iSamosprava | Stavebný úrad - obec

Stavebný úrad - obec

Obec ako orgán územného plánovania zabezpečuje obstarávanie a prerokovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie - územných plánov zón na katastrálnom území obce.

Obec ako stavebný úrad vedie

  1. územné konania a vydáva územné rozhodnutia, ich zmeny a rozhodnutia o stavebnej uzávere,
  2. stavebné konania a pripravuje stavebné povolenia na stavby a ich zmeny,
  3. kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie, ako aj rozhodnutie o zmene v užívaní stavby.
Dôvodové správy (9)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (12)
Stavebný úrad/Daňový úrad: Novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj
Vytvorené:14. 11. 2019
Autor:JUDr. Adriana Kovacova
Zobraz celý text
Dňa 30.11.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „ZMP“), ktorá do praxe prináša viaceré zmeny.
Stavebný úrad/ Sociálne: Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb
Vytvorené: 3. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Bezbariérovosť stavieb by sme mohli zadefinovať ako navrhovanie a riešenie stavieb tak, aby ich bolo možné užívať osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bez cudzej pomoci. Ide tak o stavbu, ktorá umožňuje pohodlný vstup a pohyb v nej osobe, ktorá je rôznym spôsobom obmedzená na pohybe. Naša právna úprava tento pojem nevymedzuje, avšak bezbariérovosť stavieb sa dosahuje prostredníctvom jednotlivých požiadaviek stanovených vyhláškou k Stavebnému zákonu.

Stavebný úrad: K novému návrhu zákona o územnom plánovaní
Vytvorené: 2. 05. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o územnom plánovaní (ďalej ako „návrh“) s predpokladaným ukončením pripomienkovania 10.5.2019. Návrh je výsledkom zamýšľanej zmeny ohľadom súčasne účinného zákona č. 50 /1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej ako „stavebný zákon“), ktorá predpokladá jeho rozdelenie do dvoch predpisov, t. j. zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní . Predmetom úpravy návrhu je verejná správa v územnom plánovaní, územné plánovania s jeho jednotlivými procesmi a vydávanie územného stanoviska. 

Stavebný úrad: K novému návrhu zákona o výstavbe (stavebný zákon)
Vytvorené:26. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o výstavbe s predpokladaným ukončením pripomienkovania 10.5. 2019. V prípade jeho schválenia sa doterajšia koncepcia ucelenej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku obsiahnutá v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej ako „stavebný zákon“) zmení a dôjde k jej rozdeleniu do dvoch samostatných právnych predpisov, t.j. zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní. Navrhovaný zákon o výstavbe bude základným právnym predpisom upravujúcim celý proces výstavby od stavebného zámeru stavebníka, cez zhotovovanie, kolaudáciu až po trvalé užívanie stavieb počas ich ekonomickej životnosti.

§ Obec/Mesto/Stavebný úrad: Energetická certifikácia budov
Vytvorené:15. 11. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V článku sa venujeme problematike energetickej certifikácie budov a s tým súvisiacim právam a povinnostiam obce. V druhej časti sa venujem oprávneniam a povinnostiam stavebného úradu, ktoré pre neho vyplynuli v súvislosti s energetickou certifikáciou budov.
§ Stavebný úrad: Postup štátneho stavebného dozoru pri opakovanom podnete občana
Vytvorené:24. 10. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Odborný príspevok sa zaoberá postupom orgánu štátneho stavebného dozoru pri opakovanom podnete občana.
§ Stavebný úrad: Štátny stavebný dohľad
Vytvorené:15. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu odborného článku sa venujeme oprávneniam a povinnostiam vyplývajúcich pre obec ako stavebný úrad pri výkone štátneho stavebného dohľadu.

§ Stavebný úrad: Postup obce pri odstraňovaní čiernych stavieb
Vytvorené:28. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Článok sa zaoberá postupom obce pri odstraňovaní čiernych stavieb. 

§ Stavebný úrad: Problematika čiernych billboardov ČASŤ 2
Vytvorené:14. 02. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Postup mesta a odstránenie IRP zariadení v prípade porušenia povinností vo vzťahu k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) ako aj k zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane pamiatkového fondu“)

§ Stavebný úrad: Problematika čiernych billboardov ČASŤ 1.
Vytvorené: 1. 02. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

V súvislosti s povoľovaním reklamných, informačných a propagačných zariadení (ďalej len „IRP zariadenia“ alebo „billboardy“) je potrebné zdôrazniť, že v zmysle § 39a ods. 3 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa pre umiestnenie týchto zariadení nevyžaduje územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby), preto podmienky ich umiestnenia preskúma a povolí stavebný úrad v konaní podľa § 71 a nasl. stavebného zákona.

§ Stavebný úrad: Novela Stavebného zákona vo vzťahu k povinnostiam obce
Vytvorené:18. 01. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Prinášame Vám zmeny v Stavebnom zákone vo vzťahu k povinnostiam obce ako stavebného úradu, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2013.
§ Stavebný úrad: Právny charakter inundačného územia
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Článok sa zaoberá právnym charakterom inundačného územia na účely Stavebného zákona.
Odborné stanoviská (7)
§ Stavebný úrad/Odborné stanovisko: Záväzné stanoviská obce pri zámere výstavby tepelných zariadení
Vytvorené: 9. 03. 2016
Autor:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Zobraz celý text

Účelom priznania právomoci obcí skúmať zámery výstavby tepelných zariadení v rámci konania o vydanie záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky nie je len regulácia podnikateľských zámerov v obci, ale vecná regulácia v oblasti tepelnej energetiky vo všeobecnosti, a to s cieľom ochrany záujmov odberateľov a konečných spotrebiteľov v obci. 

§ Metodické usmernenie k vydávaniu záväzných stanovísk obcí ako dotknutých orgánov
Vytvorené:24. 10. 2012
Autor:MVRR SR
Zobraz celý text
MVRR SR vydalo metodické usmernenie určené pre stavebné úrady k vydávaniu záväzných stanovísk obcí ako dotknutých orgánov v správnych konaniach podľa stavebného zákona.
§ Metodické usmernenie k novele Trestného zákona a Trestného poriadku
Vytvorené:24. 10. 2012
Autor:MDVRR SR
Zobraz celý text
MDVRR SR vydalo metodické usmernenie k novela Trestného poriadku a Trestného zákona, ktorým sa zaviedla nová skutková podstata trestného činu z oblasti stavebníctva.  
§ Metodické usmernenie vo veci povoľovania terénnych úprav
Vytvorené:18. 09. 2012
Autor:MDVRR SR
Zobraz celý text
Metodické usmernenie sa vzťahuje na problematiku povoľovania preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré majú charakter opatrení potrebných na realizáciu systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd z územia do vodného toku. Ide predovšetkým o terénne úpravy, ktoré môžu byť aj v kombinácii so stavbami. 
§ K problematike výmeny alebo dopĺňania telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí
Vytvorené:18. 09. 2012
Autor:MDVRR SR
Zobraz celý text
Podľa § 55 ods. 2 písm. g) Stavebného zákona sa ohlásenie vyžaduje pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby. 
§ Metodické usmernenie k postupu v konaní o umiestnení a povoľovaní stavieb z hľadiska súčinnosti stavebného úradu s dotknutými orgánmi
Vytvorené:17. 09. 2012
Autor:MVRR SR
Zobraz celý text
Metodické usmernenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR k zjednoteniu postupu stavebných úradov v prípadoch, kedy považovať samosprávny kraj za dotknutý orgán 
§ Metodické usmernenie k vydávaniu záväzných stanovísk podľa § 120 Stavebného zákona stavebnými úradmi
Vytvorené:17. 09. 2012
Autor:MDVRR SR
Zobraz celý text
Metodické usmernenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, odboru štátnej stavebnej správy k vydávaniu záväzných stanovísk podľa § 120 stavebného zákon stavebnými úradmi, ktoré boli podľa § 119 stavebného zákona určené na vydanie územného rozhodnutia.
Prípadové štúdie (36)
Stavebný úrad/Parkovanie: Zmena stavby a nedostatok parkovacích miest
Vytvorené:22. 05. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Aké možnosti má obec pokiaľ osoba rekonštruuje objekt a nebude mať dostatok parkovacích miest pre návštevníkov jeho prevádzky. Je možné, aby bolo parkovanie zabezpečené na neďalekom parkovisko inej prevádzky? Ak áno, ako to zabezpečiť (dopravné značenie, či oznamovacie tabule)?

Stavebný úrad: Postavenie spoločného stavebného úradu
Vytvorené:16. 03. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Má stavebný úrad vlastnú právny subjektivitu, má vykonávať právne úkony stavebný úrad alebo obec, ktorá je stavebným úradom? Ak je obec zároveň účastníkom stavebného konania je potrebné, aby sa dokumenty doručovali zo spoločného stavebného úradu priamo obci?

Stavebný úrad: Forma rozhodovania o pridelení súpisného čísla
Vytvorené:22. 02. 2020
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Akou formou sa vydáva rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, vydáva sa rozhodnutím (výroková časť/odôvodnenie) alebo oznámením o určení súpisného čísla (s požadovanými náležitosťami)?

VZN/Stavebný úrad: Určovanie ochranného pásma pohrebiska od 1.1.2020
Vytvorené:19. 12. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Je potrebné prijať VZN o ochrannom pásme pohrebiska do 31.3.2020? Ak takéto VZN obec neprijme zaniká predošlé ochranné pásmo pohrebiska určené zákonom o pohrebníctve? Je možné stanoviť ochranné pásmo zvlášť pre konkrétny cintorín?

Stavebný úrad: Správny poplatok za poskytnutie územnoplánovacej informácie
Vytvorené:16. 10. 2019
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Môže obec či požadovať za poskytnutie územnoplánovacej informácie zaplatenie správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch?

Daňový úrad: Určenie celkového počtu podlaží pri suteréne
Vytvorené:11. 06. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

V kolaudačnom rozhodnutí stavby (samostatne stojaci rodinný dom) je rozsah stavby určený nasledovne: suterén, I. nadzemné podlažie a II. nadzemné podlažie. Na účely daňového priznania k dani zo stavieb je v tomto prípade počet nadzemných podlaží slovo dva alebo jeden; počíta sa suterén do nadzemných podlaží?

Infozákon/Stavebný úrad: Infožiadosť a vytvorenie novej informácie
Vytvorené: 7. 06. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesarova
Zobraz celý text

Žiadateľ požadoval informácie o vydaných stavebných povoleniach na parcelách, kde uviedol parcelné číslo, ako aj o zaslanie scanu kolaudačného rozhodnutia. Obec nesprístupnila informáciu z dôvodu, že spracovaním a vyhľadávaním zadaných podkladov pre získanie požadovanej informácie v evidencii stavebného úradu by došlo k vytvoreniu novej informácie. Postupovala obec správne?

Stavebný úrad: K nariadeniu osadenia zachytávačov snehu na streche domu
Vytvorené:15. 05. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ako riešiť situáciu, ak vlastník nemá na svojom dome osadené zachytávače snehu na streche? Je možné nerešpektovanie výzvy stavebného úradu na osadenie zachytávačov snehu riešiť uložením pokuty v priestupkovom konaní?

Stavebný úrad: K povoleniu stavby na pozemku obce
Vytvorené:14. 05. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ako by mala obec postupovať v prípade, že stavebník chce požiadať obec o súhlas s umiestnením stavby, resp. drobnej stavby na pozemku obce, resp. na pozemku, kde má obec svoj podiel? Mal by mať stavebník pred vydaním ohlásenia, resp. stavebného povolenia k pozemku nejaký právny vzťah? Až potom by mu mal starosta súhlas vydať? Alebo mu tento súhlas môže vydať výlučne obecné zastupiteľstvo?

Stavebný úrad: Vyhlásenie stavebnej uzávery
Vytvorené:29. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Komu je vyhradené rozhodovanie o stavebnej uzávere?

Stavebný úrad/Doprava: Oprávnenia obce pri určovaní miestnej výstavby a súvisiacich komunikácií
Vytvorené:28. 11. 2018
Autor:g_Jana Kolesarova
Zobraz celý text

Má obec právomoc určovať pri miestnej výstavbe obytných zón ako budú tieto zóny vyzerať (napr. parcelovanie, komunikácie, súlad s územným plánom obce a pod.)? Aký vzťah má obec k ceste v danej lokalite, ktorú nebude mať vo vlastníctve?

Stavebný úrad: Pridelenie súpisného čísla unimobunke včelínu?
Vytvorené:31. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže obec na základe nájomnej zmluvy, ohlásenia drobnej stavby a geometrického plánu vydať súpisné číslo unimobunke, ktorá je využívaná na chov včiel? 

Stavebný úrad: Stavba „trojdomu“ a minimálna výmera pozemku
Vytvorené:29. 09. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Aký rozdiel je medzi samostatne stojacim rodinným domom a rodinným domom s troma bytovými jednotkami ak máme určenú min. výmeru pozemku na jeden dom?

Stavebný úrad: Užívanie stavby v rozpore s jej účelom
Vytvorené:20. 07. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Právnická osoba kúpila v obci nehnuteľnosť. Podľa platného územného plánu obce je táto nehnuteľnosť- budova v zóne existujúceho výrobného územia. Na LV je stavba vedená ako administratívna budova. Majiteľ nehnuteľnosti začal stavebné práce na budove a podľa informácií chce zriadiť ubytovňu. Ak sa napriek uvedenému obec dozvie, že v uvedenej stavbe sú ubytované osoby ako môže riešiť situáciu?

Stavebný úrad: Opätovné predkladanie podkladov v územnom konaní
Vytvorené:14. 07. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Investor požiadal stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu vo verejnom záujme. Návrh na vydanie rozhodnutia neobsahoval jeden doklad, bol vyzvaný na jeho doplnenie. Napriek tomuto doplneniu referentka odmieta vydať územné rozhodnutie na stavbu dôvodiac, že uplynula platnosť niektorých vyjadrení dotknutých orgánov, pričom žiada o opakované doloženie aktuálnych vyjadrení.

 

Je požiadavka referentky stavebného úradu na aktualizáciu vyjadrení dotknutých orgánov v stavebnom konaní opodstatnená?

§ Stavebný úrad/Správne konanie: Rozsah nazerania do spisu účastníkom stavebného konania
Vytvorené:21. 04. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Účastník stavebného konania má záujem nazrieť do spisu a vytvoriť si kópie všetkých materiálov. Do akej miery mu to má byť umožnené? Akým spôsobom treba zabezpečiť ochranu osobných údajov ďalších účastníkov konania?

Stavebný úrad: Preukázanie vlastníctva k plynovej prípojke pri ohlásení drobnej stavby
Vytvorené:20. 09. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže stavebný úrad od stavebníka drobnej stavby požadovať ako podmienku pre udelenie súhlasu na uskutočnenie ohlásenej drobnej stavby (plynová prípojka), preukázanie vlastníckeho práva (kúpna zmluva alebo faktúra) k plynovej prípojke? 

Stavebný úrad: Záväznosť územného plánu obce
Vytvorené:14. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Musí sa obec riadiť územným plánom obce, ktorý má schválený od roku 2005? Dá sa povoliť stavba na trávnatej alebo ornej pôde ak je v územnom pláne takto definovaná? Alebo povoliť stavbu hotel ak je daná parcela definovaná na športovisko? Vyhlásenie záväznej časti vo všeobecne záväznom nariadení nie je možné nájsť. Znamená to, že územný plán obce slúži ako smerná časť ?

§ Stavebný úrad/Interné riadenie: Vystúpenie mesta zo spoločného stavebného úradu
Vytvorené:12. 07. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto vystupuje zo spoločného obecného úradu stavebného.  Všetky povinnosti a práva preberá jedna z obcí, ktorá bude vystupovať aj ako zamestnávateľ. Ako má postupovať preberajúca obec ako sídlo spoločného stavebného úradu, pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov ?

§ Stavebný úrad/Majetok: Vysporiadanie práv k pozemkom pod cintorínom
Vytvorené: 8. 07. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Ako má obec vysporiadať pozemky v súkromnom vlastníctve, na ktorých sa nachádza cintorín, ktorý obec získala do správy v rámci delimitácie?

§ Stavebný úrad: Odstránenie schodov zasahujúcich na cudzí pozemok
Vytvorené:24. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Ako má postupovať stavebný úrad, ak vlastník domu v radovej zástavbe žiada odstránenie schodov vedúcich do susedného domu, ak sčasti zasahujú do pozemku pod jeho domom?

§ Stavebný úrad: Zrušenie súpisného čísla
Vytvorené:23. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Ako má obec rozhodnúť o žiadosti o zrušenie súpisného čísla na rodinnom dome s priloženým rozhodnutím o odstránení stavby, ak má na tejto adrese päť osôb prihlásený trvalý pobyt?

§ Stavebný úrad/Info zákon: Sprístupňovanie stavebného denníka obcou
Vytvorené: 7. 03. 2016
Autor:GPL JUDr. Adriana Kovacova
Zobraz celý text

Je obec oprávnená sprístupniť žiadateľovi v zmysle Zákona o slobode informácií stavebný denník na stavbu, ktorú táto obec rekonštruuje?

§ Stavebný úrad/Majetok: Stavba vo vlastníctve fyzickej osoby na pozemku obce
Vytvorené:16. 02. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Vlastník stavby nachádzajúcej sa na pozemku obce neplatil obci nájomné za užívanie pozemku. Môže takéhoto vlastníka obec vyzvať na jej odstránenie ak obec potrebuje daný pozemok na rozvoj obce pre určený projekt?

§ Stavebný úrad: Správny poplatok za ohlásenie viacerých drobných stavieb
Vytvorené:28. 01. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Stavebník v jednom ohlásení ohlasuje viacero drobných stavieb. Je stavebník povinný uhradiť správny poplatok za každú drobnú stavbu v ohlásení samostatne?

§ Stavebný úrad: Stavba studne obyvateľom obce
Vytvorené:15. 01. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec ako príslušný orgán štátnej vodnej správy na základe žiadosti stavebníka udeľuje povolenie podľa § 26 a § 52 vodného zákona a § 62 a § 66 Stavebného poriadku  na   uskutočnenie   vodnej   stavby „Studňa“. Má obec žiadať od stavebníka rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody?


§ Stavebný úrad/Starosta: Výkon štátneho stavebného dohľadu starostom?
Vytvorené: 6. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je starosta obce oprávnený vykonať štátny stavebný dohľad alebo to môže urobiť len poverený pracovník podľa § 99 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov“?

Stavebný úrad/Matrika: Neohlásenie pobytu občana v zahraničí vs. doručovanie v stavebnom konaní
Vytvorené: 3. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Účastník stavebného konania nezanechal na pošte v mieste trvalého bydliska adresu kam má byť doručovaná jeho pošta, nakoľko je dlhodobo mimo územia SR. Dnes sa domáha zrušenia stavebného povolenia, že sa nemohol vyjadriť v rámci stavebného konania na susednom pozemku.

Ako máme konať?

§ Stavebný úrad/Správne konanie: Poskytnutie projektovej dokumentácie účastníkovi stavebného konania alebo tretej osobe
Vytvorené:16. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je stavebný úrad oprávnený poskytnúť projektovú dokumentáciu účastníkovi stavebného (správneho) konania alebo tretej osobe? 

§ Stavebný úrad: Konanie o dodatočnom povolení stavby
Vytvorené: 9. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aký je postup stavebného úradu v prípade, ak štátny stavebný dohľad zistil uskutočnenie stavby bez stavebného povolenia, oznámil to stavebnému úradu a ten zastavil stavebné práce na stavbe a vyzval stavebníka, aby predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Zistilo sa, že stavebník nemôže predložiť list vlastníctva ani iný doklad preukazujúci vzťah k pozemku, pretože pozemok, na ktorom stavba stojí má vyše 200 spoluvlastníkov, mnohí už nebohí (nevysporiadané pozemky). Akým spôsobom má stavebný úrad doručiť odkázanie vlastníka pozemku na súd?

 

§ Stavebný úrad: Regulovanie výšky oplotenia
Vytvorené: 2. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže obec všeobecne záväzným nariadením určiť výšku oplotenia medzi jednotlivými domami, resp. pozemkami? Existujú platné právne predpisy, ktoré by umožnili obci, resp. stavebnému úradu stanoviť limity výšky oplotenia?

§ Stavebný úrad: Záväznosť územnoplánovacej dokumentácie v územnom a stavebnom konaní
Vytvorené:25. 04. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné vydať stavebné povolenie na pozemok, ktorý nie je v územnom pláne vedený ako stavebný pozemok aj bez zmeny územného plánu?

Daňový úrad: Ako správne určiť stavebný pozemok pre účely dane z nehnuteľností?
Vytvorené:14. 03. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Daňovníkovi bolo v roku 2013 vydané stavebné povolenie na jednu parcelu 520/29 (1000 m2). Uvedený daňovník si následne dal geometricky zamerať rozostavanú stavbu a bola vytvorená nová parcela 520/22 (100 m2). Tento rok podal daňové priznanie na 100 m2 stavebného pozemku a 900 m2 ornej pôdy. Myslím si, že celá výmera pôvodných 1000 m2 by mala byt stavebným pozemkom až do kolaudácie, on mi tvrdí opak. Môžete mi napísať, či postupujem správne? 

Interné riadenie: Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby
Vytvorené:20. 01. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

§ Stavebný úrad: Archivácia spisov na stavebnom úrade
Vytvorené:30. 09. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Ako dlho je stavebný úrad povinný archivovať spisy? 

§ Stavebné konanie: Vlastník sústavy tepelných zariadení ako dotknutý orgán
Vytvorené:20. 06. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Je vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia (držiteľ povolenia na rozvod tepla) dotknutým orgánom v zmysle § 140a ods.1 písm. c) stavebného zákona v prípade, ak dochádza k zmene v užívaní stavby - skončeniu odberu tepla a odpojeniu bytových domov alebo jednotlivých bytov v bytovom dome a nebytových budov od centrálneho zdroja vykurovania?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (82)
Najvyšší súd SR z 07.12.2006 - Relevancia kolaudačného rozhodnutia a jeho dopad na právne vzťahy
Vytvorené: 7. 08. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Okresný súd rozsudkom určil, že nájomná zmluva uzatvorená medzi účastníkmi ohľadne bytu na prízemí objektu , pozostávajúceho z dvoch izieb, kuchyne a príslušenstva je platná. Nájomný pomer žalobcu k bytu na prízemí objektu na trvá. Vykonaným dokazovaním mal za preukázané, že účastníci uzatvorili nájomnú zmluvu o nájme bytu. Predmetná zmluva má všetky zákonom predpísané náležitosti, t.j. označenie predmetu, rozsah užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Obsahuje aj opis príslušenstva a opis stavu bytu.

Ohľadom predmetu nájmu mal súd zo záveru znaleckého posudku ako aj z výpovede znalca na pojednávaní preukázané, že sporný priestor spĺňa podľa stavebného zákona (definície bytu) náležitosti bytu. V danom prípade ide o byt stavebne existujúci podľa stavebných predpisov.

Na odvolanie žalovaného Krajský súd rozsudkom potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej.

Proti tomuto rozsudku pripustil dovolanie. V odôvodnení uviedol, že účastníci konania nespochybnili, že medzi nimi bola uzatvorená zmluva o nájme.

Za spornú posudzovali práve iba otázku spôsobilosti predmetu tejto zmluvy byť predmetom nájmu a otázku platnosti nájomnej zmluvy z titulu dĺžky trvania nájmu.

Vychádzajúc z uvedeného ustálil, že pokiaľ bol v tejto nájomnej zmluve použitý pojem „byt“, o ktorom zmluvné strany vedeli o aký byt sa jedná a prečo potrebujú takúto zmluvu uzatvoriť, a neskôr tento pojem vykladali rozdielne (žalobca mal za to, že sa jedná o byt ako predmet občianskoprávnych vzťahov a žalovaný pre nedostatok rozhodnutia stavebného úradu sporný byt za byt ako predmet občianskoprávnych vzťahov nepovažoval) javí sa byť spravodlivé vykladať tento pojem „byt“ v neprospech toho, kto ho do zmluvy vložil a bez aktívnej spolupráce ktorého by tento predmet nájmu nebol ani vytvorený a užívaniaschopný.

Vzhľadom k svojmu názoru, ktorý je v rozpore s názorom zastávaným v právnej praxi pripustil vo veci dovolanie, pričom za otázku zásadného právneho významu považoval to, či za byt určený na trvalé bývanie možno klasifikovať byt, ak tento účel bytu vyplýva z vôle účastníkov pri uzavretí nájomnej zmluvy bez existencie rozhodnutia správneho orgánu (ktorého vydanie rozhodnutia zmaril prenajímateľ) a pri zachovaní zákonnej definície bytu podľa stavebných predpisov a chýbajúcej definície bytu pre účely nájmu bytu.

Proti rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalovaný, ktorého prípustnosť odôvodňoval tým, že rozhodnutie odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Občiansky zákonník a ani ustanovenia špeciálnych právnych predpisov nepripúšťajú, aby absenciu právoplatného rozhodnutia stavebného úradu o účelovom určení miestností, ktoré byt tvoria na trvalé bývanie, nahrádzala vôľa účastníkov občianskoprávneho vzťahu ani v tom prípade, ak byt fakticky t.j. stavebne existuje.

Zákon takisto nepripúšťa, aby sa pojem „byt“ tak ako ho chápe odvolací súd (byt, určený vôľou účastníkov nájomnej zmluvy, spĺňajúci stavebnotechnické požiadavky na existenciu bytu), a byt právny t.j. spĺňajúci všetky zákonné kritéria vykladal v občianskoprávnych vzťahoch v prospech alebo v neprospech niektorého z účastníkov nájomnej zmluvy, pretože zákon takéto členenie bytov nepozná.

Predmetom zmluvy o nájme podľa Občianskeho zákonníka môže byť jedine vec spôsobilá byť predmetom občianskoprávnych vzťahov.

Takýmto predmetom je okrem iného i byt v zmysle ustanovenia § 118 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

V predmetnom prípade je nesporné, že dotknuté priestory sú naďalej právoplatným kolaudačným rozhodnutím stavebného úradu účelovo určené ako nebytové priestory, nemôžu teda spĺňať pojmové znaky bytu ako predmetu občianskoprávnych vzťahov

Uvedomujúc si, že odvolací súd pripustil vo svojom rozsudku dovolanie k otázke zásadného právneho významu, poukazuje ešte aj na ďalšie pochybenie odvolacieho súdu v tejto veci. 

 

Ústavný súd ČR z 17.07.2019 - Posudzovaie vplyvov na životné prostredie (EIA) pri stavbe diaľnic a účasť verejnosti
Vytvorené:30. 07. 2020
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Krajský soud vede řízení o žalobě spolku Děti země (dále jen "žalobce") proti rozhodnutí ministra dopravy, kterým bylo částečně změněno a ve zbytku potvrzeno rozhodnutí Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu, jímž byla povolena stavba "Silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat" (dále jen "stavba"). Obsah žaloby směřuje mj. i proti podkladovým závazným stanoviskům Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví, stejně jako proti závaznému stanovisku Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (dále jen "závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí"), a potvrzujícímu závaznému stanovisku ministra životního prostředí (dále jen "potvrzující závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí").

Žaloba obsahuje i argumentaci týkající se neústavnosti § 23a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský soud se s žalobcovou argumentací ztotožnil, § 23a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je v soudním řízení nucen aplikovat, a proto k Ústavnímu soudu podal dne 28. 11. 2018 návrh na zrušení citovaného ustanovení.

 

Dále namítl, že je vyloučena dotčená veřejnost z účasti na projednávání posouzení vlivů záměrů na životní prostředí, není prováděn proces k posuzování vlivů záměru na životní prostředí, ale je pouze vydáváno stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí bez předchozího řízení, a to u staveb, u nichž je předem deklarován veřejný zájem na urychlení procesu stavebního řízení.

 

Navrhovatel rovněž namítá, že je de facto vyloučen soudní přezkum postupu správního orgánu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť napadeným ustanovením je vyloučena aplikace § 6 - 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tj. procesní právní úprava postupu správního orgánu při zjišťování vlivů záměru na životní prostředí, oznámení záměru, participace dotčené veřejnosti, zpracování dokumentace a posudku, veřejného projednání apod.). Navrhovatel má za to, že napadené ustanovení není slučitelné s principy právního státu.

 

Najvyšší súd SR z 04.07.2019 - Záväzné stanovisko v stavebnom konaní a jeho "spôsobilosť" preskúmania súdom
Vytvorené:30. 07. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR ako súd kasačný zamietol sťažnosť sťažovateľa. Kasačnú sťažnosť žalobca zdôvodnil s poukazom na § 440 písm. g/ SSP, podľa ktorého súd rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci a písm. j/ podľa ktorého podanie bolo nezákonne odmietnuté.

Poukázal na § 3 ods. 1 písm. c/ Správneho súdneho poriadku, podľa ktorého na účely tohto zákona je opatrením orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ktorým sú alebo môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby priamo dotknuté.

Žalovaný (okresný úrad, pozemkový a lesný odbor), poukázal na to, že dotknuté záväzné stanovisko nie je rozhodnutie, ani opatrenie ako je vytýkané v kasačnej sťažnosti. Predmetom stanoviska je aj ochranné pásmo lesných pozemkov, ktoré podľa § 10 ods. 1 zákona o lesoch je definované ako pásmo pozemkov vzdialených do 50 metrov od hranice lesného pozemku. Podľa § 10 ods. 2 predmetného zákona je na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa potrebné záväzné stanovisko orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.

Súdny dvor Európskej únie z 02.07.2020 - Definícia “miesta na oddych“ chránených živočíchov
Vytvorené:24. 07. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Realitný investor, zamestnávateľ IE, začal práce na stavbe budovy na pozemku, na ktorom sa usídlil škrečok poľný. Vlastník tohto pozemku, ktorý o tejto situácii vedel, o tom informoval tohto realitného investora, ktorý pred začatím prác oslovil odborníka na životné prostredie. Tento odborník tak vypracoval mapu vchodov do nôr škrečka poľného a v konkrétnom sektore určil, či sú nory obývané alebo nie.

Pred uskutočnením prác uvedený realitný investor nechal odstrániť vegetačnú vrstvu, vyčistiť stavebné miesto a vytvoriť stavenisko v bezprostrednej blízkosti vchodov do nôr škrečka poľného (ďalej len „škodlivé opatrenia“). Odstránenie vegetačnej vrstvy malo konkrétne za cieľ premiestniť škrečka poľného vyskytujúceho sa na plochách, kde sa uskutočňovali stavebné činnosti, na plochy, ktoré boli pre neho osobitne chránené a vyhradené. O predchádzajúce povolenie škodlivých opatrení sa však u príslušného orgánu nepožiadalo a v dôsledku toho sa toto povolenie pred začatím prác nezískalo. Navyše boli zničené aspoň dva vchody do nôr.

Mestská správa mesta Viedeň sa preto domnievala, že IE bol ako zamestnanec tohto realitného investora zodpovedný za poškodenie alebo zničenie miest na oddych a miest na párenie škrečka poľného, a uložila mu pokutu, ktorú možno v prípade jej nezaplatenia premeniť na trest odňatia slobody.

IE podal na Verwaltungsgericht Wien (Správny súd Viedeň, Rakúsko) žalobu proti uloženiu tejto pokuty najmä z dôvodu, že škrečok poľný jednak nevyužíval svoje nory v čase vykonania škodlivých opatrení a jednak, že tieto opatrenia neviedli k poškodzovaniu alebo ničeniu miest na oddych alebo miest na párenie tohto živočíšneho druhu.

Vnútroštátny súd sa v tejto súvislosti pýta na výklad článku 12 ods. 1 písm. d) smernice o „biotopoch“ (ďalej ako „Smernica“). Poukazuje na potrebu presne vymedziť pojmy, ktoré toto ustanovenie obsahuje, ako sú pojmy „miesto na oddych“, „miesto na párenie“, „poškodzovanie“ a „ničenie“, keďže porušenie vnútroštátneho ustanovenia, ktorým sa preberá článok 12 ods. 1 písm. d) uvedenej smernice, môže viesť k trestným sankciám. Vnútroštátny súd sa najmä domnieva, že úvahy formulované Európskou komisiou v jej usmerneniach o prísnej ochrane živočíšnych druhov, o ktoré má Spoločenstvo záujem podľa smernice o „biotopoch“ sú nepresné a v rámci výkladu uvedeným pojmov ponechávajú veľkú mieru voľnej úvahy.

Najvyšší súd SR z 30.01.2019 - (Ne) ukrátenie práv žalobcu územným rozhodnutím
Vytvorené: 3. 07. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR ako súd kasačný rozhodol tak, že kasačnú sťažnosť zamietol. Stavebný úrad, ako správny orgán vydal pre stavebníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby stanovil stavebný úrad podmienky, ktoré boli uvedené rozhodnutí. Žalovaný napadnutým rozhodnutím zamietol odvolanie žalobcu a rozhodnutie prvoinštančného správneho orgánu potvrdil. Krajský súd napadnutým rozsudkom žalobu ako nedôvodnú zamietol.

Žalobca v žalobe tvrdil, že z vydaného rozhodnutia stavebného úradu ani žalovaného nemožno zistiť, ako sa správne orgány vysporiadali s jeho argumentáciou a námietkami týkajúcimi sa pozemku, technického riešenia stavby, jej bezpečnosti. Rovnako sa podľa žalobcu žalovaný nezaoberal námietkami a dôkazmi týkajúcich sa porušovania predpisov bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia a porušovania technickým noriem.

Z obsahu podanej všeobecnej správnej žaloby žalobcom absentuje podľa názoru krajského súdu akékoľvek tvrdenie žalobcu, že bol rozhodnutím orgánu verejnej správy, teda žalovaného a stavebného úradu ukrátený na svojich právach.

Vydaním územného rozhodnutia správne orgány nemohli v danej veci reálne ukrátiť žalobcu na jeho vlastníckom práve, práve na priaznivé životné prostredie, na hygienických ani občianskych právach, ani na práve na súkromie, či znížiť štandard jeho bývania (pohodu bývania), a preto nebol v tomto rozsahu ani podľa názoru kasačného súdu splnený základný predpoklad potrebný pre vyhovenie žalobe.

Relevantným dôvodom pre vyslovenie nezákonnosti územného rozhodnutia by bol jeho rozpor s požiadavkou ochrany životného prostredia, ako požiadavky kolektívneho charakteru. V prejednávanej veci nebolo však takéto pochybenie stavebného úradu, či žalovaného zistené.

Najvyšší súd SR z 10.05.2018 - Stavebná čiara a jej vplyv na budúcu zástavbu
Vytvorené:22. 05. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR ako súd kasačný rozhodol o kasačnej sťažnosti medzi žalobcom x proti žalovanému Okresný úrad x(ďalej ako „OUX“) tak, že zmenil rozsudok krajského súdu tak zrušil rozhodnutie žalovaného OUX a vec mu vracia na ďalšie konanie. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia o umiestnení stavby "Rodinný dvojdom“ žalovaný konštatoval, že navrhovaná stavba nie je v rozpore s územným plánom obce, vyhovuje príslušným ustanoveniam stavebného zákona, spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov a stavebník doložil k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby všetky požadované doklady a pri dodržaní príslušných ustanovení stavebného zákona a správneho poriadku podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným architektom a nebol dôvod rozhodnúť o neumiestnení stavby. Vzhľadom na to, že obec nemá schválený územný plán zóny, bolo potrebné vychádzať zo schváleného a platného územného plánu obce, ktorý v časti nazvanej „funkčné využitie“ pripúšťa možnosť využitia územia na bývanie v dvojdomoch. Z podkladov, ktoré mali k dispozícii správne orgány, krajský súd zistil, že obecné zastupiteľstvo uznesením odsúhlasilo prerozdelenie pozemkov parc. č.xy a správne orgány boli povinné vychádzať pri rozhodovaní z aktuálnej kópie katastrálnej mapy. Podľa územného plánu obce ktorého kópiu predložili žalobcovia súdu spolu so žalobou vyplýva, že regulatívy podmienok výstavby pre bývanie pri novej výstavbe izolovaných domov na voľných plochách bol určený stavebnou čiarou 6m od uličnej hrany pozemku. V preskúmavanom rozhodnutí obce je vo výroku rozhodnutia uvedené, že stavba bude umiestnená na pozemku 5m od hranice pozemku s cestou č. a/b a stavebná čiara sa určuje 5,00m od hranice pozemku s cestou. Z odôvodnenia rozhodnutia nie je zrejmé, prečo sa obec neriadila regulatívmi stanovenými v územnom pláne obce.

Krajský súd Banská Bystrica z 31.01.2017 - Právna forma vzťahu so zamestnancom stavebného úradu
Vytvorené:18. 03. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Prokurátor podal protest proti kolaudačnému rozhodnutiu z dôvodu, že za obec konala osoba, ktorá nebola oprávnená konať za obec. Žalobca taktiež namietal nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia a zároveň namietal vady konania spočívajúce v rôznych porušeniach Stavebného zákona vo vzťahu k začatiu a priebehu kolaudačného konania.

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Kamerový systém ako líniová stavba?
Vytvorené:29. 11. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým zamietol odvolanie žalobcu  a potvrdil prvostupňové rozhodnutie obce o umiestnení líniovej stavby „Kamerový systém“ na pozemkoch vo vlastníctve žalobcu. Obec  rozhodnutím č. xx umiestnila líniovú stavbu „Kamerový systém“ na  pozemkoch uvedených v rozhodnutí, medzi ktorými sú aj pozemky žalobcu, za účelom zvýšenia bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci s tým, že rozvodný optický kábel stavby bude uchytený na podporných bodoch verejného osvetlenia a elektrickej distribučnej sieti NN, vrátane kamier.

Z dôkazov obstaraných správnymi orgánmi krajský súd zistil, že na návrh obce bolo začaté územné konanie o umiestnenie líniovej stavby. V oznámení o začatí územného konania doručovaným formou verejnej vyhlášky  boli účastníci konania, vrátane žalobcu ako vlastníka stavbou dotknutých pozemkov riadne poučení  o možnosti podať proti návrhu námietky najneskôr na určenom ústnom pojednávaní. Uvedené právo však neuplatnil a námietku nevzniesol žiaden z účastníkov územného konania. Krajský súd poukázal na to, že pri ústnom pojednávaní  nebola zo strany účastníkov územného konania vznesená žiadna námietka. Z toho následne vyplýva, že v súlade s koncentračnou zásadou na dôvody uplatnené v správnej žalobe správny súd nemôže prihliadať, pretože žalobca ako účastník územného konania nepodal žiadne námietky voči návrhu na umiestnenie stavby, hoci tak mohol urobiť, a ktoré by mohli byť spôsobilými žalobnými dôvodmi pri súdnom prieskume napadnutého rozhodnutia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti krajský súd dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutia i postup správnych orgánov boli v súlade so zákonom a žalobu ako nedôvodnú zamietol.

Proti rozsudku krajského súdu podal v zákonnej lehote žalobca kasačnú sťažnosť.

Ústavný súd ČR z 09.11.2017 - Výkon práva samosprávy zasiahnutý súdnou úpravou územného plánu obce
Vytvorené: 5. 11. 2019
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Stěžovatel komunální ústavní stížností napadá  rozhodnutí krajského soudu a Nejvyššího správního soudu s tvrzením, že jimi došlo k nezákonnému zásahu státu do práva na samosprávu obce ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy a § 72 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Nezákonný zásah do práva na samosprávu spatřuje stěžovatel v

a) překročení hranic pravomoci soudů při vydávání napadených rozhodnutí (jednání ultra vires),

b) upřednostnění jiných zájmů, jež požívají rovněž zákonné ochrany, způsobem, který věcně popírá právo na samosprávu v zákonem vymezené oblasti jako takové,

c) neodůvodnění některých zásahů do práva na samosprávu a

d) porušení práva na spravedlivý proces v řízeních, kterými jsou dotčena práva na samosprávu.

Lhůta stanovená v územním plánu pro pořízení územní studie by se tudíž měla pohybovat v řádu jednotek let. Lhůta uvedená v napadeném územním

plánu („do 31. 12. 2030“), tj. lhůta v délce 18 let je dle soudu zcela nepřiměřená, neboť vykazuje prvky libovůle a diskriminace vedlejší účastnice. 

Krajský súd Banská Bystrica z 31.01.2015 - Výklad k pojmu „základné otázky života obce“ vs. zásah zastupiteľstva do prebiehajúceho stavebného konania
Vytvorené:31. 10. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Mestské zastupiteľstvo uznesením neschválilo zámer dobudovania objektu novej stavby občianskej vybavenosti lekárne pre stavebníka. Na základe podnetu stavebníka bolo predmetné uznesenie MsZ preskúmané a bol proti nemu podaný protest námestníka okresnej prokuratúry, v ktorom bolo navrhnuté zrušenie predmetného uznesenia MsZ z dôvodu rozporu s platnými právnymi predpismi. Prokurátor v žalobe uviedol, že protest prokurátora bol odôvodnený ustanoveniami § 11 ods. 4 zák. č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“), v zmysle ktorého obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, ktoré sú taxatívne uvedené pod písm. a) až p) tohto ustanovenia, a ktoré teda neumožňujú obecnému zastupiteľstvu zasahovať do už začatého stavebného konania alebo do stavebného konania ako takého. Krajský súd žalobe vyhovel a napadnuté uznesenie zrušil.

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 22.08.2018 - Náležitosti opatrenia stavebného úradu pri ohlásení stavby
Vytvorené:25. 10. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Prokurátor vydal protest proti opatreniu stavebného úradu v konaní o ohlásení drobnej stavby „chodník pre peších“. Stavebný úrad predmetným opatrením oznámil stavebníkovi, že voči ohlásenej drobnej stavbe nemá námietky. Podľa názoru prokurátora, stavebný úrad konal v rozpore so zákonom, pretože opatrenie je nepreskúmateľné, a taktiež z dôvodu, že stavebník na základe vecného bremena nebol z vecného bremena oprávnený na zhotovenie stavby na parcele vlastníka.

Najvyšší súd SR z 26.09.2018 - Zabezpečenie činnosti stavebného úradu zamestnancom na dohodu?
Vytvorené: 1. 10. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Obec vydala stavebné povolenie stavebníkovi, na základe návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, bola stavba skolaudovaná. Voči kolaudačnému rozhodnutiu, ktorým žalovaný povolil stavebníkovi užívanie stavby podal prokurátor protest, ktorému nebolo vyhovené. Okresná prokuratúra (žalobca) podal žalobu o zákonnosť preskúmania rozhodnutia, ktorú okresný súd zamietol. Námietka žalobcu spočívala v neoprávnenosti osoby rozhodujúcej v stavebnom konaní, ktorá mala so žalovaným uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti. Žalobca podal kasačnú sťažnosť. Najvyšší súd ju zamietol.

Najvyšší súd SR z 11.09.2018 - Aktívna legitimácia navrhovateľov vyvlastňovacieho konania v prípade verejného vodovodu
Vytvorené:24. 09. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Žalobcovia sa domáhali preskúmania rozhodnutia okresného úradu, ktorý zamietol odvolanie žalobcov voči rozhodnutiu mesta Trnava, ktorým mesto rozhodlo o obmedzení vlastníckeho práva žalobcov, keď podľa § 108 ods. 2 písm. a/ a § 114 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vo verejnom záujme natrvalo zriadilo vecné bremeno v prospech žalovaných. Krajský súd zrušil rozhodnutie okresného úradu a rozhodnutie mesta Trnava. Krajský súd vyjadril názor, že nie je presvedčený, že argumenty žalovaného a pribratých osôb sú argumentami odôvodňujúci verejný záujem z dôvodu, že v danom prípade ide o zriadenie vodovodnej siete pre 4 vlastníkov pozemkov bez preukázania potreby verejnosti viesť túto vodovodnú sieť cez pozemok žalobcov. V prejednávanej veci bola rozhodujúca námietka žalobcov týkajúca sa neexistencie verejného záujmu na obmedzenie vlastníckeho práva a taktiež neexistencia aktívnej legitimácie navrhovateľov vyvlastňovacieho konania. Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie krajského súdu.

Najvyšší súd SR z 23.08.2018 - K spojeniu územného a stavebného konania
Vytvorené:13. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd rozsudkom v znení opravného uznesenia zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu XY odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie obce, ktorým obec, ako stavebný úrad, povolila v spojenom územnom a stavebnom konaní stavbu označenú ako: „Terénne úpravy a zriadenie vjazdu k rodinnému domu". Krajský súd v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že predmetom súdneho prieskumu môžu byť len tie námietky vznesené v žalobe (žalobné dôvody), ktoré už boli uplatnené v odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu a s ktorými sa musel žalovaný ako odvolací orgán vysporiadať vo svojom druhostupňovom rozhodnutí. Z uvedených dôvodov tak súd námietky žalobkyne, že postup stavebného úradu, keď vykonal spojené územné a stavebné konanie nebol správny a v súlade s platnou právnou úpravou a že stavebný úrad mal v prvom rade vydať rozhodnutie o využití územia spojené s rozhodnutím o umiestnení stavby a až následne malo byť vydané stavebné povolenie, a preto nebolí splnené podmienky na to, aby stavebný úrad rozhodoval v spojenom územnom a stavebnom konaní, a namietanú nepreskúmateľnosť projektovej dokumentácie, neuplatnené žalobkyňou v podanom odvolaní nemohol skúmať ani na ne prihliadať.

Okresná prokuratúra Senica z 02.07.2018 - Zmena územného plánu bez vyvesenia zmien na úradnej tabuli
Vytvorené: 1. 08. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Prokurátorka podala protest proti schválenému VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Územného plánu obce Borský Mikuláš z dôvodu nedodržania procesného postupu v zmysle stavebného zákona, podľa ktorého obec nezverejnila VZN na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom.

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 18.07.2018 - Nemožnosť prerušiť konanie pri ohlásení drobnej stavby
Vytvorené: 1. 08. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Na pozemku stavebníka bol vykonaný štátny stavebný dohľad Okresným úradom, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo zistené, že stavebník vybudoval na pozemku oplotenie bez platného stavebného povolenia, na základe čoho Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky nariadil stavebnému úradu aby vo veci začal konanie o dodatočnom stavebnom povolení alebo odstránení stavby. Stavebný úrad ale rozhodol o prerušení konania po tom, čo mu stavebník ohlásil drobnú stavbu a oznámil vedenie súdneho sporu týkajúceho sa vydržania pozemku, na ktorom sa oplotenie resp. jeho časť nachádza. S uvedeným postupom sa nie je možné stotožniť, prokurátor podal protest.

Najvyšší súd SR z 01.08.2018 - K určeniu účastníkov stavebného konania
Vytvorené:25. 07. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako žalovaný  vydal rozhodnutie, ktorým nepriznal žalobcovi postavenie účastníka konania v stavebnom konaní, pričom uviedol, že po preskúmaní námietok žalobcu, ktoré boli zaslané v rámci stavebného konania predmetnej stavby špeciálnemu stavebnému úradu, žalovaný dospel k názoru, že nakoľko Kúpele Lučivná, a. s. nemajú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom, alebo stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, pri ktorých by mohli byť stavebným povolením priamo dotknuté ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám, nie sú účastníkom stavebného konania. Žalobca podal proti rozhodnutiu žalobu na preskúmanie rozhodnutia žalovaného. Krajský súd rozhodnutie žalovaného zrušil a vec vrátil žalovanému. Žalovaný proti rozsudku podal kasačnú sťažnosť, ktorú najvyšší súd zamietol.

Krajská prokuratúra Prešov z 10.08.2018 - K spojeniu „beriem na vedomie“ pri pripomienkach k zmenám územného plánu
Vytvorené:17. 07. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Obec ako orgán územného plánovania oznámila verejnosti prerokovanie návrhu "Zmien a doplnkov č. 1/2015 Územného plánu obce", a to vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením oznámenia na internetovej stránke obce po dobu nie kratšiu ako 30 dní. Verejného prerokovania "Zmien a doplnkov č. 1/2015 Územného plánu obce" sa zúčastnili aj osoby, ktoré podali pripomienky ku návrh "Zmien a doplnkov č. 1/2015 Územného plánu obce".

Z obcou predložených písomnosti vyplýva, že pripomienky boli obcou vyhodnotené vyjadrením "beriem na vedomie" s komentárom: "Pripomienky uvádzané v liste nie sú priamo k navrhovaným ZaD ale smerujú k prepracovaniu celého elaborátu, pričom pisateľ popisuje už existujúci stav a v nadväznosti na tento navrhuje nové riešenie, pri ktorých nemá možnosť poznať aj pripomienky ďalších fyzických osôb. ZaD nie sú riešené po parcelách, ale jednotlivých plochách."

Zo spisového materiálu nevyplýva, že by o uvedenom boli informovaní aj podávatelia pripomienok. 

Najvyšší súd SR z 30.08.2012 - Príjazdová cesta ako súčasť pozemku?
Vytvorené: 4. 07. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalobca sa žalobou domáhal zaplatenia nájomného za užívanie objektov žalovaným, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch žalovaného ale on k nim nemá vlastnícke právo. Okresný súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 10 665,20 Eur s 13 % úrokom z omeškania ročne. Vychádzal zhodne so záveru znaleckého posudku znalkyne, že spevnené plochy, odstavné plochy, inžinierske siete, prístupové cesty, vodovod, studne, oplotenie, zemné rozvody elektriny, septik sú výsledkom stavebnej konštrukcie postavenej stavebnými prácami zo stavebných výrobkov a teda sú v zmysle Stavebného zákona samostatné veci – stavby (na zriadenie každej z nich bolo potrebné vydanie samostatného stavebného povolenia) a že ide o veci pevne spojené so zemou, ktoré nie je možné odstrániť bez toho, aby neboli znehodnotené. Proti uvedenému rozhodnutiu podal žalovaný odvolanie.

Krajský súd Bratislava z 28.06.2018 - K nesprávnej klasifikácii stavby v rozhodnutí o umiestnení stavby
Vytvorené:28. 06. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Stavebný úrad posúdil základňovú stanicu ako vedenie elektronických komunikačných sietí a rozhodnutím o umiestnení stavby bola táto stavba umiestnená. Pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa v zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje. Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky po preskúmaní rozhodnutia stavebného úradu zrušil. Rozhodnutie bolo odôvodnené tým, že stavebný úrad nezistením úplného a presného stavu veci, nedostatočným posúdením dokladov k žiadosti o územné rozhodnutie, vydal rozhodnutie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami stavebného zákona. Proti rozhodnutiu žalobca podal odvolanie, ktoré bolo zamietnuté. Rovnako tak Krajský súd zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného. 

Krajský súd Nitra z 07.10.2015 - K právnej povahe rozhodnutia o prerušení stavebného konania
Vytvorené:21. 06. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Krajský súd rozhodoval v právnej veci žalobcu: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky proti žalovanému: Okresný úrad Nitra o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 26. novembra 2013 č. OU-NR-OBVP2-2013/10785-007 tak, že žalobu zamietol. Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-NR-OBVP2-2013/10785-007, ktorým žalovaný podľa ust. § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny poriadok), pre porušenie ust. § 29, § 40 a § 46 Správneho poriadku, zrušil rozhodnutie Obce Malý Cetín, ktorým bolo prerušené konanie vo veci povolenia na zmenu účelu užívania stavby "Logistické centrum" na "Zberné stredisko a prekládka vedľajších produktov" na pozemku parc. č. XXX/XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX a XX v kat. úz. U. N., a to do právoplatného ukončenia konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR. Predmetom súdneho prieskumu na Krajskom súde v Bratislave, ktoré začalo z podnetu Obce Veľký Cetín bolo rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR dňa 06. 09. 2013, že navrhovaná činnosť "Logistické centrum" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Okresná prokuratúra Bratislava V. z 30.07.2018 - Protest prokurátora proti nesprávnemu spôsobu doručenia písomností stavebného úradu v kolaudačnom konaní
Vytvorené:21. 06. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Stavebník podal na stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Stavebný úrad vydal oznámenie o začatí kolaudačného rozhodnutia na stavbu a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na mieste stavby, ktoré doručil účastníkom konania a dotknutým orgánom. Účastníkom konanie doručil stavebný úrad oznámenie verejnou vyhláškou. Rovnako tak vydanie kolaudačného rozhodnutia a následne vyznačil právoplatnosť rozhodnutia. 

Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 25.10.2018 - K ohláseniu drobnej stavby stavebnému úradu
Vytvorené:31. 05. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra podala protest prokurátora proti opatreniu – oznámeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.xxx, ktorým bolo ohlasovateľovi drobnej stavby oznámené, že stavebný úrad nesúhlasí s ohlásenou drobnou stavbou. Okresná prokuratúra mala za to, že napadnutým opatrením bolo porušené ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v spojení s ustanovením § 57 ods. 1,2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Krajský súd Prešov z 29.11.2018 - K nemožnosti nahradiť rozhodnutie stavebného úradu rozhodnutím súdu
Vytvorené:28. 05. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Žalobca (obec) a žalovaný sú vlastníkmi bytov v bytovom dome a podielovými spoluvlastníkmi spoločných častí, zariadení a pozemku zastavaného stavbou. Žalobca vykonal výstavbu obecných nájomných bytov, ktoré vo forme nadstavby bytového domu nadstavil na horné podlažie bytového domu. Žalobca stavbu realizoval podľa stavebného povolenia, vydaného staveným úradom (rozhodnutie obce). Po 2 rokoch po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, podal žalovaný podnet na zrušenie právoplatného správneho rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktoré bolo zrušené. Následne stavebný úrad vydal (pre tú istú stavbu) ďalšie stavebné povolenie. Na odvolanie žalovaného, ako účastníka stavebného správneho konania, prijal odvolací orgán - Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutie ktorým toto stavebné povolenie: rozhodnutie Obce zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Naposledy stavebný úrad vyzval žalobcu, ako stavebníka, aby predložil stavebnému úradu listiny preukazujúce, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku a stavbe iné právo podľa § 139 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. a § 21 zák. č. 182/1993 Z.z., ktoré ho oprávňuje zriadiť požadovanú stavbu. Žalovaný udelil písomnou formou súhlas so stavebnou činnosťou žalobcu a táto listina bola žalobcom aj predložená do stavebného konania. Následne niekoľko rokov po udelení tohto súhlasu žalovaný písomne odvolal svoj súhlas a vysvetľoval to tým, že súhlas udelil na výkon inej stavby (nie 7 bytových jednotiek, ale 6 bytových jednotiek). Nadstavba bytového domu je stavebne ukončená na cca 98 %, spôsobilá na užívanie a pripravená na kolaudáciu. Žalobca vykonal viacero bezúspešných pokusov o urovnanie tejto veci so žalovaným. Žalobca sa domáhal vydania rozsudku v znení, že ako stavebník môže vykonať nadstavbu tejto stavby, spočívajúcu vo vybudovaní siedmich bytových jednotiek podľa projektovej dokumentácie a už zrealizovanú nadstavbu tejto stavby spočívajúcu vo vybudovaní takýchto siedmych bytových jednotiek je oprávnený užívať. Okresný súd konanie zastavil a vec postúpil príslušnému stavebnému úradu, do ktorého právomoci patrí. Žalobca podal odvolanie, krajský súd rozhodnutie okresného súdu potvrdil.

Najvyšší súd SR z 17.07.2008 - K rozhodovaniu na základe urbanistickej štúdie, ktorá je v rozpore s územným plánom
Vytvorené:24. 05. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR potvrdil napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici. Krajský súd zrušil preskúmavané rozhodnutie Krajského stavebného úradu v BB (žalovaný) a rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci a nedostatočne zisteného skutkového stavu.

Preskúmaním spisového materiálu, aplikujúc na to sa vzťahujúcu právnu úpravu krajský súd dospel k záveru, že urbanistická štúdia, ktorú použil stavebný úrad ako podklad pre územné rozhodnutie nie je v súlade s ÚPN - A Mesta BB, schváleného uznesením Vlády SR z l8.03.1997 a následne všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica dňa 22.02.2005, nakoľko záväzný regulatív funkčného a priestorového usporiadania územia znie, že priestor sa má rezervovať pre rozvoj tretieho univerzitného centra Slovenska s doplnkovou funkciou bývania a stavba univerzitného centra sa vymedzuje ako verejnoprospešná stavba v záväznej časti územného plánu.

Z vypracovanej urbanistickej štúdie vyplýva, že urbanistická štúdia nerieši doplnkovú funkciu bývania v predmetnom území, ale vzhľadom na počet plánovaných rodinných domov a bytov v hromadnej bytovej výstavbe je funkcia bývania prioritná. Už zadanie pre vypracovanie urbanistickej štúdie sa odklonilo od záväzného regulatívu ÚPN – A Mesta BB vychádzajúc z predchádzajúcich zistení, že Univerzita M. Belu, prípadne Ministerstvo školstva SR nemá záujem o uvedený priestor.

Podľa názoru krajského súdu vyjadrenie v tomto smere dotknutých orgánov je irelevantné pre odchýlenie sa od záväznej časti ÚPN - A Mesta BB. 

Okresná prokuratúra Martin z 06.11.2018 - K odstraňovaniu nedostatkov podania v správnom konaní
Vytvorené:10. 05. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš podala protest prokurátora proti rozhodnutiu obce, ktorým stavebný úrad podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní prerušil kolaudačné konanie stavby Rodinný dom a zároveň podľa § 19 ods. 3 Správneho poriadku a § 17 vyhl. č. 453/2000 Z. z. vyzval stavebníkov, aby svoj návrh doplnili o kolaudačné rozhodnutie stavby XY, ktoré nemalo oporu v zákone a navyše sám stavebný úrad mal vedomosť, že kolaudačné rozhodnutie doposiaľ nebolo vydané.

Prokurátor považoval vydané rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu je v rozpore s ustanovením § 3 ods. 1, ods. 2, ods. 4, § 29 ods. 1, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov a požadoval predmetné rozhodnutie obce zrušiť a vo veci ďalej postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonov.  

 

Najvyšší súd SR z 26.10.2015 - Povolenie stavby a ohrozenie verejného záujmu spočívajúceho v ochrane života a zdravia
Vytvorené:25. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Obec ako stavebný úrad vydala rozhodnutie, ktorým povolila stavbu reklamného zariadenia. V konaní ako opomenutý účastník vystupovalo letisko, čím stavebný úrad vydal rozhodnutie bez záväzného stanoviska dotknutého orgánu. Na základe podnetu Leteckého úradu SR krajský stavebný úrad zrušil právoplatné rozhodnutie stavebného úradu. Rozhodnutie odôvodnil tým, že došlo k nesprávnemu postupu v konaní o povolení stavby z dôvodu, že stavebný úrad si nezabezpečil záväzné stanovisko leteckého úradu ako dotknutého orgánu k povoľovanej stavbe a vydal rozhodnutie bez obstarania jeho záväzného stanoviska a tiež neumožnil spoločnosti Letiska, zúčastniť sa na konaní, napriek tomu, že povoľovaná stavba sa nachádza v ochrannom pásme letiska. Proti rozhodnutiu Krajského stavebného úradu podal žalobca odvolanie. Žalovaný v odvolacom konaní preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie Krajského stavebného úradu v celom rozsahu, vyhodnotil dôvody uvedené v odvolaní a svojím rozhodnutím odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie krajského stavebného úradu v celom rozsahu potvrdil. Rozsudok krajského súdu Najvyšší súd potvrdil.

Najvyšší súd SR z 25.04.2018 - K pojmu úprava podkladu v zmysle Stavebného zákona
Vytvorené:21. 03. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR preskúmaval zákonnosť postupu a rozhodnutia žalovaného - Okresný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky v nadväznosti na rozsudok Krajského súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie Mesta. Predmetným rozhodnutím Mesto postupom podľa § 88a ods. 2 a § 88a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v rozhodnom znení nariadilo vlastníkovi stavby (žalobca) odstránenie stavby nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“. Krajský súd v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca v žalobe nepredložil také relevantné skutočnosti, ktoré by viedli k tomu, aby stavebný úrad mohol dodatočne povoliť predmetnú stavbu. Žalobca nepreukázal súlad nepovolenej stavby s cieľmi a zámermi prijatými v schválenom a platnom územnom pláne Mesta. Najvyšší súd rozsudok Krajského súdu potvrdil.

Okresná prokuratúra Ružomberok z 15.05.2018 - Protest proti rozhodnutiu obce ako stavebného úradu o odkázaní účastníka konania na súd a o prerušení konania
Vytvorené:19. 03. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Prokurátor podal protest proti rozhodnutiu a postupu stavebného úradu, ktorým stavebný úrad dodatočne povolil stavbu a v časti stavby, ktorá bola postavená na cudzom pozemku stavebný úrad odkázal účastníka konania na súd vo veci občianskej námietky a prerušil konanie do doby, kým rozhodne súd. Prokurátor zistil, že v konaní došlo k viacerým procesným porušeniam zákonov ale najmä, že stavebný úrad rozhodol o časti jednej stavby o jej dodatočnom povolení a v jej ďalšej časti odkázal účastníka konania na súd.

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 20.09.2018 - K postupu pri zmene územného plánovania
Vytvorené:15. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Prokurátor podal protest proti VZN mesta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o záväzných častiach územného plánu mesta. Mestské zastupiteľstvo najprv schválilo VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti zmien územnoplánovacej dokumentácie, a až potom schválilo samotné zmeny územnoplánovacej dokumentácie, pričom vyhlásenie záväzných častí vyplýva len z obsahu schváleného VZN. VZN obsahuje v záväznej časti aj nejednoznačnú a neurčitú úpravu, ktorá umožňuje rôzny výklad, a preto sú pochybnosti o zamýšľanom dosahu takto prijatej právnej normy.
Najvyšší súd SR z 21.03.2018 - K účelu konania o dodatočnom povolení stavby
Vytvorené:15. 03. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR Slovenskej republiky rozhodoval o kasačnej sťažnosti proti právoplatnému rozsudku Krajského súdu. Žalobkyňa sa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný ako druhostupňový správny orgán zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil prvostupňové rozhodnutie mesta, ktorým tento stavebný úrad rozhodol podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) o tom, že dodatočne povolil stavbu „Zmena dokončenej stavby - prístavba a nadstavba polyfunkčného domu“ na pozemku parc. č. XXXX v k. ú. B., W. ul. 

Najvyšší súd SR z 16.08.2017 - Účastník v územnom konaní o povolení stavby vs. účastník v stavebnom konaní
Vytvorené: 1. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Žalobcovia sa žalobou domáhali preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný vo veci povolenia obnovy územného konania vo veci umiestnenia stavby rodinného domu zamietol odvolanie a potvrdil rozhodnutie stavebného úradu mesta Košice, ktorým stavebný úrad zamietol návrh žalobcov na povolenie obnovy územného konania. Krajský súd poukázal na to, že je potrebné rozlišovať, kto je účastníkom územného konania o umiestnení stavby a účastníkom v konaní o stavebné povolenie. Na to, aby žalobcovia mohli byť účastníkmi územného konania týkajúceho sa umiestnenia stavby v stavebnom konaní by museli preukázať, že rozhodnutím o umiestnení stavby mohli byť priamo dotknuté ich vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, v danom prípade k ich pozemku a stavbe rodinného domu. Krajský súd žalobu zamietol. Najvyšší súd rozsudok krajského súdu potvrdil.

Okresná prokuratúra Prešov z 26.03.2018 - Stavebné povolenie podmienené darovaním pozemku obci
Vytvorené: 8. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Stavebník podal obci-stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu. Stavebný úrad oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania a stanovil termín ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním. Následne obecné zastupiteľstvo uznesením podmienilo súhlas obce k umiestneniu stavby rodinného domu darovaním pozemku vo vlastníctve stavebníka obci. Podmienku darovania pozemku obecné zastupiteľstvo odôvodnilo tým, že potrebuje dokončiť stavbu Protipovodňovú ochranu – reguláciu potoka, na ktorú chce čerpať nenávratný finančný príspevok. Proti uvedenému uzneseniu podal protest okresný prokurátor. 

Najvyšší súd SR z 25.04.2018 - K ochrane vlastníckeho práva v stavebnom konaní
Vytvorené: 1. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného - Okresného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len „OU ZA“), ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Obce Šútovo. Uvedeným rozhodnutím Obec Šútovo - stavebný úrad v zlúčenom územnom a stavebnom konaní rozhodol o zmene stavby rodinného domu. Žalobca podal proti uvedenému rozhodnutiu odvolanie, ktoré dôvodil tým, že prístavba a nadstavba a stavebné úpravy majú veľmi nepriaznivé následky pre rodinný dom žalobcu, keďže žalobca v popoludňajších hodinách nemá slnečný dopad na svoj rodinný dom, pretože prístavba a nadstavba na susednom pozemku mu tienia. K podanému odvolaniu sa vyjadril stavebník, ktorý uviedol, že s odvolaním nesúhlasí a že splnil všetky podmienky pre povolenie zmeny stavby. Krajský súd dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná, a preto pri žalobu zamietol.

Okresná prokuratúra Komárno z 29.11.2017 - Protest prokurátora proti opatreniu obce o námietkach k drobnej stavbe
Vytvorené:25. 01. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Stavebník na základe § 55 ods. 2 písm. e), f), g)- ktoré sa vzťahujú na ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, ohlásil drobnú stavbu- základňovú stanicu umiestnenú na existujúci stožiar. Obec ako príslušný stavebný úrad vydala oznámenie, že proti oznámeniu o ohlásení drobnej stavby nemá námietky, pričom základňovú stanicu dokonca označila ako stavebnú úpravu. Stavebný úrad sa vôbec nevysporiadal s tým, aký druh stavby povoľuje stavebníkovi uskutočniť, teda ani nie je jasné akým spôsobom stavebný úrad určil, že na realizácia stavby postačuje stavebné ohlásenie, nakoľko stavby elektronických komunikačných sietí možno za zákonom stanovených podmienok realizovať v režime ohlásenia aj v režime stavebného povolenia a ani neskúmal, či jej uskutočnením nedôjde k zásahom do vlastníckych alebo iných práv a právom chránených záujmov tretích osôb. Prokurátor považoval takéto opatrenie obce- oznámenie k ohláseniu drobnej stavby za nezákonné, nepreskúmateľné a zmätočné, ktoré je potrebné zrušiť.

Krajský súd z 25.08.2016 - Nemožnosť žiadať náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej podmienky súkromnoprávneho charakteru závislej od verejnoprávneho konania a rozhodnutia správneho orgánu.
Vytvorené:25. 01. 2015
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalobca podal žalobu proti žalovanému Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Obec Nižné Ružbachy o zaplatenie sumy 30 000 eur s príslušenstvom ako zmluvnej pokuty, ktorú žalobca zaplatil z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti, ktorou sa zaviazal zabezpečiť územné rozhodnutie. Teda nečinnosťou správneho orgánu Obce Nižné Ružbachy vznikla žalobcovi škoda, ktorá pozostávala zo zaplatenej zmluvnej pokuty. prvostupňový súd žalobu zamietol v plnom rozsahu. Odvolací súd rozhodnutie prvostupňového súdu potvrdil.

Najvyšší súd SR z 10.05.2018 - K preskúmaniu zákonnosti rozhodnutia o umiestnení dvojdomu
Vytvorené: 9. 01. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo zmenené prvostupňové rozhodnutie stavebného úradu Hamuliakovo a rozhodnutím došlo k umiestneniu stavby „Rodinný dvojdom“. Krajský súd žalobu zamietol. Krajský súd uviedol, že aj napriek tomu, že stavebný zákon nepozná pojem dvojdom, treba vychádzať z STN 73 43 01 bod 6. 61 ohľadne definície dvojdomu. Takisto krajský súd uviedol, že nie je v rozpore s uličným typom zástavby, aby bol dvojdom kolmo situovaný na verejnú komunikáciu. Žalobca podal kasačnú sťažnosť. Najvyšší súd rozsudok Krajského súdu mení tak, že rozhodnutie žalovaného zrušuje a vracia mu vec na ďalšie konanie.

Najvyšší súd SR z 24.11.2010 - K zásade verejnosti v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie - povinnosť prerokovať stanoviská a pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené
Vytvorené:23. 11. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Zo skutkových okolností v danej veci vyplýva, že mestské zastupiteľstvo mesta uznesením schválilo VZN mesta, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie centrálnej mestskej zóny, a to napriek tomu, že mesto ako orgán územného plánovania síce oznámilo verejnosti prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie centrálnej mestskej zóny, resp. jeho zmien a doplnkov, avšak pri jeho obstarávaní a prerokovaní podané pripomienky neakceptovalo a následne ich s nimi neprerokovalo.

Najvyšší súd SR z 31.05.2018 - K vyhodnoteniu objektu ako stavby podľa § 43 Stavebného zákona, ktorá nie je pevne spojená so zemou
Vytvorené:21. 11. 2018
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené prvostupňové správne rozhodnutie Mesta Žilina a ktorým bolo nariadené odstránenie stavby, označenej ako „ Rekreačný objekt“. Krajský súd žalobu zamietol. Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že uvedená stavba je stavbou podľa § 43 ods. 1 Stavebného zákona, nakoľko sa jedná o stavebnú konštrukciu postavenú stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Žalobca podal voči rozsudku odvolanie. Najvyšší súd rozsudok Krajského súdu potvrdil.

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 19.01.2018 - K určeniu súpisného čísla rodinného domu
Vytvorené: 3. 11. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Okresný prokurátor podal odpor proti opatreniu obce o určení súpisného čísla stavbe rodinného domu.  Prokurátor zistil, že uvedený opatrením bol porušený zákon. Obec určila súpisné číslo na základe ústnej žiadosti o určenie súpisného čísla, ku ktorej neboli pripojené doklady stanovené vyhláškou, pričom išlo o stavbu, ktorá už bola zapísaná v katastri nehnuteľností pod iným súpisným číslom.
Najvyšší súd SR z 28.06.2018 - K rozhodnutiu správneho orgánu o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Vytvorené:18. 10. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalobkyňa podala kasačnnú sťažnosť, ktorou sa domáhala zrušenia rozhodnutia správneho súdu, ktoré bolo podľa jej názoru nezákonné. Žalobkyňa namietala platnosť stavebného povolenia, na základe ktorého mal žalovaný vystavať stavbu, ktorá podľa dokladov priložených k žalobe nepochybne zasahuje do okolitého prostredia. Podľa jej názoru je nepochybné, že výstavba samotná, ako aj užívanie stavieb môže ohroziť zdroje pitnej vody v studniach využívaných majiteľmi rodinných domov susediacich s predmetnou výstavbou, ohroziť kvalitu podzemných vôd a nízka priepustnosť podložia v danej lokalite môže spôsobiť podmývanie stavieb susediacich nehnuteľností.

Najvyšší súd SR z 06.06.2017 - K možnosti predlžiť lehotu platnosti územného rozhodnutia
Vytvorené:15. 10. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalobca sa domáhal zrušenia rozhodnutia obce ako stavebného úradu, ktorá rozhodla o zamietnutí návrhu žalobcu o predlženie platnosti územného rozhodnutia. Žalobca podal proti rozhodnutiu odvolanie. Odvolací orgán potvrdil správnosť rozhodnutia obce. Žalobca vo veci podal žalobu. Krajský súd žalobu zamietol. Podľa Krajského súdu o predĺženie platnosti územného rozhodnutia môže účastník požiadať podľa § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon"), ale aby o tejto žiadosti bolo možné aj právoplatne rozhodnúť, musí ju podať ešte pred uplynutím povolenej doby platnosti rozhodnutia o predĺženie platnosti ktorého žiada. Žalobca proti rozsudku podal kasačnú sťažnosť. NS SR rozsudok krajského súdu zmenil a rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím stavebného úradu obce zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie pre nesprávne právne posúdenie veci.

Najvyšší súd SR z 26.02.2014 - K právomoci obce prijímať VZN v oblasti stavebnej činnosti a ochrany zdravia ľudí pred hlukom
Vytvorené:21. 09. 2018
Autor:Bc. Lucia Maliková
Zobraz celý text

Predmetom preskúmavacieho konania v danej veci bolo posúdenie súladnosti Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach v znení Všeobecne záväzného nariadenia so zákonom o obecnom zriadení, na základe návrhu Okresnej prokuratúry, ktorým prokurátor podľa § 250zfa O.s.p. žiadal vysloviť nesúlad uvedeného VZN vo všetkých jeho ustanoveniach s § 6 ods. 1 a 2 a s § 4 ods. 3, písm. n/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Najvyšší súd SR z 29.03.2015 - K autonómnemu rozhodovaniu stavebného úradu
Vytvorené:14. 09. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalobkyňa sa domáhala preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného (Ministerstvo dopravy a výstavby SR), ktorým ministerstvo potvrdilo rozhodnutie krajského stavebného úradu. Krajskému súdu pripadalo posúdiť, či na základe podaného protestu prokurátora boli konajúce správne orgány oprávnené rozhodnúť o zrušení oznámenia stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby a či skutkové a právne dôvody, ktoré viedli správne orgány oboch stupňov k záveru o potrebe zrušiť predmetné oznámenie, majú oporu v zákone.

Najvyšší súd SR z 22.10.2015 - Nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov
Vytvorené:28. 08. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalovaný podal odvolanie proti rozhodnutiu Krajského súdu, ktorý zrušil rozhodnutie žalovaného, ktorým zmenil rozhodnutie obce doplnením výroku o trovách konania, ktorým bol žalobca uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 105 ods. 3 písm. b/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) tým, že ako stavebník začal uskutočňovať stavbu rodinného domu bez stavebného povolenia, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 25 000 €. Krajský súd mal za to, že rozhodnutie žalovaného je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, a to najmä v časti určenia výšky pokuty nie je vôbec odôvodnené. Zdôraznil, že právo na vydanie kompletného rozhodnutia je jedným zo základných práv účastníka administratívneho konania. Rozhodnutie správneho orgánu musí byť také, aby každý, kto ho dostane k dispozícii, si mohol utvoriť z jeho odôvodnenia obraz o prejednávanej veci a vydanom rozhodnutí. Najvyšší súd dospel k záveru, že krajský súd dostatočne podrobne a presne zistil skutkový stav a vysporiadal sa so všetkými relevantnými námietkami účastníkov konania a preto odvolaniu žalovaného nevyhovel.

Krajský súd Košice z 10.04.2014 - K právnej otázke postavenia obcí a mestských častí ako dotknutých orgánov v správnych konaniach
Vytvorené:23. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

V preskúmavanej právnej veci ide o legalizáciu stavebných úprav na rodinnom dome v obytnej časti mesta súvisiacich s prevádzkou reštauračného zariadenia - pizzerie, pričom z obsahu administratívneho spisu jednoznačne vyplýva, že stavebné úpravy na rodinnom dome boli vykonané bez platného stavebného povolenia. 

Najvyšší súd SR z 10.04.2018 - K povinnosti stavebného úradu rozhodnúť o procesných návrhoch stavebníka výlučne riadnym rozhodnutím
Vytvorené:15. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom stavebného a následného kolaudačného konania je nadstavba a vybudovanie podkrovných bytov v polyfunkčnom objekte na námestí v Banskej Bystrici. Daný objekt sa nachádza v centrálnej zóne mesta Banská Bystrica. Objekt je vedený ako kultúrna pamiatka.

Najvyšší súd SR z 25.04.2018 - K naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 106 ods. 3 písm. d/ stavebného zákona
Vytvorené:10. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Nesplnením výzvy orgánu štátneho stavebného dohľadu na okamžité ukončenie užívania stavby bez kolaudačného rozhodnutia začal prvostupňový správny orgán správne konanie vo veci spáchania správnych deliktov podľa § 106 ods. 1 písm. c/ a § 106 ods. 3 stavebného zákona. Správny orgán prvého stupňa rozhodnutie, ktorým žalobcovi uložil pokutu za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 106 ods. 1 písm. c/ stavebného zákona za porušenie § 102 ods. 1 stavebného zákona, keď žalobca neuposlúchol výzvu stavebného úradu na okamžité ukončenie užívania dotknutej stavby a pokutu za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 106 ods. 3 písm. d/ stavebného zákona za porušenie § 76 ods. 1 stavebného zákona, keď žalobca užíval stavbu bez kolaudačného rozhodnutia. Žalovaný na odvolanie žalobcu uvedené rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie s tým, že predmetom konania má byť len správny delikt užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia. Prvostupňový správny orgán žalobcu upovedomil o pokračovaní správneho konania vo veci správneho deliktu podľa § 106 ods. 3 písm. d/ stavebného zákona.

 

Najvyšší súd SR z 30.11.2017 - Škoda spôsobená nesprávnym postupom stavebného úradu
Vytvorené:27. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalobkyňa podala na príslušnom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, v ktorom okrem iného uviedla zoznam osôb, ktoré prichádzali do úvahy ako účastníci konania. Žalobkyňa požiadala o stavebné povolenie k stavbe. Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a ústne rokovanie spojené s miestnym zisťovaním a vydal stavebné povolenie. Spoločnosť A. s.r.o. ako účastník konania podala námietky v stavebnom konaní až po určenom termíne z dôvodu, že oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho rokovania jej bolo doručené až 4 dni po uplynutí určeného dňa ústneho pojednávania. Stavebný úrad vyhovel odvolaniu účastníka konania - spoločnosti A. s.r.o. vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu svoje stavebné povolenie zrušil.

Krajský súd Žilina z 06.03.2018 - K obmedzeniu vlastníckeho práva k národnej kultúrnej pamiatke
Vytvorené:20. 04. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalobca podal odvolanie proti rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR, ktorým úrad potvrdil rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu (ďalej ako „KPÚ“) vo veci žiadosti žalobcu o zámere obnovy časti národnej kultúrnej pamiatky - Tržnice, a to v rozsahu výmeny otváracích kovových brán na objekte za bezpečnostné rolovacie brány. KPÚ rozhodol o neprípustnosti tohto zámeru z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom z dôvodu, že predmetné brány sú súčasťou pamiatkovej hodnoty objektu, ktorý má ucelenú materiálovú koncepciu a architektonický výraz, ktorý je potrebné zachovať. Kovové zatváracie brány sú predmetnom pamiatkovej ochrany národnej kultúrnej pamiatky, nakoľko sú súčasťou jej vizuálu a majú aj svoju historickú a estetickú hodnotu. Výmena brán je možná len za identickú materiálovú a tvarovú kópiu, alebo je možné pristúpiť k jej rekonštrukcii. Bezpečnostné rolovacie mreže navrhované žalobcom sú nevhodné z hľadiska ich estetického pôsobenia v súvsťažnosti s národnou kultúrnou pamiatkou a jej pamiatkovými hodnotami.

 

Najvyšší súd SR z 06.06.2017 - K zachovaniu lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia
Vytvorené:16. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Predmetom konania bolo rozhodnutie správneho orgánu, ktorým zamietol žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia. Správny orgán odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku upravuje lehoty na podanie žiadosti tak, aby bola zachovaná kontinuita právneho stavu, čo podľa neho v danom prípade nebolo dodržané. Žalobca sa však s týmto tvrdením nestotožnil, nakoľko podľa jeho názoru zákon lehotu na podanie žiadosti neupravuje. 
Najvyšší súd SR z 18.02.2016 - K povahe konaní podľa stavebného zákona
Vytvorené: 9. 03. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalobkyňa sa domáhala o preskúmanie rozhodnutia, ktorým bola povolená a následne skolaudovaná vodná stavba (celoobecná kanalizácia), ktorá sa nachádza na pozemku vo vlastníctve žalobkyne. 

Krajský súd Banská Bystrica z 04.05.2012 - K uplatneniu námietok v územnom konaní
Vytvorené:15. 02. 2018
Autor:JUDr. Katarína Kováčiková
Zobraz celý text

Stavebný úrad v prvostupňovom konaní schválil stavbu, ktorá však svojim rozsahom zamedzila príjazdovú cestu k susednému pozemku. Žalobkyňa, ako vlastníčka susedného pozemku vedela o tejto situácií, preto ako účastníčka stavebného konania o povolení stavby uplatnila svoje námietky. Správny orgán však nedostatočne posúdil vec, v dôsledku čoho bolo vydané nesprávne rozhodnutie, a to spôsobilo, že žalobkyňa nemôže svoj pozemok užívať riadnym spôsobom. 

Ústavný súd SR z 13.09.2016 - Aj pasivita správneho orgánu má dopad na základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
Vytvorené:21. 12. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sťažovateľ podal v roku 2010 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu na pozemku v jeho vlastníctve. Stavebný úrad bol nečinný, preto sťažovateľ podal Krajskému stavebnému úradu sťažnosť na nečinnosť. Keďže sa konanie vo veci stavebného povolenia nepohlo, sťažovateľ podal žalobu na krajský súd proti nečinnosti stavebného úradu. Krajský súd však žalobu zamietol, na základe čoho sa sťažovateľ obrátil so svojou sťažnosťou na ústavný súd.  

Najvyšší súd SR z 14.07.2011 - K právam účastníkov v stavebnom konaní
Vytvorené: 8. 12. 2017
Autor:Bc. Štefania Čubáková
Zobraz celý text

Žalobca bol účastníkom územného konania o umiestnení stavby, v ktorom mu nebolo vyhovené. Na tomto základe podal žalobu voči stavebnému úradu. V konaní sa však prvostupňový súd prvostupňový zameral len na preskúmanie napadnutého rozhodnutia z pohľadu námietok uvedených v žalobe, v ktorej nebola zo strany žalovaného namietnutá nedostatočná kapacita parkovacích plôch. Keďže žalobca nepoznal kapacitné požiadavky na počet parkovacích miest, ktoré neboli definované v projektovej dokumentácii, nemal ani možnosť námietky v tomto smere uplatniť. V tomto smere prvostupňový súd absolútne pochybil.

Okresná prokuratúra Martin z 30.06.2017 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu- K výkonu kompetencií stavebného úradu obecným zastupiteľstvom
Vytvorené:24. 11. 2017
Autor:Bc. Štefania Čubáková
Zobraz celý text

Starosta na zasadnutí obecného zastupiteľstva otvoril problém ohľadom odpredaja pozemku. Uviedol, že na základe žiadosti občanov vyzval majiteľku garáže, ktorá bola postavená na predmetnom pozemku, aby k nemu predložila list vlastníctva. Na základe tejto výzvy majiteľka garáže uviedla, že k pozemku nemá žiadny list vlastníctva a zároveň požiadala o odkúpenie tohto pozemku. Vzhľadom na uvedené poslanci na obecnom zastupiteľstve rozhodli tak, že majiteľku garáže vyzvali na odstránenie čiernej stavby do 90 dní. 

Najvyšší súd SR z 27.01.2011 - K spôsobilosti rozhodnutia o umiestnení stavby porušiť občianske práva
Vytvorené:24. 11. 2017
Autor:Bc. Štefánia Čubáková
Zobraz celý text

Krajský stavebný úrad v konaní o umiestnení stavby určil okruh účastníkov územného konania, pričom však so žalobcom nekonal ako s účastníkom územného konania z dôvodu, že nie je vlastníkom susednej stavby, a preto nemôže byť umiestňovanou stavbou dotknutý. Žalobca v konaní namietal, že mu bola takýmto postupom stavebného úradu odopretá možnosť obhajovať svoje práva. Najvyšší súd ako súd odvolací preto skúmal, či je uvedené konanie spôsobilé ukrátiť žalobcov na ich ekologických, hygienických alebo občianskych právach. 

Najvyšší súd SR z 12.01.2010 - Povinnosť stavebného úradu dbať na záujmy ochrany prírody a krajiny
Vytvorené:13. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalovanému stavebný úrad určil v stavebnom konaní predložiť právoplatné rozhodnutie na výrub drevín, ktoré bolo realizované formou verejnej vyhlášky. Žalobca podal návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby, pretože stavebný úrad toto potvrdenie vydal aj bez doloženia právoplatného rozhodnutia o výrube drevín, ktoré v stavebnom konaní požadoval. 

§ Okresná prokuratúra Bratislava IV z 22.04.2016 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce - nezákonné určenie súpisného čísla
Vytvorené:24. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec vydala nezákonné rozhodnutie, ktorým určila súpisné a orientačné číslo stavbe, ktorá bola vybudovaná a skolaudovaná ako jeden celok.

§ Najvyšší súd SR z 19.04.2012 - Pri posudzovaní účastníctva v kolaudačnom konaní sa aplikuje Stavebný zákon, aplikácia Správneho poriadku je vylúčená
Vytvorené:12. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Žalobca v odvolaní namietal, že mu prislúcha postavenie účastníka kolaudačného konania a tým i postavenie aktívne legitimovaného účastníka tohto konania, nakoľko stavby „K.-S. a N. C. M., 3. stavba“, „S. Úprava nadradeného dopravného systému 2. stavba, 3. stavba“ a „S. Komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby K.-S. a N. C. M.“ je potrebné ponímať ako jednu stavbu, keďže vo všetkých stavebných konaniach vystupuje jeden stavebník a stavebné práce smerovali k výstavbe nákupného komplexu označovaného ako „K.-S. a N. C. M.“ alebo „K.-S. a N. C. M., Obchodné centrum II“, ktorého súčasťou boli i prístupové komunikácie – cesty, chodníky a parkoviská. V nadväznosti na uvedené namietal, že pozemky EKN č. X., X., X. k.ú. M., ktoré sú vo vlastníctve žalobcu, boli zastavané bez jeho súhlasu. S ohľadom na tieto skutočnosti považoval záver Krajského súdu v Košiciach o tom, že žalobca nie je účastníkom správneho konania za nesprávny a v rozpore so zákonom. 
§ Okresná prokuratúra v Michalovciach z 17.08.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu- Oprávnenia obecného zastupiteľstva v stavebnom konaní
Vytvorené:17. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým žiadalo o splnomocnenie pre predsedu stavebnej komisie na previerku stavebných a kolaudačných rozhodnutí, ktoré boli vydané stavebným úradom.

§ Okresná prokuratúra Topoľčany z 20.10.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu- Regulácia umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta
Vytvorené:24. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto schválilo všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia regulácia týchto zariadení na území mesta, ktorá je však už upravená v stavebnom zákone.

§ Najvyšší súd SR z 14.09.2010 - Postavenie mesta ako stavebného úradu vylučuje možnosť byť súčasne účastníkom územného konania
Vytvorené:23. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto  ako žalobca, proti žalovanému: Krajský stavebný úrad sa domáhalo preskúmania zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného. Žalobca sa domáhal, aby krajský súd uložil žalovanému povinnosť doručiť žalobcovi mestu rozhodnutie Krajského stavebného úradu o odvolaní proti rozhodnutiu o umiestnení stavby do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia a aby krajský súd do právoplatnosti rozhodnutia o žalobe odložil vykonateľnosť rozhodnutia žalovaného a aby následne krajský súd rozhodnutie žalovaného zrušil a vec vrátil žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie.

Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia krajského súdu vyplýva, že z pripojených administratívnych spisov žalovaného mal krajský súd preukázané, že rozhodnutím žalovaného č. A-01095/2007-KIZ/A-9 zo dňa 12.12.2007 bolo rozhodnuté, že žalobca nie je účastníkom konania o umiestnení stavby „S. O.“, navrhovateľa E. S., a.s., ktoré rozhodnutie bolo v odvolacom konaní potvrdené rozhodnutím Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 2007/10430/104785-5/K zo dňa 24.04.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.04.2007, pričom žalobca mal reálnu možnosť využiť svoje právo, a to domáhať sa žalobou zrušenia predmetného rozhodnutia na príslušnom súde, ktoré právo však žalobca nevyužil. Taktiež z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia krajského súdu vyplýva, že žalobca bol z okruhu účastníkov právoplatne vylúčený a nebol už v konaní o odvolaní (o umiestnení stavby) účastníkom správneho konania a žalovaný neporušil preto žiadne práva žalobcu, keď s ním nekonal ako s účastníkom konania a nedoručil mu rozhodnutie vo veci. 

§ Najvyšší súd SR z 08.11.2011 - Neposkytnutie kópie projektovej dokumentácie
Vytvorené:12. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Účastník stavebného konania namietal, že mu nebolo umožnené vyhotoviť kópiu projektovej dokumentácie.
§ Krajská prokuratúra Košice z 19.11.2012 - Protest prokurátora proti opatreniu mesta - K schváleniu rekonštrukcie stavebným úradom
Vytvorené: 3. 02. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Stavebný úrad mesta Košice opatrením oznámil stavebníkovi, že nemá námietky voči realizácií stavených úprav rekonštrukcie medziparcelačnej steny v časti nehnuteľnej kultúrnej pamiatky. Stavebný úrad však pri rozhodovaní bral do úvahy len vyjadrenie pamiatkového úradu, na základe čoho už neposudzoval iný vplyv plánovanej rekonštrukcie budovy. 

§ Okresná prokuratúra Malacky z 31.01.2012 - Protest prokurátora proti VZN- Neoprávnené prijímanie darov správnymi orgánmi
Vytvorené:22. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Z napadnutého VZN obce je zrejmé, že sa obecné zastupiteľstvo prostredníctvom správneho orgánu snaží získať do majetku obce dar od účastníkov územného a stavebného konania a to formou finančných prostriedkov. Tieto prostriedky obec vyberá formálne, prostredníctvom darovacej zmluvy, avšak v skutočnosti sa jedná o určitý druh miestneho poplatku, príp. správneho poplatku vyberaného obcou od účastníkov územného a stavebného konania.

Okresná prokuratúra Čadca z 03.08.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce ako stavebného úradu v konaní o dodatočnom povolení stavby
Vytvorené:10. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti rozhodnutiu obce ako stavebného úradu v konaní o dodatočnom povolení stavby.

§ Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 13.12.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o propagačnej, inzertnej a reklamnej činnosti na území mesta
Vytvorené:25. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o propagačnej, inzertnej a reklamnej činnosti na území mesta.

Vyššie uvedeným ustanovení VZN bol porušený zákon, a to ustanovenie § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

§ Okresná prokuratúra Banská Bystrica z 11.05.2011 - Štátny stavebný dohľad
Vytvorené:28. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

protest prokurátora

proti rozhodnutiu obce zo dňa 22.03.2011, ktorým obec konajúca ako príslušný stavebný úrad prerušila konanie - štátny stavebný dohľad a odkázala účastníkov konania - vlastníkov k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v katastrálnom území inej obce na súd, pretože ním boli porušené najmä ustanovenia §98 ods.1, §119 ods.3, §137 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, §3, §32 ods. 1 a §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

§ Okresná prokuratúra Žilina z 09.03.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce, ktorým bola predĺžená platnosť vtedajšieho okresného úradu
Vytvorené:19. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

P r o t e s t p r o k u r á t o r a

proti rozhodnutiu Obce B. sp. zn. 1877/2009/Dv zo dňa 29.12.2009, právoplatnému 3.2.2010, ktorým bola predĺžená platnosť rozhodnutia vtedajšieho Okresného úradu v Žiline, odboru životného prostredia sp. zn. 2001/02071/OÚ- ŽP/ZA zo dňa 28.9.2001, právoplatného dňa 2.4.2002.

Zároveň podľa § 22 ods. 2 písm. i/Zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre navrhujem označené rozhodnutie zrušiť, lebo ním bol porušený zákon v ustanovení § 3, § 32, § 46 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 40 Zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

§ Okresná prokuratúra Žilina z 14.11.2011 - Protest prokurátora proti VZN mesta o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta
Vytvorené:19. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

P r o t e s t p r o k u r á t o r a

proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Ž. č. 10/2011 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Ž. (ďalej aj VZN).

Zároveň podľa § 22 ods. 2 písm. i) Zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre navrhujem označené všeobecne záväzné nariadenie z r u š i ť , lebo ním bol porušený § 4 ods. 4 a § 6 ods. 1, 2 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len Zákon o obecnom zriadení) a ust. § 117 ods. 1 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len Stavebný zákon).


Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 09.08.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu vo veci ohlásenia drobnej stavby
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti rozhodnutiu obce Pribylina, okres Liptovský Mikuláš, ako stavebného úradu, vo veci ohlásenia drobnej stavby, ktorým stavebníka na námietku vyplývajúceho z vlastníckeho práva k pozemku s odkázala podľa § 137 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na súd a konanie podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), prerušila, pretože rozhodnutím, ako aj samotným postupom, ktorý jeho vydaniu predchádzal, boli porušené ustanovenia § 137 ods. 1 až 3, v spojení s § 57 ods. 1, 2 a 5, § 139b ods. 7 písm. b), § 140 stavebného zákona a § 3 ods. 1, § 29 ods. 1 správneho poriadku.


§ Okresná prokuratúra Prievidza z 04.11.2011 - Protest proti VZN o reklamných tabuliach, plagátových plochách a reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce
Vytvorené:25. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

                                             p r o t e s t     p r o k u r á t o r a

proti Všeobecne záväznému nariadeniu o reklamných tabuliach, plagátových plochách a reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce Horné Vestenice, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach dňa 28.7.1998.

Nariadenie je v rozpore s § 71 ods. 1 písm. c), § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a s § 4 ods. 3, ods. 4 a § 6 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení).

§ Najvyšší súd SR z 19.01.2012 - Námietka v územnom konaní
Vytvorené: 9. 01. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Krajský súd rozsudkom podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného z 9. marca 2010, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodnutie Mesta K. z 30. decembra 2009, ktorým rozhodlo Mesto K. ako stavebný úrad o umiestnení stavby „Autocentrum I.M. + veľkokapacitná garáž, na pozemku v katastrálnom území Južné mesto pre navrhovateľa – spoločnosť STILCAR, s.r.o., so sídlom R., K. 

V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že predmetom súdneho preskúmania bolo posúdenie správnosti postupu stavebných úradov, ktoré v územnom konaní posudzovali povahu vecného bremena zapísaného ako vecné bremeno „in rem“, hoci žalobca tvrdil že podľa dohody o vydaní nehnuteľnosti bolo zriadené vecné bremeno „in personam“. 

§ Najvyšší súd SR z 16.11.2011 - Účastník kolaudačného konania
Vytvorené:24. 10. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Krajský súd v Bratislave rozsudkom podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný ako správny orgán druhého stupňa zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, ktorým Mestská časť (ako stavebný úrad) nepriznal žalobkyni postavenie účastníka prebiehajúceho kolaudačného konania vedeného stavebným úradom na objekt „N.“ v B. Z rozhodnutia žalovaného vyplýva, že otázku účastníctva v kolaudačnom konaní posudzoval podľa § 78 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov špeciálnym prepisom, a preto má v tomto konaní aplikačnú prednosť.

§ Najvyšší súd SR z 02.08.2011 - Námietka v územnom konaní
Vytvorené:26. 09. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom krajský súd rozhodnutie žalovaného zo dňa 5.9.2008 a rozhodnutie Mestského úradu Mesta zo dňa 28.5.2008 podľa § 250j ods. 2 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie, pretože napadnuté rozhodnutie žalovaného ako aj v konaní vydané predchádzajúce rozhodnutie stavebného úradu bolo vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu. Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že v danom prípade bola stavba umiestnená za podmienok v zmysle § 6 ods. 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, pričom žalobcovia namietali nepreukázanie podmienok pre umiestnenie stavby v zmysle § 6 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (hlavne presvetlenie a pohoda bývania), ako aj nedodržanie štandardného odstupu stavby od hranice pozemkov. Proti rozsudku krajského súdu podal odvolanie žalovaný, ako aj ďalší účastník. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací potvrdil napadnutý rozsudok. 

§ Najvyšší súd SR z 19.01.2012 - Občianskoprávna námietka v územnom konaní
Vytvorené:26. 09. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom Krajský súd podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného z 9. marca 2010, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodnutie Mesta z 30. decembra 2009, ktorým rozhodlo Mesto ako stavebný úrad o umiestnení stavby, na pozemku v katastrálnom území Mestská časť Mesta pre navrhovateľa – spoločnosť. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že predmetom súdneho preskúmania bolo posúdenie správnosti postupu stavebných úradov, ktoré v územnom konaní posudzovali povahu vecného bremena zapísaného ako vecné bremeno „in rem“, hoci žalobca tvrdil že podľa dohody o vydaní nehnuteľnosti bolo zriadené vecné bremeno „in personam“. Proti predmetnému rozsudku podal podľa § 205 ods. 2 písm. c), d) a e) OSP v zákonnej lehote odvolanie žalobca, domáhajúc sa zmeny napadnutého rozsudku krajského súdu tak, aby odvolací súd zrušil rozhodnutie žalovaného z 9. marca 2010 a prvostupňové rozhodnutie Mesta. z 30. decembra 2009 a vrátil žalovanému vec na ďalšie konanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

§ Najvyšší súd SR z 19.01.2012 - Informačné, reklamné a propagačné zariadenia
Vytvorené:26. 09. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Krajský súd napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného z 19. júla 2010 a jeho zrušenia a vrátenia mu veci na ďalšie konanie. Žalobcovi náhradu trov konania nepriznal. Z odôvodnenia uvedeného rozsudku vyplýva, že krajský súd po preskúmaní napadnutého rozhodnutia žalovaného a konania mu predchádzajúceho dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná. Proti uvedenému rozsudku krajského súdu sa v zákonnej lehote odvolal žalobca. Najvyšší súd SR ako odvolací súd nepovažoval odvolanie žalobcu za opodstatnené. 

§ Najvyšší súd SR z 28.04.2011 - Konanie o dodatočnom povolení stavby
Vytvorené:26. 09. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Rozsudkom Krajský súd v K. zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia v I. a II. rade domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 7.1.2008, ktorým zamietol odvolanie žalobcov a potvrdil rozhodnutie Mesta. zo dňa 24.9.2007 o dodatočnom povolení stavby „Prístavba záhradnej chaty“, umiestnenej na pozemku v záhradkárskej lokalite O., k. ú. K. N. V. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že z ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c/ bod 2 a 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, vyplýva, že do katastra nehnuteľností sa zapisujú aj stavby, ktoré nie sú označené súpisným číslom a stavby rozostavané, a preto neobstojí tvrdenie žalobcov, že zrušením súpisného čísla stavby je automaticky preukázaná aj právna neexistencia – nelegálnosť stavby ako takej. Proti predmetnému rozsudku podali v zákonnej lehote odvolanie žalobcovia, domáhajúc sa jeho zrušenia a vrátenia veci prvostupňovému súdu na ďalšie konanie, a to z dôvodu, že krajský súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a jeho rozhodnutie vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci. Najvyšší súd SR ako odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie žalobcov je dôvodné.

§ Najvyšší súd SR z 19.01.2010 - Stanovisko dotknutého orgánu
Vytvorené:26. 09. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu zastúpeného advokátom, proti žalovanému: Mesto, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného zo dňa 25. apríla 2008, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu zo dňa 13. októbra 2008 potvrdil napadnuté uznesenie Krajského súdu v časti, ktorou bolo konanie zastavené, v časti výroku o náhrade trov konania a zrušil v časti, v ktorej bola vec po právoplatnosti uznesenia postúpená Krajskému stavebnému úradu. 

§ Najvyšší súd SR z 25.01.2012 - Postup obce pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie
Vytvorené:18. 09. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR v senáte v právnej veci navrhovateľa: Okresný prokurátor, proti odporcovi: Mesto za účasti spoločnosti zastúpenej advokátskou kanceláriou o návrhu na vyslovenie nesúladu všeobecno-záväzného nariadenia mesta č. 4/2008 zo dňa 27. marca 2008 so zákonom, o odvolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu zo dňa 22. decembra 2010 potvrdil rozsudok Krajského súdu.

Napadnutým rozsudkom Krajský súd rozhodol, že všeobecno-záväzné nariadenie mesta, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie aglomerácie mesta, zmeny a doplnky XXVI. etapa – lokalita č. 162, ktoré nadobudlo účinnosť 5.5.2008, nie je v súlade s § 22 ods. 7 a § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Návrhu okresného prokurátora na vyslovenie nesúladu všeobecno-záväzného nariadenia mesta č. 4/2008 s § 27 ods. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. krajský súd nevyhovel.

 

§ Krajský súd z 20.02.1997 - Pomník ako stavba
Vytvorené:10. 09. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Okresný úrad, odbor životného prostredia svojím rozhodnutím zo dňa 24.9.1996 vyslovil, že žalobca sa dopustil správneho deliktu podľa § 106 ods. 3 písm. a) Stavebného zákona tým, že v mesiaci jún 1996 vykonal bez právoplatného stavebného povolenia výstavbu "pomník k 1100. výročiu príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny" na pozemku v katastrálnom území obce a súčasne žalobcovi uložil pokutu vo výške 100.000 Sk podľa § 106 ods. 3 písm. a) Stavebného zákona. 

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (1)
§ Žiadosť o stavebné povolenie
Vytvorené:12. 10. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Stiahni súbor
Podľa § 58 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu.Náležitosti žiadosti o stavebné povolenie sú obsiahnuté v § 8 vyhlášky MŽ SR č. 453/2000 Z. z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Register pojmov (30)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť