iSamosprava | Daňový úrad VÚC

Daňový úrad VÚC

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

  1. daň z motorových vozidiel
  2. daňové konanie.

Ad 1) - DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení miestnou daňou, ktorú môže ukladať vyšší územný celok, je daň z motorových vozidiel. Dôležité údaje a podmienky ohľadom dane z motorových vozidiel sú zverejnené aj vo všeobecne záväzných nariadenia jednotlivých VÚC.

Ad 2) - DAŇOVÉ KONANIE

Daňové konanie je upravené v štvrtej časti zákona o správe daní (daňový poriadok) č. 563/2009 Z. z. v platnom znení, pričom jeho definícia je vymedzená v § 2 písm. c) tohto poriadku nasledovne: „daňovým konaním konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov.“


< Späť