iSamosprava | Školy - obec

Školy - obec

Obec zohráva dôležitú úlohu v oblasti týkajúcej sa škôl a školských zariadení, nakoľko jej zákon zveril množstvo práv a povinností či už v rámci originálnych kompetencií alebo v rámci výkonu prenesenej pôsobnosti. Aj v tejto súvislosti je potrebné poukázať na tzv. výkladové kompetenčné pravidlo v zmysle ktorého, ak zákon pri úprave pôsobnosti neustanovuje, že ide o výkon prenesených úloh v nadväznosti na oblasť škôl a školských zariadení, platí, že ide o výkone samosprávnej pôsobnosti obce.

Kompletné rozdelenie kompetencií vzhľadom k originálnej pôsobnosti a prenesenej vyplývajúce obci zo Zákona o štátnej správe v školstve si môžete stiahnuť TU.

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

 • zriaďovateľ
 • financovanie
 • centrá voľného času
 • základné školy
 • materské školy
Právne predpisy
Odborné články (36)
Školy: Otvorenie zariadení pre deti a mládež
Vytvorené:23. 05. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 22.5.2020 v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.

Školy: Nový vzorový pracovný poriadok škôl od Ministerstva školstva
Vytvorené:22. 02. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Dňa 10.2.2020 podpísala ministerka školstva a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nový vzorový Pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov škôl. Bližšie informácie sú dostupné v odbornom článku.

§ Financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní
Vytvorené:20. 02. 2020
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Základné informácie k financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní vrátane odkazov na konkrétne právne normy týkajúce sa financovania.

Interné riadenie/Školy: Dovolenky vo väčšom rozsahu aj pre rodičov
Vytvorené:13. 11. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Odborný článok informuje o zmenách v Zákonníku práce, ktoré priniesol zákon č. 380/2019 Z. z.. Zmeny sa dotýkajú ustanovení upravujúcich výmeru dovolenky.

Rozpočtové organizácie/Školy: Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov pre školy a školské zariadenia
Vytvorené:13. 09. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Odborný článok približuje problematiku oslobodenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity od úhrady koncesionárskych poplatkov. 

Školy: Výberové konanie riaditeľa a jeho špecifické situácie
Vytvorené: 1. 02. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

V odbornom článku je podrobne zanalyzovaný postup pri vymenovaní riaditeľa školy a realizácia výberového konania na funkciu riaditeľa školy.

Školy/rozpočet: Podrobnejšie k podpore obedov pre deti zdarma
Vytvorené:25. 01. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesarova
Zobraz celý text

Novelizácia zákona o dotáciách umožňuje poskytnúť dotáciu nie len pre žiakov zo sociálne slabších rodín ale pre všetkých žiakov materských škôl posledného ročníka a všetkých žiakov základných škôl. Odborný článok približuje zmeny, ktoré novela prináša.

Školy: Elokované pracovisko pri realizácií záujmovej činnosti MŠ
Vytvorené:18. 09. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
V rámci krúžkovej činnosti často navštevujú súkromné základné umelecké školy alebo živnostníci materské či základné školy, kde realizujú rôzne záujmové krúžky pre deti a žiakov. Pri realizácií týchto krúžkov však často vzniká otázka, či je potrebné kvôli pár hodinám ich činnosti zriaďovať elokované pracoviská v priestoroch materských škôl, ktoré navštevujú. 
Školy: Možnosti odvolania pri neprijatí dieťaťa do materskej školy
Vytvorené:30. 08. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl o prijímaní detí do materskej školy sa, rovnako bez ohľadu na ich zriaďovateľa, nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). Právna povaha zriaďovateľa je však kľúčová pre posúdenie možností zákonných zástupcov detí, ktoré neboli do materskej školy prijaté, podať voči tomuto rozhodnutiu riaditeľa istý druh opravného prostriedku. 
§ Školy/Šport: Dopad návrhu zákona o športe na školský vzdelávací systém
Vytvorené: 2. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Zmyslom tohto článku je bližšie rozobrať tie ustanovenia návrhu zákona o športe, ktoré sa dotknú školského vzdelávacieho systému na školách. Návrh zákona o športe bol dňa 23. septembra 2015 posunutý do druhého čítania rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, pričom jeho súčasťou je v rámci čl. XII aj novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení. 
Daňový úrad VÚC: Daň z motorových vozidiel za rok 2014
Vytvorené:19. 01. 2015
Autor:GPL Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku prinášame prehľad dôležitých informácií o dani z motorových vozidiel za rok 2014.
§ Školy: Zmeny v školskej legislatíve od 1. januára 2014
Vytvorené:15. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Prinášame Vám spracovanie zmien v školských zákonoch účinných od 1.1.2014,  ktoré priniesol zákona č. 464/2013 Z. z.
§ Školy: Zápis dieťaťa do základnej školy
Vytvorené: 3. 12. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Článok sa zaoberá otázkou, či sa pri zápise dieťaťa vyžaduje prítomnosť oboch rodičov.
Školy: Zriaďovacia listina školy / školského zariadenia a jej náležitosti
Vytvorené:27. 08. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Zákon o štátnej správe v školstve ustanovuje konkrétne náležitosti zriaďovacích listín škôl a školských zariadení.
§ Školy: Zmena v sieti
Vytvorené:26. 08. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Čo sa rozumie pod pojmom zmena v sieti a akým spôsobom ju uskutočniť?
§ Školy: Úprava medzinárodného programu v školskej legislatíve
Vytvorené:24. 07. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Aká je právna úprava medzinárodného školského programu v slovenskej školskej legislatíve?

Školy: Ukladanie pokút zriaďovateľom škôl a školských zariadení
Vytvorené:22. 07. 2013
Autor:JUDr. Martina Palúšková
Zobraz celý text
Predmetom článku sú druhy správnych deliktov a pokuty, ktoré za ne môžu byť zriaďovateľom škôl a školských zariadení uložené podľa zákona o štátnej správe v školstve. 
§ Školy: Čestné vyhlásenie pre zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam
Vytvorené:19. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V článku Vám chceme priniesť odpoveď na  otázku, či je obec oprávnená vo svojom všeobecne záväznom nariadení upraviť povinnosť predkladať čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom?

§ Školy: Podanie sťažnosti na školského inšpektora
Vytvorené:11. 07. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Článok rozoberá podmienky podania sťažnosti proti postupu školského inšpektora pri vykonávaní školskej inšpekcie.

§ Školy: Preskúmanie výberového konania na riaditeľa školy
Vytvorené:27. 06. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

V niektorých prípadoch sa uchádzači o funkciu riaditeľa škôl domnievajú, že výberové konanie neprebehlo v súlade so zákonom. V akom konaní môže súd preskúmať splnenie zákonných podmienok tohto výberového konania?

§ Školy: Odmietlo Vám Ministerstvo školstva vykonať zmenu v sieti?
Vytvorené:13. 06. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Aké má zriaďovateľ možnosti v prípade, že Ministerstvo školstva odmietlo vykonať zmenu v sieti, o ktorú žiadal?

§ Školy: Materské školy a maximálny počet žiakov
Vytvorené:31. 05. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Problémom materských škôl na Slovensku sú nedostatočné kapacity. Rodičia každoročne prihlasujú viac a viac detí. Pre všetky však materské školy nemajú dostatok miesta. Aké sú obmedzenia počtov žiakov v materských školách? 

§ Školy: Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl II.
Vytvorené:20. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.

§ Školy: Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl I.
Vytvorené:17. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.

§ Školy: Spájanie škôl
Vytvorené: 3. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

V záujme efektívneho využívania priestorov, personálneho zabezpečenia, finančných prostriedkov a skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení umožňuje spájanie škôl. 

§ Školy: Úprava financovania škôl a nové hodnoty percentuálnych podielov
Vytvorené:27. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. sa v článku II. novelizuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len „zákon o základných škôl, stredných škôl a školských zariadení“).

Školy: K povinnosti obce a VÚC poskytovať školám a školským zariadeniam 100% mzdových normatívov
Vytvorené: 8. 02. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec, vyšší územný celok alebo obvodný úrad v sídle kraja sú povinné ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. januára 2013 poskytovať všetkým školám a školských zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celý mzdový normatív na platy.

§ Školy: Základné legislatívne zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení pre rok 2013
Vytvorené:22. 01. 2013
Autor:JUDr. Peter Belás
Zobraz celý text
Prinášame Vám odborný článok, ktorý sa venuje tematike financovania škôl a školských zariadení pre rok 2013.
§ Školy: Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o financovaní od 1.1.2013
Vytvorené:11. 12. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o financovaní.
§ Školy: Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013
Vytvorené:11. 12. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o štátnej správe v školstve.
§ Školy: Správa o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie – Financovanie školstva
Vytvorené:22. 11. 2012
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Správa o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie bola vypracovaná na základe podnetov zo stretnutí predsedu vlády Slovenskej republiky s predsedami vyšších územných celkov a zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, uskutočnenými pri podpise Memoranda o konsolidácii verejných financií.

§ Obec/Školy: Zmeny v školskom zákone s účinnosťou od 1.1.2013
Vytvorené:19. 11. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Prinášame Vám spracovanie zmien školského zákona účinných od 1.1.2013,  ktoré priniesol zákona č. 324/2012 Z. z.
§ Školy: Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013
Vytvorené:14. 11. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Prinášame detailné spracovanie novely zákona o štátnej správe v školstve, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2013.
§ Školy: Zmeny v zákone o financovaní škôl s účinnosťou od 1.1.2013
Vytvorené:14. 11. 2012
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text
Zmeny v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 1.1.2013.
§ Školy: Zmeny v kompetencii samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Vytvorené:13. 11. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Prinášame Vám informáciu o zmenách v zákone č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. 
§ Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom
Vytvorené:16. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Odborné stanoviská (14)
Školy: Usmernenie k vyplácaniu príplatku za profesijný rozvoj
Vytvorené: 7. 10. 2019
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie v súvislosti s vyplácaním príplatku za profesijný rozvoj podľa §32g zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. 

Školy: Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia
Vytvorené: 1. 08. 2019
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

V prípade zamestnancov škôl, ktorých mzdové náklady sú financované na základe zákona č. 597/2003 Z. z. t.j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú podmienky Zákonníka práce, preplatenie príspevkov zriaďovateľom sa bude poskytovať zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. K postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia je dostupné usmernenie. 

Školy: Príručka pre školského knihovníka
Vytvorené:20. 02. 2019
Autor:Slovenská pedagogická knižnica
Zobraz celý text

Príručka má pomôcť zorientovať sa v právnych a odborných otázkach týkajúcich sa zriadenia, zrušenia, zlúčenia, riadenia, činnosti a prevádzky školskej knižnice.

Školy: Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl
Vytvorené:20. 02. 2019
Autor:Úrad na ochranu osobných údajov
Zobraz celý text
Metodika obsahuje všeobecné zásady o ochrane súkromia a údajov detí, rodičov a zákonných zástupcov a ich uplatňovania v oblasti vzdelávania.
Školy: Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014
Vytvorené: 3. 06. 2013
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text
Odborný materiál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Školy: Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu
Vytvorené:11. 04. 2013
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text
§ Školy: Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013
Vytvorené:21. 01. 2013
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo pre školy pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013.
§ Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení
Vytvorené: 4. 10. 2012
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení usmernenie.

§ D Metodické usmernenie, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny
Vytvorené: 3. 10. 2012
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyšší územný celok a obec vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie, aby bola zabezpečená výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach v sústave škôl a školských zariadení.

§ Metodické usmernenie k zvýšeniu zaškolenosti detí v materských školách
Vytvorené:25. 09. 2012
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text
Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy. V súlade s týmto ustanovením vydalo Ministerstvo školstva usmernenie k zvýšeniu zaškolenosti detí v materských školách.
§ Usmernenie k spolupráci základných škôl, stredných škôl a školských zariadení s cirkvami a náboženskými spoločnosťami a k realizácii aktivít súvisiacich s výchovou k manželstvu a rodičovstvu
Vytvorené:25. 09. 2012
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy. V súlade s týmto ustanovením vydalo Ministerstvo školstva usmernenie k spolupráci základných škôl, stredných škôl a školských zariadení s cirkvami a náboženskými spoločnosťami a k realizácii aktivít súvisiacich s výchovou k manželstvu a rodičovstvu.

§ Metodicky návod k zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky a prídavku na dieťa pre obce
Vytvorené:25. 09. 2012
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo školstva SR
Zobraz celý text

Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v § 18 ods. 1 ustanovuje, aby v prípade, ak rodič dieťaťa, resp. osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti  nevyužíva prídavok na dieťa a príspevok k prídavku na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa okresný úrad zastavil výplatu a poukazoval tieto dávky ďalšej oprávnenej osobe alebo obci.

Prípadové štúdie (115)
Školy/Interné riadenie: Nenastúpenie zamestnanca vs. prekážka v práci
Vytvorené: 2. 07. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Zamestnanec po otvorení škôl odmieta nastúpiť do práce z dôvodu obavy o svoje zdravie; doteraz patril k rizikovej skupine zamestnancov. Pôjde o prekážku na strane zamestnanca alebo ak nebude možné zamestnancovi určiť vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca podľa § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku(resp. funkčného platu)?

Školy: Poskytovanie stravy školskou jedálňou žiakom viacerých základných škôl
Vytvorené:29. 06. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Ak školská jedáleň pri základnej škole varí obedy pre žiakov inej základnej školy (zároveň iný zriaďovateľ), tieto obedy sa účtujú ako obedy pre cudzích stravníkov?

Školy: Opakované poverovanie riaditeľa MŠ bez výberového konania
Vytvorené:17. 06. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

V MŠ sa pravidelne striedajú dve pedagogické pracovníčky v trojmesačných intervaloch poverené riadenie na pokyn starostu. Ani jedna pedagogická pracovníčka nemá požadované kvalifikačné predpoklady. Vhodní kandidáti sa nenašli v 2 výberových konaniach v priebehu 5 rokov. Za akých podmienok môže zriaďovateľ opakovane meniť osobu poverenú riadením MŠ ?

Školy: Poskytovanie dotácie k stravovaniu dieťaťa počas krízovej situácie
Vytvorené: 2. 06. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Je možné vyplácať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa rodičom detí s diétou? Ako postupovať pri deťoch, ktoré v z dôvodu uzatvorenej prevádzky neodobrali stravu?

Školy: Úprava mzdy pedagógov z dôvodu nevyučovania maturantov
Vytvorené:20. 05. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

Pani riaditeľka školy poslala informáciu učiteľom, ktorí v tomto školskom roku vyučovali maturantov, že nakoľko bolo ukončené vyučovanie v maturitných triedach, všetci budú mať znížený plat na 80% z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za počet hodín pripadajúcich na výučbu maturantov. Je postup pani riaditeľky správny? 

Školy/Interné riadenie: Výkon práce z domu zamestnancami školy
Vytvorené:11. 05. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Akým spôsobom je vhodné upraviť výkon práce z domu v škole?

Školy: Náhrada mzdy rôznych zamestnancov počas mimoriadnej situácie
Vytvorené:17. 04. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z časti: rozlišujeme pomernú časť mzdy za vykonanú prácu a z časti mu patrí náhrada mzdy pri prekážke v práci?

Učiteľ ZUŠ a ZŠ, ktorý nemôže prostredníctvom elektronickej komunikácie s deťmi vykonávať  prácu „z časti“ vzhľadom na určený úväzok - prácu podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve sa bude posudzovať  podľa § 250b ods. 6) Zákonníka práce?

Je možné vychovávateľky ŠKD a učiteľky v MŠ  počas mimoriadnej situácie posudzovať za účelom uplatnenia nároku na mzdu v zmysle § 250b ods. 6 Zákonníka práce, t.j. nemôžu vykonávať prácu podľa pracovnej náplne  z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa a ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri náhrade mzdy v sume 80 %?

V prípade  kategórie tzv. „nepedagogický“ zamestnanec, ich práca môže byť z časti potrebná, ako pri mzde postupovať tu?

Školy/Interné riadenie: Zníženia platov zamestnancom škôl
Vytvorené: 9. 04. 2020
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
V prípade, že sa mesto rozhodne uplatniť  ustanovenie §250 ods. 7 zákonníka práce, môže vydať voči zamestnancom Rozhodnutie primátora o znížení mzdy zamestnancom jednostranne, alebo budeme opäť pripravovať dodatky? Sú pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení odmeňovaní v inom režime, budú prijaté opatrenia, ktoré zabezpečia odmeňovanie pedagogických zamestnancov vo výške 100% mzdy ?
Školy: Vplyv zriaďovateľa na ustanovenia kolektívnej zmluvy
Vytvorené:13. 03. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je základná škola povinná prerokovať so zriaďovateľom uzatvorenie kolektívnej zmluvy? Má obec ako zriaďovateľ nejaké možnosti vyjadriť sa k ustanoveniam kolektívnej zmluvy, najmä k tým, ktoré sa týkajú mzdových nárokov, nakoľko sú hradené z rozpočtu obce? 

Školy: Obmedzenia riaditeľom školy voči žiakom pre ohrozenie Koronavírusom COVID-19
Vytvorené:10. 03. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Môže riaditeľ školy nariadiť žiakom, ktorí boli v infikovaných krajinách Koronavírusom, aby prerušili školskú dochádzku?

Interné riadenie: Vyplatenie cestovných náhrad bez amortizácie?
Vytvorené:14. 02. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Je možné vo vnútornej smernici o cestovných náhradách upraviť nad rámec zákona, aby pri použití súkromného motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu mal zamestnávateľ možnosť vyplatiť zamestnancovi iba náhradu za spotrebované PHM (teda bez tzv. amortizácie)?

Školy: Preprava žiakov súkromným vozidlom učiteľa
Vytvorené:25. 01. 2020
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Je možné, aby učitelia základnej školy, resp. riaditeľ školy prepravoval žiakov školy na rôzne súťaže a olympiády súkromným motorovým vozidlom? Ak áno, tak za akých podmienok?

Školy: Dodatočné zistenie nesplnenia predpokladu bezúhonnosti pedagogického zamestnanca
Vytvorené:29. 11. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Pri uzatváraní pracovného pomeru v niektorých prípadoch máme od pedagogického zamestnanca k dispozícii len čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa predpoklad bezúhonnosti. Ak sa dodatočne po vzniku pracovného pomeru preukáže, že zamestnanec tento predpoklad nespĺňa, akým spôsobom je možné s nim skončiť pracovný pomer bez zbytočného odkladu?
Interné riadenie/Školy: Dobrovoľné poskytnutie rekreačného príspevku
Vytvorené:24. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže obec na báze dobrovoľnosti rozhodnúť, že poskytne svojím zamestnancom rekreačný príspevok? Majú na tento dobrovoľný rekreačný príspevok nárok aj zamestnanci školy s právnou subjektivitou, ktorej je obec zriaďovateľom?

Školy: Ku kvalifikácii vychovávateľov v centre voľného času
Vytvorené:16. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže vedenie Centra voľného času (CVČ) uznať svojmu vychovávateľovi osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania určeného pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľov?

Môže mu uznať osvedčenie o prvej atestácii, ktorú vykonal v zaradení ako učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľ? Je možné takto kvalifikovaného vychovávateľa dočasne poveriť riadením CVČ? 

Školy: Zníženie poplatku za stravné riaditeľom obecnej školy?
Vytvorené:10. 09. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Môže riaditeľ školy odpustiť prípadne znížiť poplatok, ktorý bol schválený zriaďovateľom VZN na čiastočnú úhradu nákladov , výšky príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pre deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR?

Školy/Interné riadenie: Nárok zamestnancov obecnej školy na príspevok na rekreáciu
Vytvorené: 9. 09. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušniríková
Zobraz celý text

Môže rozhodnúť obec, že zamestnancom školy s právnou subjektivitou nebude patriť príspevok na rekreáciu?

Školy: Zaradenie špeciálneho pedagóga
Vytvorené: 9. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Do akej pracovnej triedy je potrebné zaradiť pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť školského špeciálneho pedagóga v základnej škole po 1.septembri 2019?

Školy/Interné riadenie: Vymenovanie riaditeľa školskej jedálne do funkcie
Vytvorené:19. 08. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Ako má zriaďovateľ školského zariadenia postupovať pri voľbe riaditeľa školskej jedálne? Musí riaditeľa odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?

Interné riadenie/Školy: Príspevok na rekreáciu a detské podujatia
Vytvorené:27. 05. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Je možné použiť rekreačné poukazy aj na aktivity, ktoré nie sú zotavovacími podujatiami (napr.: denné prímestské tábory, na ktorých deti nenocujú)?

Životné prostredie/Školy: Okruh subjektov povinných používať lapače tukov
Vytvorené:22. 05. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ktoré subjekty sú povinné používať tzv. lapače tukov?

Rozpočet: Poskytovanie dotácii v rozpočtovom provizóriu
Vytvorené:21. 05. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Môže obec v období rozpočtového provizória poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorú založila? 

Školy: Zloženie rady školy pre prípad spoločného školského obvodu
Vytvorené:15. 05. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy a susedná obec, v ktorej nie je zriadená nijaká základná škola, sa dohodli na spoločnom školskom obvode. Je v takom prípade povinne členom rady školy aj zástupca tej obce, ktorá nie je zriaďovateľom školy?

Interné riadenie/Školy: Odvolanie riaditeľa školy pre porušenie povinností zo Zákonníka práce
Vytvorené:10. 05. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Obec je zriaďovateľom základnej školy. Riaditeľ tejto školy viackrát nebol bez ospravedlnenia prítomný v práci, nepožiadal zriaďovateľa (starostu) o pracovné voľno ani o dovolenku, pričom už bol aj písomne upozornený na to, že porušuje Zákonník práce. Zároveň sa hromadia sťažnosti podriadených zamestnancov súvisiace s tým, že im zle organizuje prácu, že sa k nim správa povýšenecky a nátlakovo. Zriaďovateľ chce riaditeľa odvolať z funkcie. Akým spôsobom a z akých dôvodov tak môže urobiť?

Daňový úrad: Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku
Vytvorené: 3. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Školy: Účasť zriaďovateľa na výberovom konaní na riaditeľa školy
Vytvorené:29. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Možno zamedziť zástupcom zriaďovateľa zúčastniť sa na výberovom konaní na pozíciu riaditeľa školy a školského zariadenia?

Školy: Sankcie voči rodičom za neuhradené stravné detí
Vytvorené:19. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Ak dieťa nebolo prítomné v škole a nebolo ani odhlásené zo stravy, dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si školská jedáleň nemôže uplatniť. Môže škola do internej smernice k stravovaniu uviesť, že v prípade ak rodič bude mať dlh za neuhradené stravné (aj ak nenahlásil neprítomnosť dieťaťa), dieťa bude odhlásené zo stravovania?

Starosta/Školy: Príbuzenský vzťah starostu obce a riaditeľky materskej školy
Vytvorené:15. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže manželka starostu obce vykonávať funkciu riaditeľky materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec a nemá právnu subjektivitu? Výberového konania sa zúčastnila iba jediná uchádzačka o túto funkciu. 

Školy/Priestupkové konanie: Príslušnosť obce pri priestupkoch ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa
Vytvorené: 7. 03. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesarova
Zobraz celý text

Ktorá obec je príslušná objasňovať a prejednávať priestupky ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa? Obec, ktorá je zriaďovateľom školy alebo obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt? Ktorej obci je riaditeľ školy povinný zaslať oznámenie podľa § 5 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve?

Školy: Dotácia na mzdy a prevádzku školy vs. zákon o registri partnerov
Vytvorené: 7. 03. 2019
Autor:JUDr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text

Obec poskytuje súkromnej základnej umeleckej školy dotáciu na mzdy a prevádzku, ktorá za rok 2019 presiahne sumu 100.000€. Považuje sa dotácia za „finančné prostriedky“ alebo „plnenie, ktorého predmetom sú majetkové práva“ na účely ZRPVS? Bude mať škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora?

Školy/Zastupiteľstvo: Poslanecký prieskum v základnej škole?
Vytvorené: 7. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je oprávnená časť poslancov bez vedomia obecného zastupiteľstva a poverenia vykonať tzv. poslanecký prieskum v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? Je v takomto prípade oprávnený riaditeľ školy podávať akékoľvek informácie o chode školy?

Školy: Dodržanie počtu „nezamestnancov“ školy v rade školy
Vytvorené: 1. 02. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Zriaďovateľ delegoval do rady školy vedúcu školskej jedálne, ktorá je zároveň poslankyňa zastupiteľstva. Nedochádza týmto k prekročeniu počtu nepedagogických pracovníkov v rade školy?

Hlavný kontrolór/Školy: Kontrola použitia dotácie obce v ZUŠ
Vytvorené:17. 01. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Právnická osoba je zriaďovateľom súkromnej základne umeleckej školy na území obce a v zmysle príslušných právnych predpisov jej obec poskytuje dotáciu na mzdy a prevádzku. Podľa VZN obce podlieha táto dotácia finančnej kontrole podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. Môže túto vykonávať hlavný kontrolór obce s odôvodnením, že mu toto právo vyplýva z jeho funkcie hlavného kontrolóra obce?


Školy: Odchod žiakov mimo školy cez prestávku
Vytvorené:28. 09. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je 30 minútová prestávka medzi dopoludňajším a odpoludňajším vyučovaním na strednej škole súčasťou vyučovania? Ak žiak počas tejto prestávky opustí školu, kto zaň nesie zodpovednosť?

Školy: Doba čerpania náhradného voľna pedagogického zamestnanca
Vytvorené: 3. 08. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Aká je zákonná doba na čerpania náhradného voľna u pedagogického zamestnanca?

Školy/Interné riadenie: Poverenie pedagogického zamestnanca vedením materskej školy
Vytvorené:13. 06. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Zriaďovateľ odvolal riaditeľku materskej školy. Môže zriaďovateľ poveriť iného pedagogického zamestnanca riadením materskej školy aj na dlhšie ako šesť mesiacov príp. opakovane? Aké kvalifikačné predpoklady musí tento poverený pedagogický zamestnanec spĺňať? Kedy musí byť vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa MŠ?

Školy/Rozpočet: Platová inventúra za účelom zostavenia rozpočtu
Vytvorené: 7. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Má obec, ktorá je zriaďovateľom školy, oprávnenie požadovať od tejto školy internú platovú inventúru za účelom zostavenia rozpočtu? Musí jej škola vyhovieť? Má starosta obce alebo iný orgán oprávnenie kontrolovať finančné zaradenie zamestnancov školy s právnou subjektivitou? 

Školy/Interné riadenie: Kvalifikačné predpoklady vedúcej školskej jedálne
Vytvorené:11. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Aké sú základné kritéria na funkciu vedúcej školskej jedálne? Je potrebné úplne stredné vzdelanie odborné vzdelanie alebo stačí výučný list v odbore kuchár/ka, plus dvojročný kurz na vedúcu kuchyne?
Starosta/Školy:Súhlas obce pri zriadení súkromnej školy
Vytvorené:10. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Je pri zriaďovaní súkromnej materskej školy zastupiteľstvo povinné vyjadriť súhlas s jej zriadením?
Školy/Interné riadenie: Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ
Vytvorené:21. 12. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovičová
Zobraz celý text

Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.

Školy: Zaradenie súkromných jaslí do siete
Vytvorené:15. 12. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Sme súkromné jasle. Mesto nás odmieta zaradiť do siete s odôvodnením, že mestské jasle majú pokryté kapacity, preto súkromné jasle nepotrebujú. Môže nás mesto takto blokovať, pričom my prichádzame o dotácie štátu na deti do 2 rokov veku? 
Školy: Poverenie riadenia školy externým pedagogickým zamestnancom
Vytvorené: 6. 10. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Môže byť riadením školy dočasne poverený zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom danej školy (externý pedagogický zamestnanec)? 

Školy/Interné riadenie: Prijatie učiteľky v materskej škole bez splnenia kvalifikačného predpokladu
Vytvorené:14. 08. 2017
Autor:JUDr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text
Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu - učiteľka v materskej škole uchádzačku, ktorá zatiaľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancoch, avšak po skončení štúdia (ktoré začala) ich bude v budúcnosti spĺňať?
Školy: Neakceptovanie kandidáta na riaditeľa školy zriaďovateľom
Vytvorené:31. 07. 2017
Autor:Mgr Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aký je postup v prípade, že zriaďovateľ (starosta) neakceptuje školskou radou navrhnutého kandidáta na post riaditeľa školy?


Školy: Nesplnenie podmienok výberového konania na obsadenie pozície riaditeľ materskej školy
Vytvorené:29. 06. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Mesto ako zriaďovateľ MŠ vypísalo výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľ materskej školy. V zmysle platných predpisov sú kvalifikačné požiadavky a ďalšie požiadavky okrem iných: absolvovanie študijného odboru alebo vzdelávacieho programu, prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma), minimálne 5 rokov pedagogickej praxe. Uchádzači majú do stanoveného termínu predložiť požadované doklady. Čo v prípade, ak uchádzač nemá absolvovanú prvú (atestáciu) kvalifikačnú skúšku do dňa výberového konania?
§ Školy: Podmienky pre vydanie školského poriadku
Vytvorené:22. 06. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku? Aký obsah má mať školský poriadok?


§ Školy: Má súkromná umelecká škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak jej obec poskytuje dotáciu na rekonštrukciu?
Vytvorené:21. 06. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Má byť súkromná umelecká škola s právnou subjektivitou, ktorej sa poskytuje dotácia na rekonštrukciu zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak spĺňa limit uvedený v zákone?


§ Majetok/Školy: Dostatočne určité vymedzenie predmetom nájmu
Vytvorené: 5. 05. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

V základnej škole obce prenajímame niektoré triedy súkromnému školskému subjektu. Triedy sa každoročne menia, čím sa mení výmera prenajímaných priestorov. Je možné schváliť pri prenájme len sadzbu nájmu za 1 m2 bez uvedenia presnej plochy výmery prenajímaných priestorov (len všeobecným uvedením, že ide o priestory základnej školy)? 


§ Školy: Mzdové údaje zamestnancov školy ako podmienka poskytnutia dotácie?
Vytvorené:16. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže obec požadovať od súkromnej základnej umeleckej školy mzdové údaje jednotlivých zamestnancov za účelom poskytnutia dotácie?

Školy/Obec: Financovanie mimoškolských aktivít detí obcou
Vytvorené: 4. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Akou formou môže obec financovať mimoškolské aktivity jednotlivcov (detí), ak navštevujú centrum voľného času, základnú umeleckú školu, jazdecké kluby a podobne?

Je možné financovanie jednotlivca iba na základe potvrdenia z daného zariadenia alebo akou zákonnou formou možno podporovať tieto aktivity?

§ Školy/Interné riadenie: Škola bez subjektivity a konanie starostu z pozície zamestnávateľa
Vytvorené: 7. 12. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže dať obec ako zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity písomné upozornenie za neuspokojivé plnenie pracovných úloh učiteľkám na základe sťažnosti rodiča, kedy existujú len tvrdenia detí voči tvrdeniam učiteľky?

 

 

§ Školy: Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky
Vytvorené: 5. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je riaditeľ základnej školy s právnou subjektivitou povinný mať od 01.01.2017 zriadený prístup do elektronickej schránky?

§ Školy/Interné riadenie: Odhlasovanie a prihlasovanie opätovne zvolenej riaditeľky
Vytvorené:25. 11. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Riaditeľka materskej školy má zmluvu na dobu neurčitú doteraz 11 rokov. Po piatich rokoch bolo výberové konanie, opäť ju zvolili. Kontrola zo sociálnej poisťovne trvala na tom, že v sociálnej poisťovni ju v deň ukončenia volebného obdobia musia odhlásiť a hneď na druhý deň, keď je vymenovaná za riaditeľku opäť prihlásiť. Je požiadavka Sociálnej poisťovne opodstatnená?

§ Školy: Uhradenie pokuty z prostriedkov štátneho rozpočtu?
Vytvorené:10. 11. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže škola zriadená obcou uhradiť pokutu uloženú Úradom pre verejné obstarávanie z prostriedkov zo štátneho rozpočtu? Je možné túto pokutu zosobniť riaditeľovi školy?

§ Školy/VZN: Použitie príjmov z príspevkov uhradených podľa VZN
Vytvorené:19. 08. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto má vydané VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.  V tomto VZN však nie je určené použitie ani rozúčtovanie týchto vybraných finančných prostriedkov. Kto rozhoduje o použití týchto vybraných finančných prostriedkov, prípadne ktoré všeobecne právne predpisy určujú ich použitie?


Obec/Mesto/Školy: Poskytnutie dotácie vlastnej základnej škole
Vytvorené:14. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže obec v súlade s VZN o poskytovaní dotácii, poskytnúť dotáciu na výtvarný krúžok, ktorý je zriadený na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec?

§ Školy/Starosta: Primátor členom rady školy?
Vytvorené: 1. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže byť primátor mesta členom rady školy pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti tohto mesta?

Školy: Postup pri skončení výkonu funkcie riaditeľa
Vytvorené:21. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Obec je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity. Riaditeľovi končí funkčné obdobie v decembri 2016, pričom však riaditeľ dal výpoveď ku dňu 31.7.2016. Ako má obec postupovať, keď riaditeľ má menovací dekrét a bol zvolený a zároveň má nárok aj časť dovolenky v roku 2016.

Je potrebné ešte doložiť doklad o tom, že riaditeľ sa k uvedenému dátumu vzdáva funkcie?

Môže zriaďovateľ poveriť vedením materskej škôlky učiteľku na celý školský rok 2016/2017 alebo iba do dátumu výberového konania (december 2016)?

§ Školy: Počítanie hlasov pri voľbe rady školy
Vytvorené:31. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Ako treba chápať nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov pri voľbe členov rady školy rodičmi detí? Každý z rodičov dieťaťa má samostatný hlas?

§ Školy/Interné riadenie: Zánik členstva v rade školy uplynutím funkčného obdobia
Vytvorené: 2. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Zaniká uplynutím funkčného obdobia Rady školy členstvo aj delegovaným zástupcom zriaďovateľa? Čo v prípade, keď boli zástupcovia zriaďovateľa delegovaní po nástupe nového starostu a ich funkčné obdobie trvalo aj počas funkčného obdobia novej rady školy?

§ Školy: Odklad atestácie u vedúceho pedagogického zamestnanca
Vytvorené:24. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako má zriaďovateľ postupovať od 01.01.2017 v pracovnoprávnom vzťahu týkajúceho sa vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca, ktorý bol vymenovaný do funkcie vedúceho zamestnanca pred 31.12.2016 a bol u neho uplatnený postup podľa § 61 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ak si zamestnanec do termínu 31.12.2016 nevykoná 1. atestáciu?

§ Školy: Právomoc na vydanie smernice školy
Vytvorené:24. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Kto vydáva smernicu o prevádzkovaní auta v základnej škole s právnou subjektivitou?

§ Školy: Monitorovanie priestorov školy kamerovým systémom
Vytvorené:17. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže škola umiestniť kamery v spoločných priestoroch školy (jedáleň, chodby) a v triedach pri vyučovaní? Potrebuje na to súhlas od rodičov detí?

 

Školy: K použitiu mzdového normatívu na riešenie havarijného stavu
Vytvorené:11. 01. 2016
Autor:GPL Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Škola dostáva normatív na mzdy a na prevádzku cca v pomere 85% a 15%. Musíme sa tohto pomeru striktne držať, ak prevádzka je v havarijnom stave a pomer je vyčerpaný ale v mzdovej časti je dostatok peňazí na pokrytie prevádzky? Ako postupovať v tomto prípade?

Interné riadenie/Školy: Prestávka na odpočinok a jedenie
Vytvorené:16. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V materskej škole bez právnej subjektivity pracujú učiteľky v dvojzmennej prevádzke, pričom pracovná doba je od 07.00 hod. do 16.45 hod. V pracovnom poriadku je ustanovený ich pracovný úväzok na 37,5 hod. týždenne bez prestávok na jedlo. Vzniká učiteľkám nárok na prestávku na odpočinok a jedenie?

§ Školy/Interné riadenie: Zvýšenie tarifného platu zamestnancom v školskej jedálni
Vytvorené:14. 12. 2015
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text

Patrí vedúcej školskej jedálne, kuchárke, pomocnej sile v kuchyni a upratovačke v kuchyni zvýšenie tarifného platu o 15% pri aplikovaní § 7 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov školskej jedálne bez právnej subjektivity v pôsobnosti obce?  

Rozpočtové a príspevkové organizácie/Školy: Schvaľovanie organizačného poriadku obcou
Vytvorené:23. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou (základná škola) sama schvaľovať svoj organizačný poriadok alebo je potrebné, aby ho schvaľovalo mestské zastupiteľstvo? 

Školy/VZN: VZN upravujúce podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Vytvorené:19. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V súčasnosti pripravujeme nové VZN, nakoľko novela školského zákona posunula zápis na povinnú školskú dochádzku na mesiac apríl. Prosíme o výklad pojmov „miesto“ a „čas“ zápisu.

 

§ Školy/Zastupiteľstvo: Zastupiteľstvo a zasahovanie do chodu obecnej materskej školy
Vytvorené:23. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obec je zriaďovateľom materskej škôlky bez právnej subjektivity. Môžu poslanci zasahovať do rozsahu prevádzkových hodín MŠ (v čase školských prázdnin) a do počtu učiteľov v MŠ?  
Školy/Daňový úrad: Poplatok za odpad v škole
Vytvorené:23. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Je možné vyrubiť základnej škole poplatok za komunálny odpad aj za žiakov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt a dochádzajú do školy z okolitých obcí?
§ Školy: Interné smernice materskej školy
Vytvorené: 2. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Aké všetky povinné i nepovinné interné smernice by mala mať vypracované materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec?
§ VZN/Školy: Rozhodovania obce o opravnom prostriedku proti rozhodnutiam riaditeľov škôl – vydať alebo nevydať VZN?
Vytvorené:30. 07. 2015
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Môže obec schváliť všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení?

Školy/Interné riadenie: Neplnenie racionalizačných opatrení riaditeľom školy ako porušenie pracovnej disciplíny
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Aké sú legálne možnosti obce žiadať od riaditeľa školy (zriaďovateľom je obec) realizáciu racionalizačných opatrení a akou formou vynútiť ich plnenie?
Školy/Obec: Súhlas obce so zriadením elokovaného pracoviska
Vytvorené: 6. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy vo svojej žiadosti o súhlasné stanovisko so zriadením ekolokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy neuviedol žiadne konkrétne údaje o elokovanom pracovisku (t.j. sídlo elokovaného pracoviska, učebné odbory, predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska, doklad o zabezpečení priestorov).

Môže obec vydať nesúhlasné stanovisko so zriadením elokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy, ktorá má sídlo mimo obce? Ak áno, tak za akých podmienok?

Školy: Postup školy pri zistení požitia alkoholu u žiaka
Vytvorené: 5. 06. 2015
Autor:GPL Dagmara Kubíčková
Zobraz celý text

Učiteľ má pred nástupom na exkurziu podozrenie, že žiak požil alkohol. Ako má učiteľ v tomto prípade správne postupovať? Ktorý zákon upravuje postupy riešenia tohto problému? Môžu žiaci odmietnuť dychovú skúšku? Môžu ich učitelia vyradiť z exkurzie? Ak ho škola z akcie vylúči, kto znáša finančné dôsledky (napr. žiak zaplatil za lyžiarsky kurz). Kto je zodpovedný za prípadný úraz žiaka? A ako postupovať v prípade, že učiteľ má podozrenie na požitie inej návykovej látky? 

§ VZN/Školy: Všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Vytvorené:28. 04. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto má vydané všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Vo všeobecne záväznom nariadení určilo výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskej jedálni a pod.. V tomto všeobecne záväznom nariadení však nie sú určené prípady, kedy sa príspevok neuhrádza. Školský zákon presne upravuje prípady, kedy sa príspevok nevyberá a prípady, kedy môže zriaďovateľ - obec rozhodnúť, že príspevok sa neuhrádza (napr. § 28 ods. 7 školského zákona). Je oprávnený rozhodnúť primátor mesta, že sa príspevok v materskej škole neuhrádza alebo je to v kompetencii mestského zastupiteľstva a akou formou?

Školy/Obec: Odvolanie riaditeľa školy z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov
Vytvorené:27. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Riaditeľ základnej školy závažne porušil v rámci výkonu svojej funkcie viaceré právne predpisy. Akým spôsobom môžeme ako zriaďovateľ školy (obec) odvolať tohto riaditeľa, tak aby sme predišli prípadnému súdnemu sporu? Musíme do tohto procesu zapojiť aj Radu školy? Čo v prípade, ak rada školy nebude s odvolaním súhlasiť?

Školy: Organizačný poriadok školy
Vytvorené:31. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec je zriaďovateľom jednej základnej školy a dvoch materských škôl bez právnej subjektivity. Má mať vypracovaný organizačný poriadok, kde sú zahrnuté aj tieto školy alebo majú mať školy vypracovaný vlastný organizačný poriadok?

 

Školy: Odvolanie riaditeľky materskej školy pre neplnenie funkčného vzdelávania?
Vytvorené:25. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

V roku 2014 sme mali výberové konanie na pozíciu riaditeľky materskej školy. Riaditeľka materskej školy v súčasnej dobe už nespĺňa vzdelanie a nemá záujem si ho i doplniť. Môžeme v takomto prípade vyhlásiť nové výberové konanie a písomne to oznámiť terajšej riaditeľke?

Školy: Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a vyplácanie nadčasov pri súčasnom poberaní príplatku za riadenie
Vytvorené:16. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je riaditeľ školy bez právnej subjektivity štatutárnym orgánom a môžu mu byť vyplácané nadčasy, ak berie príplatok za riadenie?

Školy: Učiteľka poverená riadením a príplatok za riadenie?
Vytvorené:13. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Učiteľka materskej školy je poverená na výkon funkcie riaditeľky. Má poverená učiteľka vykonávajúca funkciu riaditeľky nárok na príplatok za riadenie? Po skončení poverenia a následne výberového konania má nová riaditeľka nárok na príplatok za riadenie alebo príplatok za zastupovanie? 

Školy: Platový dekrét počas dočasnej pracovnej neschopnosti
Vytvorené:13. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V materskej škole je riaditeľka na dlhodobej PN a následne ide na materskú dovolenku. Je potrebné meniť platový dekrét zamestnancovi, ktorý je na dlhodobej PN a nie sú mu vyplácané príplatky?

Školy/Zastupiteľstvo: Sprístupnenie informácií o plate zamestnancov školy obecnému zastupiteľstvu
Vytvorené:17. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Obec je zriaďovateľom základnej školy, ktorá nemá právnu subjektivitu. Môžu poslanci obecného zastupiteľstva byť v takomto prípade informovaní o platoch jednotlivých zamestnancov základnej školy? Môže sa táto problematika prerokovať aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva? Nie je to predmetom ochrany osobných údajov?

Školy/Obec: K opätovnému menovaniu odvolaného riaditeľa školy
Vytvorené:15. 01. 2015
Autor:GPL Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Do výberového konania na funkciu riaditeľa základnej školy sa prihlásil uchádzač – bývalý riaditeľ, ktorý bol odvolaný z tejto funkcie na základe §3 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu. Musí zriaďovateľ po úspešnom výberovom konaní znovu vymenovať odvolaného riaditeľa do tejto funkcie alebo sa na zriaďovateľa vzťahuje výnimka, kedy nie je zviazaný návrhom rady školy?

Školy/Interné riadenie: K dojednaniu pracovného pomeru riaditeľa školy
Vytvorené: 7. 01. 2015
Autor:GPL Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžeme s riaditeľom obecnej školy dohodnúť v pracovnej zmluve pracovný pomer na dobu určitú v trvaní 5 rokov?

Školy/Starosta: Evidencia dochádzky riaditeľa ZŠ starostom obce
Vytvorené:15. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže starosta obce požadovať od riaditeľa školy, ktorej zriaďovateľom je obec, predkladanie evidencie svojej dochádzky pravidelne na každý mesiac?

Školy/Starosta: Súbeh výkonu funkcie starostu a vychovávateľa v ZŠ
Vytvorené:15. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže starostka obce s úväzkom 75% súčasne pracovať ako vychovávateľka na ZŠ na 50% úväzok?
Školy: Upratovacie práce v materskej škole
Vytvorené:11. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Zmenilo sa niečo v tom ako treba v školách určiť rozsah upratovacích prác alebo je potrebné dodržiavať Metodicky pokyn Ministerstva školstva SR, ktorý vymedzuje orientačné normatívy spotreby upratovacích prác v školách a v školských zariadeniach. Je to len odporúčaní alebo ide o právny predpis, ktorý musia školy dodržiavať?
Školy: Použitie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl
Vytvorené: 2. 12. 2014
Autor:GPL Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže sa vyplatiť odmena z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl pre všetkých učiteľov, ktorí sa o tieto deti starajú, nakoľko sa počas dňa striedajú alebo to môžeme vyplatiť len triednemu učiteľovi?
Školy: Riaditeľ školy a vyplatené nadhodnotené práce pre školu
Vytvorené:12. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Otázka:

 

Ako hlavný kontrolór som zistila nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v ZŠ zriadenej obcou. Išlo o opravu schodov, kde predpokladaná hodnota bola riaditeľom stanovená na 6.000,- € a v takej hodnote bola aj cenová ponuka od zhotoviteľa diela. V skutočnosti vyfakturoval 5.000,- €. Dali sme vypracovať iné cenové ponuky a tie boli v hodnote 1.700,- €. Znalec ohodnotil práce na 1.500,- €. Môže obecné zastupiteľstvo vyžadovať od riaditeľa ZŠ vrátenie rozdielu medzi znaleckým posudkom a vyfakturovanou sumou?

Školy/Rozpočtové a príspevkové organizácie obce: Forma zriadenia obecnej materskej školy
Vytvorené:12. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Možno obecnú škôlku zriadiť ako rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu?
Školy: Účasť riaditeľa školy na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako pracovný čas?
Vytvorené: 4. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Pokiaľ riaditeľ školy dostane oficiálnu pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva, môže mať započítanú túto účasť do svojho pracovného času?

Školy: Spoločný školský obvod základnej školy
Vytvorené: 5. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na zriadenie školského obvodu je potrebné všeobecne záväzné nariadenie obce. Môže obec bez súhlasu obcí, z ktorých deti navštevujú základnú školu zriadiť všeobecne záväzným nariadením školský obvod, kde zahrnie do svojho obvodu aj deti zo susedných obcí, ktoré navštevujú túto základnú školu? Alebo je potrebná na to dohoda / zmluva starostov o zriadení školského obvodu a na základe toho môže obec prijať všeobecne záväzné nariadenie?

 

§ Školy: Odvolanie zástupcu riaditeľa školy povereným riaditeľom
Vytvorené:12. 08. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Mesto je zriaďovateľom základnej školy s právnou subjektivitou. Po odchode riaditeľa školy do starobného dôchodku vykonáva túto funkciu riaditeľka, poverená zriaďovateľom na výkon funkcie do doby obsadenia miesta riaditeľa riadnym výberovým konaním. Poverená riaditeľka po nástupe do funkcie zistila, že zástupkyňa riaditeľa menovaná predchádzajúcim riaditeľom na dobu neurčitú, je dlhodobo práceneschopná a táto práceneschopnosť bude trvať aj v budúcom období. V prípade potreby zastupovania poverenej riaditeľky nie je teda vyriešený skutočný výkon činností, ktorú má vykonávať zástupca riaditeľa . Poverená riaditeľka sa obrátila na zriaďovateľa s otázkou, či je možné, aby túto zástupkyňu z jej funkcie odvolala aj počas trvania jej práceneschopnosti a za zástupcu/zástupkyňu menovala inú osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady.

Školy: Financovanie škôl a školských zariadení súkromného zriaďovateľa obcou
Vytvorené:20. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je obec povinná mať vypracované všeobecne záväzné nariadenie o financovaní škôl a školských zariadení a následne uzavrieť so súkromnými zriaďovateľmi zmluvy o poskytovaní dotácii?

Čo nastane ak obec nemá uvedené všeobecne záväzné nariadenie ani zmluvy o poskytovaní dotácii a peniaze súkromným zriaďovateľom poskytuje, pričom dochádza každý mesiac k rôznej výške dotácie?

§ Školy: Monitorovanie priestorov škôl a školských zariadení
Vytvorené:13. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Umožňuje právny poriadok Slovenskej republiky zaviesť monitorovanie priestorov školy alebo školského zariadenia prostredníctvo kamerového systému?

§ Školy: Záväznosť návrhu rady školy na kandidáta na riaditeľa
Vytvorené:10. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Musí obec ako zriaďovateľ školy vyhovieť návrhu rady školy vymenovať do funkcie riaditeľa, ktorého hlasovaním zvolila? V akých prípadoch môže byť proti jeho vymenovaniu?

 

§ Školy: Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa školy
Vytvorené: 9. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aká je povinná doba zverejnenia informácie o konaní výberového konania na miesto riaditeľa školy v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie pred dátumom doručenia ponúk uchádzačom?

§ Školy: Súdny prieskum rozhodnutia alebo postupu rady školy
Vytvorené: 2. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť rozhodnutie alebo postup rady školy predmetom súdneho prieskumu?

 

§ Školy: Menovanie nového riaditeľa školy počas súdneho konania s odvolaným riaditeľom?
Vytvorené:19. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže zriaďovateľ vypísať výberové konanie na miesto riaditeľa školy v čase prebiehajúceho súdneho sporu s odvolaným riaditeľom školy?

§ Školy: Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti v centre voľného času
Vytvorené:15. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Musí byť v centre voľného času dodržaný rozsah priamej vyučovacej činnosti u interných pedagogických pracovníkov? Môže sa táto miera priamej vyučovacej povinnosti upraviť prostredníctvom vnútornej smernice alebo všeobecne záväzným nariadením? 

§ Školy: Prijatie dieťaťa do materskej školy
Vytvorené: 5. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Umožňuje slovenský právny poriadok vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy aj  na 1 školský rok?

§ Školy: Financovanie centier voľného času nezriadených na území obce
Vytvorené:21. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na obec bola doručená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti centra voľného času pre deti, ktoré navštevujú základnú školu v susednej obci. Základná škola predložila aj menný zoznam žiakov s trvalým pobytom na území našej obce s uvedením krúžkov, ktoré žiaci navštevujú. Na území našej obce nie je zriadené súkromné centrum voľného času a ani obec nezriadila centrum voľného času. Môže obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva poskytnúť finančné prostriedky?

Interné riadenie: Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby
Vytvorené:20. 01. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

§ Školy: Pracovnoprávne vzťahy v prípade právneho nástupníctva zamestnávateľa
Vytvorené:20. 01. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Ako sa spravujú pracovnoprávne vzťahy zamestnancov školy alebo školského zariadenia v prípade, že tento subjekt nadobúda právnu subjektivitu a vyčleňuje sa z obecnej rozpočtovej organizácie, ktorá zastrešovala viaceré školy a školské zariadenie ako zamestnávateľ? Je potrebné im dať dodatok k zmluve alebo dohodu o zmene pracovných podmienok?

§ Školy: Zaradenie pedagogického zamestnanca do adaptačného vzdelávania
Vytvorené:29. 11. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ materskej školy sme prijali osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské štúdium nepedagogického smeru. Zároveň tento zamestnanec nemá pedagogickú prax. V súčasnosti navštevuje pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Je potrebné zaradiť tohto zamestnanca do adaptačného vzdelávania?

Patrí tomuto zamestnancovi príplatok začínajúceho učiteľa? 

 

§ Školy: Príslušnosť na prejednanie sťažnosti proti riaditeľovi školy
Vytvorené:18. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na obecný úrad bola doručená sťažnosť na riaditeľa základnej školy. Kto je príslušný na vybavenie sťažnosti ?

 

§ Školy: Uloženie racionalizačného opatrenia Ministerstvom školstva
Vytvorené: 8. 08. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Máme školu a Ministerstvo školstva nám uložilo opatrenie zlučovať triedy s nízkym počtom žiakov. Je na to oprávnené?

§ Školy: Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a stupeň riadenia
Vytvorené:28. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Som riaditeľkou materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je súčasťou základnej školy. Zaujímalo by ma do akého stupňa riadenia mám byť zaradená.

§ Školy: Riadiaci príplatok v dekréte učiteľa
Vytvorené:14. 03. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ako správne uvádzať výšku riadiaceho príplatku v dekréte učiteľa? Je povinnosťou zamestnávateľa uvádzať na platový dekrét výšku riadiaceho príplatku aj v percentách? 

§ Školy: Začínajúce učiteľky v materskej škole bez praxe - adaptačné vzdelávanie
Vytvorené:25. 02. 2013
Autor:Mgr.Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Musia začínajúce učiteľky bez praxe v materskej škole prejsť adaptačným vzdelávaním v prípade ak v súčasnosti pracujú v materskej škole, ale prax majú absolvovanú len v špeciálnej škole?

Ako založiť neziskovú organizáciu?
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Podmienky založenia, vzniku, zrušenia, zániku, postavenia orgánov a hospodárenia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení
Náležitosti rozhodnutia o prijatí žiaka do základnej školy zriadenej VÚC
Vytvorené:30. 09. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Ako VÚC sme zriaďovateľom základnej školy. Aké náležitosti musí mať rozhodnutie riaditeľa tejto školy o prijatí žiaka?
§ Náležitosti rozhodnutia o prijatí žiaka do obecnej základnej školy
Vytvorené:30. 09. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Ako obec sme zriaďovateľom základnej školy. Aké náležitosti musí mať rozhodnutie riaditeľa tejto školy o prijatí žiaka?
§ Zníženie pracovného úväzku učiteľa
Vytvorené:25. 09. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
V aplikačnej praxi v školskej sfére dochádza často k zmene pracovného času učiteľov bez zmeny pracovnej zmluvy, čo je z pracovnoprávneho hľadiska nesprávny postup.
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (26)
Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 26.07.2019 - Kompetentný orgán obce pri delegovaní členov do rady školy
Vytvorené: 3. 07. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Prokurátor okresnej prokuratúry podal protest prokurátora proti dekrétu starostu obce, ktorým delegoval osobu za obec (ktorej je obec zriaďovateľ) do rady školy na určité obdobie Svojím konaním porušil ustanovenia zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a taktiež ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z.

V danom prípade bolo sporné, kto koná za obec ako zriaďovateľa základnej a materskej školy vo veci delegovania zástupcu do rady školy

Najvyšší súd ČR z 15.11.2005 - Žaloba na riaditeľku materskej školy o zaplatenie náhrady mzdy
Vytvorené:26. 06. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Žalobkyňa sa domáhala od žalovanej riaditeľky súkromnej materskej školy vyplatenie náhrady mzdy. Žalobkyňa dostala žalovanou výpoveď z dôvodu zániku materskej školy. Napriek tomu, že žalobkyňa mala právo pracovať počas výpovednej doby, žalovaná neumožnila odôvodňujúc zánik materskej školy, žalobkyni ďalej pracovať počas výpovednej doby. Okresný súd žalobe vyhovel. Žalovaná sa vo veci odvolala. Krajský súd žalobu zamietol s odôvodnením, že žalovaná ako fyzická osoba nie je pasívne vecne legitimovaná, pretože zamestnávateľom žalobkyne bola materská škola ako právnická osoba. Najvyšší súd uviedol, že rozsudok krajského súdu nie je správny. Podľa názoru najvyššieho súdu bolo v prvom rade potrebné sa vysporiadať s otázkou, či zamestnávateľom podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy bola žalovaná ako fyzická osoba alebo materská škola.

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 29.07.2019 - Vydanie volebného poriadku pre voľby do rady školy starostom
Vytvorené:26. 06. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Starosta obce vydal Volebný poriadok pre voľby Rady školy, ktorého účelom je podľa jeho úvodných ustanovení voľba členov do rady školy, ktorá sa ako orgán školskej samosprávy ustanovuje v zmysle Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (č. 596/2003 Z. z.) a Vyhláškou (č. 291/2004 Z. z.).

Predmetným volebným poriadkom sú upravené otázky týkajúce sa volebnej komisie, volieb zástupcov pedagogických zamestnancov, volieb zástupcov nepedagogických zamestnancov a volieb rodičov do rady školy. 

Ústavný súd SR z 16.01.2020 - Použitie prostriedkov z rozpočtu obce
Vytvorené:24. 06. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Sťažovateľ je zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy. Od 1. septembra 2016 došlo k zmene sídla školy z obce Jablonové do obce Lozorno. Počas obdobia, keď mala škola sídlo na území obce, jej ako zriaďovateľovi obec poskytovala dotáciu na mzdy a prevádzku v súlade s § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Po podaní žiadosti o zmenu sídla jej obec (v marci 2016) prestala poskytovať dotácie a neobnovila jej poskytovanie ani na základe sťažnosti sťažovateľa, preto sťažovateľ podal na Krajskom súde žalobu proti inému zásahu orgánu verejnej správy, ktorou sa domáhal toho, aby žalovanej obci zakázal pokračovať v porušovaní práva sťažovateľa na poskytnutie dotácií na mzdy a prevádzku na rok 2016 na žiaka a uložil jej povinnosť obnoviť mesačné vyplácanie pomernej časti dotácie za apríl až december 2016. O žalobe sťažovateľa rozhodol krajský súd v označenom konaní uznesením tak, že v časti vyhovel, keď uložil obci Jablonové povinnosť zaplatiť sťažovateľovi pomernú časť dotácie za obdobie od apríla 2016 do augusta 2016 a vo zvyšku žalobu zamietol ako nedôvodnú.

Sťažovateľ nespokojný so zamietavou časťou označeného uznesenia krajského súdu podal proti nemu kasačnú sťažnosť, o ktorej rozhodol najvyšší súd napadnutým uznesením tak, že kasačnú sťažnosť zamietol. Proti uzneseniu najvyššieho súdu sťažovateľ podal ústavnú sťažnosť.

Ústavný súd SR rozhodol tak, že Ústavnej sťažnosti nevyhovuje. 

Najvyšší súd SR z 24.07.2019 - Súbeh správnych deliktov
Vytvorené:20. 03. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako prvoinštančný správny orgán rozhodlo, že žalobca sa vo svojom sídle dopustil správneho deliktu uplatnenia neprimeranej podmienky vo svoj prospech podľa § 4 ods. 4 písm. h/ zákona č. 362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny (ďalej len „zákon č. 362/2012 Z.z.“).

V predmetnej veci sa kontrola u žalobcu realizovala na základe poverenia č. 15/2014 zo dňa 11. februára 2014 so začatím kontroly dňa 14. februára 2014, pričom na základe tejto jednej kontroly a výsledkov ňou zistených boli vypracované minimálne tri protokoly, ktoré boli podkladom rozhodnutí preskúmavaných Krajským súdom v Bratislave v konaniach vedených pod sp.zn. 2S/48/2016, 2S/49/2016 a 2S/15/2016. Je nepochybné, že v uvedenom prípade ide o súbeh deliktov, pri ktorých sankcionovaní je nevyhnutné podľa názoru krajského súdu aplikovať analógiu legis a postupovať podľa absorpčnej zásady. Zákon č. 362/2012 Z.z. umožňuje uložiť za všetky delikty rovnakú sankciu (1 000,- € do 300 000,- €); v takomto prípade je bezpredmetné, aby žalovaný identifikoval len jeden správny delikt, ktorý je z hľadiska rozsahu sankcie najzávažnejší, pretože všetky delikty sú závažné v rovnakej miere; takýto myšlienkový sled však musí byť v rozhodnutí zachytený, čo sa v predmetnej veci nestalo. 

Najvyšší súd SR z 08.10.2010 - K povahe zápisu do osobitnej matriky
Vytvorené:12. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Podstatnou a kľúčovou námietkou žalobkyne je, že osobitná matrika vykonáva zápis na základe oznámenia po predložení cudzozemských verejných listín, s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka, pričom žiadny právny predpis nedáva právomoc žalovanému skúmať domnienky otcovstva k dieťaťu narodenému v cudzine, ku ktorému otcovstvo bolo uznané podľa francúzskeho práva, a ktoré je tiež francúzskym štátnym občanom, ako je to v prípade slovenského občana narodeného v Slovenskej republike.

Okresná prokuratúra Prievidza z 14.08.2019 - Určenie času zápisu do školy rozhraním dátumov
Vytvorené:18. 06. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra protestom prokurátora navrhovala zrušiť všeobecné záväzné nariadenie obce, z dôvodu že je v rozpore so zákonom. Predmetné VZN upravovalo určenie miesta a času zápisu detí do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Obec určila deň zápisu príliš všeobecne ( od 1.4. - do 30.4.) a tiež čas zápisu určila príliš všeobecne (od 8:00-16.00). Predmetným VZN prenechala obec riaditeľovi školy vydať oznámenie o čase a mieste zápisu, čo je v rozpore s § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona, kedy miesto a čas zápisu podľa odseku 2 určí obec všeobecne záväzným nariadením.

Okresná prokuratúra Prievidza z 19.08.2020 - Prenesenie kompetencie určenia zápisu na plnenie školskej dochádzky na riaditeľa školy
Vytvorené:12. 06. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra podala protest proti VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole z dôvodu, že obec prijatým VZN nezákonne preniesla kompetenciu na určenie zápisu dieťaťa na riaditeľku školy, a taktiež nezákonne upravila sankcie za neprihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v inej výške ako sú stanovené zákonom.

Najvyšší súd SR z 10.12.2018 - Vplyv zmeny sídla školy na dotáciu poskytovanú od obce
Vytvorené:13. 03. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodoval v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky) proti žalovanej Obci Vojčice o iný zásah orgánu verejnej správy, o kasačnej sťažnosti, ktorú Najvyšší súd zamietol. Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením podľa § 261 zákona č. 162/2015 Z.z. zamietol ako nedôvodnú žalobu proti inému zásahu orgánu verejnej správny, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd zakázal žalovanej pokračovať v porušovaní práva žalobcu na poskytnutie dotácie na mzdy o prevádzku na rok xx na žiaka školy a uložil jej povinnosť obnoviť mesačné vyplácanie pomernej časti tejto dotácie vo výške podľa všeobecne záväzného nariadenia obce na účet žalobcu ako zriaďovateľa, vrátane vyplatenia zadržiavanej dotácie. Krajský súd sa stotožnil s názorom žalovanej a aj s odkazom na všeobecne záväzné nariadenie obce, ktoré upravuje povinnosť žalovanej prispievať na prevádzku škôl a školských zariadení na území jej obce a konštatoval, že podľa všeobecne záväzného nariadenia obce žalovaná má povinnosť prispievať len na tie subjekty uvedené v tomto ustanovení, ktoré o dotáciu požiadali a súčasne majú sídlo na území obce. Žalobkyňa podala proti uzneseniu krajského súdu kasačnú sťažnosť, a to z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci krajským súdom. Základom nesprávneho právneho posúdenia veci je podľa názoru sťažovateľky nesprávny prístup k viazanosti sudcu VZN žalovanej, nesprávne vyriešenie otázky vplyvu zmeny sídla súkromnej základnej umeleckej školy na povinnosť žalovanej poskytnúť sťažovateľke dotáciu na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy a nesprávne právne posúdenie vhodnosti procesného prostriedku, ktorý sťažovateľka zvolila na ochranu svojich práv.

Najvyšší súd SR z 28.02.2018 - K zdrojom financovania súkromnej základnej umeleckej školy
Vytvorené:16. 05. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR rozhodoval v konaní žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu krajského súdu, ktorý uznesením prerušil konanie podľa § 100 ods. 2 písm. a/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len ,,SSP“) do právoplatného skončenia konania na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť, v ktorej navrhol uznesenie krajského súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Podľa názoru žalobcu na prerušenie konania správnym súdom nebol daný dôvod a žalobca sa nestotožnil s názorom správneho súdu, že konanie o kasačnej sťažnosti na najvyššom súde môže mať význam na rozhodnutie v tomto konaní, keďže predmetom konania na najvyššom súde je povinnosť žalovaného zaradiť žalobcu do Všeobecne záväzného nariadenia číslo 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom (ďalej len ako „VZN“) ako príjemcu dotácie.

Okresná prokuratúra Trenčín z 17.10.2018 - protest prokurátora proti VZN mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Vytvorené:10. 04. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra podala protest proti čl. 3 VZN mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta, a to z dôvodu, že napadnutý článok určuje príjemcu dotácie takým spôsobom, že v zmysle tohto mesto stanovuje konkrétnych príjemcov dotácie podľa predmetného VZN a konkretizuje tam určené školy a školské zariadenia.

Krajský súd Košice z 23.05.2011 - Správne konanie Právo na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku z dôvodu uzatvorenia školy
Vytvorené: 1. 06. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalobkyňa podala žalobu proti rozhodnutiu sociálnej poisťovne, ktorá zamietla jej nárok na ošetrovného z dôvodu zatvorenia školy rozhodnutím príslušného správneho orgánu z dôvodu letných prázdnin. Krajský súd žalobu ako nedôvodnú zamietol s odôvodnením, že v prípade žalobkyne podmienky pre priznanie ošetrovného splnené neboli, pretože v danom prípade škola, ktorú dieťa navštevovalo nebola uzavretá rozhodnutím príslušného orgánu. Obdobie školských prázdnin nie je možné považovať za obdobie, kedy je škola uzavretá rozhodnutím príslušného orgánu.

§ Okresná prokuratúra v Michalovciach z 15.07.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o určení príspevkov
Vytvorené:11. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Obec prijala vo všeobecne záväznom nariadení obce o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Školskej jedálni v Materskej a Základnej škole v Horovciach ustanovenia už vyplývajúce zo Školského zákona
Najvyšší súd SR z 18.06.2012 - Splnenie hmotnoprávnych podmienok odvolania pri odvolaní riaditeľa školy
Vytvorené: 4. 03. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Žalobca bol primátorom mesta odvolaný z funkcie riaditeľa. Poukazoval na to, že o zasadnutí rady školy zo dňa 1. decembra 2004 existujú dve odlišné vyhotovenia zápisníc, ktoré nie sú celkom totožné, čo spochybňuje ich autenticitu. Namietal tiež, že zasadnutia rady školy sa zúčastnila aj I. E., ktorá už v tom čase mala skončený pracovný pomer, a teda zo zákona jej členstvo v rade školy zaniklo. Mal teda za to, že návrh na jeho odvolanie zo strany rady školy nebol urobený zákonným spôsobom. 

Najvyšší súd SR z 28.10.2015 - Ku kompetencii obce poskytovať zriaďovateľom škôl a školských zariadení dotácie na mzdy a prevádzku
Vytvorené:21. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Predmetom sporu je posúdenie otázky prekročenia právomoci obce v súvislosti so znížením dotácie pre základnú umeleckú školu. 
Najvyšší súd SR z 04.12.2008 - K nemožnosti obecného zastupiteľstva rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní riaditeľa základnej školy alebo školského zariadenia
Vytvorené:23. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým uznesením č.k. 23 S 20/2008-47 zo dňa 23. apríla 2008 zrušil uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach č. 9/2007 zo dňa 26. júna 2007, účastníkom náhradu trov konania nepriznal. Krajský súd v Banskej Bystrici sa stotožnil s názorom navrhovateľa, že odporca nebol oprávnený vydať uznesenie, ktorým zamietol návrh rady školy pri Základnej škole v Dolných Plachtinciach na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Dolných Plachtinciach, do ktorej bola navrhnutá Paedr. A. P. V čase prijímania zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len školský zákon) poznámka č. 13 k ustanoveniu § 3 ods. 11 tohto zákona obsahovala odkaz na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení). Avšak, vzhľadom na novelizáciu zákona o obecnom zriadení bol s účinnosťou od 1. júla 2004 text ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) premietnutý do ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení. Tým však nebol zmenený odkaz č. 13 v ustanovení § 3 ods. 11 školského zákona na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení. Odkaz na iný zákon v texte zákona ako i poznámka pod čiarou nemajú normatívny charakter, a preto je treba ho vysvetľovať a aplikovať z hľadiska jeho obsahu a nie formálneho znenia. Z toho vyplýva, že obecné zastupiteľstvo si nemôže na základe takejto argumentácie osvojiť kompetenciu, čo mu zo zákona nevyplýva a ktorú kompetenciu má výlučne iba starosta obce.

Okresná prokuratúra Humenné z 09.04.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Vytvorené:30. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obec ustanovila vo všeobecne záväznom nariadení obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pokutu pre zákonného zástupcu dieťaťa, ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku.
Najvyšší súd SR z 22.06.2011 - Nemožnosť použitia rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie per analogiam aj na rozhodnutie riaditeľa materskej školy
Vytvorené:24. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Proti uzneseniu krajského súdu podala v zákonnej lehote odvolanie odporkyňa, domáhajúc sa jeho zrušenia a vrátenia veci prvostupňovému súdu, namietajúc nesprávnu aplikáciu ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z., keďže v danom prípade bolo vydané rozhodnutie riaditeľky materskej školy a nie školy základnej.

§ Najvyšší súd SR z 24.03.2011 - Rada školy nie je správnym orgánom, ktorého postup alebo rozhodnutie by mohlo byť predmetom súdneho prieskumu
Vytvorené: 6. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Krajský súd zastavil konanie vo veci preskúmania zákonnosti výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa. V odôvodnení uznesenia krajský súd uviedol, že napriek nejasnej žalobe, v ktorej žalobkyňa žiadala zrušiť výberové konanie a na výzvu súdu, v podaní Odstránenie vád, navrhla zrušiť rozhodnutie a postup Rady školy zo dňa 09.06.2009, súd ustálil, že oznámenie výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Špeciálnej základnej školy zo dňa 09.06.2009 nie je rozhodnutím podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej v texte uznesenia len „O. s. p.“), takže ide o žalobu podľa § 250v O. s. p. – konanie pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.
§ Okresná prokuratúra Partizánske z 23.04.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Vytvorené:24. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora 

proti všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.Obec vo VZN upravila, že za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Ďalej upravila, že výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 5 eur mesačne za jedno dieťa. Príspevok sa od rodičov nevyberá, ale prevádzkové náklady hradí obec zo svojho rozpočtu.   

§ Okresná prokuratúra Partizánske z 30.03.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec
Vytvorené:24. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Obec vo VZN upravila výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a to tak, že určila výšku pre zákonného zástupcu žiaka. Takéto zníženie je však možné pre zákonného zástupcu žiaka, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, pričom sa má úhrada určovať na počet detí, nie na zákonného zástupcu. 

§ Okresná prokuratúra Topoľčany z 15.03.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení školského obvodu
Vytvorené:22. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení školského obvodu. Obec prijala VZN v ktorom určila školský obvod, naviac mimo územia obce, a stanovila, že tento obvod je školským obvodom aj pre žiakov danej obce, nakoľko obec sama základnú školu nezriadila. Nemala tak oprávnenie na prijatie tohto VZN a konala tak v rozpore so zákonom. 


§ Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 02.07.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa upravujú podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a výšky príspevkov
Vytvorené:15. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa upravujú podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a výšky príspevkov. Vo VZN obec upravila podmienky zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky tak, že ako miesto zápisu je určená základná škola, pričom o termíne zápisu rozhoduje riaditeľ školy.

§ Najvyšší súd SR z 02.12.2010 - Vedúci zamestnanec a jeho odvolanie zriaďovateľom
Vytvorené:25. 09. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Žalobou sa žalobca domáhal určenia neplatnosti jeho odvolania z funkcie riaditeľa školy. Žalobu odôvodnil tým, že z funkcie bol odvolaný bez bližšieho uvedenia dôvodov a bez návrhu rady školy. Dôvody predmetného právneho úkonu žalobcu sú také neurčité, že ani pomocou výkladového pravidla nie je možné ich vyložiť s jasným záverom. Až dodatočne sa dozvedel, že skutočným dôvodom jeho odvolania malo byť porušenie povinnosti deklarovať svoje majetkové pomery, čo sa však nezakladá na pravde. Jeho odvolanie z funkcie tak „svojím obsahom odporuje zákonom“.
§ Ústavný súd SR z 07.09.1994 - Testy na prijímacích pohovor a právo na vzdelanie
Vytvorené:25. 09. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Pisateľ podnetu navrhol, aby Ústavný súd Slovenskej republiky začal konanie vo veci porušovania jeho ústavného práva študovať na škole za právne rovnakých možností. Poukázal na to, že napriek 90 % úspešnosti vykonaného testu nebol prijatý na štúdium, pretože rozhodnutie o neprijatí sa diskriminačne opieralo aj o výsledky štúdia na strednej škole. Z listín, ktoré predložil bolo zistené, že kritériá na prijatie uchádzačov na štúdium boli stanovené pre všetkých uchádzačov rovnako.
§ Najvyšší súd SR z 25.02.2009 - K platnosti odvolania z funkcie riaditeľa školy
Vytvorené:25. 09. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Okresný súd zamietol návrh, ktorým navrhovateľka žiadala určiť neplatnosť odvolania z funkcie riaditeľky, namietajúc, že toto odvolanie neobsahovalo špecifikáciu konkrétneho konania, ktorým mala závažne porušiť všeobecný záväzný právny predpis, pričom odvolanie z funkcie riaditeľky školy považovala za závažný zásah do jej práv, analogicky ako okamžité skončenie pracovného pomeru.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (2)
z 02.10.2017 - Záverečná správa - Kontrola financovania škôl a školských zariadení
Vytvorené:20. 04. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom kontrolnej akcie, zameranej na na financovanie škôl a školských zariadení, bolo: 

 1. preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok v oblasti regionálneho školstva, a to pri implementácii vybraných projektov, financovaných zo zdrojov EÚ a dotácií zo štátneho rozpočtu;
 2. skontrolovať dosiahnutie nastavených merateľných ukazovateľov, a to podľa zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov;
 3. preveriť využívanie novo obstaraného vybavenia informačno-komunikačných technológií špecializovaných učební a novootvorených tried v MŠ.
§ z 19.05.2015 - NKÚ c/a Výčapy - Opatovce - Náležitosti zriaďovacej listiny školy
Vytvorené:18. 05. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Účelom kontroly bolo preverenie nakladania s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach. 

Vzory dokumentov (5)
§ Vzor zriaďovacej listiny školy
Vytvorené:30. 09. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Zriaďovaciu listinu školy vydáva zriaďovateľ po zaradení školy do siete.
§ Vzor rozhodnutia riaditeľa o prijatí do základnej školy
Vytvorené:30. 09. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Riaditeľ základnej školy rozhoduje v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení o prijatí žiaka do základnej školy. Na toto rozhodnutie sa v zmysle § 38 ods. 4 tohto zákona vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení.
Metodika Ministerstva školstva určená pre školy k aplikácií GDPR
Vytvorené:20. 07. 2018
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stiahni súbor
V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a následne nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „ZOOÚ“), ktorý nahrádza pôvodný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, stojí pred každou organizáciou úloha zosúladenia súčasného stavu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch s požiadavkami, ktoré im v tejto oblasti predpisujú vyššie spomínané záväzné právne normy. Účinnosť oboch týchto právnych noriem nadobúda dňom 25. mája 2018. Pre zabezpečenie spomínaných úloh vypracovalo MŠVVaŠ SR pre priamo riadené organiácie MŠVVaŠ SR, vysoké školy a školy a školské zariadenia v regionálnom školstve nasledovné odporúčacie usmernenie.
Usmernenie Ministerstva školstva pre školy k aplikácií GDPR
Vytvorené:20. 07. 2018
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stiahni súbor
Dňa 1. marca 2018 bol na všetky školy a školské zariadenia regionálneho školstva distribuovaný list ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. JUDr. Martiny Lubyovej Ph.D. zameraný na
Vzor smernice, ktorá upravuje výkon práce z domu počas mimoriadnej situácie
Vytvorené:11. 05. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Stiahni súbor
Smernica upravuje prácu z domu, ktorú zamestnanec a pedagogický zamestanec vykonáva na základe pokynu zamestnávateľa počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou vírusu COVID19.
Register pojmov (9)
§ Prenesený výkon štátnej správy


Pojmová definícia:
Možnosť preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy na obec a vyšší územný celok ustanovuje priamo Ústava Slovenskej republiky (čl. 75). V prípade preneseného výkonu štátnej správy ide o nepriamy výkon štátnej správy, tzn.verejnej správy vykonávanej štátom a jej orgánmi. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát. Výkon štátnej správy prenesenej n obec alebo na vyšší územný celok zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec a vyšší územný celok sa stávajú pri výkone delegovanej štátnej správy správnym celkom.
§ Sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky
Zákonná definícia:Pojmová definícia:
Sieť je zoznam škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie.
§ Spojená škola
Zákonná definícia:
Spojená škola je právnickou osobou, ktorá vznikla v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na základe rozhodnutia zriaďovateľa, prípadne viacerých zriaďovateľov. Samotnému spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete škôl a následné zrušenie. Rozhodnutie o zaradení spojenej školy do siete vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti.
§ Zmena v sieti
Zákonná definícia:

Zmeny v sieti sú zmeny nasledovných údajov:

 1. názov a adresa,
 2. názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a trvalý pobyt zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,
 3. zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní,
 4. dátum začatia činnosti školy alebo školského zariadenia,
 5. vyučovací jazyk a forma štúdia.
§ Znaky orgánov štátnej správy


Pojmová definícia:

Všeobecnými znakmi orgánov štátnej správy sú:

 • vykonávajú svoju činnosť v mene štátu,
 • ich konštituovanie je uskutočňované ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi,
 • ich pôsobnosť a právomoc je ustanovená zákonom,
 • ich organizačná štruktúra je regulovaná právnom,
 • stojí za nimi donucovacia moc štátu.

Špecifickými znakmi orgánov štátnej správy sú:

 • majú výkonný a nariaďovací charakter,
 • môžu na základe zákonného splnomocnenia vydávať všeobecné záväzné právne predpisy,
 • ich činnosť možno v rámci práva determinovať aj vnútornými predpismi a individuálnymi pokynmi nadriadených orgánov.
§ Znaky subjektov územnej samosprávy


Pojmová definícia:

Subjekty územnej samosprávy z hľadiska verejnej správy sú charakterizované tým, že:vykonávajú štátnu správu prostredníctvom svojich orgánov (napr. obecné zastupiteľstvo),

 • ide o verejnoprávne korporácie, ktoré majú postavenie právnickej osoby, ktoré hospodária s vlastným majetkom a podľa vlastného rozpočtu,
 • štát môže zasahovať do činnosti územnej samosprávy len spôsobom ustanoveným zákonom,
 • výkon úloh miestnej štátnej správy možno na orgán územnej samsoprávy delegovať len zákonom, pričom náklady s tým spojené uhrádza štát.
§ Zriaďovateľ školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania
Zákonná definícia:

Zriaďovateľom školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania môže byť

a) obec,

b) samosprávny kraj,

c) krajský školský úrad,

d) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,

e) iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

§ Územná samospráva


Pojmová definícia:
Vykonávatelia územnej samosprávy sa od vykonávateľov štátnej správy odlišujú tým, že sú to orgány iných právnych subjektov než štátu. Ich orgány nepatria do organizácie štátnej správy, ani do jej organizačných subsystémov. Druhom činnosti nie je výkon štátnej správy, ale výkon územnej samosprávy. Orgány územnej samosprávy sú vykonávateľmi verejnej správy len vtedy, ak im zákon trvale zveruje výkon verejnej správy, za ktorý samostatne zodpovedajú. 
§ Škola


Pojmová definícia:

Škola je vo všeobecnosti akékoľvek výchovno-vzdelávacie zariadenie, organizácia alebo inštitúcia. Niekedy sa týmto pojmom myslí budova alebo sídlo danej inštitúcie.

Na Slovensku sa školy delia nasledovne:

a) materská škola,

b) základná škola,

c) gymnázium,

d) stredná odborná škola,

e) konzervatórium,

f) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

g) základná umelecká škola,

h) jazyková škola.

Podľa zriaďovateľa sa rozlišujú najmä na:

a) štátne školy,

b) cirkevné školy,

c) súkromné školy.

Video (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.

< Späť