstva konané 10. septembra 2001. Počas jeho prítomnosti však vo veci jeho nástupu na uprázdnený mandát obecné zastupiteľstvo ani nerokovalo, ani neprijalo žiadne rozhodnutie. Následne 26. novembra 2001 sťažovateľ na obecnom úrade Brunovce požiadal o sprístupnenie zápisnice z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, na čo mu 28. novembra 2001 bol do vlastných rúk doručený výpis z uznesenia mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 26. októbra 2001, ktorým obecné zastupiteľstvo „neschválilo nástup J. K. na uprázdnený mandát poslanca“, a zároveň „neschválilo podávanie informácií pre J. K. prostredníctvom právnika JUDr. H.“.

Na základe uvedeného sťažovateľ tvrdil, že obecné zastupiteľstvo v rozpore s príslušnou zákonnou úpravou neurobilo potrebné kroky smerujúce k obsadeniu uprázdneného mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a svojou nečinnosťou, ako aj napadnutým uznesením tak porušilo jeho právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ods. 4 ústavy.

Ústavný súd SR z 21.08.2003 - ZJAVNÁ NEOPODSTATNENOSŤ SŤAŽNOSTI, NESPÔSOBILOSŤ UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PORUŠIŤ VLASTNÍCKE PRÁVO FYZICKEJ OSOBY
Vytvorené: 6. 06. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola doručená sťažnosť, ktorou namieta porušenie svojich práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením obecného zastupiteľstva.

Navrhovateľ v sťažnosti uviedol, že je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce. Predmetom sťažnosti navrhovateľa je tvrdené porušenie jeho práva vlastniť majetok garantovaného v čl. 20 ústavy a práva pokojne užívať svoj majetok garantovaného v čl. 1 Dodatkového protokolu k dohovoru, ktorého sa mala dopustiť obec prostredníctvom svojho obecného zastupiteľstva tým, že uznesením schválila územný plán obce obsahujúci časť, v ktorej sú navrhnuté stavby verejnoprospešného charakteru na pozemku vo vlastníctve navrhovateľa. Tento stav, keď na pozemku vo vlastníctve navrhovateľa mieni obec v neurčitej budúcnosti stavať verejnoprospešné stavby podľa územného plánu schváleného vyššie uvedeným uznesením majúcim záväznú právnu silu, je podľa názoru navrhovateľa zasahovaním do jeho chránených vlastníckych práv tým, že protiprávne mu znemožňuje tento pozemok užívať a nakladať s ním, brať z neho úžitky.

Ústavný súd zistil, že uznesenie obecného zastupiteľstva z hľadiska jeho formy ani obsahu nie je rozhodnutím, ktoré by rušilo, menilo tie ústavné práva navrhovateľa, ktorých porušenie v sťažnosti namietal, alebo by bránilo v ich uskutočňovaní. Ústavný súd sťažnosť navrhovateľa po jej predbežnom prerokovaní v senáte odmietol ako zjavne neopodstatnenú 

Ústavný súd SR z 08.10.1997 - Uznesenia o ústavných sťažnostiach
Vytvorené: 6. 06. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Ústavnou sťažnosťou sa sťažovatelia domáhali, aby ústavný súd vydal nález, v ktorom by rozhodol, že uznesením Obecného zastupiteľstva došlo k porušeniu základného práva sťažovateľov upraveného v čl. 20 ods. 1 veta prvá v spojení s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR a taktiež čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Žiadali tiež, aby ústavný súd v náleze rozhodol aj o tom, že uznesenie obecného zastupiteľstva sa zrušuje. Sťažovatelia odôvodnili svoju sťažnosť tým, že hoci rodinný dom v obci postavili v súlade so zoznamom pozemkov určených na výstavbu rodinných domov v kat. území obce, obec dosiaľ nevybudovala k postavenému domu prístupovú komunikáciu. Len z týchto dôvodov nebolo uskutočnené kolaudačné konanie, čo bránilo sťažovateľom dom riadne užívať. K výstavbe prístupovej komunikácie (cesty) k domu sťažovateľov nedošlo preto, lebo obecné zastupiteľstvo obce rozhodlo uznesením o spätnom predaji vykúpených pozemkov pôvodným vlastníkom, a to aj tých pozemkov, ktoré mali slúžiť na výstavbu prístupovej komunikácie v tom čase k už postavenému domu sťažovateľov. Podľa sťažovateľov uvedeným uznesením boli porušené čl. 20 ods. 1, čl. 12 ods. 2 a čl. 20 ods. 4 ústavy.

Ústavný súd zistil, že uznesenie obecného zastupiteľstva v obci z hľadiska jeho formy ani obsahu nie je rozhodnutím, ktoré by rušilo, menilo tie ústavné práva sťažovateľov alebo im bránilo v ich uskutočňovaní, ktoré v sťažnosti namietali. Toto rozhodnutie teda nemalo skutkové znaky rozhodnutia, ktoré môže byť predmetom konania o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 ústavy a podľa ustanovenia § 49 až 58 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Neexistencia priamej príčinnej súvislosti porušenia namietaných ústavných práv sťažovateľov s uznesením obecného zastupiteľstva v obci je zrejmá aj z toho, že jeho zrušenie by nemohlo vyvolať iný právny stav, než ktorý existoval aj pred jeho prijatím. Z týchto dôvodov ústavný súd nemohol ústavnú sťažnosť meritórne rozhodnúť, preto ju odmietol ako zjavne neopodstatnenú.

Ústavný súd SR z 30.11.-1 - VZŤAH STAROSTU OBCE A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAPRI ROZHODOVANÍ O NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE
Vytvorené: 6. 06. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky uznesením prijal sťažnosť vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Sťažovateľ ako advokát uzavrel s obcou zastúpenou jej starostom, zmluvu o poskytnutí právnej pomoci v ktorej bola dohodnutá podielová odmena za zastupovanie vo výške 10 % z hodnoty vydaných nehnuteľností a ďalšiu zmluvu o právnej pomoci, „na základe ktorej mal navrhovateľ naďalej zastupovať obec v konaní .Sťažovateľ bol pri poskytovaní právnej pomoci obci úspešný. Sťažovateľovi však dohodnutá odmena za poskytnuté právne služby vyplatená nebola, preto sa obrátil na okresný súd s návrhom na schválenie zmieru. Okresný súd uznesením schválil navrhovaný zmier a obec zaviazal zaplatiť sťažovateľovi. Krajský súd zmenil napadnutý rozsudok okresného súdu tak, že uznesenie okresného súdu o schválení zmieru zrušil. Vychádzal z právneho názoru, že „uzatváranie zmluvy o právnom zastúpení malo priamy dopad na majetok obce, pokiaľ obec má platiť trovy právneho zastúpenia svojim právnym zástupcom“ „nemôže starosta obce sám rozhodovať za zastupiteľský zbor obce, pokiaľ ako štatutárny orgán obce v majetkových veciach chce rozhodovať o majetku obce a na takéto rozhodovanie o majetku obce nemá stanovisko obecného zastupiteľstva“. Starosta obce nemal ako štatutárny orgán obce povolenie od obce uzavrieť zmier, ktorý má dopad na majetok obce, pretože nemal vyjadrenie a poverenie obecného zastupiteľstva na uzavretie takéhoto zmieru.“.

Proti rozhodnutiu krajského súdu podal sťažovateľ dovolanie. Najvyšší súd po zistení, že dovolanie sťažovateľa je neopodstatnené. Preto dovolanie sťažovateľa rozsudkom zamietol.

Najvyšší súd SR z 30.11.-1 - Ochrana pred nezákonným zásahom do funkcie poslanca mestského zastupiteľstva
Vytvorené:31. 05. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Podanou žalobou sa žalobca domáhal ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v OSP z dôvodu, že mu bol doručený prípis s názvom „Zánik mandátu poslanca mestského zastupiteľstva“, v ktorom sa konštatuje, že došlo k naplneniu skutočností potrebných pre zánik jeho mandátu z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie poslanca mestského zastupiteľstva s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, lebo uzavrel s mestom dohodu o vykonaní práce (§ 226 ZP). Krajský súd dospel k záveru, že žaloba je dôvodná, a preto jej vyhovel. Žalobu voči primátorke súd zamietol ako nedôvodnú, pretože v zmysle § 244 ods. 2 OSP za orgány územnej samosprávy sa považujú obce a vyššie územné celky. Správnym orgánom v zmysle tohto ustanovenia nie je primátor mesta, a preto nemôže vystupovať ako žalovaná strana v danej veci. Najvyšší súd je toho názoru, že mesto porušilo práva žalobcu a týmto prípisom zasiahlo do jeho práv a oprávnených záujmov. Oznámenie vykonané mestom, má iba deklaratórny charakter, v ktorom sa konštatuje iba existencia právnej skutočnosti, ktorej zákonným dôsledkom je zánik mandátu poslanca mestského zastupiteľstva, avšak predstavuje zásah do práv a právom chránených záujmov konkrétnej fyzickej osoby, teda v danom prípade žalobcu a od jeho doručenia žalobcovi bolo znemožnené uplatňovať mandát poslanca mestského zastupiteľstva, čo potvrdil i sám žalobca. Súd zakázal mestu pokračovať v porušovaní práva žalobcu uplatňovať mandát poslanca mestského zastupiteľstva na základe listiny s názvom Zánik mandátu poslanca mestského zastupiteľstva a prikázal mestu umožniť žalobcovi uplatňovať mandát poslanca mestského zastupiteľstva v lehote do 5-tich dní od právoplatnosti rozsudku.

Ústavný súd SR z 30.11.-1 - K zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
Vytvorené: 7. 05. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zo sťažnosti a z obsahu vyžiadaného súvisiaceho spisu vyplýva, že sťažovateľ uzatvoril s obcou S. (ďalej aj „obec“) dohodu o pracovnej činnosti na dobu určitú od 4. januára 2010 do 30. decembra 2010, ktorou sa zaviazal v určených intervaloch roznášať lokálne noviny do rómskej osady, pričom posledná činnosť sťažovateľa podľa uvedenej dohody bola distribúcia novín v dňoch 5. až 6. decembra 2010. Vo voľbách do Obecného zastupiteľstva obce S. (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) vyhlásených na 27. november 2010 kandidoval sťažovateľ za poslanca do obecného zastupiteľstva, pričom dosiahol počet hlasov potrebných na zvolenie. Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom 27. decembra 2010 zložil sťažovateľ predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Na II. zasadnutí OZ S. dňa 22. 1. 2011, poslanec dal na vedomie poslancom OZ S., ako aj starostovi obce, že mandát poslanca sťažovateľovi zanikol v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb., nakoľko v čase zloženia sľubu bol sťažovateľ v pracovnom pomere s obcou S. Poslanec požiadal sťažovateľa, aby opustil miesto vyhradené poslancom OZ S. a aby o prijatí akýchkoľvek uznesení do budúcnosti nehlasoval, nakoľko sa nestal poslancom OZ S. Obec S. o tejto skutočnosti oboznámila sťažovateľa písomným oznámením zo dňa 8. 3. 2011.

 

Ústavný súd SR z 30.11.-1 - PRIHLASOVANIE NA TRVALÝ POBYT PRI VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Vytvorené:29. 04. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Sťažovateľ vo svojej sťažnosti doručenej ústavnému súdu uviedol, že voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce boli neústavné a nezákonné, pretože výsledok týchto volieb bol ovplyvnený porušením právnych predpisov so silou zákona a v dôsledku tohto porušenia bol nepochybne ovplyvnený výsledok volieb. Konkrétne v krátkom časovom úseku pred konaním volieb bolo porušené ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, pretože občania boli prihlasovaní k trvalému pobytu v obci do budov, ktoré neboli určené na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu.

Nebyť porušenia ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z., tak počet voličov by bol iný, pričom výsledok volieb je priamo závislý nielen od prejavenej vôle voličov,ale nepochybne aj od ich počtu. Porušenie uvedeného právneho predpisu potompriamo ovplyvnilo výsledok volieb. V tejto súvislosti bolo porušené aj ustanovenie §10 písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č. 253/1998 Z. z., pretože nebola riadne overená totožnosť osoby, ktorá vykonala hlásenie. Cieľ prihlásenia sa tak veľkého počtu nových občanov do obce bol teda jediný, a to ovplyvniť výsledok komunálnych volieb.

Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby starostu obce a voľby poslancov do obecného zastupiteľstva za neplatné.

 

§ Ústavný súd ČR z 30.11.-1 - Neprípustnosť konania miestneho referenda
Vytvorené:19. 10. 2012
Autor:Mgr. Dagmar Haňdiaková
Zobraz celý text

V obci V.Ú. sa časť občanov reprezentovaná Prípravným výborom pre konanie miestneho referenda domáhala vyhlásenia miestneho referenda týkajúceho sa návrhu územného plánu. Zastupiteľstvo obce sa rozhodlo miestne referendum nevyhlásiť s odôvodnením, že o navrhnutých otázkach miestne referendum nemožno konať. Proti tomuto rozhodnutí zastupiteľstva podal prípravný výbor návrh na súd, ale krajský súd tento návrh odmietol. 

§ Ústavný súd ČR z 30.11.-1 - Nečinnosť zastupiteľstva obce v súvislosti s návrhom na vyhlásenie miestneho referenda
Vytvorené:18. 10. 2012
Autor:Mgr. Dagmar Haňdiaková
Zobraz celý text

Sťažovateľka podala starostovi obce návrh na konanie miestneho referenda. Zastupiteľstvo obce H. na jej návrh nereagovalo. Za náležitou odpoveď sťažovateľka nepovažuje prípis starostu obce, v ktorom jej oznámil, že návrh odmieta a vracia k prepracovaniu. Sťažovateľka podala nový návrh na vyhlásenie referenda. O jej novom návrhu bolo rozhodnuté tak, že miestne referendum vyhlásené nebude, lebo v tej istej veci už bolo vyhlásené iné referendum. Novozvolené zastupiteľstvo obce však už vyhlásené referendum zrušilo. Sťažovateľka tiež žiada, aby bola predbežným opatrením stanovená povinnosť starostu obce vyhlásiť ňou navrhované miestne referendum. 

§ Ústavný súd ČR z 09.02.2005 - Neprípustnosť „ cyklenia “ referend
Vytvorené:17. 10. 2012
Autor:Mgr. Dagmar Haňdiaková
Zobraz celý text

Sťažovateľka, ako podporovateľka návrhu konania miestneho referenda mala záujem predložiť občanom na priame rozhodnutie otázku zachovania úplnej nemocnice v V.M a umožniť im tak realizáciu práva podieľať sa na správe vecí verejných. Referendová otázka formulovaná prípravným výborom však bola formulovaná v tom zmysle, či občania V.M chcú usporiadať miestne referendum o otázke zachovania úplnej nemocnice vo V. 

§ Ústavný súd ČR z 30.11.-1 - Prípustnosť miestneho referenda , vo veciach týkajúcich sa zmluvných záväzkov obce
Vytvorené:28. 09. 2012
Autor:Mgr. Dagmar Haňdiaková
Zobraz celý text

Sťažovateľ podal návrh na konanie miestneho referenda o výstavbe verejných elektrární. Obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadaní rozhodlo, že toto referendum nevyhlási. Sťažovateľ namietal postup obecného zastupiteľstva na krajskom súde, ktorý návrh sťažovateľa zamietol. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že obec už uzavrela zmluvu o spolupráci v oblasti výroby veternej energie a vyhlásenie referenda k tejto otázky, by mohlo viesť k nesplneniu súkromnoprávneho záväzku obce voči spoločnosti, s ktorou už obec uzavrela zmluvu a nemá možnosť od nej odstúpiť. 

§ Najvyšší súd SR z 02.04.2009 - K prevodu nehnuteľného majetku obce
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:NS SR
Zobraz celý text

Predmetom konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Správy katastra, ktorým bol povolený návrh na vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy zo dňa 21.11.2006, uzavretej medzi obcou ako predávajúcim a fyzickou osobou ako kupujúcim. Proti tomuto rozhodnutiu podal protest prokurátor a navrhoval, aby správa katastra svoje nezákonné rozhodnutie zrušila a nahradila ho novým rozhodnutím z dôvodov, že predmetný zmluvný prevod nebol schválený obecným zastupiteľstvom, a teda zmluva z tohto dôvodu je absolútne neplatná.

§ Najvyšší súd SR z 26.05.2009 - K prevodu nehnuteľného majetku obce
Vytvorené:11. 10. 2012
Autor:Najvyšší súd SR
Zobraz celý text

Predmetom konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Správy katastra, ktorým bol povolený návrh na vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy zo dňa 21.11.2006, uzavretej medzi obcou ako predávajúcim a fyzickou osobou ako kupujúcim. Proti tomuto rozhodnutiu podal protest prokurátor a navrhoval, aby správa katastra svoje nezákonné rozhodnutie zrušila a nahradila ho novým rozhodnutím z dôvodov, že predmetný zmluvný prevod nebol schválený obecným zastupiteľstvom, a teda zmluva z tohto dôvodu je absolútne neplatná.

§ Ústavný súd ČR z 12.04.2001 - K zmenkovému ručeniu obce
Vytvorené:11. 10. 2012
Autor:Ústavný súd ČR
Zobraz celý text

Podstatou ústavnej sťažnosti je predovšetkým otázka, či je v súlade s princípmi územnej samosprávy zakotvenými v Ústave ČR, právny názor obecných súdov aplikovaný v ich rozhodnutiach, podľa ktorých obec zaväzuje akýkoľvek právny úkon starostu obce, teda aj taký, ktorý bol učinený bez predchádzajúceho rozhodnutia obecného zastupiteľstva vo veciach, ktoré podľa ustanovení zákona takýto súhlas zastupiteľstva vyžadujú

§ Najvyšší súd SR z 11.08.2009 - Absencia uznesenia obecného zastupiteľstva pri prevode nehnuteľného majetku
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Predmetom konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Správy katastra, ktorým bol povolený návrh na vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 4.11.2004 medzi obcou ako predávajúcim a fyzickou osobou ako kupujúcim. Proti tomuto rozhodnutiu podal protest prokurátor a navrhoval, aby správa katastra svoje nezákonné rozhodnutie zrušila a nahradila ho novým rozhodnutím z dôvodov, že predmetný zmluvný prevod nebol schválený obecným zastupiteľstvom, a teda zmluva z tohto dôvodu je absolútne neplatná.

Najvyšší súd SR z 29.09.2011 - Prevody nehnuteľného majetku obce
Vytvorené: 8. 10. 2012
Autor:Mgr.Dagmar Haňdiaková
Zobraz celý text

Predmetom konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Správy katastra, ktorým bol zamietnutý návrh na vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej obcou ako predávajúcim a navrhovateľom ako kupujúcim, pričom konajúci súd pri posudzovaní predmetnej právnej veci kládol dôraz na obsahové náležitosti uznesenia obecného zastupiteľstva.

§ Najvyšší súd SR z 01.11.2004 - Schvaľovanie majetkovoprávnych úkonov obecným zastupiteľstvom
Vytvorené:26. 09. 2012
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Okresný súd rozsudkom nahradil vyhlásenie vôle žalovanej obce tak, že ako vlastník nehnuteľností vedených pre obec, uzatvára kúpnu zmluvu so žalobcom, na základe ktorej prevádza nehnuteľnosti žalobcovi do výlučného vlastníctva s tým, že žalobca kúpnu cenu do dnešného dňa splatil. Zároveň zamietol návrh na zrušenie predbežného opatrenia (vo výroku bližšie neoznačeného) a rozhodol o vrátení súdneho poplatku žalobcovi za návrh na nariadenie predbežného opatrenia. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť náhradu trov konania.
Krajský súd na odvolanie žalovaného rozsudkom zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutých častiach, t.j. vo výroku o nahradení vyhlásenia vôle žalovanej tak, že žalobu zamietol, v časti týkajúcej sa zrušenia predbežného opatrenia rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, v časti náhrady trov konania štátu rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobcu zaviazal zaplatiť náhradu trov konania štátu na účet prvostupňového súdu a rozhodol o náhrade trov konania.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (4)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť