iSamosprava | Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

Funkcia hlavného kontrolóra obce bola do nášho právneho poriadku zavedená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení upravujúcim organizáciu a postavenie miestnej štátnej správy, ktorú do roku 1990 reprezentovala sústava národných výborov.

Hlavný kontrolór obce má ako orgán obce významné a nezastupiteľné postavenie v oblasti samosprávy obce. Jeho postavenie je charakteristické pre kontrolnú, dozornú a preverovaciu činnosť. Úlohou hlavného kontrolóra je zabezpečiť kontrolu činnosti obce z hľadiska takých aspektov, akými sú zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť jej úkonov.


< Späť