iSamosprava | Daňový úrad - obec

Daňový úrad - obec

Obec rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu v rámci originálnej pôsobnosti.

Vo všeobecnosti je daňová oblasť pre obec jednou z najpodstatnejších, nakoľko dane tvoria väčšinu jej príjmov.

V zmysle čl. 65 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zákon ustanoví, ktoré dane a poplatky sú príjmom obce.

Daňovými príjmami obce sú:

  1. podielové dane v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
  2. miestne dane a miestne poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:
  • miestne dane
  • miestne poplatky
  • daňové konanie
Dôvodové správy (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (6)
§ Daňový úrad: Vyrubovanie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad /3. časť
Vytvorené:16. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa budeme venovať tomu, ako aplikovať zákon o miestnych daniach pri vrátení, znížení a odpustení za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ Daňový úrad: Vyrubovanie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad/ 2. časť
Vytvorené: 5. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa  venujeme tomu, ako je v zákone o miestnych daniach ustanovená oznamovacia povinnosť a akým spôsobom sa poplatok vyrubuje.

§ Daňový úrad: Vyrubovanie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad /1. časť
Vytvorené:15. 04. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa budeme venovať tomu, ako je v zákone o miestnych daniach ustanovený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo je sadzba poplatku a ako sa určuje. 

§ Daňový úrad: Obec a vydávanie VZN týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov
Vytvorené: 6. 02. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) obec pri výkone samosprávy rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu.

§ D Odvolanie podané na základe neoverenej plnej moci voči správcovi dane v rámci daňového konania začatého do 31.12.2011
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Posúdenie postupu správcov dane v prípade odvolania daňovníkom podaného na základe neoverenej plnej moci v daňovom konaní začatom do 31.12.2011

§ D Základné informácie k dani za psa
Vytvorené: 3. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Daň za psa je v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení miestnou daňou, ktorú môže ukladať obec.

Odborné stanoviská (6)
§ D Usmernenie k zákonu č. 517/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vytvorené:16. 10. 2012
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zobraz celý text

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 517/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydalo usmernenie.

§ D Práva a povinnosti daňových subjektov a zamestnancov daňovej správy
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zobraz celý text

V systéme noriem daňového práva nefiguruje samostatná „charta“ práv a povinností daňových subjektov a zamestnancov daňovej správy, potrebné informácie je možné nájsť predovšetkým v ustanoveniach zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení, ktorý je základnou normou regulujúcou daňový proces a v hmotnoprávnych daňových zákonoch.

§ D Pokyn DR SR k zníženiu alebo odpusteniu poplatku podľa zákona o miestnych daniach
Vytvorené:11. 09. 2012
Autor:Daňové riaditeľstvo SR
Zobraz celý text

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( ďalej „zákon o miestnych daniach“ ) v desiatej časti upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa § 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§ D Pokyn DR SR k dani za ubytovanie
Vytvorené:11. 09. 2012
Autor:Daňové riaditeľstvo SR
Zobraz celý text

Daň za ubytovanie upravuje V. časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

§ D Daňová a účtovná problematika obcí
Vytvorené:11. 09. 2012
Autor:Daňové riaditeľstvo SR
Zobraz celý text

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

§ D Pokyn DR SR k zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vytvorené:11. 09. 2012
Autor:Daňové riaditeľstvo SR
Zobraz celý text

Zavedením miestnych daní sa rešpektujú zámery vyplývajúce z reformy verejnej správy na zvýšenie právomocí a zodpovednosti obcí. Pre obce sa ustanovujú aj ďalšie právomoci súvisiace so sadzbou dane ako aj právomoci súvisiace s možnosťou uplatnenia oslobodenia od daní. V zákone o miestnych daniach je zdôraznený význam všeobecne záväzného nariadenia obce, na základe ktorého správca dane miestne dane vyberá.

Prípadové štúdie (43)
Daňový úrad: Náklady obce v miestnom poplatku za komunálny odpad
Vytvorené: 8. 12. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Čo všetko si môžeme započítať do nákladov za komunálny odpad a následne ich prepočítať do poplatku za komunálny odpad? Môžu sa do týchto nákladov započítať napr. náklady na zamestnancov, náklady na pohonné hmoty traktora, na kosačky, prípadnú amortizáciu, prípadne zakúpenie skladového kontajnera na zberný dvor, v ktorom môžu byť dočasne umiestnené odpady a podobne?

§ Obec/Daňový úrad: Akceptácia dokladov v inom ako slovenskom jazyku
Vytvorené: 7. 08. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

VZN obce upravuje možnosti na zníženie a odpustenie poplatku a doklady, ktoré je potrebné predložiť.  Je možné akceptovať doklady v českom jazyku, prípadne v angličtine, keďže máme zamestnankyňu, ktorá ovláda anglický jazyk? 

Daňový úrad: Prijatie platby dane za viacerých daňovníkov od inej osoby
Vytvorené:21. 07. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ako máme postupovať v prípade, že za troch daňovníkov za miestne dane zaplatila iná osoba všetky dane spolu jednou sumou, a to vkladom v hotovosti na účet? Z tejto sumy nevieme vôbec identifikovať o aké dane ide a o ktorých daňovníkov. Z platby nevieme ani identifikovať kto vložil peniaze na účet. Vieme to len podľa toho, že s tou osobou, sme rozprávali. 

§ Daňový úrad/Životné prostredie: Zber komunálneho odpadu hradený obcou?
Vytvorené:31. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je možné upustiť od vyberania poplatku za zber odpadu, príp. vyberať poplatok v nižšej sume?

Daňový úrad: Vymáhanie miestnych daní exekútorom po novom
Vytvorené: 5. 04. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec chce pristúpiť k vymáhaniu daní a poplatkov exekučným konaním. Aký postup musí dodržať v prípade, že exekučné konanie chce zveriť do rúk exekútora?

§ Daňový úrad: Odpad podnikateľa so sídlom v inej obci
Vytvorené:16. 03. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Právnická osoba prevádzkuje v obci podnikateľskú činnosť, pričom sídlo má v inej obci a neplatí poplatok za komunálny odpad s odôvodnením, že si odpad odvážajú do sídla spoločnosti. Obec im nevykonáva žiadnu službu spojenú s vývozom odpadu, nemajú ani smetnú nádobu. Ako máme postupovať ? 

 

 

§ Daňový úrad: Daňové nedoplatky zosnulého daňovníka
Vytvorené: 6. 02. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Ako má správca dane postupovať v prípade úmrtia daňovníka, ak má dedičov a čo v prípade ak nemá dedičov?

§ Daňový úrad: Kedy je možná zmena sadzieb miestnej dane a poplatku
Vytvorené:12. 01. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo miestne dane  naposledy v decembri 2014 prijatím všeobecne záväzného nariadenia. Aký to má vplyv na sadzby a platenie miestnych daní v roku 2016?

§ Daňový úrad: Autoškoly a oslobodenie od miestnej dane
Vytvorené: 3. 01. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Vzťahuje sa oslobodenie od dane z nehnuteľností na pozemky a stavby užívané autoškolou?


Daňový úrad: Zánik práva vymáhať daňový nedoplatok
Vytvorené:17. 08. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Mesto v roku 2002 vyrubilo poplatníkovi poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý sme dali vymáhať v roku 2010 exekútorovi. Môže sa vo vymáhaní pokračovať aj po uplynutí 10 rokov (t.j. aj v roku 2016) alebo sa exekučné konanie malo zastaviť po uplynutí 10-tich rokov v zmysle § 96 ods. 1 písm. e) zákona č. 563/2009 o správe?

Dane: K uloženiu pokuty súbežne popri úroku z omeškania z dôvodu nezaplatenia dane
Vytvorené:27. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Nakoľko daňovník nezaplatil obci (podľa právoplatného rozhodnutia obce do 31.5.2016) daň z nehnuteľnosti včas, obec ako správca dane mu vyrubi úrok z omeškania zaplatenia dane. Je možné tomuto daňovníkovi uložiť aj pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. e) Daňového poriadku za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. d) tohto zákona?

Dane: Výber miestnych daní a poplatkov inou osobou
Vytvorené:10. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je možné delegovať výber dane alebo miestneho poplatku na iný subjekt (napríklad výber poplatku za stavebný odpad preniesť mandátnou zmluvou na technické služby a podobne)?

Dane: K vyrubeniu dane z pozemkov parciel registra „E“
Vytvorené: 7. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Obec má právo vyrubiť daň z lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a tie sú evidované ako parcely registra „E“. Znamená to, že má obec právo vyrubiť daň aj z iných pozemkov evidovaných ako parcely registra „E“?

Aké dôsledky má pre obec pri vyrubovaní dane z nehnuteľnosti to, že údaje o druhu pozemku evidovaného ako parcela registra „E“ sú hodnoverné, nakoľko sa nepreukázal opak, no nie sú právne záväzné?

 

Daňový úrad: Postup obce pri neoznámení zmeny vlastníka pozemku
Vytvorené:11. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ako má obec postupovať, ak jej daňovník neoznámil zmenu vlastníka lesných pozemkov počas zdaňovacieho obdobia?

§ Daňový úrad: Vymáhanie nevymožiteľných daňových pohľadávok
Vytvorené:16. 03. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné nevymáhať daňové pohľadávky mesta premlčané, pohľadávky nepatrnej hodnoty a pohľadávky právnických osôb, ktoré zanikli výmazom?

§ Majetok/Daňový úrad: Postup obce pri vymáhaní pohľadávok obce
Vytvorené:11. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Aký je postup obce, ak občan nereaguje na upomienky o zaplatení daní, nájomného, poplatkov za komunálny odpad a podobne?

§ Daňový úrad: Poplatok za komunálne odpady vlastníka nehnuteľností
Vytvorené:22. 01. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je obec oprávnená ukladať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatníkom, ktorí na území obce nemajú trvalý ani prechodný pobyt, ale majú tu vo vlastníctve nehnuteľnosť?

§ Daňový úrad: Rozdielne druhy zberu odpadov v závislosti od osoby poplatníka
Vytvorené:19. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže obec podľa platnej právnej úpravy vo svojom VZN zaviesť množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov a pre fyzické osoby tzv. kalendárový alebo paušálny zber, a tým aj rozdielne sadzby poplatku?

 

§ Daňový úrad: Nesprávne stanovená sadzba poplatku za komunálny odpad vo VZN
Vytvorené:30. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obci sa doteraz vyruboval poplatok za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa prijatého VZN  pre všetkých podnikateľov v rovnakej výške, čo je v rozpore s určením výšky poplatku v zmysle zákona 582/2004 Z. z. Je možné vyrubiť nový poplatok na základe platnej sadzby za osobu a kalendárny deň a za aké obdobie rokov? 

§ Daňový úrad: Vytvorenie pracovných miest ako dôvod oslobodenia od dani z nehnuteľnosti?
Vytvorené:27. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže obec vo VZN o dani z nehnuteľností znížiť alebo odpustiť daň z nehnuteľností pre právnickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť z dôvodu, že spoločnosť vytvorí určitý počet nových pracovných príležitostí v obci?

§ Školy/Daňový úrad: Poplatok za odpad v škole
Vytvorené:23. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Je možné vyrubiť základnej škole poplatok za komunálny odpad aj za žiakov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt a dochádzajú do školy z okolitých obcí?
§ Daňový úrad: Neurčitý vlastník stavby a daň zo stavieb
Vytvorené:28. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako má správca dane postupovať pri vydaní rozhodnutia k dani z nehnuteľností na rok 2015 v prípade, ak v priebehu roku 2014 došlo k zrušeniu prevádzky podnikateľského subjektu na území obce. Podľa katastra nehnuteľností je vlastníkom nehnuteľností naďalej pôvodný subjekt, pričom na liste vlastníctva sú evidované ťarchy a záznamy o vykonaní 2 neúspešných dražieb, avšak v obchodnom registri pod identifikačným číslom spoločnosti je registrovaný iný subjekt, ktorý nie je vlastníkom nehnuteľností. 

 

§ Daňový úrad: Podmienky zverejnenia zoznamov daňových dlžníkov
Vytvorené:15. 04. 2015
Autor:JUDr. Martina Tomus Palušková
Zobraz celý text

Za akých podmienok je obec ako správca dane oprávnená zverejňovať zoznamy daňových dlžníkov? 

§ Daňový úrad: Určenie daňovníka pri predaji nehnuteľnosti na prelome rokov
Vytvorené:10. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Kto je povinný zaplatiť daň z nehnuteľnosti na rok 2015, ak kupujúca firma mala zmluvu o užívaní nehnuteľnosti od 02.06.2014, dňa 11.12.2014 podpísali kúpno-predajnú zmluvu, dňa 31.12.2014 požiadali o vklad do katastra a ten prebehol 15.01.2015. 

§ Osobné údaje/Daňový úrad: Dokladovanie dôvodnosti nároku zníženia/odpustenia poplatku a ochrana osobných údajov
Vytvorené:16. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V prípade zníženia, odpustenia poplatku za odvoz komunálneho odpadu nám daňovníci predkladajú napr. kópiu pracovnej zmluvy v zahraničí alebo v SR. Ako sa v tomto prípade aplikuje § 15 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ohľadne kopírovania úradných dokladov iba so súhlasom dotknutej osoby? Môžeme robiť kópie pracovných zmlúv resp. môžu nám dokladovať takýmito kópiami zmluvný vzťah ku zníženiu poplatku? Čo sa rozumie pre účely tohto zákona úradný doklad?

§ Daňový úrad: Poplatok za odpad osobám v spoločnej domácnosti
Vytvorené:15. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže obec vydať rozhodnutie k poplatku za komunálny odpad aj pre fyzické osoby na základe písomného oznámenia vzniku poplatkovej povinnosti na území obce ak ide o manželku s deťmi, užívajúce neskolaudovanú nehnuteľnosť ? Poplatníkom ako aj vlastníkom nehnuteľnosti je manžel, ktorý má v obci trvalý pobyt.

Daňový úrad/VZN: Vybraný okruh osôb a poskytnutie zvýhodnenia pri poplatku za komunálny odpad
Vytvorené:12. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je chybou ak má mesto vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad uvedenú zľavu na poplatku za komunálny odpad len pre občanov starších ako 70 rokov podľa § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady?

§ Daňový úrad: Daň vs. poplatok za užívanie verejného priestranstva
Vytvorené:12. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec má vydané všeobecne záväzné nariadenie, kde je stanovená daň za užívanie verejného priestranstva. Reálne však k vyrubovaniu dane nedochádza, obec namiesto toho účtuje poplatok za užívanie verejného priestranstva. Ide napríklad o prípady kultúrnych podujatí a pod. Je to takto správne, či sme povinní vyrubovať daň?

§ Daňový úrad: Daň z pozemkov a verejná účelová komunikácia
Vytvorené: 5. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

V ustanovení § 6 ods. 2 písmeno b) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení sa hovorí, že predmetom dane nie sú pozemky a ich časti na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy. Znamená to, že všetko čo je verejná účelová komunikácia alebo železničná dráha má byť zdanené?

§ Daňový úrad: Určenie dane podľa pomôcok
Vytvorené:11. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Daňovník, ktorý je právnickou osobou nepreberá zásielky a nereaguje na výzvy správcu dane. Aký je postup správcu dane, ak v rámci svojej činnosti zistí, že právnická osoba už nie je vlastníkom nehnuteľnosti? Môže daň z nehnuteľností upraviť podľa platných listov vlastníctva aj bez podania daňového priznania alebo musí daňovníka vyzývať k podaniu daňového priznania?

§ Daňový úrad: Doručenie písomnosti právnickej osobe v daňovom konaní
Vytvorené:20. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Daňovník, ktorý je právnickou osobou vlastní v obci nehnuteľnosti. Nepreberá rozhodnutia na daň. Ako v takomto prípade vymôcť daňovú pohľadávku?

 

§ Daňový úrad: Ako správne určiť stavebný pozemok pre účely dane z nehnuteľností?
Vytvorené:14. 03. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Daňovníkovi bolo v roku 2013 vydané stavebné povolenie na jednu parcelu 520/29 (1000 m2). Uvedený daňovník si následne dal geometricky zamerať rozostavanú stavbu a bola vytvorená nová parcela 520/22 (100 m2). Tento rok podal daňové priznanie na 100 m2 stavebného pozemku a 900 m2 ornej pôdy. Myslím si, že celá výmera pôvodných 1000 m2 by mala byt stavebným pozemkom až do kolaudácie, on mi tvrdí opak. Môžete mi napísať, či postupujem správne? 

§ Daňový úrad: Zaraďovanie stavieb pre účely Zákona o miestnych daniach
Vytvorené: 7. 03. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako má správca dane postupovať pri zaraďovaní stavieb na účely Zákona o miestnych daniach?

§ Daňový úrad/Osobné údaje: Zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov
Vytvorené:28. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Je zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) porušením zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov?
§ Daňový úrad: Daň za ubytovanie
Vytvorené: 9. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Občan  prenajíma časť budovy na ubytovanie. Po výzve, aby odvádzal poplatok za ubytovanie obci v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce nám oznámil, že on dlhodobo prenajal  túto časť budovy (na 3 roky)  nejakej organizácii a nemá dôvod  odvádzať   poplatok  za  ubytovanie v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia.  Ako vzniknutú situáciu riešiť?

§ Daňový úrad: Oslobodenie alebo zníženie dane za užívanie verejného priestranstva
Vytvorené: 8. 11. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je obec oprávnená zveriť vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré upravuje miestne dane oprávnenie starostovi obce individuálne rozhodovať o oslobodení alebo znížení dane za užívanie verejného priestranstva?


§ Daňový úrad: Posudzovanie stavieb pri vyrúbení dane zo stavieb
Vytvorené:22. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Má obec právo vyrubiť daň zo stavieb (rozhodnutím) nájomníkovi, pokiaľ táto stojí na pozemku obce, ktorý mu obec prenajala?

§ Daňový úrad: Ustanovenie daní a poplatkov vo všeobecne záväznom nariadení obce
Vytvorené: 4. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec vo všeobecne záväznom nariadení zaviedla poplatok za použitie sály kultúrneho domu, zasadacej a sobášnej miestnosti, vestibulu obecného úradu, za vyhlásenie miestnym rozhlasom a za použitie prístrojov a zariadení vo vlastníctve obce.

Je obec oprávnená ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení tieto druhy poplatkov?

§ Daňový úrad: Započítanie peňažnej pohľadávky náhrady škody vs. vyrubená daň
Vytvorené:21. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné podľa §580 a nasl. Občianskeho zákonníka jednostranne započítať peňažnú pohľadávku občana z titulu náhrady škody s peňažnou pohľadávkou mesta voči daňovníkovi z titulu vyrubenej dane z nehnuteľnosti?

§ Daňový úrad: Zmeny dane pri miestnych daniach a poplatkoch počas roku
Vytvorené: 6. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Je možné v priebehu kalendárneho roka zavádzať zmeny v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku?
§ D Zánik zodpovednosti za správny delikt
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Daňovú úrad uložil daňovníkovi pokutu za správny delikt. Tento daňovník však zomrel. Môže si pokutu daňový úrad vymáhať od dedičov?

K povinnosti podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na výzvu správcu dane a sankcie
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Daňový úrad ako správca dane z motorových vozidiel vyzval daňovníka na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daňovník volal na úrad, že túto daň platiť nemusí a tým pádom nemusí ani podávať žiadne priznanie. Je to tak? Môžeme mu dať nejakú sankciu ak toto priznanie nepodá?

§ D K oprávneniu obce rozšíriť pojem osobitné užívanie verejného priestranstva
Vytvorené: 3. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Je obec oprávnená v nadväznosti na daň za užívanie verejného priestranstva vo svojom všeobecne záväznom nariadení rozšíriť zákonnú definíciu osobitného užívania verejného priestranstva?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (31)
§ Najvyšší súd SR z 29.06.2016 - Oslobodenie od dane z nehnuteľností
Vytvorené: 9. 12. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Najvyšší súd z administratívneho spisu zistil, že rozhodnutím mesta bola žalobcovi vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2013, konkrétne daň z pozemkov vo výške 11.863,80 Eur, ktorá v predmetnom konaní nie je sporná, za pozemky F - zastavané plochy a nádvoria (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych daniach), a pozemky H – ostatné - plochy podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o miestnych daniach. Po podaní odvolania žalobcom a jeho doplnení, žalovaný rozhodnutím č. 1100302/1/281209/2013/5085 - r z 21. júna 2013 potvrdil rozhodnutie mesta. Z podkladov spisu vyplýva, že nájomca pozemkov spoločnosť Eurovalley, a.s. prevádzkovala na dotknutých pozemkoch golfový klub Eurovalley Golf Park Club.

§ Okresná prokuratúra Kežmarok z 15.01.2015 - Protest prokurátora proti výkazu daňových nedoplatkov
Vytvorené:24. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Platiteľ dane prevádzkuje na území obce prechodné ubytovanie. Správca dane zaslal platiteľovi dane výzvu na predloženie dokladov k dani z ubytovania, ktorým platiteľ dane nevyhovel. Následne správca pristúpil k určovaniu dane podľa pomôcok v zákone, ktoré sa snažil vymáhať aj exekučne.

Ústavný súd SR z 22.01.2014 - K možnostiam obcí stanovovať sadzbu daní z nehnuteľností
Vytvorené:23. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovatelia namietali:

a) že zákonodarca splnomocnil obce ako správcov miestnych daní prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení podľa miestnych podmienok znižovať alebo zvyšovať zákonom ustanovenú základnú ročnú sadzbu dane z pozemkov, a to aj rozdielne pre jednotlivé druhy pozemkov (§ 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach) a taktiež podľa miestnych podmienok znižovať alebo zvyšovať zákonom ustanovenú základnú ročnú sadzbu dane zo stavieb, a to aj rozdielne pre jednotlivé druhy stavieb (§ 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach), pričom v oboch prípadoch „opomenul“ ustanoviť maximálnu výšku ročnej sadzbu týchto daní, čo je podľa ich názoru neprípustné a zakladá nesúlad príslušných ustanovení zákona o miestnych daniach s označenými ustanoveniami ústavy,

b) že v súvislosti so splnomocnením pre obce ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zníženie alebo oslobodenie od dane z pozemkov zákonodarca z ústavného hľadiska neakceptovateľným spôsobom znevýhodnil skupinu samostatne hospodáriacich roľníkov vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť v zastavanej časti obce. 

Súdny dvor Európskej únie z 10.09.2014 - K DPH za prvé využívanie nehnuteľnosti obcou, postavenej na jej účet a na jej pozemku
Vytvorené:20. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Gemeente ’s‑Hertogenbosch (obec ’s‑Hertogenbosch, Holandsko, ďalej len „Gemeente“) a Staatssecretaris van Financiën (ministerstvo financií, ďalej len „Staatssecretaris“) vo veci práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), zaplatenej na vstupe Gemeente za náklady na výstavbu novej obecnej budovy.

§ Najvyšší súd SR z 19.03.2014 - Metodický pokyn nie je všeobecne záväzným právnym predpisom a preto pre správne zdanenie stavby jeho obsah nie je rozhodujúci
Vytvorené:29. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

 Predmetom preskúmavacieho konania v danej veci je rozhodnutie žalovaného Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, ktorým žalovaný potvrdil podľa ust. § 48 ods. 5 zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov dodatočný platobný výmer, ktorým podľa ust. § 44 ods. 1 zák. č. 511/1992 Zb. vyrúbil žalobcom rozdiel dane z nehnuteľnosti. Metodický pokyn č. 35/2007 Z. z. na ktorý žalobcovia poukazovali, je len metodickou pomôckou ktorá nemôže byť v rozpore so zákonom, preto krajský súd žaloby žalobcov zamietol. Obaja žalobcovia však naďalej zastávali názor, že ak správca dane pri rovnakej zákonnej úprave, vydal pôvodný platobný výmer v súlade a postupom podľa pôvodného Metodického pokynu č. 35/2/2007 a daňovník tak postupoval, nemôže byť na ujmu daňovníkovi, aby neskoršou zmenou vnútornej právnej normy pri výklade zákona, sa spätne zhoršilo jeho postavenie a dodatočne bol vystavený platobný výmer. Hoci žalovaný ako aj konajúci súd vyslovili názor, že Metodický pokyn č. 35/2/2007 nie je všeobecne záväzným právnym predpisom, žalobcovia v tejto súvislosti vyslovili názor, že zmena výkladu a postupu správcu dane musí pôsobiť tak, aby práva a právom chránené záujmy fyzickej osoby boli čo najmenej dotknuté, preto pri rovnakej právnej úprave nemôžu existovať dva rôzne výklady, čím dochádza k právnej neistote. Najvyšší súd Slovenskej republiky sa po oboznámení so spisovým materiálom a odvolaním napadnutým rozhodnutím plne stotožnil s dôvodmi rozhodnutia krajského súdu na ktoré v súlade s ust. § 219 ods. 1,2 O.s.p. plne poukazuje. Ani podľa názoru odvolacieho súdu žalovaný nepochybil, keď pri výpočte dane z predmetných stavieb použil ust. § 12 ods. 6 resp. § 12a ods. 3 zák. č. 582/2004 Z. z. ako aj ustanovenia VZN mesta o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta. Preto správny orgán aplikoval relevantné ustanovenia tohto právneho predpisu a zdanil daňový subjekt podľa ust. § 12 ods. 6 resp. § 12a ods. 3 citovaného zákona ako aj VZN mesta.

§ Okresná prokuratúra Malacky z 12.06.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach
Vytvorené:22. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Obec v prijatom VZN poskytla zníženie dane za psa občanom s trvalým pobytom v obci. Ostatné osoby, ktoré majú v obci len prechodný pobyt no chcú chovať na jej území psa, musia plniť celú sumu dane za psa. Ak obec chce určiť rôzne sadzby dane za psa, uvedené kritériá musí viazať na predmet dane, teda na psa a nie na daňovníka.

§ Okresná prokuratúra Topoľčany z 11.04.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Vytvorené:22. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Obec vo VZN označila osoby podliehajúce poplatkovej povinnosti za odpady na území obce. Poplatníkov však špecifikuje priamo zákon, preto obec nesmie vo svojich VZN upravovať povinné osoby odlišne. 

§ Okresná prokuratúra Topoľčany z 08.11.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach
Vytvorené:15. 11. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach.

Obec vo VZN v § 3 ods. 1 upravila, že predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je okrem iného aj dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore a pod. 


§ Okresná prokuratúra Bratislava V. z 18.08.2013 - Protest prokurátora proti platobnému výmeru správcu dane mestskej časti
Vytvorené:25. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti platobnému výmeru správcu dane mestskej časti, ktorým podľa § 27 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v platnom znení vyrubil daňovníkovi miestnu daň za druhého psa za zdaňovacie obdobie január - december 2011 vo výške 33,19 eura určenú podľa sadzby dane stanovenej ustanovením všeobecne záväzného nariadenia.

§ Okresná prokuratúra Komárno z 08.08.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým bola schválená oznamovacia povinnosť majiteľov rekreačných chát, nájomcov a ostatných ubytovateľov počas letnej turistickej sezóny
Vytvorené:14. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým bola schválená oznamovacia povinnosť majiteľov rekreačných chát, nájomcov a ostatných ubytovateľov počas letnej turistickej sezóny. Preskúmaním napadnutých uznesení bolo zistené, že tieto odporujú zákonu, a to najmä z dôvodu nedostatku pôsobnosti obecného zastupiteľstva pre takýto postup.

§ Okresná prokuratúra Pezinok z 05.10.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o dani z nehnuteľnosti
Vytvorené: 3. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o dani z nehnuteľnosti. 

§ Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou z 30.11.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vytvorené: 3. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predmetné nariadenie ustanovovalo, že sadzba dane pri viacpodlažných stavbách sa zvyšuje o 0.03 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie nadzemné podlažie.

§ Okresná prokuratúra Galanta z 05.12.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vytvorené: 3. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ako vyplýva z ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z., obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením iba sadzbu poplatku. Obec však v rozpore s predmetným ustanovením určila výšku poplatku pre poplatníkov na kalendárny rok. 

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 11.07.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach
Vytvorené:23. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach, ktorým bola v obci zavedená daň za výherné hracie automaty.

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 11.07.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o dani za užívanie verejného priestranstva a o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva
Vytvorené:23. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora 

proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o dani za užívanie verejného priestranstva a o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva.

Mesto Š. na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 36 a § 103 odsek 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorým upravilo základné náležitosti dane za užívanie verejného priestranstva.

Okresná prokuratúra Banská Bystrica z 04.10.2011 - Protest prokurátora proti platobnému výmeru na daň za psa
Vytvorené:28. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

protest prokurátora

proti platobnému výmeru na daň za psa zo dňa 06.07.2009, vydaný správcom dane obcou, ktorým bola vyrúbená daň za psa za kalendárny rok 2009 vo výške 7,50 Eur, pretože bolo vydané v rozpore s §22 ods.1, § 23, § 26 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

§ Okresná prokuratúra Partizánske z 16.08.2011 - Protest prokurátora proti VZN o o iných verejnoprospešných službách
Vytvorené:15. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

P r o t e s t p r o k u r á t o r a proti VZN obce Ch. č. 7/2011 o iných verejnoprospešných službách zo dňa 27.5.2011, pretože predmetné VZN je v rozpore s § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších, s § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, s § 1, § 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, s § 20 ods. 5 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

§ Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 08.07.2011 - Protest prokurátora proti VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
Vytvorené:26. 07. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

                                                   protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta

§ Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 03.11.2011 - proti všeobecne záväznému nariadeniu o iných poplatkoch
Vytvorené:25. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o iných poplatkoch schválenému uznesením Obecného zastupiteľstva z 15.12.2009 , účinnému od 01.10.2010,

§ Okresná prokuratúra Martin z 29.07.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vytvorené:20. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec vo VZN stanovila výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozdielne pre rôzne kategórie fyzických osôb. Následne obec prijala dodatok k nariadeniu v ktorom zmenila výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby a podnikateľov podľa počtu zamestnancov a pre reštauračné zariadenia podľa priemerného počtu miest na sedenie. 

§ Najvyšší súd SR z 10.10.2011 - Konanie o správnom delikte
Vytvorené:24. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Primátor mesta rozhodol o uložení pokuty za správny delikt. Voči tomuto rozhodnutiu podal odporca odvolanie na krajský súd, ktorý bol toho názoru, že nie je daná právomoc súdu rozhodnúť o odvolaní v danej veci, nakoľko ide v tomto prípade o prenesený výkon štátnej správy. Postúpil preto vec na príslušný orgán štátnej správy. Tento orgán štátnej správy však vec vrátil späť krajskému súdu, ktorý predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky majúc za to, že tu existuje spor o právomoc medzi krajským súdom a orgánom štátnej správ.
§ D Najvyšší súd SR z 30.03.2011 - K úradne neoverenej plnej moci v daňovom konaní
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Daňovému úradu bolo doručené odvolanie daňového subjektu, ktoré podal zástupca tohto subjektu na základe úradne neoverenej plnej moci voči rozhodnutiu v rámci daňového konania. Daňový úrad toto odvolanie zamietol z dôvodu neodstrániteľnej vady. Daňovník podal voči rozhodnutiu Daňového úradu, ktorým bolo odvolanie zamietnuté žalobu o preskúmanie na súd. Prvostupňový súd toto rozhodnutie daňového úradu zrušil a vrátil na ďalšie konania. Proti rozhodnutiu prvostupňového súdu podal daňovú úrad odvolanie.
§ D Najvyšší súd SR z 14.02.2012 - Daň z nehnuteľnosti - stavebného pozemku, na ktorom je postavená záhradná chatka
Vytvorené:16. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Mesto ako správca dane z nehnuteľnosti vyrúbilo žalobcovi daň z nehnuteľností za, že je vlastníkom pozemku trvalého trávnatého porastu na ktorom bola povolená stavba záhradnej chatky rozhodnutím stavebného úradu Mesta.

§ D Najvyšší súd SR z 20.06.2002 - K výške pokuty za daňový delikt
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Pracovníci Daňového úradu vykonaním miestneho zisťovania v prevádzke žalobcu zistili, porušenie povinnosti žalobcom. Za porušenie povinnosti uložil Daňový úrad žalobcovi pokutu.

§ D Najvyšší súd SR z 08.05.2011 - K záväznosti katastra nehnuteľností pri vyrubení dane k nehnuteľnosti
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Pre posúdenie otázky určenia príslušnosti správcu dane z nehnuteľnosti v tejto veci na rok 2004 platila výlučne úprava podľa ktorej správu dane z nehnuteľností vykonávala obec, na území ktorej sa k 1.januáru 2004 nehnuteľnosť nachádzala. Za týchto okolností potom nemožno na ujmu žalobcu posudzovať skutočnosť, že sa riadil zásadou hodnovernosti a záväznosti údajov katastra v zmysle § 70 a § 71 katastrálneho zákona. Žalobca však nesúhlasil s tou časťou odôvodnenia rozsudku krajského súdu, kde súd nepovažoval za nezákonný právny názor, ktorým sa riadil aj žalovaný, vyslovený Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Uvedený záver preferoval ako príslušného správcu dane z nehnuteľnosti za rok 2004 mesto Tvrdošín, aj keď zápisy na príslušných listoch vlastníctva k 1.januáru 2004 pričleňovali uvedené územie obci Vitanová. Žalobca spochybňoval tú časť odôvodnenia rozsudku Krajského súdu, podľa ktorej sa žalobca nemohol dovolávať nevedomosti, že správcom dane z nehnuteľnosti je mesto Tvrdošín. Žalobca sa preto riadil stavom, aký vyplýval zo zápisov v katastri nehnuteľností a nasvedčoval v prospech obce Vitanová.

§ D Najvyšší súd SR z 10.10.2001 - K zániku zodpovednosti za správny delikt
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Podanou žalobou sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, ktorým potvrdil rozhodnutie Daňového úradu o uložení pokuty nebohému manželovi za porušenie povinností.

§ D Najvyšší súd SR z 06.03.2012 - Oprava havarijného stavu kanalizácie ako osobitné užívanie verejného priestranstva
Vytvorené: 3. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Mestská časť vyrubila platobným výmerom daňovníkovi daň za užívanie verejného priestranstva za výkopové práce, opravy inžinierskych sietí, opravy havarijného stavu kanalizácie. Proti tomuto výmeru sa daňovník odvolal.

§ Najvyšší súd SR z 10.03.2010 - K povinnosti prihlásiť psa do evidencie
Vytvorené: 3. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Navrhovateľ bol držiteľom psa, ktorého vlastnil a choval v rodinnom dome. Za to mu bola uložená pokuta mestskou časťou.

Navrhovateľ sa dopustil priestupku, pretože psa nemal prihláseného do evidencie a taktiež za psa neplatil ani daň. Z tohto dôvodu mu bola uložená pokuta.

§ D Najvyšší súd SR z 28.06.2012 - K daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Žalobkyňa sa domáhala preskúmania a zrušenia rozhodnutia, ktorým potvrdil krajský súd prvostupňové rozhodnutie správcu dane, platobného výmeru Hlavného mesta Bratislava. Správca dane uvedeným rozhodnutím na základe oznámenia žalobkyne o vzniku, zmene a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva vyrubil daň, účel užívania "stanovište taxi služby". Žalobkyňa tvrdila, že mesto zdanilo tento spôsob užívania verejného priestranstva nad rámec zákona, nakoľko inštitút dočasného parkovania motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva právna úprava v čase vydania platobného výmeru nerozoznávala.
§ D Ústavný súd SR z 25.05.2000 - K normotvornej právomoci obce v nadväznosti na miestne dane
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky doručený návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny s čl. 2 ods. 3, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 1, čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, s ustanovením § 4 ods. 3 písm. e) a g), § 6 ods. 1 a § 8 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 a 3 a § 4 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ustanovením § 22 ods. 1, § 24 ods. 1 a 2 a § 116 zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.

§ D Ústavný súd SR z 18.09.2008 - K právu na súdnu ochranu
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí prerokoval sťažnosť spoločnosti, ktorá namietala porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ku ktorému malo dôjsť rozsudkom Krajského súdu a rozsudkom Najvyššieho súdu vydanými v právnej veci proti žalovanému Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, pracovisko T., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu. Sťažovateľka sa žalobou na krajskom súde domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia daňového riaditeľstva, ktoré žiadala v konaní pred krajským súdom zrušiť a vec vrátiť daňovému riaditeľstvu na ďalšie konanie. Krajský súd rozsudkom žalobu zamietol a na odvolanie sťažovateľky bol jeho rozsudok potvrdený rozsudkom najvyššieho súdu. Sťažovateľka poukazovala v žalobách na nezákonnosť napádaných rozhodnutí daňového riaditeľstva, ako aj prvostupňových rozhodnutí správcu dane, ktorými jej správca dane dorubil rozdiel na dani z príjmov právnických osôb za roky 1997 a 1998 v celkovej výške 83 470 400 Sk. Podstatu nezákonnosti týchto rozhodnutí sťažovateľka videla predovšetkým v tom, že správca dane nesprávne posúdil otázku platnosti lízingových zmlúv (konštatoval ich neplatnosť) a v dôsledku toho neuznal lízingové splátky platené sťažovateľkou.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (2)
§ D Vzor rozhodnutia na vyrubenie dane z nehnuteľností podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platný od 1.1.2012
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Stiahni súbor
Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
§ D Vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Vytvorené:20. 08. 2012
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Stiahni súbor
Vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2012 bolo z daňovej problematiky uverejnené následovné Opatrenie Ministerstva financií SR z 20. augusta 2012 č. MF/20058/2012-722, ktorým sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.
Register pojmov (23)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť