iSamosprava | Starosta / Primátor
 • Ochranné pásmo pohrebiska od 1.1.2020

  V sekcii Stavebný úrad nájdete bližšie informácie k určovaniu pásma pohrebiska po novelizácii zákona o pohrebníctve.
 • Daň z nehnuteľnosti

  do 31. januára sú osoby, ktoré v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť povinné podať daňové priznanie
 

Kalendár

 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020

Starosta / Primátor

Starostovia v obciach a v mestách primátori, sú štatutárnymi zástupcami obcí a miest. Svoje právomoci vykonávajú v určitých činnostiach samostatne alebo spolu s obecným či mestským zastupiteľstvom. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Taktiež môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom (tzv. sistačné právo).

Starostu zastupuje zástupca starostu, pričom v mestách s väčším počtom obyvateľov môžu byť zástupcami primátora aj viacerí zástupcovia. Z pravidla každý z nich potom na základe poverenia primátora vykonáva svoju pôsobnosť v inej oblasti samosprávy mesta. Zástupca starostu je zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý po poverení starostom zastupuje starostu spravidla celé funkčné obdobie. Riešenie problematiky zástupcu starostu nájdete pod inštitútom Zastupiteľstvo v samostatnej sekcii.


< Späť