iSamosprava | Voľby: Podmienky kandidatúry nezávislého kandidáta na starostu obce
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020

Voľby: Podmienky kandidatúry nezávislého kandidáta na starostu obce

Právny stav k: 26. 3. 2018

Otázka:

Aký postup musí dodržať občan, ktorý chce v komunálnych voľbách kandidovať na funkciu starostu/primátora ako nezávislý kandidát? Aké sú podmienky predvolebnej kampane?

Odpoveď:

V novembri 2018 sa budú konať na Slovensku komunálne voľby. Dátum konania komunálnych volieb vyhlasuje predseda Národnej rady SR, podľa § 181 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o výkone volebného práva“), najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Komunálne voľby sa konajú v posledných 14 dňoch volebného obdobia súčasných orgánov samosprávy obcí.1

Kandidovať na funkciu starostu obce môže podľa § 165 zákona o výkone volebného práva obyvateľ obce, ktorý má v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 25 rokov a spĺňa predpoklady na výkon funkcie starostu (nie je vo výkone trestu odňatia slobody, nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, je spôsobilý na právne úkony).

Kandidátnu listinu pre voľby starostu obce môže podať registrovaná politická strana alebo nezávislý kandidát. Kandidátna listina musí byť doručená v listinnej forme najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Ďalšie podmienky pre podanie kandidátnej listiny bližšie upravuje § 176 zákona o výkone volebného práva. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne.2 Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu. Na kandidátnej listine politickej strany alebo koalície môže byť uvedený iba jeden kandidát.3

Náležitosti kandidátnej listiny nezávislého kandidáta zákon o výkone volebného práva upravuje v § 176 ods. 68. Okrem uvedeného nezávislý kandidát ku kandidátnej listine pripája aj podpisovú listinu podľa § 176 ods. 8 zákona o výkone volebného práva. Počet podpisov od občanov na podpisovej listine sa odvíja od počtu obyvateľov obce.4

Kandidát na starostu obce môže zároveň kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva. Takýto kandidát môže mať spoločnú podpisovú listinu, z ktorej však musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch orgánov obce. Počet podpisov od občanov sa aj v tomto prípade bude odvíjať od počtu obyvateľov obce. Originál spoločnej podpisovej listiny priloží len k jednej kandidátnej listine a k druhej kandidátnej listine je postačujúce priložiť fotokópiu spoločnej podpisovej listiny.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie skontroluje všetky náležitosti predložených kandidátnych listín v prípade, že nespĺňajú zákonné náležitosti, vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, alebo nezávislého kandidáta, aby v primeranej lehote kandidátnu listinu upravili alebo doplnili.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov uverejní obec najneskôr 25 dní pred dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.5

Volebná kampaň začína podľa § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“), dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Čo možno považovať za volebnú kampaň definuje § 2 ods. 1 zákona o volebnej kampani. Volebnou kampaňou je činnosť v prospech, ale aj v neprospech subjektov vymenovaných v § 2 ods. 1 zákona o volebnej kampani. Štátna komisia uloží nezávislému kandidátovi pokutu od 1 000 Eur do 10 000 Eur, ak vedie volebnú kampaň aj počas 48 hodín predo dňom konania volieb.6

Suma, ktorú môže nezávislý kandidát vynaložiť na svoju volebnú kampaň na funkciu starostu je zákonne ohraničená v § 6 ods. 1 písm. c) zákona o volebnej kampani. Výška sumy, ktorú môže kandidát použiť na volebnú kampaň sa úmerne odvíja od počtu obyvateľov obce, kde kandiduje. Ministerstvo vnútra uloží nezávislému kandidátovi pokutu od 1 000 Eur do 10 000 Eur, ak prekročí zákonom určenú prípustnú sumu nákladov na volebnú kampaň.7

V prípade, že je kandidát na starostu vo voľbách úspešný, jeho doterajší zamestnávateľ má zákonnú povinnosť uvoľniť ho na výkon verejnej funkcie. Na základe § 64 ods. 1 písm. e) z. č. 311/2001 Zákonníka práce je zamestnanec, počas doby výkonu verejnej funkcie, v ochrannej dobe a zamestnávateľ mu nesmie dať výpoveď.

Mgr. Monika Ivanová 


1 § 181 ods. 2 zákona o výkone volebného práva
2 § 176 ods. 1 zákona o výkone volebného práva
3 § 176 ods. 5 zákona o výkone volebného práva
4 Príloha č. 1 zákona o výkone volebného práva
5 178 ods. 1, 2 zákona o výkone volebného práva
6 § 19 ods. 5 písm. a) zákona o volebnej kampani
7 § 19 ods. 6 písm. a) zákona o volebnej kampani


< Späť