iSamosprava | Sociálne - obec

Sociálne - obec

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec plní úlohy na úseku sociálnej pomoci, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti.

Právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje pojem „sociálny“, hoci ho v rôznych obmenách používa, a to nielen v právnych predpisoch zákonnej či podzákonnej právnej sily, ale aj v najvyššom zákone nášho štátu - Ústave SR. V samosprávnej oblasti sociálna sféra zahŕňa predovšetkým: sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., zdravotnú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb podľa zákona č. 578/2004 Z. z., opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z., služby zamestnanosti v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z.


< Späť