iSamosprava | Doprava

Doprava

Správu pozemných komunikácií vykonávajú ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve obce – obce, prípadne právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené. Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.

Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.

Ako prenesený výkon štátnej správy pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu obce. Obce zabezpečujú plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve obcí a miestnych komunikácií.


< Späť