iSamosprava | Právnické osoby obce
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020

Právnické osoby obce

Obec môže zriadiť ako právnickú osobu rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Obec môže založiť obchodnú spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Obec môže založiť kapitálovú obchodnú spoločnosť ako jediný akcionár resp. jediný spoločník, avšak môže sa stať aj spoločníkom alebo akcionárom obchodnej spoločnosti s majoritným alebo minoritným podielom. Medzi kapitálové obchodné spoločnosti zaraďujeme akciovú spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným. Ostatné formy obchodných spoločností sú pre obec nevhodné. V prípade verejnej obchodnej spoločnosti spoločníci ručia za záväzky celým majetkom a obec disponuje majetkom, ktorý slúži na aj verejné účely. Pri komanditných spoločnostiach môže obec vystupovať len ako komandista, ktorý ručí za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu.

Obec môže byť zakladateľom aj inej právnickej osoby podľa predpisov občianskeho práva (napr. neziskovej organizácie).

Dôvodové správy (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (5)
§ Právnické osoby obce: Nepredloženie výročnej správy nadácie v zákonnej lehote
Vytvorené:28. 08. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Článok sa zaoberá otázkou problematiky, keď nadácia nevypracuje a nezašle ministerstvu vnútra výročnú správu v zákonnej lehote.

§ Právnické osoby obce: Využitie 2% obcou
Vytvorené:15. 02. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Poskytovanie a použitie podielu zaplatenej dane (tzv. 2%) je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

§ Právnické osoby obce: Riadenie obecných/mestských rozpočtových organizácií alebo iných právnických osôb poverenou osobou a zamestnancami obce
Vytvorené: 1. 02. 2013
Autor:JUDr. Adriana Jasová
Zobraz celý text
Obce (mestá)1  pre rôzne účely napĺňania svojich kompetencií na nepodnikateľskej báze vytvárajú svoje rozpočtové organizácie, ktoré sú ekonomicky - rozpočtovo napojené na rozpočet danej obce.
§ Obec/VÚC: Dopad novely Obchodného zákonníka na samosprávu
Vytvorené:10. 01. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Prinášame Vám prehľad dopadov, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka pre oblasť samosprávy.
§ Vklad majetku obce do základného imania obchodnej spoločnosti a založenie právnickej osoby z majetku obce
Vytvorené:24. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Nakladanie s majetkom obce upravuje zákon č. 138/1991 o majetku obcí (ďalej len „zákon o majetku obcí“).

Prípadové štúdie (24)
Majetok/Právnické osoby obce: Schvaľovanie nájomnej zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou a mestom
Vytvorené:17. 01. 2020
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

V prípade ak mesto uzatvára nájomnú zmluvu ako nájomca, kde predmetom nájmu sú garáže vo vlastníctve obchodnej spoločnosti so 100%-nou majetkovou účasťou mesta, je potrebné takúto zmluvu schváliť na mestskom zastupiteľstve?

Právnické osoby obce: Poskytnutie dotácie neinvestičnému fondu obce
Vytvorené:15. 12. 2019
Autor:g_Monika Ivanova
Zobraz celý text

Aký je rozdiel medzi dotáciou poskytovanou podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 19 ods. 3 zákona o neinvestičných fondoch ? Môže obec poskytovať dotácie svojmu neinvestičnému fondu?

Právnické osoby obce/Infozákon: Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty
Vytvorené:30. 08. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty 

Právnické osoby obce: Konečný užívateľ výhod obecnej s.r.o.
Vytvorené:19. 06. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Kto sa zapisuje do obchodného registra ako konečný užívateľ výhod v prípade obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným, kde jediným spoločníkom takejto spoločnosti je obec?


Právnické osoby obce/Majetok: Športoviská mesta v správe neziskovej organizácie?
Vytvorené:23. 08. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Mesto zriadilo neziskovú organizáciu za účelom spravovania jej majetku. Ide o športové ihriská a k nim prislúchajúce nehnuteľnosti. Poverilo neziskovú organizáciu správou tohto majetku, ktorá prenajíma priestory alebo vyberá vstupné cez registračnú pokladnicu. Je uvedená forma správy majetku vhodná pre obec?

§ Obec/Právnické osoby obce: Povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora
Vytvorené:17. 05. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Má spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej má obec 100% alebo iný podiel na základnom imaní, povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora, ak táto spoločnosť spĺňa zákonné definičné znaky partnera verejného sektora?

 

 

§ Právnické osoby obce: Sťažnosť proti obchodnej spoločnosti založenej obcou
Vytvorené:10. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec obdržala sťažnosť o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (postupu) konateľov obecnej s.r.o. založenej obcou. Táto obchodná spoločnosť v rámci svojej činnosti nevydáva žiadne rozhodnutia. Ide o sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach? Ako má obec postupovať?

§ Právnické osoby obce: Regionálny príspevok ako forma podpory najmenej rozvinutým okresom
Vytvorené:15. 11. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Môže byť akejkoľvek neziskovej organizácii poskytnutý regionálny príspevok ako forma podpory najmenej rozvinutým okresom podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov?
Právnické osoby obce: Nezlučiteľnosť výkonu funkcie člena dozornej rady s.r.o. s funkciou prokuristu
Vytvorené:27. 09. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Mesto je jediným spoločníkom v spoločnosti Technické služby (s.r.o.). Je v súlade s platnou legislatívou, ak člen dozornej rady je zároveň aj prokuristom v tejto spoločnosti?

Právnické osoby obce: Použitie dotácie obce na úhradu cestovných výdavkov
Vytvorené:26. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Občianskemu združeniu bola zo strany obce poskytnutá dotácia na verejnoprospešný účel. Môže občianske združenie takúto dotáciu použiť aj na úhradu cestovných výdavkov?

§ Majetok/Právnické osoby obce: Poplatok za obecnú televíziu a registračná pokladňa
Vytvorené:19. 02. 2016
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text
Obchodná spoločnosť obce prevádzkuje káblovú televíziu na svojom území a pre svojich občanov. Poplatok je ročný a vyberá ho obchodná spoločnosť v hotovosti do pokladne cez príjmový pokladničný doklad. Nepodlieha tento poplatok pod príjmy, ktoré by sa mali vyberať cez elektronickú registračnú pokladnicu?
Právnické osoby obce: Zodpovednosť za deti pri športovej činnosti združenia
Vytvorené:25. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V občianskom športovom združení obce sú jeho návštevníkmi i deti do 15 rokov. Je obec alebo združenie povinné vypracovať nejaký bezpečnostný dokument, prípadne akou formou sa má ošetriť zodpovednosť v prípade, ak sa dieťaťu stane niečo pri športovej hre? Postačí vyhlásenie podpísané rodičom, že zodpovednosť preberajú rodičia?

§ Právnické osoby obce: Vystúpenie obce z „obecnej s.r.o.“
Vytvorené: 7. 12. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Obec je spoločníkom s.r.o. so zahraničnými spoločníkmi. Ak obec chce odpredať svoj podiel v s.r.o, musí ponúknuť svoj podiel svojmu spoločníkovi? Zastupiteľstvo už schválilo spôsob priameho predaja pre tento prípad. Ide nám o informáciu, akým spôsobom môžeme vystúpiť z s.r.o.?

Právnické osoby obce: Zverejňovanie objednávok
Vytvorené:13. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je organizácia zriadená mestom s majetkovou účasťou 100% povinná zverejňovať okrem faktúr a zmlúv aj objednávky?

Právnické osoby obce: Konateľ a zmluva s obecnou obchodnou spoločnosťou
Vytvorené:12. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto založilo s.r.o. so 100% účasťou mesta a určilo výberovým konaním konateľa spoločnosti. Kto určuje rozsah hodín pracovného času a výšku mesačnej odmeny? Kto podpisuje zmluvu konateľovi a je v rámci zmluvy je rozsah pracovného času i odmena?

§ Právnické osoby obce: Zákaz sprostredkúvať obchodný styk s právnickou osobou zriadenou obcou
Vytvorené:25. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na zamestnancov s.r.o. založenej mestom sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Spoločnosť vykonáva správu nehnuteľností na základe zmlúv a výkone správy uzavretých s vlastníkmi bytov ako Správca. Zamestnanec správcu zároveň vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom vlastnej s.r.o. v oblasti správy výťahov, pričom na niektoré bytové domy v správe Správcu vykonáva správu výťahov. Nie je činnosť zamestnanca v rozpore s ustanovením § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme?

Právnické osoby obce: Oprávnenie obce zriadiť neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
Vytvorené:24. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Môže obec zriadiť neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, ktorá by z 2% dane alebo sponzorských darov podporovala ostatné neziskové organizácie nachádzajúce sa v obci ? Nie všetky neziskové organizácie by sa tak museli zaregistrovať u notára ale zaregistrovala by sa len nová nezisková organizácia. Ostatné neziskové organizácie by v prípade záujmu poskytnutia 2% preukázali, že daná suma napr. na základe kópie potvrdenia od rodiča, ktorý daroval 2% novej obecnej neziskovej organizácii, by sa preúčtovala na daný účet. Poplatok zaplatený neziskovou organizáciou založenou obcou za registráciu by sa rozdelil medzi tie neziskové organizácie, ktoré by dostali príspevky z 2% dane.

Právnické osoby obce: Založenie „obecnej“ obchodnej spoločnosti
Vytvorené: 2. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Bolo by možné založiť obecnú s.r.o.? Aké s tým súvisia povinnosti?


Rozpočet/Právnické osoby obce: Možnosť poskytovať dotácie právnickým osobám mesta počas rozpočtového provizória
Vytvorené:30. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto sa z dôvodu neschválenia rozpočtu nachádza v režime rozpočtového provizória. Je mesto v období rozpočtového provizória oprávnené poskytovať dotácie právnickej osobe – spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej je zakladateľom?

§ Právnické osoby obce: Ukladanie výročnej správy neziskovej organizácie
Vytvorené:12. 03. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže uložiť nezisková organizácia založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. výročnú správu podľa § 34 ods. 4 citovaného zákona v listinnej podobe, ak nemá povinnosť podať daňové priznanie, nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom ,nie je registrovaná na daňovom úrade?  

§ Obec/VÚC: Počítanie úrokov z omeškania
Vytvorené:25. 01. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Prinášame Vám prípadovú štúdiu, ktorá približuje výpočet výšky úrokov z omeškania pre záväzky vyplývajúce z Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
§ Právnické osoby - prípadová štúdia: Kontrola zamestnanca na PN
Vytvorené:16. 11. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Možnosti kontroly zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

§ Ako založiť neziskovú organizáciu?
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Podmienky založenia, vzniku, zrušenia, zániku, postavenia orgánov a hospodárenia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení
§ Ukončenie podnikania príspevkovej organizácie zriadenej obcou
Vytvorené:12. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Podnikanie príspevkových organizácií upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (5)
Ústavný súd SR z 08.03.2011 - K poberaniu odmeny verejného činiteľa za členstvo v dozornej rade obecného podniku
Vytvorené: 3. 05. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Pri kontrole oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

verejných funkcionárov za rok 2009 sekretariát výboru zistil, že MUDr. P. M., ktorý je štatutárny orgán v obchodnej spoločnosti si 100 % majetkovou účasťou štátu vo svojom oznámení uviedol, že vykonáva funkciu člena dozornej rady B. s. r. o. B. a M. a. s. B. (obecných podnikov), pričom za ich výkon poberá finančnú odmenu.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií začal voči menovanému konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona, keďže výbor pokladal uvedený stav za rozpor s čl. 5 ods. 5 ústavného zákona.Súčasne podľa čl. 9 ods. 4 tohto ústavného zákona požiadal menovaného verejného funkcionára o stanovisko pre účely konania vo veci ochrany verejného záujmu.K uzneseniu o začatí konania sa verejný funkcionár vyjadril listom, v ktorom uviedol že členom dozornej rady B. s. r. o. B. sa stal 1. 2. 2007 a členom dozornej rady M. a. s. B. sa stal 5. 3. 2007, pričom ho do týchto funkcií navrhlo Mesto B.Výkon funkcií mu vyplýva z výkonu funkcie poslanca mestského zastupiteľstva. Uviedol, žekaždý rok podáva oznámenia príslušným orgánom, v ktorých uvádza všetky ním zastavané funkcie, ako aj iné funkcie, zamestnania alebo činnosti.Vykonávaním funkcie člena dozorných rád v predmetných spoločnostiach nedošlo podľa jeho názoru z jeho strany k porušeniu čl. 5 ods. 2 ústavného zákona, nakoľko v jeho prípade ide o výnimku, ktorá je uvedená priamo v čl. 5 podľa ktorého sa ods. 2 ústavného zákona nevzťahuje na verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. p) a r) ústavného zákona na poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov.

§ Okresná prokuratúra Námestovo z 28.05.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o prevádzkovom poriadku cintorína
Vytvorené:17. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Mesto prijalo všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovom poriadku cintorína
§ Najvyšší súd SR z 31.01.2007 - Právne úkony štatutárneho orgánu a zmluva o budúcej zmluve
Vytvorené:23. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Žalobcovia sa žalobami, konanie o ktorých súd spojil na spoločné konanie, domáhali uloženia vyhlásenia vôle žalovaného uzavrieť s nimi kúpne zmluvy, ktorými budú na nich prevedené nehnuteľnosti, bližšie určené v žalobe, a uloženia povinnosti žalovanému zaplatiť zmluvné pokuty.

§ Najvyšší súd SR z 16.06.1996 - Účinnosť úkonov konateľa voči tretím
Vytvorené:23. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Krajský súd uznesením konanie zastavil, návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol, pretože vo veci samej žalovaný, ako druhý konateľ spoločnosti, vzal žalobu späť a podľa jeho právneho názoru z ustanovenia § 133 ods. 2 Obchodného zákonníka súd nemôže obmedziť konateľské oprávnenie žalovaného.

§ Najvyšší súd ČR z 31.01.2007 - Úplatnost jako pojmový znak smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu
Vytvorené:17. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Žalobce byl zapsán v obchodním rejstříku jako jednatel společnosti. Odměnu za výkon funkce požaduje za období, kdy byl u společnosti zapsán vstup do likvidace a likvidátor. Účastníci se shodují v tom, že mezi společností a žalobcem nebyla sjednána dohoda o výši odměny jednatele. Společnost tvrdí, že naopak byla uzavřena ústní dohoda o tom, že žalobce bude funkci vykonávat bezplatně a že fakticky na svou odměnu čerpal prostředky z plateb, které společnost poskytovala společnosti 

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (2)
§ z 21.01.2016 - NKÚ c/a MŠK Púchov s.r.o. - podnájomné zmluvy z neplatných nájomných zmlúv
Vytvorené:17. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom obchodnej spoločnosti, v ktorej 100 % majetkovú účasť malo mesto Púchov.

§ z 08.12.2015 - NKÚ c/a MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. - znehodnotenie majetku mesta
Vytvorené:17. 03. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom obchodnej spoločnosti, v ktorej podstatnú majetkovú účasť malo mesto Púchov.

Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť