iSamosprava | Školy VÚC

Školy VÚC

VÚC zohráva dôležitú úlohu v oblasti týkajúcej sa škôl a školských zariadení, nakoľko jej zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) zveril množstvo práv a povinností či už v rámci originálnych kompetencií alebo v rámci výkonu prenesenej pôsobnosti.

Podľa § 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení (ďalej len „Zákon o samospráve VÚC“) „Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania.“

VÚC v rámci svojej originálnej kompetencie napríklad zriaďuje a zrušuje niektoré školy (základné umelecké školy, jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách, školské internáty, zariadenia školského stravovania, školské hospodárstva a strediská odbornej praxe, strediská služieb školy, školy v prírode, centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja, školské strediská záujmovej činnosti), vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie atď.

Pri prenesenom výkone štátnej správy VÚC napríklad zriaďuje a zrušuje stredné školy a strediská praktického vyučovania podľa siete, vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ strednej školy a strediska praktického vyučovania v zmysle § 5 ods. 4 Zákona o štátnej správe v školstve, tzn. napr. o prijatí žiaka na strednú školu, o povolení opakovať ročník atď. 

Kompletné rozdelenie kompetencií vzhľadom k originálnej pôsobnosti a prenesenej vyplývajúce VÚC zo Zákona o štátnej správe v školstve si môžete stiahnuť TU.

Odborná doktrína

< Späť