iSamosprava | Daňový úrad - obec
 • Právnické osoby obce

  Môže obec zriadiť neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, ktorá by z 2% dane alebo sponzorských darov podporovala ostatné neziskové organizácie nachádzajúce sa v obci? Viac sa dozviete v prípadovej štúdii.
 

Kalendár

 • Povinnosť podať majetkové priznanie podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
  31.03. - 31.03.2015
  Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v čl. 7 ukladá dotknutým verejným funkcionárom povinnosť predkladať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok. 
  31.03. - 31.03.2015
  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Daňový úrad - obec

Obec rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu v rámci originálnej pôsobnosti.

Vo všeobecnosti je daňová oblasť pre obec jednou z najpodstatnejších, nakoľko dane tvoria väčšinu jej príjmov.

V zmysle čl. 65 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zákon ustanoví, ktoré dane a poplatky sú príjmom obce.

Daňovými príjmami obce sú:

 1. podielové dane v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
 2. miestne dane a miestne poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:
 • miestne dane
 • miestne poplatky
 • daňové konanie
Dôvodové správy (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (6)
§ Daňový úrad: Vyrubovanie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad /3. časť
Vytvorené:16. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa budeme venovať tomu, ako aplikovať zákon o miestnych daniach pri vrátení, znížení a odpustení za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ Daňový úrad: Vyrubovanie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad/ 2. časť
Vytvorené: 5. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa  venujeme tomu, ako je v zákone o miestnych daniach ustanovená oznamovacia povinnosť a akým spôsobom sa poplatok vyrubuje.

§ Daňový úrad: Vyrubovanie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad /1. časť
Vytvorené:15. 04. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa budeme venovať tomu, ako je v zákone o miestnych daniach ustanovený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo je sadzba poplatku a ako sa určuje. 

§ Daňový úrad: Obec a vydávanie VZN týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov
Vytvorené: 6. 02. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) obec pri výkone samosprávy rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu.

§ D Odvolanie podané na základe neoverenej plnej moci voči správcovi dane v rámci daňového konania začatého do 31.12.2011
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Posúdenie postupu správcov dane v prípade odvolania daňovníkom podaného na základe neoverenej plnej moci v daňovom konaní začatom do 31.12.2011

§ D Základné informácie k dani za psa
Vytvorené: 3. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Daň za psa je v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení miestnou daňou, ktorú môže ukladať obec.

Odborné stanoviská (6)
§ D Usmernenie k zákonu č. 517/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vytvorené:16. 10. 2012
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zobraz celý text

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 517/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydalo usmernenie.

§ D Práva a povinnosti daňových subjektov a zamestnancov daňovej správy
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zobraz celý text

V systéme noriem daňového práva nefiguruje samostatná „charta“ práv a povinností daňových subjektov a zamestnancov daňovej správy, potrebné informácie je možné nájsť predovšetkým v ustanoveniach zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení, ktorý je základnou normou regulujúcou daňový proces a v hmotnoprávnych daňových zákonoch.

§ D Pokyn DR SR k zníženiu alebo odpusteniu poplatku podľa zákona o miestnych daniach
Vytvorené:11. 09. 2012
Autor:Daňové riaditeľstvo SR
Zobraz celý text

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( ďalej „zákon o miestnych daniach“ ) v desiatej časti upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa § 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§ D Pokyn DR SR k dani za ubytovanie
Vytvorené:11. 09. 2012
Autor:Daňové riaditeľstvo SR
Zobraz celý text

Daň za ubytovanie upravuje V. časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

§ D Daňová a účtovná problematika obcí
Vytvorené:11. 09. 2012
Autor:Daňové riaditeľstvo SR
Zobraz celý text

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

§ D Pokyn DR SR k zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vytvorené:11. 09. 2012
Autor:Daňové riaditeľstvo SR
Zobraz celý text

Zavedením miestnych daní sa rešpektujú zámery vyplývajúce z reformy verejnej správy na zvýšenie právomocí a zodpovednosti obcí. Pre obce sa ustanovujú aj ďalšie právomoci súvisiace so sadzbou dane ako aj právomoci súvisiace s možnosťou uplatnenia oslobodenia od daní. V zákone o miestnych daniach je zdôraznený význam všeobecne záväzného nariadenia obce, na základe ktorého správca dane miestne dane vyberá.

Prípadové štúdie (11)
§ Daňový úrad: Ako správne určiť stavebný pozemok pre účely dane z nehnuteľností?
Vytvorené:14. 03. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Daňovníkovi bolo v roku 2013 vydané stavebné povolenie na jednu parcelu 520/29 (1000 m2). Uvedený daňovník si následne dal geometricky zamerať rozostavanú stavbu a bola vytvorená nová parcela 520/22 (100 m2). Tento rok podal daňové priznanie na 100 m2 stavebného pozemku a 900 m2 ornej pôdy. Myslím si, že celá výmera pôvodných 1000 m2 by mala byt stavebným pozemkom až do kolaudácie, on mi tvrdí opak. Môžete mi napísať, či postupujem správne? 

§ Daňový úrad: Zaraďovanie stavieb pre účely Zákona o miestnych daniach
Vytvorené: 7. 03. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako má správca dane postupovať pri zaraďovaní stavieb na účely Zákona o miestnych daniach?

§ Daňový úrad/Osobné údaje: Zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov
Vytvorené:28. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Je zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) porušením zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov?
§ Daňový úrad: Daň za ubytovanie
Vytvorené: 9. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Občan  prenajíma časť budovy na ubytovanie. Po výzve, aby odvádzal poplatok za ubytovanie obci v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce nám oznámil, že on dlhodobo prenajal  túto časť budovy (na 3 roky)  nejakej organizácii a nemá dôvod  odvádzať   poplatok  za  ubytovanie v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia.  Ako vzniknutú situáciu riešiť?

§ Daňový úrad: Oslobodenie alebo zníženie dane za užívanie verejného priestranstva
Vytvorené: 8. 11. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je obec oprávnená zveriť vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré upravuje miestne dane oprávnenie starostovi obce individuálne rozhodovať o oslobodení alebo znížení dane za užívanie verejného priestranstva?


§ Daňový úrad: Posudzovanie stavieb pri vyrúbení dane zo stavieb
Vytvorené:22. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Má obec právo vyrubiť daň zo stavieb (rozhodnutím) nájomníkovi, pokiaľ táto stojí na pozemku obce, ktorý mu obec prenajala?

§ Daňový úrad: Ustanovenie daní a poplatkov vo všeobecne záväznom nariadení obce
Vytvorené: 4. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec vo všeobecne záväznom nariadení zaviedla poplatok za použitie sály kultúrneho domu, zasadacej a sobášnej miestnosti, vestibulu obecného úradu, za vyhlásenie miestnym rozhlasom a za použitie prístrojov a zariadení vo vlastníctve obce.

Je obec oprávnená ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení tieto druhy poplatkov?

§ Daňový úrad: Započítanie peňažnej pohľadávky náhrady škody vs. vyrubená daň
Vytvorené:21. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné podľa §580 a nasl. Občianskeho zákonníka jednostranne započítať peňažnú pohľadávku občana z titulu náhrady škody s peňažnou pohľadávkou mesta voči daňovníkovi z titulu vyrubenej dane z nehnuteľnosti?

§ Daňový úrad: Zmeny dane pri miestnych daniach a poplatkoch počas roku
Vytvorené: 6. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Je možné v priebehu kalendárneho roka zavádzať zmeny v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku?
§ D Zánik zodpovednosti za správny delikt
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Daňovú úrad uložil daňovníkovi pokutu za správny delikt. Tento daňovník však zomrel. Môže si pokutu daňový úrad vymáhať od dedičov?

§ D K oprávneniu obce rozšíriť pojem osobitné užívanie verejného priestranstva
Vytvorené: 3. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Je obec oprávnená v nadväznosti na daň za užívanie verejného priestranstva vo svojom všeobecne záväznom nariadení rozšíriť zákonnú definíciu osobitného užívania verejného priestranstva?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (28)
Súdny dvor Európskej únie z 10.09.2014 - K DPH za prvé využívanie nehnuteľnosti obcou, postavenej na jej účet a na jej pozemku
Vytvorené:20. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Gemeente ’s‑Hertogenbosch (obec ’s‑Hertogenbosch, Holandsko, ďalej len „Gemeente“) a Staatssecretaris van Financiën (ministerstvo financií, ďalej len „Staatssecretaris“) vo veci práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), zaplatenej na vstupe Gemeente za náklady na výstavbu novej obecnej budovy.

§ Najvyšší súd SR z 19.03.2014 - Metodický pokyn nie je všeobecne záväzným právnym predpisom a preto pre správne zdanenie stavby jeho obsah nie je rozhodujúci
Vytvorené:29. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

 Predmetom preskúmavacieho konania v danej veci je rozhodnutie žalovaného Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, ktorým žalovaný potvrdil podľa ust. § 48 ods. 5 zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov dodatočný platobný výmer, ktorým podľa ust. § 44 ods. 1 zák. č. 511/1992 Zb. vyrúbil žalobcom rozdiel dane z nehnuteľnosti. Metodický pokyn č. 35/2007 Z. z. na ktorý žalobcovia poukazovali, je len metodickou pomôckou ktorá nemôže byť v rozpore so zákonom, preto krajský súd žaloby žalobcov zamietol. Obaja žalobcovia však naďalej zastávali názor, že ak správca dane pri rovnakej zákonnej úprave, vydal pôvodný platobný výmer v súlade a postupom podľa pôvodného Metodického pokynu č. 35/2/2007 a daňovník tak postupoval, nemôže byť na ujmu daňovníkovi, aby neskoršou zmenou vnútornej právnej normy pri výklade zákona, sa spätne zhoršilo jeho postavenie a dodatočne bol vystavený platobný výmer. Hoci žalovaný ako aj konajúci súd vyslovili názor, že Metodický pokyn č. 35/2/2007 nie je všeobecne záväzným právnym predpisom, žalobcovia v tejto súvislosti vyslovili názor, že zmena výkladu a postupu správcu dane musí pôsobiť tak, aby práva a právom chránené záujmy fyzickej osoby boli čo najmenej dotknuté, preto pri rovnakej právnej úprave nemôžu existovať dva rôzne výklady, čím dochádza k právnej neistote. Najvyšší súd Slovenskej republiky sa po oboznámení so spisovým materiálom a odvolaním napadnutým rozhodnutím plne stotožnil s dôvodmi rozhodnutia krajského súdu na ktoré v súlade s ust. § 219 ods. 1,2 O.s.p. plne poukazuje. Ani podľa názoru odvolacieho súdu žalovaný nepochybil, keď pri výpočte dane z predmetných stavieb použil ust. § 12 ods. 6 resp. § 12a ods. 3 zák. č. 582/2004 Z. z. ako aj ustanovenia VZN mesta o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta. Preto správny orgán aplikoval relevantné ustanovenia tohto právneho predpisu a zdanil daňový subjekt podľa ust. § 12 ods. 6 resp. § 12a ods. 3 citovaného zákona ako aj VZN mesta.

§ Okresná prokuratúra Malacky z 12.06.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach
Vytvorené:22. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach. Obec v prijatom VZN poskytla zníženie dane za psa tak, že občanom s trvalým pobytom v obci znížila daň za psa o 83,5 % zo základnej sadzby dane. Vo výške 100 % poskytla zníženie dane za psa občanom s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v obci (okrem bojových plemien). Novela zákona o miestnych daniach spresnila, že ak obec určí rôzne sadzby dane za psa, uvedené kritériá musí viazať na predmet dane, teda na psa a nie na daňovníka.


 

 

§ Okresná prokuratúra Topoľčany z 11.04.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Vytvorené:22. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Obec vo VZN označuje osoby podliehajúce poplatkovej povinnosti tak, že poplatok platí fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obce trvalý alebo prechodný pobyt, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny odpad, a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrada, byt alebo nebytový priestor.

§ Okresná prokuratúra Topoľčany z 08.11.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach
Vytvorené:15. 11. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach.

Obec vo VZN v § 3 ods. 1 upravila, že predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je okrem iného aj dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore a pod. 


§ Okresná prokuratúra Bratislava V. z 18.08.2013 - Protest prokurátora proti platobnému výmeru správcu dane mestskej časti
Vytvorené:25. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti platobnému výmeru správcu dane mestskej časti, ktorým podľa § 27 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v platnom znení vyrubil daňovníkovi miestnu daň za druhého psa za zdaňovacie obdobie január - december 2011 vo výške 33,19 eura určenú podľa sadzby dane stanovenej ustanovením všeobecne záväzného nariadenia.

§ Okresná prokuratúra Komárno z 08.08.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým bola schválená oznamovacia povinnosť majiteľov rekreačných chát, nájomcov a ostatných ubytovateľov počas letnej turistickej sezóny
Vytvorené:14. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým bola schválená oznamovacia povinnosť majiteľov rekreačných chát, nájomcov a ostatných ubytovateľov počas letnej turistickej sezóny. Preskúmaním napadnutých uznesení bolo zistené, že tieto odporujú zákonu, a to najmä z dôvodu nedostatku pôsobnosti obecného zastupiteľstva pre takýto postup.

§ Okresná prokuratúra Pezinok z 05.10.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o dani z nehnuteľnosti
Vytvorené: 3. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o dani z nehnuteľnosti. 

§ Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou z 30.11.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vytvorené: 3. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predmetné nariadenie ustanovovalo, že sadzba dane pri viacpodlažných stavbách sa zvyšuje o 0.03 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie nadzemné podlažie.

§ Okresná prokuratúra Galanta z 05.12.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vytvorené: 3. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ako vyplýva z ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z., obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením iba sadzbu poplatku. Obec však v rozpore s predmetným ustanovením určila výšku poplatku pre poplatníkov na kalendárny rok. 

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 11.07.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach
Vytvorené:23. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach, ktorým bola v obci zavedená daň za výherné hracie automaty.

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 11.07.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o dani za užívanie verejného priestranstva a o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva
Vytvorené:23. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora 

proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o dani za užívanie verejného priestranstva a o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva.

Mesto Š. na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 36 a § 103 odsek 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorým upravilo základné náležitosti dane za užívanie verejného priestranstva.

Okresná prokuratúra Banská Bystrica z 04.10.2011 - Protest prokurátora proti platobnému výmeru na daň za psa
Vytvorené:28. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

protest prokurátora

proti platobnému výmeru na daň za psa zo dňa 06.07.2009, vydaný správcom dane obcou, ktorým bola vyrúbená daň za psa za kalendárny rok 2009 vo výške 7,50 Eur, pretože bolo vydané v rozpore s §22 ods.1, § 23, § 26 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

§ Okresná prokuratúra Partizánske z 16.08.2011 - Protest prokurátora proti VZN o o iných verejnoprospešných službách
Vytvorené:15. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

P r o t e s t p r o k u r á t o r a proti VZN obce Ch. č. 7/2011 o iných verejnoprospešných službách zo dňa 27.5.2011, pretože predmetné VZN je v rozpore s § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších, s § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, s § 1, § 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, s § 20 ods. 5 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

§ Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 08.07.2011 - Protest prokurátora proti VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
Vytvorené:26. 07. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

                                                   protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta

§ Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 03.11.2011 - proti všeobecne záväznému nariadeniu o iných poplatkoch
Vytvorené:25. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o iných poplatkoch schválenému uznesením Obecného zastupiteľstva z 15.12.2009 , účinnému od 01.10.2010,

§ Okresná prokuratúra Martin z 29.07.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vytvorené:20. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec vo VZN stanovila výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozdielne pre rôzne kategórie fyzických osôb. Následne obec prijala dodatok k nariadeniu v ktorom zmenila výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby a podnikateľov podľa počtu zamestnancov a pre reštauračné zariadenia podľa priemerného počtu miest na sedenie. 

§ Najvyšší súd SR z 10.10.2011 - Konanie o správnom delikte
Vytvorené:24. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Primátor mesta rozhodol o uložení pokuty za správny delikt. Voči tomuto rozhodnutiu podal odporca odvolanie na krajský súd, ktorý bol toho názoru, že nie je daná právomoc súdu rozhodnúť o odvolaní v danej veci, nakoľko ide v tomto prípade o prenesený výkon štátnej správy. Postúpil preto vec na príslušný orgán štátnej správy. Tento orgán štátnej správy však vec vrátil späť krajskému súdu, ktorý predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky majúc za to, že tu existuje spor o právomoc medzi krajským súdom a orgánom štátnej správ.
§ D Najvyšší súd SR z 30.03.2011 - K úradne neoverenej plnej moci v daňovom konaní
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Daňovému úradu bolo doručené odvolanie daňového subjektu, ktoré podal zástupca tohto subjektu na základe úradne neoverenej plnej moci voči rozhodnutiu v rámci daňového konania. Daňový úrad toto odvolanie zamietol z dôvodu neodstrániteľnej vady. Daňovník podal voči rozhodnutiu Daňového úradu, ktorým bolo odvolanie zamietnuté žalobu o preskúmanie na súd. Prvostupňový súd toto rozhodnutie daňového úradu zrušil a vrátil na ďalšie konania. Proti rozhodnutiu prvostupňového súdu podal daňovú úrad odvolanie.
§ D Najvyšší súd SR z 14.02.2012 - Daň z nehnuteľnosti - stavebného pozemku, na ktorom je postavená záhradná chatka
Vytvorené:16. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Mesto ako správca dane z nehnuteľnosti vyrúbilo žalobcovi daň z nehnuteľností za, že je vlastníkom pozemku trvalého trávnatého porastu na ktorom bola povolená stavba záhradnej chatky rozhodnutím stavebného úradu Mesta.

§ D Najvyšší súd SR z 20.06.2002 - K výške pokuty za daňový delikt
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Pracovníci Daňového úradu vykonaním miestneho zisťovania v prevádzke žalobcu zistili, porušenie povinnosti žalobcom. Za porušenie povinnosti uložil Daňový úrad žalobcovi pokutu.

§ D Najvyšší súd SR z 08.05.2011 - K záväznosti katastra nehnuteľností pri vyrubení dane k nehnuteľnosti
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Pre posúdenie otázky určenia príslušnosti správcu dane z nehnuteľnosti v tejto veci na rok 2004 platila výlučne úprava podľa ktorej správu dane z nehnuteľností vykonávala obec, na území ktorej sa k 1.januáru 2004 nehnuteľnosť nachádzala. Za týchto okolností potom nemožno na ujmu žalobcu posudzovať skutočnosť, že sa riadil zásadou hodnovernosti a záväznosti údajov katastra v zmysle § 70 a § 71 katastrálneho zákona. Žalobca však nesúhlasil s tou časťou odôvodnenia rozsudku krajského súdu, kde súd nepovažoval za nezákonný právny názor, ktorým sa riadil aj žalovaný, vyslovený Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Uvedený záver preferoval ako príslušného správcu dane z nehnuteľnosti za rok 2004 mesto Tvrdošín, aj keď zápisy na príslušných listoch vlastníctva k 1.januáru 2004 pričleňovali uvedené územie obci Vitanová. Žalobca spochybňoval tú časť odôvodnenia rozsudku Krajského súdu, podľa ktorej sa žalobca nemohol dovolávať nevedomosti, že správcom dane z nehnuteľnosti je mesto Tvrdošín. Žalobca sa preto riadil stavom, aký vyplýval zo zápisov v katastri nehnuteľností a nasvedčoval v prospech obce Vitanová.

§ D Najvyšší súd SR z 10.10.2001 - K zániku zodpovednosti za správny delikt
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Podanou žalobou sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, ktorým potvrdil rozhodnutie Daňového úradu o uložení pokuty nebohému manželovi za porušenie povinností.

§ D Najvyšší súd SR z 06.03.2012 - Oprava havarijného stavu kanalizácie ako osobitné užívanie verejného priestranstva
Vytvorené: 3. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Mestská časť vyrubila platobným výmerom daňovníkovi daň za užívanie verejného priestranstva za výkopové práce, opravy inžinierskych sietí, opravy havarijného stavu kanalizácie. Proti tomuto výmeru sa daňovník odvolal.

§ Najvyšší súd SR z 10.03.2010 - K povinnosti prihlásiť psa do evidencie
Vytvorené: 3. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Navrhovateľ bol držiteľom psa, ktorého vlastnil a choval v rodinnom dome. Za to mu bola uložená pokuta mestskou časťou.

Navrhovateľ sa dopustil priestupku, pretože psa nemal prihláseného do evidencie a taktiež za psa neplatil ani daň. Z tohto dôvodu mu bola uložená pokuta.

§ D Najvyšší súd SR z 28.06.2012 - K daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Žalobkyňa sa domáhala preskúmania a zrušenia rozhodnutia, ktorým potvrdil krajský súd prvostupňové rozhodnutie správcu dane, platobného výmeru Hlavného mesta Bratislava. Správca dane uvedeným rozhodnutím na základe oznámenia žalobkyne o vzniku, zmene a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva vyrubil daň, účel užívania "stanovište taxi služby". Žalobkyňa tvrdila, že mesto zdanilo tento spôsob užívania verejného priestranstva nad rámec zákona, nakoľko inštitút dočasného parkovania motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva právna úprava v čase vydania platobného výmeru nerozoznávala.
§ D Ústavný súd SR z 25.05.2000 - K normotvornej právomoci obce v nadväznosti na miestne dane
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky doručený návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny s čl. 2 ods. 3, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 1, čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, s ustanovením § 4 ods. 3 písm. e) a g), § 6 ods. 1 a § 8 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 a 3 a § 4 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ustanovením § 22 ods. 1, § 24 ods. 1 a 2 a § 116 zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.

§ D Ústavný súd SR z 18.09.2008 - K právu na súdnu ochranu
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí prerokoval sťažnosť spoločnosti, ktorá namietala porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ku ktorému malo dôjsť rozsudkom Krajského súdu a rozsudkom Najvyššieho súdu vydanými v právnej veci proti žalovanému Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, pracovisko T., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu. Sťažovateľka sa žalobou na krajskom súde domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia daňového riaditeľstva, ktoré žiadala v konaní pred krajským súdom zrušiť a vec vrátiť daňovému riaditeľstvu na ďalšie konanie. Krajský súd rozsudkom žalobu zamietol a na odvolanie sťažovateľky bol jeho rozsudok potvrdený rozsudkom najvyššieho súdu. Sťažovateľka poukazovala v žalobách na nezákonnosť napádaných rozhodnutí daňového riaditeľstva, ako aj prvostupňových rozhodnutí správcu dane, ktorými jej správca dane dorubil rozdiel na dani z príjmov právnických osôb za roky 1997 a 1998 v celkovej výške 83 470 400 Sk. Podstatu nezákonnosti týchto rozhodnutí sťažovateľka videla predovšetkým v tom, že správca dane nesprávne posúdil otázku platnosti lízingových zmlúv (konštatoval ich neplatnosť) a v dôsledku toho neuznal lízingové splátky platené sťažovateľkou.

Vzory dokumentov (2)
§ D Vzor rozhodnutia na vyrubenie dane z nehnuteľností podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platný od 1.1.2012
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Stiahni súbor
Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
§ D Vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Vytvorené:20. 08. 2012
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Stiahni súbor
Vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2012 bolo z daňovej problematiky uverejnené následovné Opatrenie Ministerstva financií SR z 20. augusta 2012 č. MF/20058/2012-722, ktorým sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.
Register pojmov (23)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť