iSamosprava | Životné prostredie VÚC

Životné prostredie VÚC

Samosprávny kraj na úseku životného prostredia

  1. zabezpečuje ochranu a tvorbu životného prostredia v rámci samosprávnej pôsobnosti,
  2. vystupuje ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja,
  3. plní si úlohy uložené zákonom č. 7/2009 Z. z. o ochrane pred povodňami.

Dôvodové správy (4)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (2)
§ Životné prostredie: Povinnosti VÚC na úseku ochrany pred povodňami
Vytvorené: 4. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Sumár práv a povinností vyššieho územného celku na úseku ochrany pred povodňami
§ Osobitosti inundačného územia
Vytvorené:17. 10. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Článok sa zaoberá právnym charakterom inundačného územia a jeho osobitosťami.
Odborné stanoviská (1)
§ Metodické usmernenie k postupu v konaní o umiestnení a povoľovaní stavieb z hľadiska súčinnosti stavebného úradu s dotknutými orgánmi
Vytvorené:17. 09. 2012
Autor:MVRR SR
Zobraz celý text
Metodické usmernenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR k zjednoteniu postupu stavebných úradov v prípadoch, kedy považovať samosprávny kraj za dotknutý orgán 
Prípadové štúdie (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (2)
§ Najvyšší súd SR z 02.08.2011 - Námietka v územnom konaní
Vytvorené:26. 09. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom krajský súd rozhodnutie žalovaného zo dňa 5.9.2008 a rozhodnutie Mestského úradu Mesta zo dňa 28.5.2008 podľa § 250j ods. 2 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie, pretože napadnuté rozhodnutie žalovaného ako aj v konaní vydané predchádzajúce rozhodnutie stavebného úradu bolo vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu. Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že v danom prípade bola stavba umiestnená za podmienok v zmysle § 6 ods. 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, pričom žalobcovia namietali nepreukázanie podmienok pre umiestnenie stavby v zmysle § 6 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (hlavne presvetlenie a pohoda bývania), ako aj nedodržanie štandardného odstupu stavby od hranice pozemkov. Proti rozsudku krajského súdu podal odvolanie žalovaný, ako aj ďalší účastník. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací potvrdil napadnutý rozsudok. 

§ Najvyšší súd SR z 25.01.2012 - Postup obce pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie
Vytvorené:11. 09. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR v senáte v právnej veci navrhovateľa: Okresný prokurátor, proti odporcovi: Mesto za účasti spoločnosti zastúpenej advokátskou kanceláriou o návrhu na vyslovenie nesúladu všeobecno-záväzného nariadenia mesta č. 4/2008 zo dňa 27. marca 2008 so zákonom, o odvolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu zo dňa 22. decembra 2010 potvrdil rozsudok Krajského súdu. 

Napadnutým rozsudkom Krajský súd rozhodol, že všeobecno-záväzné nariadenie mesta, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie aglomerácie mesta, zmeny a doplnky XXVI. etapa – lokalita č. 162, ktoré nadobudlo účinnosť 5.5.2008, nie je v súlade s § 22 ods. 7 a § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Návrhu okresného prokurátora na vyslovenie nesúladu všeobecno-záväzného nariadenia mesta č. 4/2008 s § 27 ods. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. krajský súd nevyhovel.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (14)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť