iSamosprava | Daňový úrad - VÚC

Daňový úrad - VÚC

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

  1. daň z motorových vozidiel
  2. daňové konanie.

Ad 1) - DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 584/2002 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení miestnou daňou, ktorú môže ukladať vyšší územný celok, je daň z motorových vozidiel. Dôležité údaje a podmienky ohľadom dane z motorových vozidiel sú zverejnené aj vo všeobecne záväzných nariadenia jednotlivých VÚC.

Ad 2) - DAŇOVÉ KONANIE

Daňové konanie je upravené v štvrtej časti zákona o správe daní (daňový poriadok) č. 563/2009 Z. z. v platnom znení, pričom jeho definícia je vymedzená v § 2 písm. c) tohto poriadku nasledovne: „daňovým konaním konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov.“

Dôvodové správy (2)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (3)
Daňový úrad VÚC: Daň z motorových vozidiel za rok 2014
Vytvorené:19. 01. 2015
Autor:GPL Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku prinášame prehľad dôležitých informácií o dani z motorových vozidiel za rok 2014.
§ D Odvolanie podané na základe neoverenej plnej moci voči správcovi dane v rámci daňového konania začatého do 31.12.2011
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Posúdenie postupu správcov dane v prípade odvolania daňovníkom podaného na základe neoverenej plnej moci v daňovom konaní začatom do 31.12.2011

§ D Správa dane z motorových vozidiel
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Správa dane z motorových vozidiel je upravená v § 99 ods. 5 až 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.

Odborné stanoviská (2)
§ D Práva a povinnosti daňových subjektov a zamestnancov daňovej správy
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zobraz celý text

V systéme noriem daňového práva nefiguruje samostatná „charta“ práv a povinností daňových subjektov a zamestnancov daňovej správy, potrebné informácie je možné nájsť predovšetkým v ustanoveniach zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení, ktorý je základnou normou regulujúcou daňový proces a v hmotnoprávnych daňových zákonoch.

§ D Pokyn DRSR k dani z motorových vozidiel
Vytvorené:11. 09. 2012
Autor:Daňové riaditeľstvo SR
Zobraz celý text

Zákonom č. 538/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 1. decembra 2007 zmenený a doplnený zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. K tejto novele vydalo Daňové riaditeľstvo SR pokyn.

Prípadové štúdie (4)
Daňový úrad/Majetok: Zánik daňového nedoplatku vs. osobný bankrot
Vytvorené: 6. 11. 2019
Autor:JUDr. Adriana Kovacova
Zobraz celý text

Podľa § 85 ods. 4 daňového poriadku právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Kedy je možné odpísať pohľadávku z ukončeného osobného bankrotu? Dlh na nájomnom, pokuty a iné nezaplatené záväzky sa vymažú ako daňové nedoplatky?

§ Daňový úrad: Započítanie peňažnej pohľadávky náhrady škody vs. vyrubená daň
Vytvorené:21. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné podľa §580 a nasl. Občianskeho zákonníka jednostranne započítať peňažnú pohľadávku občana z titulu náhrady škody s peňažnou pohľadávkou mesta voči daňovníkovi z titulu vyrubenej dane z nehnuteľnosti?

§ D Zánik zodpovednosti za správny delikt
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Daňovú úrad uložil daňovníkovi pokutu za správny delikt. Tento daňovník však zomrel. Môže si pokutu daňový úrad vymáhať od dedičov?

§ D K povinnosti podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na výzvu správcu dane a sankcie
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Daňový úrad ako správca dane z motorových vozidiel vyzval daňovníka na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daňovník volal na úrad, že túto daň platiť nemusí a tým pádom nemusí ani podávať žiadne priznanie. Je to tak? Môžeme mu dať nejakú sankciu ak toto priznanie nepodá?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (5)
§ D Najvyšší súd SR z 30.03.2011 - K úradne neoverenej plnej moci v daňovom konaní
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Daňovému úradu bolo doručené odvolanie daňového subjektu, ktoré podal zástupca tohto subjektu na základe úradne neoverenej plnej moci voči rozhodnutiu v rámci daňového konania. Daňový úrad toto odvolanie zamietol z dôvodu neodstrániteľnej vady. Daňovník podal voči rozhodnutiu Daňového úradu, ktorým bolo odvolanie zamietnuté žalobu o preskúmanie na súd. Prvostupňový súd toto rozhodnutie daňového úradu zrušil a vrátil na ďalšie konania. Proti rozhodnutiu prvostupňového súdu podal daňovú úrad odvolanie.
§ D Najvyšší súd SR z 20.06.2002 - K výške pokuty za daňový delikt
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Pracovníci Daňového úradu vykonaním miestneho zisťovania v prevádzke žalobcu zistili, porušenie povinnosti žalobcom. Za porušenie povinnosti uložil Daňový úrad žalobcovi pokutu.

§ D Najvyšší súd SR z 10.10.2001 - K zániku zodpovednosti za správny delikt
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Podanou žalobou sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, ktorým potvrdil rozhodnutie Daňového úradu o uložení pokuty nebohému manželovi za porušenie povinností.

§ D Najvyšší súd SR z 23.11.2011 - Cestná daň - K právomoci daňového úradu uložiť pokutu za každý predmet zdanenia samostatne
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Daňovník podal oneskorene daňové priznania k cestnej dani. Daňový úrad mu za to uložil pokutu a to za každé vozidlo zvlášť. Daňovník sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal a napokon o jeho povinnosti uhradiť pokutu za každé samostatné vozidlo rozhodoval aj Najvyšší súd SR.
§ D Ústavný súd SR z 18.09.2008 - K právu na súdnu ochranu
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí prerokoval sťažnosť spoločnosti, ktorá namietala porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ku ktorému malo dôjsť rozsudkom Krajského súdu a rozsudkom Najvyššieho súdu vydanými v právnej veci proti žalovanému Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, pracovisko T., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu. Sťažovateľka sa žalobou na krajskom súde domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia daňového riaditeľstva, ktoré žiadala v konaní pred krajským súdom zrušiť a vec vrátiť daňovému riaditeľstvu na ďalšie konanie. Krajský súd rozsudkom žalobu zamietol a na odvolanie sťažovateľky bol jeho rozsudok potvrdený rozsudkom najvyššieho súdu. Sťažovateľka poukazovala v žalobách na nezákonnosť napádaných rozhodnutí daňového riaditeľstva, ako aj prvostupňových rozhodnutí správcu dane, ktorými jej správca dane dorubil rozdiel na dani z príjmov právnických osôb za roky 1997 a 1998 v celkovej výške 83 470 400 Sk. Podstatu nezákonnosti týchto rozhodnutí sťažovateľka videla predovšetkým v tom, že správca dane nesprávne posúdil otázku platnosti lízingových zmlúv (konštatoval ich neplatnosť) a v dôsledku toho neuznal lízingové splátky platené sťažovateľkou.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (2)
§ D Vzor potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Stiahni súbor
Vzor potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel
§ D Vzor tlačiva: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2013
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Stiahni súbor
Daň z motorových vozidiel môže zaviesť vyšší územný celok na základe všeobecne záväzného nariadenia. Správca dane, ktorým je daňový úrad, môže vybrať iba takto zavedenú daň.
Register pojmov (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť