iSamosprava | Správne konanie/Priestupkové konanie
 • Pripravuje sa nový Zákon o údajoch

  viac sa dočítate v legislatívnej správe v našom servisnom menu.
 • Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži

  pripravujeme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, sledujte nás.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Správne konanie/Priestupkové konanie

Správne konania, kedy orgány štátnej, územnej samosprávy alebo záujmovej samosprávy rozhodujú o právach a povinnostiach iných osôb v zásade prebiehajú vždy podľa základných pravidiel stanovených v Správnom poriadku. Pôsobnosť Správneho poriadku však môže osobitný zákon aj priamo vylúčiť, prípadne sa na určité konania Správny poriadok vzťahuje len subsidiárne.


  Dôvodové správy (2)
  Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
  Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

  Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
  Odborné články (6)
  § Správne konanie: Doručovanie písomností do vlastných rúk právnickým osobám
  Vytvorené:13. 02. 2014
  Autor:Mgr. Veronika Tóthová
  Zobraz celý text
  Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk právnickým osobám.
  § Správne konanie: Fikcia doručenia v prípade doručovania písomnosti do vlastných rúk fyzickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi
  Vytvorené: 7. 02. 2014
  Autor:Mgr. Veronika Tóthová
  Zobraz celý text

  V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike fiktívneho doručenia v prípade doručovania písomnosti do vlastných rúk fyzickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi. 

  Správne konanie: Právoplatnosť a vykonateľnosť správnych rozhodnutí
  Vytvorené: 4. 10. 2013
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  V obsahu tohto odborného článku sa venujem dvom základným vlastnostiam správneho rozhodnutia, ktorými sú právoplatnosť a vykonateľnosť.

  § Správne konanie: Samodoručovanie obecných písomností obecnými úradmi
  Vytvorené:30. 09. 2013
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  V obsahu tohto odborného článku posúdime možnosť doručovania písomností obecnými úradmi – tzv. samodoručovanie.

  § Správne konanie/Info zákon: Elektronický podpis a obec – právo či povinnosť?
  Vytvorené: 9. 08. 2013
  Autor:Mgr. Igor Šumichrast
  Zobraz celý text
  Má obec právo alebo povinnosť disponovať zaručeným elektronickým podpisom?
  § Priestupkové konanie: Informačný systém Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
  Vytvorené: 5. 06. 2013
  Autor:JUDr. Jana Vallová
  Zobraz celý text
  Správne orgány (mestá a obce) sú povinné evidovať všetky právoplatne ukončené priestupky.
  Odborné stanoviská (0)
  V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
  Prípadové štúdie (15)
  Správne konanie: Deň právoplatnosti vyznačovaný na rozhodnutiach
  Vytvorené:14. 09. 2018
  Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
  Zobraz celý text

  Ktorý deň je potrebné vyznačiť na rozhodnutí obce ako deň právoplatnosti? Posledný deň lehoty na odvolanie alebo nasledovný deň po jej uplynutí? 

  § Obec/Priestupkové konanie: Postup obce voči nedisciplinovanému držiteľovi psa
  Vytvorené:31. 05. 2017
  Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
  Zobraz celý text

  Ako má obec postupovať pri riešení opakujúcich sa sťažností od obyvateľov na voľný pohyb psov ohrozujúcich okoloidúcich? Psy sa pohybujú voľne a ohrozujú okoloidúcich aj napriek upozorneniu majiteľky psov listom.

  § Stavebný úrad/Správne konanie: Rozsah nazerania do spisu účastníkom stavebného konania
  Vytvorené:21. 04. 2017
  Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
  Zobraz celý text

  Účastník stavebného konania má záujem nazrieť do spisu a vytvoriť si kópie všetkých materiálov. Do akej miery mu to má byť umožnené? Akým spôsobom treba zabezpečiť ochranu osobných údajov ďalších účastníkov konania?

  Správne/Priestupkové konanie: Lehota zániku zodpovednosti za priestupok
  Vytvorené:16. 02. 2017
  Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
  Zobraz celý text

  Je pri priestupkovom konaní dôležitý dátum, kedy sa priestupok stal alebo kedy sa o tom stavebný úrad (obec) dozvedel?

  Správne a priestupkové konanie: Konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky
  Vytvorené:11. 02. 2016
  Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
  Zobraz celý text

  Obci bol postúpený políciou spis s tým, že sa nejedná o trestný čin ale o priestupok vo veci zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Musí sa v takomto prípade urobiť celé priestupkové konanie alebo postačí aj rozkaz, keďže nám bol odstúpený spis so všetkými vyjadreniami dotknutých? Obvinení z priestupku budú obidvaja zákonní zástupcovia (otec aj matka). Ukladá sa pokuta jedným rozkazom (prípadne rozhodnutím) obidvom alebo každému zvlášť?

  Priestupkové konanie/Zastupiteľstvo: Stanovenie sadzobníka pokút za priestupky v stavebnom konaní obecným zastupiteľstvom?
  Vytvorené: 3. 11. 2015
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  Obecné zastupiteľstvo uložilo Komisii výstavby a rozvoja obce, životného prostredia a verejného poriadku pripraviť návrh sadzobníka pokút za priestupky v oblasti stavebného práva, o ktorých chce obecné zastupiteľstvo rokovať a schváliť ich výšku. Môže obecné zastupiteľstvo uznesením schváliť výšku pokút za jednotlivé priestupky?

  Info zákon/Správne konanie: Zverejňovanie informácií podľa rôznych zákonov
  Vytvorené:14. 08. 2015
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  Môže byť rozdiel, či sa jedná o zverejnenie v zmysle info zákona a zverejňovanie podľa stavebného zákona, príp. iných osobitných zákonov? Musí mať rozhodnutie stavebného úradu, ktoré je zverejnené na webe mesta čitateľnú pečiatku a podpis alebo je povinné tieto údaje začierniť?

   

  Priestupkové konanie: Postúpený priestupok – brechanie psa
  Vytvorené: 9. 07. 2015
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  Ako má postupovať obec ak jej bol od oddelenia policajného zboru postúpený priestupok proti verejnému poriadku z dôvodu sťažnosti na „neustále brechanie psa“. Obec však vo svojom VZN nemá upravené „brechanie psov“. Môže obec takémuto majiteľovi prikázať, aby zabezpečil nerušený priebeh susedských vzťahov, resp. ako sa má vzniknutý problém vyriešiť z pohľadu zákona?

  § Stavebný úrad/Správne konanie: Poskytnutie projektovej dokumentácie účastníkovi stavebného konania alebo tretej osobe
  Vytvorené:16. 06. 2014
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  Je stavebný úrad oprávnený poskytnúť projektovú dokumentáciu účastníkovi stavebného (správneho) konania alebo tretej osobe? 

  § Správne konanie: Doručovanie písomností do vlastných rúk právnickej osobe
  Vytvorené:15. 04. 2014
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná môžeme v správnom konaní doručiť písomnosť na adresu štatutárneho zástupcu právnickej osoby?

  § Správne konanie: Prezenčná listina namiesto zápisnice?
  Vytvorené:20. 03. 2014
  Autor:JUDr. Adriána Kováčová
  Zobraz celý text

  Je možné v správnom konaní, v ktorom máme predvolaných viacero účastníkov, dať podpísať účastníkom konania namiesto zápisnice prezenčnú listinu?

  § Správne konanie: Spôsobilosť zahraničnej právnickej osoby byť účastníkom v správnom konaní
  Vytvorené:29. 11. 2013
  Autor:Mgr. Igor Šumichrast
  Zobraz celý text

  Má právnická osoba, ktorá je osobou so sídlom mimo územia SR a nemá v SR zapísaný podnik ani organizačnú zložku spôsobilosť byť účastníkom konania v správnom konaní (napr. byť stavebníkom v stavebnom konaní)?

  § Správne konanie: Počítanie lehoty na odvolanie vs. úložná doba na pošte
  Vytvorené:28. 06. 2013
  Autor:JUDr. Adriána Kováčová
  Zobraz celý text

  Ako správne počítať lehotu účastníka správneho konania na odvolanie, pokiaľ si prevzal zásielku v odbernej lehote na pošte po uplynutí viac ako 3 dní od uloženia zásielky?

  § Správne/Priestupkové konanie: Rozkazné a blokové konanie
  Vytvorené:28. 01. 2013
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text
  Prinášame Vám prípadovú štúdiu, ktorá porovnáva rozkazné a blokové konanie. Blokové konanie a rovnako aj rozkazné (tzv. mandátne) konanie predstavujú zjednodušenú formu konania v oblasti správneho práva.


  § Odvolanie riaditeľa školy
  Vytvorené:26. 10. 2012
  Autor:Mgr. Veronika Tóthová
  Zobraz celý text

  Zodpovedanie otázky, či rozhodnutie obce o odvolaní riaditeľa základnej školy, ktorej je zriaďovateľom, je rozhodnutím vydaným v zmysle správneho poriadku.

  Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (59)
  Najvyšší súd SR z 27.09.2018 - Nemožnosť súdu rozhodovať o neplatnosti VZN vs. preskúmanie administratívneho rozhodnutia
  Vytvorené: 1. 10. 2019
  Autor:Mgr. Jana Kochan
  Zobraz celý text

  Krajský súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Uvedeným prvostupňovým rozhodnutím bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 2.000,- € za to, že žalobca ako prevádzkovateľ herne nedodržal pravidlá času prevádzky služieb (prevádzkové hodiny) ustanovené v § 4 ods. 1 bod V. Kategórie č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015. Žalobca v prvom rade namietal, že obec nemala právomoc vydať predmetné VZN, keďže pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier je určená osobitným zákonom, pričom pôsobnosť je upravená explicitne v § 10 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. K uvedenej námietke kasačný súd uvádza, že predmetom prieskumu tohto súdneho konania je administratívne rozhodnutie, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 2.000,- € za to, že nedodržal pravidlá času prevádzky služieb (prevádzkové hodiny) ustanovené v § 4 ods. 1 bod V. Kategórie č. 7 VZN. Predmetom tohto súdneho prieskumu nie je samotné VZN. Najvyšší súd kasačnú sťažnosť zamietol, pre nedostatok svojej právomoci.

  z 21.02.2018 - Právna povaha rozhodnutia obce podľa §5 Občianskeho zákonníka
  Vytvorené:22. 08. 2019
  Autor:Mgr. Jana Kochan
  Zobraz celý text

  Navrhovatelia sa domáhali ochrany na obci, a to tak, aby obec rozhodnutím zakázala zasahovať do pokojného stavu a aby bol obnovený predošlý pokojný stav. Navrhovatelia sa domáhali odstránenia koreňov stromov prerastajúcich do pozemku parcelné č. 260/18, uviesť pozemok do pôvodného stavu, t.j. zasypať humusovou zeminou, zatrávniť a upraviť oplotenie medzi parcelami a to tak, že sa odstráni poškodený múrik oplotenia, vybuduje sa nový a osadia sa železné stĺpiky, plechové plotové dielce navrhovateľov. Rovnako bolo požadované zo strany navrhovateľov v priebehu konania aj odstránenie 5 ks briez. Obec návrhu navrhovateľov na začatie konania podľa § 5 Občianskeho zákonníka v susedskom spore rozhodla tak, že návrh navrhovateľov zamietla. Navrhovatelia proti rozhodnutiu obce podali žalobu. Krajský, ako aj najvyšší súd potvrdili správnosť rozhodnutia obce.

  Najvyšší súd SR z 05.05.2016 - Samosprávna pôsobnosť obcí pri prejednávaní priestupkov
  Vytvorené:12. 06. 2019
  Autor:Mgr. Jana Kolesárová
  Zobraz celý text

  Ministerstvo Vnútra SR podalo návrh na NSSR o rozhodnutie sporu o právomoc, pretože nesúhlasilo s rozhodnutím krajského súdu o nedostatku svojej právomoci a postúpil vec Ministerstvu Vnútra ako druhostupňovému orgánu. spornou vecou je rozhodnutie mesta Čadca, ktorým uznalo navrhovateľa vinného zo spáchania priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z.z.

  Najvyšší súd SR rozhodol tak, že preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta Čadca patrí do právomoci Krajského súdu z dôvodu, že rozhodnutie patrí do samosprávnej pôsobnosti obce.

  Najvyšší súd SR z 25.08.2016 - Nemožnosť obce konať podľa § 5 Občianskeho zákonníka v susedských sporoch
  Vytvorené:27. 05. 2019
  Autor:Mgr. Jana Kolesárová
  Zobraz celý text

  Krajský súd v Košiciach potvrdil rozhodnutie Mestskej časti Košice - Sever, ktorým zamietla návrh navrhovateľa na vydanie rozhodnutia na ochranu proti zásahu do pokojného stavu, ktorým sa navrhovateľ domáhal odstránenia opadaných konárov a lístia, ktoré znečisťujú pozemok vo vlastníctve navrhovateľa, pravidelného orezávania konárov tuji presahujúcich na pozemok vo vlastníctve navrhovateľa, odpratania ťahavých burín z pozemku vo vlastníctve navrhovateľa, odstránenia starých železných hákov a hrdzavého železa z drobnej stavby pri hranici pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa a odporcu a odstránenia zeminy z drobnej stavby navrhovateľa z dôvodu, že uvedené zásahy znehodnocujú pozemok vo vlastníctve navrhovateľa a tým zasahujú do jeho pokojného stavu. Žalobca podal odvolanie voči rozsudku Krajského súdu. Najvyšší súd potvrdil rozsudok Krajského súdu.

  Najvyšší súd SR z 02.02.2016 - K náležitostiam výroku rozhodnutia obce, ktorým predbežne zakáže zrejmý zásah do pokojného stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka
  Vytvorené:23. 04. 2019
  Autor:Mgr. Jana Kolesárová
  Zobraz celý text

  Navrhovateľka podala odvolanie na najvyšší súd proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorý potvrdil rozhodnutie mesta podľa § 5 OZ ktorým bola navrhovateľke uložená povinnosť strpieť prechod cez pozemok tretími osobami, ktoré sa inak nevedia dostať k svojim nehnuteľnostiam. Najvyšší súd zrušil dospel k záveru, že preskúmavané rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a v konaní odporcu bola zistená taká vada, ktorá má vplyv na zákonnosť preskúmavaného rozhodnutia a z tohto dôvodu zmenil rozsudok krajského súdu a zrušil rozhodnutie odporcu a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

  Najvyšší súd SR z 12.12.2018 - K možnosti prieskumu rozhodnutí o priestupku vydaných v blokovom konaní
  Vytvorené:29. 03. 2019
  Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
  Zobraz celý text

  Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorú Krajský súd zamietol a uviedol, že predtým, ako sa súd začal zaoberať obsahom žaloby, preskúmal najprv právomoc súdu rozhodovať vo veci. Mal za to, že rozhodnutie o priestupku v blokovom konaní je právoplatným rozhodnutím správneho orgánu, ktoré sa nepochybne dotýka právnej sféry účastníka priestupkového konania a zároveň proti takémuto rozhodnutiu zákon neustanovuje možnosť podať riadny opravný prostriedok, teda rozhodnutie v blokovom konaní je právoplatné (konečné), preto v danom prípade boli splnené všetky podmienky zákonom stanovené pre možnosť preskúmať vec v správnom súdnictve a rozhodnutie napadnuté žalobou nebolo žiadnym predpisom z prieskumu vylúčené. Žalobca podal kasačnú sťažnosť. Najvyšší súd ju zamietol.

  Najvyšší súd SR z 02.02.2016 - Fikcia doručenia pri zasielaní písomnosti do poštového priečinku
  Vytvorené: 2. 10. 2018
  Autor:Mgr. Jana Kolesárová
  Zobraz celý text

  Žalovaný podal dovolanie proti rozhodnutiu krajského súdu, a domáhal sa, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie, prípadne aby rozhodnutie zmenil. Krajský súd v napadnutom rozhodní uviedol, že rozdiel medzi štandardným spôsobom doručovania zásielky do vlastných rúk v zmysle § 24 ods. 1 a 2 Správneho poriadku a doručovaním zásielky adresátovi, ktorý si vyhradil doručovanie zásielok do poštového priečinku v zmysle § 25 ods. 4 Správneho poriadku, je len ten, že pri druhom spôsobe doručovania odpadá povinnosť doručovať a vykonať pokus o doručenie zásielky adresátovi v mieste doručenia a v prípade neúspechu ho vhodným spôsobom upovedomiť, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Pokiaľ adresát zásielky preukáže, že sa v mieste a čase jej doručovania nezdržiaval, považuje sa fikcia doručenia za vyvrátenú a právne účinky spojené s doručením zásielky nemôžu nastať. Krajský súd konštatoval, že nakoľko sa žalobca zdržiaval mimo územia Slovenskej republiky, nemohla sa zásielka s prvostupňovým rozhodnutím uložená na pošte považovať za doručenú, nakoľko fikcia doručenia tejto zásielky bola žalobcom vyvrátená. Najvyšší súd dospel k záveru, že dovolanie žalovaného nie je dôvodné.

  Najvyšší súd SR z 31.07.2018 - K potrebe vytýčenia ústneho pojednávania pri rozhodovaní o správnych deliktoch
  Vytvorené:28. 09. 2018
  Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
  Zobraz celý text

  Predmetom konania bolo rozhodovanie správneho orgánu o nelegálnom zamestnávaní. Zamestnávateľ ako žalobca poukazoval na to, že správne orgány nepovažovali za podstatný pri aplikácii právnej normy upravujúcej nelegálne zamestnávanie faktický stav, keď vyššie uvedení zamestnanci mali uzatvorený pracovnoprávny vzťah, za vykonanú prácu im bola včas vyplatená mzda, včas bolo zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne a tiež boli včas zaslané do Sociálnej poisťovne mesačné výkazy za zamestnancov, ktoré skutočnosti boli v konaní preukázané listinnými dokladmi.

  Žalobca rovnako poukazoval na to, že správne orgány nenariadili ústne pojednávanie na prejednanie správneho deliktu. 

  Najvyšší súd SR z 27.04.2018 - K povinnosti správneho orgánu nariadiť ústne pojednávanie
  Vytvorené:14. 09. 2018
  Autor:Bc. Michal Jurčo
  Zobraz celý text

  Sťažovateľka nestotožnila s tvrdením krajského súdu, podľa ktorého má pochybnosť, či si podnecovateľka u žalobkyne uplatnila alebo neuplatnila reklamáciu. Podľa názoru sťažovateľky je možné z predložených dokumentov jasne usúdiť, že išlo o reklamáciu termostatu a nie je potrebná žiadna konfrontácia svedkov, pretože z písomných podkladov k rozhodnutiu vyplýva porušenie ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorého sa dopustila žalobkyňa.

  Najvyšší súd SR z 18.01.2018 - Postup správneho orgánu v konaní o administratívnom delikte
  Vytvorené: 9. 07. 2018
  Autor:Bc. Michal Jurčo
  Zobraz celý text
  Žalobca namietal, že správne orgány nevypočuli svedkov. Vychádzajúc z právnej úpravy ustanovenej v § 19 v spojení s § 21 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z.z. povinnosťou Inšpektorátu práce v konaní administratívneho trestania v danom prípade bolo vykonať dokazovanie v súlade s právnou úpravou ustanovenou v súdnom správnom poriadku
  Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 26.02.2018 - Protest prokurátora proti VZN- Zavedenie priestupkov do VZN bez zákonného zmocnenia
  Vytvorené:25. 05. 2018
  Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
  Zobraz celý text
  Obec priala vo svojom VZN úpravu priestupkov nad rámec zákonného zmocnenia. Obec sa tak dopustila nezákonného konania, ktorým narušila stav právnej istoty, nakoľko adresát takéhoto konania môže byť sankcionovaný za konanie, ktoré podľa zákona nemožno považovať za priestupok. 
  Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 26.02.2018 - K úprave priestupkov a ukladaniu sankcií bez zákonného zmocnenia
  Vytvorené:11. 05. 2018
  Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
  Zobraz celý text
  Obec prijala VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, pričom v ustanoveniach tohto VZN vymedzila rozsah priestupkov bez zákonného zmocnenia. Za priestupok je však potrebné považovať konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone. Úprava priestupkov však nie je zákonná, pokiaľ obec na toto konanie nemá oprávnenie. 
  Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 07.11.2017 - Protest prokurátora voči rozhodnutiu- K nesprávnej kvalifikácií priestupku
  Vytvorené: 3. 05. 2018
  Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
  Zobraz celý text
  Okresný úrad pri prejednávaní priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu nepostupoval v súlade s § 49 ods. 1 zákona o priestupkoch. Okresnú úrad zle kvalifikoval priestupok, ktorého sa priestupca dopustil, čím sa dopustil neprístupného obchádzania zákona, nakoľko v dôsledku zlej kvalifikácie musel konať ex offo a nie na návrh, ktorý sa na prejednanie tohto druhu priestupku vyžaduje. 
  Okresná prokuratúra Nitra z 22.02.2018 - Protest prokurátora voči VZN- K duplicitnej úprave priestupkov
  Vytvorené:26. 04. 2018
  Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
  Zobraz celý text
  Obec upravila vo svojom VZN povinnosti na úseku nakladania s odpadmi v obci. Dodržovanie týchto povinností, ktoré boli vo VZN zakotvené, upravila aj kontrolou a pokutami zo strany obce za ich porušenie. Nakoľko však ide o duplicitnú úpravu priestupkov vo VZN oproti zákonu, nie je obec na takéto konanie splnomocnená. 
  Okresná prokuratúra Košice - okolie z 22.12.2016 - Protest prokurátora proti VZN- K výkladu a aplikácií právnej normy
  Vytvorené: 9. 03. 2018
  Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
  Zobraz celý text
  Obec priala prevádzkový poriadok pohrebiska formou VZN, na čo však nemala zákonné zmocnenie. Ako už z povahy prevádzkového poriadku pohrebiska plynie, obec nemôže tieto práva a povinnosti upravovať formou VZN. Zo zákona je však obec povinná tento prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý pripraví správca pohrebiska, formou VZN schváliť. 
  Najvyšší súd SR z 19.03.2014 - K povinnosti správneho orgánu presne a úplne zistiť skutočný stav veci
  Vytvorené: 2. 03. 2018
  Autor:Mgr. Monika Ivanová
  Zobraz celý text

  Stavebný úrad obce vydal žalobcovi právoplatné stavebné povolenie k stavbe a kolaudačným rozhodnutím povolil žalobcovi užívanie predmetnej stavby. Po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí a uvedení stavby do prevádzky však došlo k zrušeniu stavebného povolenie z dôvodu, že obec ako stavebný úrad v konaní rozhodol o povolení stavby bez potrebného osvedčenia. Išlo o chybu správneho orgánu, ktorý pred vydaním rozhodnutia nezisťoval všetky podstatné náležitosti na jeho rozhodnutie, preto sa následné zrušenie stavebného povolenia vo veľkej miere prieči dobrým mravom. 

  Najvyšší súd SR z 29.04.2015 - K preneseným kompetenciám štátu v správnom trestaní
  Vytvorené:26. 01. 2018
  Autor:JUDr. Katka Kováčiková
  Zobraz celý text

  Mestská časť udelila pokutu na úseku ochrany životného prostredia za porušenie všeobecne záväzného nariadenia Odporkyňa aj navrhovateľ podali proti predmetnému rozhodnutiu odvolanie.Obaja argumentovali § 28 ods. 2 zákona č. 377/1990 Z .z. . o hlavnom meste SR Bratislavy, ktorý zveruje právomoc rozhodovať o všeobecne záväznom nariadení vydanom v rámci samosprávnych právomocí obce v druhom stupni jedine súdu. Najvyšší súd SR sa s ich názorom nestotožnil a vo svojom uznesení uvádza, že v danom prípade odporca rozhodol na základe preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie a o druhostupňovým odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. 

  Krajský súd Košice z 07.11.2017 - K neoprávnenému posudzovaniu záverov znaleckého posudku správnym orgánom
  Vytvorené:12. 01. 2018
  Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
  Zobraz celý text
  Žalobca utrpel pracovný úraz, na základe ktorého od Sociálnej poisťovne žiadal priznanie náhrady za bolesť, pričom ku žiadosti  doložil vypracovaný lekársky posudok. Nakoľko mu sociálna poisťovňa priznala nižší nárok podľa bodov vyjadrených v priloženom lekárskom posudku, podal voči rozhodnutiu Sociálne poisťovne  odvolanie. Sociálna poisťovňa zamietla odvolanie poškodeného, pričom sa  vyjadrila k jeho zdravotnému stavu a správnosti znaleckého posudku,čo však nie je jej právomocou.  
  Krajský súd Prešov z 28.11.2017 - K formulácií odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu
  Vytvorené:12. 01. 2018
  Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
  Zobraz celý text
  Matke odporkyne boli poskytované sociálne služby, za ktoré mala platiť mesačnú úhradu vo výške viac ako 200 €. Nakoľko bola matka odporkyne iba poberateľkou dávky v hmotnej núdzi v sume približne 60 €, nemala dostatok finančných prostriedkov na pokrytie jej nákladov. Vzhľadom na uvedené mestská časť, v ktorej boli sociálne služby poskytované, kontaktovala jej dcéru- odporkyňu, aby pokryla ostatné finančné náklady. Odporkyňa s tým však nesúhlasila a odmietala uhradiť dlžnú sumu, na základe čoho starosta mestskej časti, v ktorej sa sociálna služba poskytovala, vydal rozhodnutie, ktorým prikázal odporkyni uhradiť dlžnú sumu. Toto rozhodnutie však nebolo preskúmateľné, nakoľko neobsahovalo ani len údaje, akým spôsobom správny orgán vypočítal požadovanú sumu, neuviedol konkrétne právne predpisy a pod. 
  Ústavný súd ČR z 13.09.2016 - K potrebe náležitého odôvodnenia odklonu od ustálenej rozhodovacej praxe
  Vytvorené:21. 12. 2017
  Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
  Zobraz celý text

  Sťažnosťou sa sťažovateľka na ústavnom súde domáhala ochrany svojho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu. V sťažnosti uviedla, že pri rozhodovaní vo veci, ktorá bola predmetom konania všeobecných súdov, jej bolo rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky závažne zasiahnuté do základných práv. Sťažovateľka uviedla, že sa Najvyšší súd SR v Rozsudku odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe, pričom svoje rozhodnutie dostatočne neodôvodnil. 

  Ústavný súd SR z 24.02.2014 - K potrebe náležitého odôvodnenia rozhodnutia
  Vytvorené: 2. 12. 2017
  Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
  Zobraz celý text

  Z návrhu a jeho príloh vyplýva, že navrhovateľovi ako verejnému funkcionárovi vo funkcii starostu obce bola rozhodnutím obecného zastupiteľstva uložená pokuta z dôvodu porušenia zákona tým, že nepodal v ustanovenej lehote oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a nepriložil potvrdenie o podanom daňovom priznaní. Odôvodnenie napadnutého rozhodnutia obecného zastupiteľstva neobsahuje okrem citácie ústavného zákona žiadne iné dôvody ani argumenty. Navrhovateľ uvádza, že mu obecné zastupiteľstvo neoznámilo začatie konania, nevyzvalo ho, aby sa k veci vyjadril a napokon uskutočnilo konanie bez jeho vedomia na základe ktorého vydalo nepreskúmateľné rozhodnutie. 

  Najvyšší súd SR z 30.10.2008 - K náležitostiam odôvodnenia rozhodnutí správnych orgánov
  Vytvorené:10. 11. 2017
  Autor:Bc.Štefánia Čubáková
  Zobraz celý text

  Navrhovateľka napadla rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ktorým rozhodovala o jej žiadosti o invalidný dôchodok. Vec sa dostala až na Najvyšší súd, kde navrhovateľka poukazovala najmä na to, že rozhodnutie bolo nepreskúmateľné. V odôvodnení rozhodnutia chýbali rozhodujúce skutočností, úvahy Sociálnej poisťovne, ktorými sa riadila pri zamietnutí žiadosti, použitie právnych predpisov a hodnotenie dôkazov, čo nespĺňalo zákonné náležitosti odôvodnenia rozhodnutia. Takéto rozhodnutie je v celom rozsahu nepreskúmateľné pričom je zrejmé, že správny orgán rozhodoval na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu. 

  Okresná prokuratúra Revúca z 10.02.2017 - Protest prokurátora proti VZN- K oprávneniu obce tvoriť priestupkové právo
  Vytvorené: 4. 11. 2017
  Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
  Zobraz celý text

  Obec priala VZN za účelom úpravy práv a povinností producentov odpadových vôd v obci. Vo svojom VZN však upravila aj konanie, ktoré malo formu priestupku a pokuty, ktoré bola podľa VZN oprávnená vyberať. Tieto priestupky však nezakotvila na základe zákonného zmocnenia, čoho následkom by mohlo dochádzať k duplicitnému postihu osôb. 

  Najvyšší súd SR z 30.03.2017 - Blokové konanie ako konanie založené na dobrovoľnej ústnej dohode zúčastnených strán
  Vytvorené:22. 10. 2017
  Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
  Zobraz celý text

  Žalobca dostal pokutu v blokovom konaní, ktorú uhradil na mieste, následne na čo sa domáhal na súde určenia neplatnosti napadnutého rozhodnutia na základe jeho nepreskúmateľnosti a nezrozumiteľnosti. Domáhal sa aj preskúmania rozhodnutia žalovaného , či uvedené rozhodnutie podlieha súdnej ochrane garantovanej prostredníctvom čl. 46 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR.

  Najvyšší súd SR z 10.05.2012 - Čestné vyhlásenie ako náhrada za dôkaz
  Vytvorené:24. 02. 2017
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  Najvyšší súd a v rozsudku venoval objasneniu právnej povahy čestného vyhlásenia, okruhu právnych situácií, v ktorých čestné vyhlásenie môže nahradiť dôkaz a právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia. 

  § Okresná prokuratúra Bratislava III z 15.02.2016 - Protest prokurátora proti VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku
  Vytvorené:16. 12. 2016
  Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
  Zobraz celý text

  Mestská časť vydala VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku, ktorým ukladá povinnosti subjektom bez zákonného splnomocnenia. Zároveň obec upravila bez zákonného podkladu za toto konanie sankcie.

  § Najvyšší súd SR z 25.05.2011 - Účinky odkladu vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu
  Vytvorené:14. 07. 2016
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  Podstatou odvolacej námietky žalovaného bolo posúdenie účinkov uznesenia Krajského súdu, ktorým odložil vykonateľnosť rozhodnutia. 

  § Najvyšší súd SR z 08.07.2014 - Pri uložení pokuty za porušenie všeobecne záväzného nariadenia ide o správne trestanie, ktoré je vždy preneseným výkonom štátnej správy
  Vytvorené: 7. 07. 2016
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  V spornej veci rozhodoval o uložení sankcie starosta obce, preto sa na konanie o jeho rozhodnutí vzťahuje § 28 ods. 2 písm. b/ zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave“). Rozhodovanie podľa citovaného ustanovenia je samosprávnou pôsobnosťou obce, a to aj vzhľadom na ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 4 ods. 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce“). Samotný zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave upravuje len samosprávnu pôsobnosť Bratislavy a v žiadnom prípade neupravuje prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy. Na konanie starostu sa preto vzťahuje Správny poriadok s odchýlkami ustanovenými v § 27 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v spojení s § 29 zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, podľa ktorého o odvolaní proti rozhodnutiu vo veci územnej samosprávy rozhoduje súd, ak osobitný predpis, v tomto prípade zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, neustanovuje inak.


  § Okresná prokuratúra Martin z 13.07.2015 - Protest prokurátora proti VZN o výkone taxislužby na území obce - neoprávnená úprava skutkových podstát priestupkov
  Vytvorené:27. 05. 2016
  Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
  Zobraz celý text

  Obec vydala VZN o výkone taxislužby na území obce, ktorým upravila neoprávnene upravila skutkové podstaty priestupkov proti verejnému poriadku. Hoci má obec zákonné zmocnenie na úpravu podrobností o výkone taxislužby na území obce, na základe tohto ustanovenia nesmie upraviť a kreovať vo VZN priestupky.

  § Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 16.12.2015 - Protest prokurátora proti VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - nezákonná duplicitná úprava
  Vytvorené:13. 05. 2016
  Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
  Zobraz celý text
  Obec vydala VZN, ktorým upravila povinnosti žiaka, riaditeľa školy, zákonného zástupcu a zriaďovateľa školy.
  § Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 15.12.2015 - Protest prokurátora proti VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - Stanovenie miesta a času zápisu žiakov
  Vytvorené: 6. 05. 2016
  Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
  Zobraz celý text

  Obec má podľa zákona povinnosť určiť formou VZN miesto a čas zápisu v zákonom stanovenom období a rovnako schválené VZN obce uverejniť. Mesto však formou VZN určilo len povinnosť riaditeľke vykonať zápis v zákonom stanovenom období, pričom ani miesto ani čas riadne neurčilo.  

  § Najvyšší súd SR z 24.09.2014 - Rozdiel medzi poriadkovou a prekluzívnou lehotou
  Vytvorené:18. 04. 2016
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  Krajský súd v Prešove na základe žaloby preskúmal správne konanie a rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým správnym rozhodnutím zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. V odôvodnení rozhodnutia stotožňujúc sa s námietkami žalobcu uviedol, že rozkaz o uložení sankcie za priestupok bol vydaný po uplynutí zákonnej 30-dňovej lehoty (uvedenej v § 67 ods. 2 ZoP), preto aj všetky vykonané úkony a rozhodnutia vydané po uplynutí tejto lehoty boli nezákonné. Ak zákon ukladá, že správny orgán je povinný začať konanie o priestupku bezodkladne, najneskôr do 30 dní, je povinnosťou správneho orgánu túto lehotu dodržať. V prípade, že správny orgán nezačal konanie o priestupku bezodkladne, najneskôr do 30 dní, bol povinný konanie zastaviť podľa § 30 ods. 1 písm. h/ správneho poriadku (odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu), pre absenciu príslušného právneho predpisu v zákone o priestupkoch, teda subsidiárne aplikujúc správny poriadok. 

  § Najvyšší súd SR z 17.06.2015 - Pri prejednávaní priestupku a v konaní o správnom delikte obec vystupuje v postavení správneho orgánu
  Vytvorené:18. 04. 2016
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  V konaní o správnom delikte, rovnako ako pri prejednávaní priestupku, vystupuje obec v úlohe správneho orgánu (nie samosprávneho orgánu), tzn. že v konaní o správnom delikte má postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy, čím o odvolaní proti jej rozhodnutiu v danom prípade rozhoduje príslušný správny orgán, v tomto prípade Okresný úrad.

  § Okresná prokuratúra Brezno z 26.06.2015 - Protest prokurátora proti VZN o podmienkach držania psov - nedovolená tvorba priestupkového práva
  Vytvorené: 1. 04. 2016
  Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
  Zobraz celý text

  Obec vydala všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upravila podmienky držania psov v obci napr. vlastnou úpravou prihlasovania psa do evidencie. Za nesplnenie stanovených povinností vo VZN kreovala nové skutkové podstaty priestupkov, za ktoré chcela vyberať sankcie. 

  § Okresná prokuratúra Brezno z 03.06.2015 - Protest prokurátora voči VZN- K sankcionovaniu na základe platného požiarneho poriadku mesta
  Vytvorené:24. 03. 2016
  Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
  Zobraz celý text

  Mesto prijalo všeobecne záväzné nariadenie o požiarnom poriadku, ktoré ustanovuje, že „v prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia, mesto ich môže sankcionovať. Zákon však obciam a mestám takúto možnosť nepriznáva.

  § Okresná prokuratúra v Michalovciach z 15.07.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu k K povinnej školskej dochádzke
  Vytvorené:24. 03. 2016
  Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
  Zobraz celý text

  Obec prijala všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, v ktorom kreovala novú skutkovú podstatu priestupku, a to za neplnenie riadnej povinnej školskej dochádzky dieťaťa, bez zákonného zmocnenia.

  Okresná prokuratúra Brezno z 03.07.2015 - Protest prokurátora proti VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorým si obec dotvára priestupkové právo
  Vytvorené: 3. 03. 2016
  Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
  Zobraz celý text

  Okresnej prokuratúre bol doručený podnet občana na preskúmanie zákonnosti VZN, ktorým sa upravuje Prevádzkový poriadok pohrebiska. Obec do prevádzkového poriadku pohrebiska zahrnula časť o priestupkoch, za ktoré sú občania sankcionovaní. 

  § Najvyšší súd SR z 29.04.2015 - Vymedzenie predmetu konania vo výroku rozhodnutia o správnom delikte
  Vytvorené:23. 02. 2016
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  Predmetom preskúmavacieho konania v danej veci je rozhodnutie a postup žalovaného správneho orgánu, ktorým rozhodnutím žalovaný rozhodol s konečnou platnosťou o uložení sankcie žalobcovi za porušenie právnych povinností podľa ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z..

  Najvyšší súd SR z 22.03.2012 - Rozhodnutie obce o správnom delikte a odvolanie
  Vytvorené: 5. 12. 2014
  Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
  Zobraz celý text

  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyslovilo nesúhlas s tvrdením súdu, že v danom prípade ide o ochranu zdravia a teda Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je príslušné konať. Rovnako malo zato, že nejde o prenesený výkon štátnej správy a je potrebné vychádzať zo zákona č. 369/1990 Zb. Ďalej uviedlo, že zákon č. 219/1996 Z.z. neustanovuje orgán príslušný na rozhodnutie o odvolaní. Dospelo k záveru, že v prípade rozhodovania o uložení sankcie podľa § 12 ods. 1 cit. zákona sa jedná o výkon samosprávy a nejde o prenesený výkon štátnej správy. Súčasne ide o rozhodnutie obce, ktorým sa zasahuje do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie. Preto konštatovalo, že súd by mal preskúmať zákonnosť rozhodnutia obce, keďže vo veci ide o rozhodnutie o povinnosti fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie a zároveň rozhodnutie bolo vydané po postúpení z obvodného úradu, ktorému bola vec postúpená Obvodným oddelením Policajného zboru v P. S ohľadom na uvedené navrhlo, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol podľa § 8a O.s.p. tak, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nie je príslušné na konanie o odvolaní voči rozhodnutiu obce.

  Najvyšší súd SR z 20.08.2014 - K správnemu trestaniu vo veciach správneho/priestupkového konania
  Vytvorené: 2. 12. 2014
  Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
  Zobraz celý text

  V odôvodnení rozhodnutia krajský súd uviedol, že uloženie pokuty navrhovateľovi za porušenie všeobecne záväzného nariadenia je správnym trestaním, ktoré je vždy preneseným výkonom štátnej správy, pričom orgánom príslušným na prejednanie podaného odvolania proti nemu je Okresný úrad Bratislava ako druhostupňový správny orgán.

  § Najvyšší súd SR z 30.01.2013 - Označenie aktu správneho orgánu
  Vytvorené: 2. 07. 2014
  Autor:Bc. Ivana Gumanová
  Zobraz celý text
  Napadnutým rozsudkom krajský súd podľa § 250j písm. d/ O.s.p. zrušil rozhodnutie žalovanej zo dňa 25.8.2011, ktorým žalovaná žalobcovi zrušila trvalý pobyt, a to z dôvodu, že objekt nachádzajúci sa na uvedenej ulici je nebytovou budovou. Krajský súd takto rozhodol s poukázaním na § 7 ods. 1 Zákona o hlásení pobytu s tým, že v zmysle tohto ustanovenia nebol daný ani jediný dôvod, ktorý by oprávňoval žalovanú zrušiť žalobcovi záznam o trvalom pobyte, keďže nedošlo k žiadnemu z úkonov žalobcu alebo inej osoby uvedenej pod písm. a/, c/, e/, ani k iným právnym skutočnostiam uvedeným pod písm. b/, a/, g/ tohto ustanovenia a návrh podľa písm. f/, nie je možné podať voči spoluvlastníkovi. 
  § Ústavný súd SR z 19.03.2014 - Formálne označenie aktu správneho orgánu
  Vytvorené:29. 05. 2014
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text
  Sťažovatelia namietali nezákonnosť oznámení daňového úradu.
  § Všeobecné súdy z 19.03.2014 - Neúplnosť administratívneho spisu správneho orgánu majúca za následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia
  Vytvorené:21. 05. 2014
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  Žalobca sa žalobou podanou v zákonom stanovenej lehote (§ 250b ods. 1 O.s.p.) domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného správneho orgánu. Podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo, súd pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu preskúmava zákonnosť rozhodnutia a postupu nielen so zreteľom na hmotné právo, ale posudzuje zákonnosť rozhodnutia a postupu aj vzhľadom k tomu, či správny orgán postupoval v konaní v súlade s procesnými predpismi a v rámci súdneho prieskumu prihliada len k tým procesným vadám, ktoré by mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Správne orgány, resp. žalovaný svoje rozhodnutie odôvodnil preskúmaním listinných dôkazov, ktoré pre danú vec boli dôležité a na základe ktorých sa v konaní a pri rozhodovaní zaoberali, avšak z obsahu pripojeného administratívneho spisu správneho orgánu prvého a druhého stupňa súd zistil, že vyššie uvedený listinný dôkaz sa v administratívnom spise nenachádza.

  § Najvyšší súd SR z 20.09.2011 - Doručovanie rozhodnutí v správnom konaní a následky nedoručenia
  Vytvorené:15. 04. 2014
  Autor:Bc. Ivana Gumanová
  Zobraz celý text

  Napadnutým uznesením krajský súd zastavil konanie o preskúmanie správy žalovaného č. PÚ-10/1262-2/4960/Kub zo dňa 26.08.2010 z dôvodu nedostatku neodstrániteľnej procesnej podmienky konania a to neexistencie spôsobilého predmetu prieskumu, pretože táto správa žalovaného nemá charakter rozhodnutia podľa ust. § 244 ods. 2 a § 247 ods. 1 O. súdneho poriadku, ďalej len O.s.p., keďže žalovaný ňou nerozhodoval o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach žalobcu, a preto nepodlieha súdnemu prieskumu v správnom súdnictve. Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že postup žalovaného bol v súlade so zákonom,

  lebo zo spisového materiálu nevyplýva tvrdenie žalobcu tak, ako to prezentoval v žalobe, že podľa výsledku reklamačného konania Slovenskej pošty, a.s. nie je zrejmé, či zásielku určenú do vlastných rúk prevzal F. P., ktorý nebol splnomocnený na preberanie zásielok alebo predseda združenia pretože sám žalobca v žalobe argumentoval tým, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu bolo doručené F. P., ktorý o vydaní rozhodnutia správnym orgánom na základe žiadosti žalobcu informoval predsedu združenia začiatkom mesiaca júl 2010, avšak odvolanie proti tomuto rozhodnutiu bolo podané na poštu až dňa 20.07.2010.

  § Okresná prokuratúra Brezno z 05.09.2013 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu starostu obce, ktorým určil súpisné číslo stavbe
  Vytvorené:13. 03. 2014
  Autor:Bc. Ivana Gumanová
  Zobraz celý text

  Protest prokurátora

  proti rozhodnutiu starostu obce, ktorým určil súpisné číslo stavbe. Nezákonnosť napadnutého rozhodnutia je daná hlavne tým, že ním bolo určené súpisné číslo stavbe napriek tomu, že žiadatelia o vydanie súpisného čísla neurobili kvalifikované podanie. Starosta obce nemal žiadne relevantné podklady na vydanie napadnutého rozhodnutia o určení súpisného čísla, teda nemal dostatočne zistený skutočný stav pre vydanie takéhoto rozhodnutia. 

  § Okresná prokuratúra Košice - okolie z 25.10.2012 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu mesta, ktorým bolo povolené žiadateľovi umiestnenie reklamného zariadenia
  Vytvorené:11. 02. 2014
  Autor:Bc. Ivana Gumanová
  Zobraz celý text

  Protest prokurátora

  proti  rozhodnutiu mesta, ktorým bolo povolené žiadateľovi umiestnenie reklamného zariadenia. Mesto ako príslušný stavebný úrad vydalo uvedené rozhodnutie pričom nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného stavu veci, a tiež bez vyžiadania záväzného stanoviska dotknutého orgánu. 

  § Okresná prokuratúra Brezno z 05.05.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu starostu obce o priestupku vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky
  Vytvorené:25. 10. 2013
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  Protest prokurátora

  proti rozhodnutiu starostu obce o priestupku podľa § 31 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky, ktorým bolo uložené pokarhanie a o dopustení sa trestného činu podľa § 211 Tr. zákona.

  Starostom obce bolo vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky vydané rozhodnutie, ktorým bolo bolo rozhodnuté o priestupku  podľa § 31 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ohrozením a výchovy a vzdelávania maloletého bezdôvodným vymeškaním vyučovania. Súčasťou výroku je konštatovanie, že ide o trestný čin ohrozovania mravnej výchovy dieťaťa a bránenie mu v plnení povinnej školskej dochádzky podľa § 211 Tr. zákona. 

  Súčasne bolo osobitným rozhodnutím rovnakej spisovej značky z rovnakého dňa, ktorým s použitím hmotnoprávneho  ustanovenia § 31 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch rozhodnuté, že zákonní zástupcovia sa dopustili trestného činu podľa § 217 písm. a) Tr. zákona a súčasťou výroku je konštatovanie, že obec zastúpená starostom podáva trestné oznámenie vo veci trestného činu ohrozovania mravnej výchovy dieťaťa a bránenie mu v plnení povinnej školskej dochádzky.

  § Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 28.11.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce o správnom delikte maloletého
  Vytvorené:26. 07. 2013
  Autor:Mgr. Veronika Tóthová
  Zobraz celý text

                                              protest prokurátora

  proti rozhodnutiu zo dňa 12.09.2010, ktorým bolo maloletému uložené pokarhanie podľa § 12 ods. 3 v spojitosti s ustanovením § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov a o zriadení a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov

  Najvyšší súd SR z 30.05.2012 - Určenie výšky sankcie ako voľná úvaha správneho orgánu
  Vytvorené:11. 06. 2013
  Autor:Michaela Uhrinová
  Zobraz celý text

  Krajský súd zrušil rozhodnutie žalovaného a vec vrátil správnemu orgánu na ďalšie konanie. Uvedeným rozhodnutím bolo potvrdené rozhodnutie vydané prvostupňovým správnym orgánom-Slovenskou stavebnou inšpekciou o uložení pokuty žalobcovi za nedodržanie záväznej podmienky uskutočnenia stavby, uloženej stavebným úradom v stavebnom.

  Správny orgán vydal svoje prvostupňové rozhodnutie o uložení sankcie. Žalobca vo svojom odvolaní namietal len výšku pokuty, ktorú pokladal za neprimerane vysokú už aj z dôvodov, že dal vypracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá je v štádiu dokončenia a schvaľovania a tiež, že podal žiadosť o povolenie zmeny stavby ešte pred jej dokončením. Poukázal tiež na skutočnosť, že svojím konaním neporušil celospoločenské či verejné záujmy tak závažne, ako to uviedol správny orgán vo svojom rozhodnutí. Žiadal o zníženie pokuty.Žalovaný odvolanie zamietol a napadnutým rozhodnutím potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie.

  Námietky žalobcu vo veci opravy rozhodnutia, ako aj z toho dôvodu, že nemal možnosť sa vyjadriť k stanovenej výške pokuty, krajský súd pokladal za neopodstatnené, avšak pokiaľ ide o námietku výšky pokuty, tu považoval za potrebné konštatovať, že správny orgán v danej veci nepostupoval v súlade s ustanoveniami správneho poriadku (§ 47 ods. 3).

  Rozhodnutie o uložení pokuty za správny delikt, ktoré je odôvodnené len tým, že pri uložení pokuty bolo prihliadnuté na mieru zavinenia a výška pokuty bola stanovená v rozsahu, ktorý zákon pripúšťa, bez zaoberania sa všetkými hľadiskami, ktoré zákon ako predpoklad takej úvahy o uložení pokuty stanovuje, je v tejto časti podľa ustálenej judikatúry príslušných súdov nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.

  Preto podľa názoru krajského súdu neostalo nič iné, než napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie, pričom úlohou žalovaného bude opätovne výšku určenej sankcie preskúmať naznačeným smerom a uviesť dôvody svojej správnej úvahy.Proti rozsudku krajského súdu podal včas odvolanie žalovaný a žiadal, aby odvolací súd rozhodnutie krajského súdu zrušil a rozhodol v zmysle návrhov žalovaného.

  Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal napadnutý rozsudok a konanie a dospel k záveru, že odvolaniu žalovaného nie je možné vyhovieť.

  z 20.03.2012 - Doručenie oznámenia o začatí konania a výsluch v správnom konaní
  Vytvorené:11. 06. 2013
  Autor:Michaela Uhrinová
  Zobraz celý text

  Rozsudkom krajského súdu bolo zrušené rozhodnutie žalovaného a rozhodnutie – vyjadrenie k rozkladu a vec bola vrátená žalovanému na ďalšie konanie.

  Krajský súd zrušil rozhodnutie žalovaného o uložení pokuty z dôvodu, že napadnutému rozhodnutiu zo zákona predchádzalo upovedomenie o začatí správneho konania (§ 18 ods. 3 Správneho poriadku), pričom fikcia doručenia upovedomenia o začatí správneho konania prijatá žalovaným, je v rozpore s obsahom spisov. Tým došlo k porušeniu práva žalobcu na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia a na uplatnenie vlastných návrhov (§ 3 ods. 2 Správneho poriadku).

  Krajský súd zrušil aj rozhodnutie – vyjadrenie predsedu úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky z dôvodu, že fikcia doručenia rozhodnutia o uložení pokuty je v rozpore s obsahom spisov, pretože žalovaný riadne nevysporiadal s námietkou žalobcu, že v čase doručovania tohto rozhodnutia sa nezdržiaval v mieste svojho pobytu. Preto neboli splnené zákonné podmienky na vybavenie rozkladu bez vydania rozhodnutia, ktoré má náležitosti podľa § 47 zákona o správnom konaní. Proti rozsudku krajského súdu podal žalovaný odvolanie a žiadal prvostupňový rozsudok zmeniť a žalobu zamietnuť, resp. aj napadnutý rozsudok zrušiť a vec vrátiť krajskému súdu na nové konanie.

  Najvyšší súd preskúmal odvolaním napadnutý rozsudok v medziach podaného odvolania a v senáte dospel jednomyseľne k záveru, že odvolaniu nie je dôvodné vyhovieť. Odvolací súd poukazuje na to, že rozsudok krajského súdu, ktorým zrušil rozhodnutie žalovaného o uložení sankcie z dôvodov uvedených v rozsudku je vecne správny a odvolací súd sa s týmito dôvodmi plne stotožňuje.

  § Najvyšší súd SR z 30.04.2012 - Viazanosť právnym názorom a doručovanie verejnou vyhláškou
  Vytvorené: 9. 01. 2013
  Autor:Mgr. Veronika Tóthová
  Zobraz celý text

  Napadnutým uznesením Krajský súd v zmysle § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku opätovne zastavil konanie vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 18. januára 2010 z dôvodu, že žalobcovia v 1/ až 11/ rade podali žalobu oneskorene.

  Rozhodol tak po zrušení svojho predchádzajúceho uznesenia o zastavení konania zo 16. júna 2010 uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 7. apríla 2011 vychádzajúc z ustanovenia § 250b ods. 1 OSP a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, keď považoval za dostatočne preukázané, že napadnuté rozhodnutie bolo na úradnej tabuli Krajského stavebného úradu vyvesené dňa 28.01.2010 a účinky jeho doručenia adresátom (vrátane žalobcov) nastali v 15. deň od vyvesenia, teda dňom 12.02.2010. Krajský súd sa stotožnil s argumentáciou žalovaného, že v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku počítanie lehôt rozhodných pre vykonanie procesných úkonov sa viaže na dátum vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli toho správneho orgánu, ktorý vydal písomnosť doručovanou verejnou vyhláškou.

  § Najvyšší súd SR z 10.10.2011 - Postavenie obce v konaní o správnom delikte
  Vytvorené: 8. 01. 2013
  Autor:Mgr. Matej Trnavský
  Zobraz celý text

  Uznesením Krajský súd zastavil konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporcu, ktorým ako prvostupňový správny orgán uložil navrhovateľke pokutu vo výške 300,- € z dôvodu, že v jarnom a letnom období roku 2010 ponechala trávnikové plochy na pozemkoch v kat. území neudržiavané a zarastené burinou, čo je porušením § 13 ods. 9 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb., a to: „neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce“. Rozhodol tak v súlade s prijatou judikatúrou (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Rks/1/2010 z 27. júla 2010) a súc s poukazom na ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a/ zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 525/2003 Z. z.“) bol toho názoru, že nie je daná právomoc súdu rozhodnúť o odvolaní v danej veci.

  § Najvyšší súd SR z 01.01.2006 - Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy
  Vytvorené:26. 10. 2012
  Autor:Mgr. Igor Šumichrast
  Zobraz celý text

  Návrhom žiadal navrhovateľ podľa § 250t ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") uložiť odporkyni povinnosť konať a rozhodnúť o jeho žiadosti , ktorou sa domáhal vydania potvrdenia o rovnosti špecializácie pre prácu v krajinách Európskej únie v odbore gynekologická onkológia.

  Odporkyňa vo vyjadrení k podanému návrhu uviedla, že vo veci konala a žiadosť navrhovateľa zamietla. O tejto skutočnosti bol navrhovateľ informovaný. Vydávať osvedčenia o rovnocennosti špecializácie a posudzovať, či obsah a rozsah získanej špecializácie zodpovedá príslušnej špecializácii, podľa nariadenia vlády SR č. 743/2004 Z. z. patrí výlučne odporkyni. Skutočnosť, že v rozhodnutí nebolo uvedené poučenie o opravnom prostriedku, nespôsobila navrhovateľovi žiadnu ujmu a v dôsledku postupu odporkyne nebol ukrátený na svojich právach. Odporkyňa navrhla, aby súd návrh ako nedôvodný zamietol a priznal jej náhradu trov konania. 

   

  § Najvyšší súd SR z 05.02.1997 - K náležitému zisteniu skutkového stavu veci
  Vytvorené:26. 10. 2012
  Autor:Mgr. Igor Šumichrast
  Zobraz celý text

  Podanou žalobou žiadal žalobca preskúmať zákonnosť uvedeného rozhodnutia, zrušiť ho a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie. Poukázal na to, že po zrušujúcom rozhodnutí súdu žalovaný síce doplnil dokazovanie, avšak jeho výsledky zhodnotil jednostranne, argumentuje nepoškodením a uzamknutím rozvodnej skrine, hoci táto bola zamknutá až 10. decembra 1993.

  Žalovaný správny orgán vo svojom písomnom vyjadrení navrhol podanú žalobu zamietnuť ako nedôvodnú. Správne konanie bolo doplnené, pričom vypočutí svedkovia nepotvrdili údaje žalobcu. Nie je pravda, že rozvodná skriňa bola zamknutá až 10. decembra 1993. V ten deň bolo vykonané šetrenie, či nedošlo k neoprávnenému zásahu do rozvodu a po prehliadke bola skriňa opätovne zamknutá. Keďže neboli zistené žiadne nové skutočnosti, nebol dôvod meniť prvostupňové rozhodnutie. 

   

  § Najvyšší súd SR z 01.01.2007 - Nevyhotovenie zápisnice z pojednávania
  Vytvorené:26. 10. 2012
  Autor:Mgr. Veronika Tóthová
  Zobraz celý text

  Napadnutým rozsudkom Krajský súd v. zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie rozhodnutia žalovaného z 22. septembra 2005. Uvedeným rozhodnutím žalovaný potvrdil rozhodnutie Obvodného lesného úradu. z 10. júna 2005, ktorým prvostupňový správny orgán uložil žalobcovi písomné pokarhanie s výstrahou - disciplinárne opatrenie za porušenie § 2 ods. 5 vyhl. č. 229/2001 Z. z. o spôsobe kontroly ulovenej zveri, ktorého sa dopustil tým, že v predpísanom termíne v roku 2004 neodovzdal značky na označenie ulovenej zveri.

  § Najvyšší súd SR z 01.01.2007 - Zastavenie konania
  Vytvorené:26. 10. 2012
  Autor:Mgr. Veronika Tóthová
  Zobraz celý text

  Krajský súd v napadnutým rozsudkom - I. zamietol žalobu voči krajskému pozemkovému úradu v a obvodnému pozemkovému úradu, - II. zamietol návrh voči správe katastra a správe katastra a - III. žalobcovi nepriznal náhradu trov konania. O zamietnutí žaloby rozhodol s odkazom na § 30 ods. 1, písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Rozhodol tak po zistení, že žalobca hodnoverným spôsobom nepreukázal splnenie podmienok na navrátenie vlastníctva k pozemkom podľa zákona č. 503/2003 Z.z., a to ani dodatočne v lehote, ktorú určil obvodný pozemkový úrad do konca apríla 2005 v rozhodnutí o prerušení konania z 5. novembra 2004. Aj podľa názoru krajského súdu ide o taký nedostatok, ktorý bránil správnemu orgánu riadne pokračovať v konaní, a preto v predmetnej veci boli splnené podmienky na zastavenie konania, keď na možnosť zastaviť konanie v prípade neodstránenia nedostatkov podania bol žalobca upozornený.

  § Najvyšší správny súd ČR z 18.03.2005 - Výpoveď svedka
  Vytvorené:26. 10. 2012
  Autor:Mgr. Veronika Tóthová
  Zobraz celý text

  Rozhodnutím žalovaného ze dne 23. 5. 2003, bylo zamítnuto odvolání žalobce, podané proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města y, odboru dopravně správních agend, ze dne 4. 4. 2003, a napadené rozhodnutí bylo podle § 59 odst. 2 správního řádu potvrzeno. Posledně uvedeným rozhodnutím byl žalobce uznán vinným porušením ustanovení § 4 písm. b) a c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a podle ustanovení § 22 odst. 2 téhož zákona mu byla uložena pokuta ve výši 2000 Kč. Současně mu byla podle ustanovení § 79 odst. 1 a 4 zákona o přestupcích a § 1 odst. 1 vyhlášky č. 231/1996 Sb., uložena povinnost uhradit náklady řízení v částce 500 Kč. Výše uvedeného přestupku se měl žalobce dopustit tím, že dne 9. 7. 2002, v době od 20:50 hod. do 20:55 hod. při řízení osobního motorového vozidla zn. Škoda Octavia, SPZ xxx, nerespektoval místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, zastavil, a poté nechal stát uvedené vozidlo v P. 1, na S. n., u domu č. x, v místě označeném dopravní značkou B28 – zákaz zastavení (dopravní značka se užívá v případech, kdy zastavení vozidla může ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích k vyznačení prostoru, pro který platí zákaz zastavení).

  § Najvyšší súd SR z 27.07.1995 - Nulita aktu ako dôvod jeho zrušenia súdom
  Vytvorené:26. 10. 2012
  Autor:Mgr. Igor Šumichrast
  Zobraz celý text

  Žalobca včas podanou žalobou sa domáhal, aby Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a potvrdené rozhodnutie Katastrálneho Úradu - Správy katastra v G. Týmto rozhodnutím bol zamietnutý návrh žalobcu na opravu chýb v katastrálnom operáte. Súčasne žiadal zrušiť aj prvostupňové rozhodnutie.

  Žalovaný správny orgán sa k žalobe písomne vyjadril, pričom uviedol, že znenie napadnutého zápisu je v súlade s ustanoveniami § 7 a § 8 zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, § 17 ods.1 zákona SNR číslo 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike a § 17 ods.1 písm. b/ vyhlášky č. 594/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike. 

  § Najvyšší správny súd ČR z 15.09.2005 - Ohliadka
  Vytvorené:26. 10. 2012
  Autor:Mgr. Veronika Tóthová
  Zobraz celý text

  Žalobkyně - stěžovatelka kasační stížností brojí proti výše označenému rozsudku soudu, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 7. 2001, ve věci vydání nesouhlasu se zásahem do krajinného rázu oplocením pozemku parc. č. 90/2 v k. ú. Z. dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatelka v kasační stížnosti uplatňuje důvody dle § 103 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Žalovaný především nezjistil přesně a úplně skutkový stav věci před vydáním rozhodnutí, čímž porušil povinnost mu uloženou v ust. § 3 odst. 4, § 32 odst. 1 a § 46 správního řádu; pro posouzení skutečné situace na místě samém si neopatřil potřebné informace; vycházel údajně z dlouhodobých pozorování, aniž by ale tato byla během projednávání věci doložena. 

  Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
  V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
  Vzory dokumentov (0)
  V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
  Register pojmov (4)
  Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
  Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

  Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
  Video (0)
  Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
  Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

  Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

  < Späť