iSamosprava | Interné riadenie
 • Ochranné pásmo pohrebiska od 1.1.2020

  V sekcii Stavebný úrad nájdete bližšie informácie k určovaniu pásma pohrebiska po novelizácii zákona o pohrebníctve.
 • Daň z nehnuteľnosti

  do 31. januára sú osoby, ktoré v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť povinné podať daňové priznanie
 

Kalendár

 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020

Interné riadenie

V obciach a mestách existuje viacero úrovní riadenia. Možno hovoriť o zákonnom a organizačnom členení. V prvom rade je obec alebo mesto zo zákona vedené najvyšším výkonným orgánom, ktorým je starosta (primátor).  Riadia chod úradu v súlade Ústavou SR a všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom svoje právomoci vykonávajú v súčinnosti so zastupiteľstvom. Ďalej vykonávajú právomoci nadriadeného voči ostatným zamestnancom úradu a napr. uzatvárajú so zamestnancami pracovnoprávne vzťahy, vydávajú interné predpisy, najmä pracovné poriadky, organizačné poriadky, smernice či poriadky odmeňovania. 

Ďalšiu úroveň riadenia, ktorá bezprostredne podlieha a za svoju činnosť zodpovedá starostovi alebo primátorovi predstavuje prednosta obecného/mestského úradu. Tieto osoby riadia a organizujú chod činnosti a služieb obce v súlade s pokynmi starostov, s internými predpismi úradov a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 


< Späť