iSamosprava | Životné prostredie

Životné prostredie

Životné prostredie možno jednoducho definovať ako súbor všetkých činiteľov, čo vytvára prirodzené podmienky pre život organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Tvoria ho zložky ako sú ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy, či stavby, nehnuteľné kultúrne pamiatky. Zároveň ide o oblasť, ktorá je výrazným spôsobom regulovaná v medzinárodných a vnútroštátnych právnych aktoch.

Starostlivosť o životné prostredie prestavuje oblasť života obce, ktorý v sebe zahŕňa nielen ochranu životného prostredia, ale aj jeho tvorbu a využívanie prírodných zdrojov. Ide o komplikované a pomerne rozsiahle odvetvie, v ktorom obec vykonáva na jednej strane samosprávnu pôsobnosť zverenú zákonom o obecnom zriadení a na druhej strane prenesenú štátnu správu či už na základe zákona o ochrane o prírode krajiny alebo zákona o odpadoch. V rámci starostlivosti o životné prostredia obec prijíma a vykonáva opatrenia zamerané nielen k predchádzaniu znečisťovaniu a zhoršovaniu stavu životného prostredia, ale aj opatrenia, ktoré majú za cieľ stav životného prostredie zlepšiť a skvalitniť život obyvateľov na jej území.


< Späť