iSamosprava | Interné riadenie
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Interné riadenie

V obciach a mestách existuje viacero úrovní riadenia. Možno hovoriť o zákonnom a organizačnom členení. V prvom rade je obec alebo mesto zo zákona vedené najvyšším výkonným orgánom, ktorým je starosta (primátor).  Riadia chod úradu v súlade Ústavou SR a všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom svoje právomoci vykonávajú v súčinnosti so zastupiteľstvom. Ďalej vykonávajú právomoci nadriadeného voči ostatným zamestnancom úradu a napr. uzatvárajú so zamestnancami pracovnoprávne vzťahy, vydávajú interné predpisy, najmä pracovné poriadky, organizačné poriadky, smernice či poriadky odmeňovania. 

Ďalšiu úroveň riadenia, ktorá bezprostredne podlieha a za svoju činnosť zodpovedá starostovi alebo primátorovi predstavuje prednosta obecného/mestského úradu. Tieto osoby riadia a organizujú chod činnosti a služieb obce v súlade s pokynmi starostov, s internými predpismi úradov a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 


< Späť