iSamosprava | Interné riadenie

Interné riadenie

V obciach a mestách existuje viacero úrovní riadenia. Možno hovoriť o zákonnom a organizačnom členení. V prvom rade je obec alebo mesto zo zákona vedené najvyšším výkonným orgánom, ktorým je starosta (primátor).  Riadia chod úradu v súlade Ústavou SR a všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom svoje právomoci vykonávajú v súčinnosti so zastupiteľstvom. Ďalej vykonávajú právomoci nadriadeného voči ostatným zamestnancom úradu a napr. uzatvárajú so zamestnancami pracovnoprávne vzťahy, vydávajú interné predpisy, najmä pracovné poriadky, organizačné poriadky, smernice či poriadky odmeňovania. 

Ďalšiu úroveň riadenia, ktorá bezprostredne podlieha a za svoju činnosť zodpovedá starostovi alebo primátorovi predstavuje prednosta obecného/mestského úradu. Tieto osoby riadia a organizujú chod činnosti a služieb obce v súlade s pokynmi starostov, s internými predpismi úradov a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 


< Späť