iSamosprava | Kultúra

Kultúra

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec zabezpečuje v oblasti kultúry výstavbu a udržiavanie kultúrnych zariadení, kultúrnych pamiatok a utvára podmienky na zabezpečovanie kultúry. 

V rámci samosprávnej pôsobnosti sa obec podieľa na základe zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti na výkone divadelnej činnosti zriaďovaním, zakladaním alebo zrušovaním profesionálnych divadiel a podporou divadelných aktivít poskytovaním účelových prostriedkov.

Obec môže byť podľa zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach zriaďovateľom alebo zakladateľom vedeckej, akademickej, verejnej, školskej alebo špeciálnej knižnice za splnenia zákonných podmienok.

V oblasti kultúry môže obec ďalej podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty zriaďovať múzeá alebo galérie pre uchovávanie kultúrnych hodnôt a predmetov, ktoré vypovedajú o vývoji spoločnosti a majú vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam.


< Späť