iSamosprava | Obec / Mesto

Obec / Mesto

Obec (mesto) je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec (mesto) financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií.

Základnou úlohou obce (mesta) pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Štát môže zasahovať do činnosti obce len spôsobom ustanoveným zákonom. Obci (mestu) pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže obec (mesto) vydávať všeobecne záväzné nariadenia.

Na obec (mesto) možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát. Pri výkone štátnej správy môže obec (mesto) vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne záväzné nariadenia.


< Späť