iSamosprava | Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18 až § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení.

Dôvodové správy (5)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (5)
§ Hlavný kontrolór: Uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra obce
Vytvorené: 6. 02. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obsahom tohto odborného článku chceme priblížiť, o aký druh správneho aktu ide v prípade uznesenia o odvolaní hlavného kontrolóra obce.

§ Hlavný kontrolór obce - predpoklady na výkon funkcie
Vytvorené:25. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zákon č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) ustanovuje v § 18a ods. 1 ako kvalifikačný predpoklad pre výkon funkcie hlavného kontrolóra ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

§ Hlavný kontrolór viacerých obcí
Vytvorené:23. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)v § 18b ustanovuje možnosť vykonávať funkciu hlavného kontrolóra pre viaceré obce.

§ Útvar hlavného kontrolóra obce
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v platnom znení v § 18g upravuje možnosť obce zriadiť útvar hlavného kontrolóra. Zákonodarca koncipoval právo obce zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ako možnosť, ktorú nemusí využiť (napr. v prípade, že by to bolo pre ňu finančne náročné). V prípade obcí s väčším počtom obyvateľov bude zriadenie útvaru hlavného kontrolóra obce vhodné, najmä v podmienkach kde si to vyžaduje náročnosť a rozsah uskutočňovaných úloh hlavného kontrolóra.

§ Hlavný kontrolór obce - inkompabilita výkonu funkcie
Vytvorené:27. 09. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Účelom odborného článku je poukázať na nezlučiteľnosť výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce s inými taxatívne vymedzenými funkciami.
Odborné stanoviská (5)
Hlavný kontrolór obce: Z praxe obcí pri zániku funkcie hlavného kontrolóra Veľkej Lomnice
Vytvorené:20. 07. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

V rámci projektu "moderná obec - z praxe obcí" prinášame stručné odborné stanovisko k prípadu z obce Veľká Lomnica, kde na výkon funkcie hlavného kontrolóra pripadali dve osoby. 

§ Hlavný kontrolór: Môže hlavný kontrolór obce, mesta alebo samosprávneho kraja uložiť za nesplnenie alebo porušenie povinností kontrolovaného subjektu pokutu podľa § 36 zákona o finančnej kontrole?
Vytvorené:28. 11. 2012
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zobraz celý text
V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k položenej otázke.
§ Hlavný kontrolór: Ako má postupovať hlavný kontrolór obce alebo mesta a hlavný kontrolór samosprávneho kraja pri vykonávaní kontrolnej činnosti?
Vytvorené:28. 11. 2012
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zobraz celý text
V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k položenej otázke.
§ Hlavný kontrolór: Je možné považovať oznámenie o začatí následnej finančnej kontroly za poverenie na vykonanie následnej finančnej kontroly?
Vytvorené:28. 11. 2012
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zobraz celý text
V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k položenej otázke.
Prípadové štúdie (80)
Hlavný kontrolór obce: Znovuzvolenie hlavného kontrolóra a obnovenie pracovnej zmluvy?
Vytvorené:14. 04. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

Ako je to s uzatvorením pracovnej zmluvy s hlavným kontrolórom, ak sa mu skončilo funkčné obdobie a je znovuzvolený? Má sa u neho skončiť pôvodný pracovný pomer? Mal by mať novú pracovnú zmluvu?  

Hlavný kontrolór: Odchod do dôchodku a nárok na odstupné, odchodné
Vytvorené:27. 01. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Hlavný kontrolór má priznaný od februára 2019 starobný dôchodok. K februáru 2020 mu končí funkčné obdobie, a zároveň oznámil, že sa už viac nebude uchádzať o túto funkciu a odchádza zo zamestnania do dôchodku. Aké povinnosti vyplývajú z uvedeného pre obec? Má hlavný kontrolór okrem odchodného nárok na odstupné?

Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór: Určovanie platu hlavného kontrolóra zastupiteľstvom?
Vytvorené:22. 11. 2019
Autor:JUDr. Adriana Kovacova
Zobraz celý text

Podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo rozhoduje rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plate. Má mestské zastupiteľstvo povinnosť určovať na svojom zasadnutí plat primátora, keď jeho výpočet je určený zákonom?

Interné riadenie: Vybavovanie sťažnosti proti orgánom obce
Vytvorené:31. 10. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Interné riadenie: Vybavovanie sťažnosti proti orgánom obce

Právny stav k 29.10.2019

Otázka:  Kto je príslušný na vybavenie sťažnosti, ak sťažnosť smeruje na hlavného kontrolóra obce, ak sťažnosť smeruje na starostu obce alebo na obecné zastupiteľstvo? 

Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór: Správa o výsledku kontroly inšpektorátu práce zastupiteľstvu
Vytvorené:28. 10. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie, aby hlavný kontrolór prekontroloval protokol a záznam o výsledku kontroly inšpektorátu práce a o uvedenom informoval obecné zastupiteľstvo?

Hlavný kontrolór: Špecifiká pri odvolaní hlavného kontrolóra obce
Vytvorené:22. 08. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Môže zastupiteľstvo odvolať hlavného kontrolóra z dôvodu opakovaného porušenia povinností zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca ak nebol mu doručený list o neplnení si povinností? Môže byť dôvod na odvolanie oneskorené podanie majetkového priznania, keď deň stanovený zákonom na podanie majetkového priznania pripadol na nedeľu a hlavný kontrolór priznanie doručil v pondelok? Musí byť obsahom uznesenia o odvolaní aj odôvodnenie?

Hlavný kontrolór/Interné riadenie: Sťažnosť ohľadne pracovných podmienok hlavného kontrolóra
Vytvorené:25. 07. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Sťažnosť ohľadne pracovných podmienok hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór/Interné riadenie: Súbežný výkon funkcie prednostu a hlavného kontrolóra inej obce
Vytvorené: 3. 07. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Je prednosta obecného úradu povinný požiadať starostu obce o súhlas na výkon funkcie hlavného kontrolóra v inej obci? V prípade, ak bol tento súhlas potrebný, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, ak je zároveň zástupcom odborového orgánu?

Hlavný kontrolór/Interné riadenie: Zamestnanecké benefity pre hlavného kontrolóra
Vytvorené:21. 05. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Má hlavný kontrolór nárok na zamestnanecký benefit ošatné , nárok na rekreáciu a 13 a 14. plat podľa Zákonníka práce?

Daňový úrad: Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku
Vytvorené: 3. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Hlavný kontrolór: Čerpanie náhradného voľna za účasť na komisii?
Vytvorené:12. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže hlavný kontrolór obce čerpať náhradné voľno za účasť na komisii alebo za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva?

Hlavný kontrolór/Zastupiteľstvo: Poskytovanie správ z kontrolnej činnosti komisiám zastupiteľstva
Vytvorené: 8. 03. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Má hlavný kontrolór obce povinnosť predkladať správy z kontroly pred zasadnutím obecného zastupiteľstva aj komisii zastupiteľstva? Má povinnosť sa zúčastňovať zasadnutí komisie? Musia byť správy z kontroly hlavného kontrolóra zverejnené obcou? 

Hlavný kontrolór/Osobné údaje: Právny základ spracovania osobných údajov kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
Vytvorené:17. 01. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže obec postupovať pri vyhlásení voľby hlavného kontrolóra podľa § 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z. z. a nežiadať od kandidátov na post hlavného kontrolóra súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra ?

Hlavný kontrolór obce/Starosta: Zadávanie úloh hlavnému kontrolórovi starostom
Vytvorené: 8. 10. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Môže starosta obce zadať úlohu hlavnému kontrolórovi obce? Ak áno, podľa akého zákona?

Hlavný kontrolór obce: Forma dokumentov na účely výkonu kontroly
Vytvorené:25. 07. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Je zamestnanec obecného úradu povinný odovzdať hlavnému kontrolórovi doklady k nahlásenej kontrole v originálnom vyhotovení alebo stačí odovzdať fotokópie vyžiadaných dokladov?

Hlavný kontrolór obce: Opätovné schválenie záverečného účtu s výhradami
Vytvorené:18. 05. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Na základe odporúčania hlavného kontrolóra schválilo mestské zastupiteľstvo dva roky po sebe návrh záverečného účtu mesta s výhradami. Pri najbližšom schvaľovaní záverečného účtu sa opäť predpokladá prečerpanie rozpočtových výdavkom a opätovné schválenie záverečného účtu s výhradami. Ako má postupovať hlavný kontrolór v prípade opakovaného schválenia záverečného účtu mesta s výhradami?


Hlavný kontrolór obce: Povinnosť predkladania správy podávateľovi podnetu
Vytvorené:30. 04. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Otázka: Je povinnosťou hlavného kontrolóra zaslať výsledný materiál z kontroly podávateľovi podnetu fyzickej osobe alebo celú správu o spôsobe a výsledku kontroly ak bola kontrola postúpená z NKÚ alebo ÚVO? 

Osobné údaje/Hlavný kontrolór: Zverejňovanie platu zamestnancov v správe hlavného kontrolóra
Vytvorené:12. 02. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Nebol porušený zákon o ochrane osobných údajov kontrolórom obce, keď v ročnej správe uvádza mzdu zamestnanca obce formou zaradenia do platovej skupiny a percentuálnu výšku príplatku? 

Hlavný kontrolór obce/Starosta: Vznesenie námietky predpojatosti
Vytvorené: 1. 12. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Starosta pri výkone kontroly obce hlavným kontrolórom vzniesol námietku predpojatosti voči hlavnému kontrolórovi obce z dôvodu, že mal vážne pochybnosti o vykonávaní kontroly nezávisle a nestranne. Ako v tomto prípade postupovať a kto bude riešiť námietku predpojatosti?

Hlavný kontrolór/Rozpočtové organizácie: Kontrola voľby členov rady školy hlavným kontrolórom
Vytvorené:13. 09. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Je hlavný kontrolór mesta oprávnený vykonávať kontrolu zákonností odvolávania a voľby členov rady obecnej školy ? Pokiaľ bola povinnosť vykonať túto kontrolu uložená hlavnej kontrolórke mesta uznesením MsZ , má takéto uznesenie oporu v príslušných právnych predpisoch alebo je nezákonné?

Hlavný kontrolór obce/Voľby: Hlavný kontrolór ako člen a zapisovateľ volebnej komisie?
Vytvorené: 5. 09. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Môže byť hlavný kontrolór obce v tej istej obci členom aj zapisovateľom vo volebnej komisii v prípade volieb do VÚC, prezidentských volieb alebo volieb do orgánov samosprávy obcí?

Hlavný kontrolór: Kontrola na podnet fyzickej osoby?
Vytvorené: 4. 08. 2017
Autor:g_Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Občan z iného miesta trvalého pobytu ako je sídlo kontrolóra, požiadal kontrolóra obce, aby prešetril rozhodnutie poslancov OZ z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Môže občan o takýto výkon kontrolnej činnosti požiadať ?

Hlavný kontrolór obce: Kontrolór podávajúci podnety na orgány verejnej správy
Vytvorené:16. 06. 2017
Autor:GPL Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Vzhľadom na množiace sa kontroly a inšpekcie sa nám podarilo zistiť, že pravidelným odosielateľom podnetov na rôzne inštitúcie, je hlavná kontrolórka obce vystupujúca ako fyzická osoba. Do dnešného dňa sme neobdržali podnet ani inú informáciu od nej vo veciach, v ktorých prebiehajú dané kontroly, teda neboli sme prioritne informovaní.

Akým spôsobom je možné vyžiadať od dotyčných inštitúcií zoznam podkladov/podnetov/sťažností s informáciami o obsahu týchto zásielok?

Ako postupovať vo vzťahu pracovno-právnom, príp. trestnoprávnom?

Hlavný kontrolór obce: Postavenie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra
Vytvorené:28. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

V akom postavení sú zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra obce vo vzťahu k prednostovi obecného úradu a vo vzťahu k hlavnému kontrolórovi?

Hlavný kontrolór obce: Navýšenie pracovného úväzku alebo schválenie odmeny?
Vytvorené:10. 03. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Momentálne pracuje hlavný kontrolór obce na úväzok 15%, pričom má schválenú aj odmenu 30% k platu. Ak pracuje pre obec vo väčšom množstve, môže starosta alebo obecné zastupiteľstvo schváliť hlavnému kontrolórovi jednorázovú odmenu alebo navýšiť jeho úväzok?

§ Hlavný kontrolór obce: Vyjadrenie kontrolóra ku kontrolným zisteniam orgánu verejnej správy
Vytvorené: 3. 03. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Je zákonom stanovená povinnosť aby sa hlavný kontrolór vyjadroval ku kontrolným zisteniam, ktoré zistila vyššia inštitúcia napr. MF SR, NKÚ?

§ Hlavný kontrolór obce: Kontrola mimo rámca plánu kontrolnej činnosti
Vytvorené:16. 02. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže hlavný kontrolór obce kontrolovať činnosť obecného úradu aj bez schválenia zastupiteľstvom v rámci návrhu plánu kontrolnej činnosti?

Hlavný kontrolór obce: Schvaľovanie odmeny v čase rozpočtového provizória
Vytvorené:17. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže obecné zastupiteľstvo schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi v čase rozpočtového provizória s tým, že odmena sa vyplatí až po schválení rozpočtu na rok 2017? Môže odmenu hlavnému kontrolórovi navrhnúť starosta obce alebo iba poslanec obecného zastupiteľstva?

§ Hlavný kontrolór/Starosta/Zastupiteľstvo: Stanovenie pracovného času hlavného kontrolóra
Vytvorené:16. 12. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Hlavný kontrolór obce má schválený kratší pracovný čas v rozsahu 15 hodín týždenne. V pracovnom poriadku obec určila, že schválený kratší pracovný čas hlavný kontrolór odpracuje v presne vymedzených časoch. Je v kompetencii obecného zastupiteľstva schváliť uznesením obecného zastupiteľstva pracovnú dobu hlavného kontrolóra a následne ho kontrolovať?

§ Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór obce: Kontrola bankového výpisu obce poslancom?
Vytvorené: 7. 12. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Má poslanec obecného zastupiteľstva právo požadovať k nahliadnutiu výpisy z bankového účtu obce?

Hlavný kontrolór obce: Výkon inej zárobkovej činnosti v subjekte zriadenom obcou
Vytvorené:12. 10. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže hlavný kontrolór obce byť zamestnancom organizácie, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je táto obec, ak má súhlas obecného zastupiteľstva na vykonávanie inej zárobkovej činnosti?

Hlavný kontrolór obce/Zastupiteľstvo: Dôvody a odvolanie hlavného kontrolóra
Vytvorené: 9. 09. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Za závažné pochybenia chcú poslanci odvolať kontrolóra. Môžeme ho odvolať ak nebol ani raz písomne upozornený? Môžeme považovať za závažné porušenie zákona aj to, ak kontrolór začal podnikať a vykonávať inú zárobkovú činnosť bez súhlasu obecného zastupiteľstva ? Postačuje, keď obecné zastupiteľstvo svoje rozhodnutie zdôvodní na zasadnutí pri odvolaní kontrolóra? Môžeme hneď na tom istom zastupiteľstve, keď odvoláme kontrolóra, vyhlásiť nové výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra? 

§ Hlavný kontrolór obce: Obsadenie funkcie počas materskej dovolenky
Vytvorené:26. 08. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Akým spôsobom má obec riešiť situáciu s hlavnou kontrolórkou obce, ktorá nastupuje na materskú dovolenku?


§ Hlavný kontrolór obce: Pracovná zmluva na dobu určitú alebo neurčitú
Vytvorené:19. 08. 2016
Autor:JUDr. Adriana Kovacova
Zobraz celý text

Pracovný pomer sa uzatvára na obdobie, na ktoré je hlavný kontrolór zvolený. Je potrebné uzatvoriť zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú?

§ Starosta/Hlavný kontrolór obce: Sistačné právo a zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra
Vytvorené: 8. 07. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže starosta využiť sistačné právo voči uzneseniu obecného zastupiteľstva o zvýšení pracovného úväzku hlavného kontrolóra? Ako postupovať v prípade, že toto právo nemá a napriek tomu si ho uplatní?

Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór obce: Predkladanie materiálov pre zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi
Vytvorené: 1. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Musí byť materiál, ktorý je predmetom rokovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva (napr.: návrh VZN, čerpanie rozpočtu, kronika obce atď.) doručený na preštudovanie aj hlavnému kontrolórovi?

§ Hlavný kontrolór obce/Zastupiteľstvo: Poskytovanie čiastkových informácií z výkonu kontroly
Vytvorené:10. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže hlavný kontrolór obce poskytnúť poslancom obecného zastupiteľstva informácie z vykonávanej kontroly pred jej ukončením?

§ Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór obce: Kontrola vykonávaná nečlenmi komisií zastupiteľstva
Vytvorené: 2. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môžu poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú členmi komisie, vykonať kontrolu ekonomických dokladov? Ak áno, v akom rozsahu?

§ Hlavný kontrolór obce: Kontrola v združení právnických osôb
Vytvorené:26. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je hlavný kontrolór obce oprávnený vykonať kontrolu v združení právnických osôb, ak doň obec nevložila majetkový vklad ale z jej majetku sú hradené členské príspevky? Ak áno, v akom rozsahu?

Hlavný kontrolór obce: K povinnosti vyhotovenia záznamu do knihy petícií a sťažností
Vytvorené: 7. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je povinnosťou hlavného kontrolóra vyhotoviť podpisový záznam o vykonaní kontroly do knihy petícií a sťažností?

Hlavný kontrolór obce: Náhradné voľno za výkon činnosti
Vytvorené: 1. 04. 2016
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Má hlavný kontrolór mesta nárok na náhradné voľno za účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady? Má hlavný kontrolór nárok na náhradné voľno za výkon kontroly napr. na škole po pracovnom a vôbec nárok na akékoľvek čerpanie náhradného voľna z titulu svojej funkcie?

Hlavný kontrolór obce: Pracovnoprávne nároky hlavného kontrolóra obce
Vytvorené: 1. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžeme hlavnému kontrolórovi uhrádzať náhradu za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie, odstupné, prípadne odchodné?

Vzťahuje sa na hlavného kontrolóra kolektívna zmluva, ktorá výhodnejšie upravuje nároky zamestnancov? 

§ Hlavný kontrolór obce: Povinnosť informovania o interpeláciách prednostom úradu
Vytvorené:31. 03. 2016
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Hlavný kontrolór obce dal prednostovi úradu povinnosť predložiť na rokovaní zastupiteľstva informáciu o vybavených interpeláciách. Môže ju predložiť až na pokračovaní prerušeného rokovania? Nedôjde k porušeniu Zákona o finančnej kontrole?

§ Hlavný kontrolór obce: Príbuzenský vzťah hlavného kontrolóra a pokladníčky
Vytvorené:24. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je konflikt záujmu, ak hlavný kontrolór obe a zamestnankyňa, ktorá je okrem iných úloh poverená aj vedením pokladne, sú v príbuzenskom vzťahu (otec a dcéra)?

 

§ Hlavný kontrolór obce: Plat hlavného kontrolóra vs. prepočty koeficientov obyvateľov
Vytvorené:11. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Z evidencie registra obyvateľov sme mali počas výkonu funkcie hlavného kontrolóra rôzne počty obyvateľov k rôznym dátumom. Ako správne riešiť plat hlavného kontrolóra podľa §18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení, ktorý koeficient použiť a kedy?

 

§ Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór obce: Kontrola účtov obce komisiou zastupiteľstva obce?
Vytvorené:15. 01. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže obecné zastupiteľstvo vymenovať komisiu na kontrolu účtov obce? Nespadá takáto kontrola do kompetencie hlavného kontrolóra obce?

§ Hlavný kontrolór obce/Zastupiteľstvo: Hlavný kontrolór členom komisie zastupiteľstva?
Vytvorené:20. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť hlavný kontrolór členom komisie zriadenej mestským zastupiteľstvom. V § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení sú uvedené funkcie, s ktorými je funkcia hlavného kontrolóra nezlučiteľná a nie je tam uvedený konkrétne člen komisie. 

Hlavný kontrolór/Šport: Výkon rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce vo vzťahu k športovému klubu
Vytvorené: 3. 11. 2015
Autor:GPL Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Konal hlavný kontrolór v súlade so zákonom, keď pri kontrole v občianskom združení (mestský športový klub) zameranom na zúčtovanie dotácie vytkol, že správna rada tohto združenia nezasadala tak ako je uvedené v stanovách?
Interné riadenie/Hlavný kontrolór: Zverejňovanie platu zamestnanca obce hlavným kontrolórom?
Vytvorené: 2. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môžeme referenta obecného úradu považovať za zamestnanca vo verejnom záujme? Môže kontrolór obce zverejniť jeho plat?

Hlavný kontrolór/Verejné obstarávanie: K právomoci kontrolovať neukončené VO
Vytvorené:13. 10. 2015
Autor:GPL Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže hlavný kontrolór obce (mesta) požiadať obec o predloženie ku kontrole verejné obstarávanie, ktoré ešte nebolo ukončené, nakoľko má podozrenie, že došlo k manipulácii?

Hlavný kontrolór obce/Zastupiteľstvo: Povinnosť hlavného kontrolóra odpovedať na interpeláciu poslanca
Vytvorené:20. 08. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva som dostal úlohu, aby som ako hlavný kontrolór prešetril, či sa začalo priestupkové konanie vo vymedzených prípadoch, a ak nie tak prečo. Je to hlavný kontrolór oprávnený kontrolovať? Otázka bola položená v rámci interpelácií na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór obce: Hlavný kontrolór a domácka práca?
Vytvorené:17. 07. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanova
Zobraz celý text

Hlavný kontrolór má úväzok v obci 0,4 , na pracovisku je dvakrát v týždni cca 4 2 hodiny. Je možné, aby pracoval aj doma? Ak áno za akých podmienok môže pracovať pre obec aj v domácnosti, ako má tento čas dokladovať a akú činnosť môže doma vykonávať ?

§ Hlavný kontrolór obce: Voľba hlavného kontrolóra a požiadavky na prílohy k žiadosti
Vytvorené:13. 05. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v §18a ods. 2 poslednej vety pre voľbu hlavného kontrolóra uvádza: "Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov  nie starší ako 3 mesiace a doklad o vzdelaní". Zákon neuvádza pojem „originál" ani „kópia“. Mnoho obcí požaduje nad rámec zákona, čo musí prihláška obsahovať. Komisia obecného zastupiteľstva svojvoľne vyradila kandidátov z dôvodu, že doložili len kópie dokladov. Konala v rozpore s prijatým uznesením zastupiteľstva, ktoré neurčilo iné náležitosti kópii dokladov ako zákon. Čo v prípade ak  uchádzač doloží len kópie? Má zastupiteľstvo právo vykonať voľby bez vyradených uchádzačov?

§ Hlavný kontrolór obce: Hlavný kontrolór a výkon zárobkových a iných činnosti po jeho zvolení
Vytvorené:30. 04. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Ako má obec postupovať pri voľbe hlavného kontrolóra v tejto súvislosti, má kontrolovať uvedené skutočnosti vopred?

§ Hlavný kontrolór obce: Hlavný kontrolór bez platu?
Vytvorené: 4. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže hlavný kontrolór obce, ktorý pracuje na úväzok vykonávať svoju prácu bez nároku na mzdu? Hlavný kontrolór poberá predčasný dôchodok a v prípade platu kontrolóra by prišiel o svoj dôchodok.


§ Hlavný kontrolór obce: Kompetencie hlavného kontrolóra obce pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
Vytvorené:24. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti uložil zamestnávateľom povinnosť vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti podľa § 11 ods. 8 zákona. Súčasne určuje, že v obci zodpovednou osobou podľa § 11 ods. 4 až 7 je hlavný kontrolór.

  1. Ako vymedziť vo vnútornom predpise dve prelínajúce sa zodpovednosti - hlavný kontrolór a zamestnávateľ so štatutárnym zástupcom starosta?
  2. Sú rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou  povinné si určiť osobitnú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa §11 odsekov 4 až 7 a  § 12 samostatne?
  3. Je možné v jednom vnútornom predpise upraviť zodpovednosť hlavného kontrolóra a zodpovednú osobu určenú zamestnávateľom?
§ Hlavný kontrolór obce: Nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie
Vytvorené:18. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Hlavný kontrolór nepodal v lehote majetkové priznanie. Je toto dôvod na odvolanie z funkcie? 

§ Hlavný kontrolór obce: Hlavný kontrolór ako štatutárny orgán združenia založeného obcou
Vytvorené:12. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Hlavný kontrolór obce je štatutárnym orgánom - predsedom združenia (funkcia je dobrovoľná a neplatená), ktoré založila obec spolu s občanmi obce. 

Predsedom združenia sa stal v roku 2010 a hlavným kontrolórom v roku 2013. Od zvolenia za hlavného kontrolóra sa nevzdal funkcie predsedu združenia a do tejto funkcie ho ďalej nevymenovalo obecné zastupiteľstvo. Zanikla jeho funkcia hlavného kontrolóra? Môže ho zastupiteľstvo odvolať? 

§ Hlavný kontrolór obce/Zastupiteľstvo: Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutí zastupiteľstva
Vytvorené:11. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Podľa zákona o obecnom zriadení sa hlavný kontrolór obce zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným. Je nevyhnutné pozývať kontrolóra obce na každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, teda aj na tie, ktoré nesúvisia priamo s jeho kontrolnou činnosťou?

 

§ Hlavný kontrolór obce: Porušovanie povinností hlavným kontrolórom a možnosti jeho odvolania
Vytvorené: 6. 02. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Za akých podmienok môže obecné zastupiteľstvo odvolať hlavného kontrolóra ak jeho odborná činnosť vykazuje hrubé nedostatky a zanedbávanie jej riadneho výkonu?


§ Hlavný kontrolór obce: Zamestnanec obce kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra obce
Vytvorené:14. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obci sú vyhlásené voľby hlavného kontrolóra na 2 hodinový denný úväzok. Zamestnankyňa obce sa chce uchádzať o túto funkciu. Ak by uspela vo voľbe skončil by sa jej pracovný pomer s obcou? Mohla by do odovzdania terajšej pracovnej pozície a zaučenia nového zamestnanca vykonávať činnosť na obidvoch pozíciách?

§ Hlavný kontrolór obce: Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva súčasťou pracovného času
Vytvorené:20. 10. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva je povinná. Zastávam funkciu hlavného kontrolóra a starosta obce mi túto účasť nechce uznať ako pracovný čas. Je niekde presne definované, že účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva je nielen povinná pre hlavného kontrolóra,  ale je to zároveň jeho odpracovaná doba?

§ Hlavný kontrolór obce: Konflikt záujmov hlavného kontrolóra a riaditeľa obecnej školy
Vytvorené:24. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec vyhlásila voľbu hlavného kontrolóra, kde sa prihlásila aj dcéra riaditeľky základnej školy. Obec je zriaďovateľom tejto základnej školy, ktorá má právnu subjektivitu. Ak by bola dcéra riaditeľky zvolená, nejde o konflikt záujmov?

§ Hlavný kontrolór: Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Vytvorené:28. 08. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičá
Zobraz celý text
Lesy s.r.o. je spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou mesta. Okrem uvedeného táto spoločnosť hospodári s majetkom mesta - lesmi, ktoré majú v nájme v zmysle platnej nájomnej zmluvy. Môže hlavný kontrolór kontrolovať hospodárnosť a efektívnosť v celom rozsahu (t.j. nahliadať do účtovníctva neobmedzene a kontrolovať hospodárnosť a efektívnosť vo všetkých obchodno-záväzkových vzťahoch) alebo musí byť kontrola vykonaná len v rozsahu dohodnutého nájmu (t.j. účel nájmu, výšku nájomného jeho splatnosť a pod.)?
§ Hlavný kontrolór: Práca vykonávaná doma - súčasť pracovného úväzku?
Vytvorené:26. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Hlavný kontrolór obce má stanovený týždenný úväzok 0,20. Je možné do tohto úväzku zahrnúť aj prácu hlavného kontrolóra, ktorú vykonáva doma ?
§ Hlavný kontrolór obce: Uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra s jedným kandidátom
Vytvorené: 6. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako má postupovať obecné zastupiteľstvo v prípade, že o funkciu hlavného kontrolóra obce sa uchádzal iba jeden kandidát, ktorý v prvom kole volieb nezískal dostatočný počet hlasov poslancov obecného zastupiteľstva? Má sa uskutočniť druhé kolo volieb alebo je potrebné vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra?

 

§ Hlavný kontrolór obce: Súbeh výkonu činnosti člena dozornej rady pozemkového spoločenstva s funkciou hlavného kontrolóra obce
Vytvorené:20. 07. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Je možné považovať za nezlučiteľnú funkciu hlavného kontrolóra obce a funkciu člena orgánu právnickej osoby, ktorá je založená v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách s cieľom ich racionálneho obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy.

§ Hlavný kontrolór obce: Členstvo hlavného kontrolóra obce v správnej alebo dozornej rade neziskovej organizácie
Vytvorené: 7. 03. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Potrebuje hlavný kontrolór súhlas obecného zastupiteľstva s členstvom v správnej rade alebo dozornej rade v neziskovej organizácii, ktorá nie je zriadená obcou? Môže túto činnosť vykonávať bez súhlasu obecného zastupiteľstva ?
§ Hlavný kontrolór obce: Odchodné pre hlavného kontrolóra obce
Vytvorené: 2. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Vzťahuje sa na hlavného kontrolóra obce ustanovenie Zákonníka práce o odchodnom? Má hlavný kontrolór obce pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, nárok na odchodné?

Interné riadenie: Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby
Vytvorené:20. 01. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

§ Hlavný kontrolór obce: Zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra
Vytvorené:15. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné počas funkčného obdobia zvýšiť úväzok hlavného kontrolóra? Ak áno, ktorý zákon to umožňuje?

§ Hlavný kontrolór obce: Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra
Vytvorené: 9. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

 Ide o prípad nezlučiteľnosti funkcie ak je hlavný kontrolór obce súčasne aj prednostom okresného úradu?


§ Hlavný kontrolór obce: Kontrola činnosti hlavného kontrolóra
Vytvorené:15. 11. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Podlieha kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce kontrole zo strany niektorého orgánu obce alebo niektorého štátneho orgánu?


§ Hlavný kontrolór obce: Odvolávanie hlavného kontrolóra na základe petície občanov
Vytvorené:11. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže obecné zastupiteľstvo odvolať hlavného kontrolóra na základe petície?


§ Hlavný kontrolór: Zverejňovanie správy o výsledku kontroly v rámci pozvánky na obecné zastupiteľstvo
Vytvorené:26. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príklad praxe sa zaoberá otázkou zverejnenia správy o výsledku kontroly na webovom sídle obce v rámci pozvánky na obecné zastupiteľstvo. 
§ Hlavný kontrolór obce: Časová a osobná pôsobnosť hlavného kontrolóra
Vytvorené:22. 05. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Prípadová štúdia sa zaoberá rozsahom pôsobnosti hlavného kontrolóra obce pri výkone kontrolnej činnosti.
§ Hlavný kontrolór obce: Úväzok hlavného kontrolóra obce
Vytvorené:11. 04. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ak sa pracovný úväzok hlavného kontrolóra plánuje stanoviť na kratší čas, je povinnosťou  obecného zastupiteľstva určiť dĺžku kratšieho pracovného času hlavného kontrolóra uznesením pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra?

Je absencia určenia dĺžky kratšieho pracovného času hlavného kontrolóra obce pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra dôvodom pre vznik jeho nároku na uzavretie pracovnej zmluvy na plný úväzok?

§ Skončenie výkonu funkcie hlavné kontrolóra obce
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) upravuje zánik výkonu funkcie hlavného kontrolóra v § 18a ods. 8 a 9.
§ Odvolanie hlavného kontrolóra obce
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Odvolanie hlavného kontrolóra obce je bližšie upravené v §18a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a vyplýva z neho možnosť pre obecné zastupiteľstvo odvolať hlavné kontrolóra. Zákonodarca inštitút odvolania koncipoval ako možnosť pre obecné zastupiteľstvo, nie ako právnu povinnosť. Predmetné ustanovenie zakotvuje dôvody, pre ktoré možno odvolať hlavného kontrolóra z jeho funkcie ešte pred uplynutím jeho funkčného obdobia.

§ Plat hlavného kontrolóra obce
Vytvorené:21. 09. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Plat hlavného kontrolóra je upravený v § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (22)
Okresná prokuratúra Malacky z 20.09.2019 - Preukázanie splnenia podmienok uchádzačom o funkciu hlavného kontrolóra
Vytvorené: 6. 03. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra. Voľba hlavného kontrolóra obce bola vyvesená od 15.3.2019 do 1.4.2019 a v miestnej tlači, kde boli aj určené a odporučené kvalifikačné predpoklady a náležitosti prihlášky. Na zasadnutí zastupiteľstva sa uskutočnila voľba hlavného kontrolóra. Proti uvedenému uzneseniu podal protest okresný prokurátor, nakoľko bolo prijaté v rozpore s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb.
Najvyšší súd SR z 11.06.2019 - Náležitosti uznesenia o odvolaní hlavného kontrolóra
Vytvorené:31. 01. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Predmetom konania v danej veci bolo len preskúmanie zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva žalovanej zo dňa 15.10.2015, ktorým obecné zastupiteľstvo odvolalo hlavného kontrolóra z funkcie. Správny súd dospel k záveru, že je potrebné žalobe vyhovieť a napadnuté uznesenie zrušiť ako nezákonné z dôvodu, že napadnuté uznesenie je neurčité a nepreskúmateľné, a to s odkazom na znenie § 3 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej len ako „správny poriadok“), pretože všeobecné pravidlá správneho konania platia aj pre napadnuté uznesenie obecného zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra, ktoré má nesporne výlučne individuálnu povahu, pretože sa ním rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch a povinnostiach jediného konkrétneho subjektu, a to hlavného kontrolóra. Obec podala proti rozhodnutiu správneho súdu kasačnú sťažnosť. Najvyšší súd SR sa s uznesením Krajského súdu v Prešove stotožnil v celom rozsahu, považujúc právne posúdenie veci krajským súdom za správne.

Najvyšší súd SR z 28.01.2015 - Náležitosti uznesenia o odvolaní hlavného kontrolóra
Vytvorené: 6. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd zamietol žalobu, ktorou sa prokurátor Okresnej prokuratúry domáhal zrušenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta, ktorým bol odvolaný z funkcie hlavného kontrolóra Mesta podľa § 18a ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z dôvodu, že opakovane a zvlášť hrubým spôsobom porušil povinnosti zamestnanca a hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, pričom bol na to viacnásobne upozornený mestským zastupiteľstvom na pracovných poradách a rokovaniach mestského zastupiteľstva.

V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že napadnuté uznesenie odporcu má znaky tak individuálneho správneho aktu, ako aj normatívneho aktu a v tomto konaní nie je možné skúmať vecnú stránku uznesenia odporcu, teda nemožno v ňom skúmať skutkové okolnosti odvolania hlavného kontrolóra, ale je možné skúmať len to, či postup, ktorý predchádzal vydaniu napadnutého uznesenia bol zákonný. 

Okresná prokuratúra Skalica z 18.12.2018 - K (ne)oprávneniu hlavného kontrolóra vykonávať kontrolu nakladania s poskytnutými dotáciami v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite
Vytvorené: 2. 05. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Bola vykonaná previerka zachovávania zákonnosti pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácii (ďalej len "VZN") v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. V rámci tohto VZN bolo ustanovené, že kontrolu plnenia tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta. 

Krajský súd Košice z 28.02.2018 - K výkonu funkcie hlavného kontrolóra priamo zo zákona
Vytvorené: 1. 04. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Súd vykonaným dokazovaním mal preukázané, že na základe pracovnej zmluvy žalobca vykonával u žalovanej funkciu hlavného kontrolóra obce. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce bol odvolaný z funkcie hlavného kontrolóra z dôvodu porušenia povinností ustanovených v § 18a ods. 9 písm. a) a c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z dôvodov:nepodanie majetkového priznania hlavného kontrolóra obce (hlavný kontrolór v zmysle §18 ods. 1 druhej vety zák. o obecnom zriadení v spojení s § 10 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, bol povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 31.3. každého roka), nesplnenie zákonom stanovenej povinnosti vypracovať a predložiť odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce, nesplnenie zákonnom stanovenej povinnosti včas predložiť plán kontrolnej činnosti.

Najvyšší súd SR z 08.02.2011 - Vylúčenie uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra mesta z výberového konania
Vytvorené:26. 01. 2018
Autor:JUDr. Katka Kováčiková
Zobraz celý text

Podľa názoru navrhovateľa odporca porušil svojím uznesením zo dňa 25.2.2009 § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Argumentoval tým, že podľa tohto zákona viacerí uchádzači splnili kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Trebišov, ale navýšením kvalifikačných predpokladov zo strany odporcu im bolo znemožnené zúčastniť sa aktu voľby do tejto funkcie. Odporca oponoval názorom, že zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení ustanovuje len tzv, minimálne kvalifikačné predpoklady, ktoré je mestské zastupiteľstvo oprávnené zvýšiť. Najvyšší súd vo svojom uznesení uviedol, že každý, kto zo zákona spĺňa kvalifikačný predpoklad, má právo uchádzať sa o funkciu hlavného kontrolóra mesta, a mestské zastupiteľstvo predmetným uznesením porušilo zákon.  

Krajský súd z 29.01.2015 - K nezlučiteľnosti funkcie hlavného kontrolóra a člena rady školy
Vytvorené:24. 11. 2017
Autor:Bc. Štefánia Čubáková
Zobraz celý text

Spor medzi účastníkmi je založený na tom, či u žalobcu zanikol výkon funkcie hlavného kontrolóra z dôvodu, že sa nevzdal členstva v orgáne právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec. Žalobca bol totiž členom Rady školy Materskej školy , a po tom, čo bol zvolený mestským zastupiteľstvom za hlavného kontrolóra uznesením mestského zastupiteľstva mesta sa do 30 dní nevzdal členstva v rade školy. Pre určenie toho, či funkcia hlavného kontrolóra u žalobcu trvá alebo netrvá, je rozhodujúce posúdenie otázky nezlučiteľnosti funkcie hlavného kontrolóra s funkciou člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec.

§ Krajská prokuratúra Košice z 27.08.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým zastupiteľstvo zvolilo hlavného kontrolóra
Vytvorené:13. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Mestské zastupiteľstvo zvolilo uznesením hlavného kontrolóra, pričom vyhláseniu jeho voľby nepredchádzalo prijatie žiadneho uznesenia tohto zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo povinné pred voľbou uznesením určiť úväzok a plat hlavného kontrolóra. 

§ Okresná prokuratúra v Michalovciach z 07.05.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce, ktorým bola odvolaná z funkcie hlavná kontrolórka obce
Vytvorené:11. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské odvolala z funkcie hlavnú kontrolórku obce v rozpore so Zákonom o obecnom zriadení
Okresná prokuratúra v Michalovciach z 11.05.2015 - Protest prokurátora - hlasovanie o všetkých kandidátoch
Vytvorené: 3. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Na svojom zasadaní prijalo obecné zastupiteľstvo obce uznesenie, v tomto znení: "že v prvom kole volieb bola zvolená za hlavnú kontrolórku obce p. X, ktorá ako jediná (z troch kandidátov) splnila všetky stanovené požiadavky.". Hlasovalo teda len o jednom kandidátovi, pričom ostatní dvaja boli vylúčení bez odôvodnenia pred samotným hlasovaním.

§ Okresná prokuratúra Košice - okolie z 12.01.2015 - Protest prokurátora - kvalifikačné požiadavky na hlavného kontrolóra
Vytvorené:15. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce, v ktorom ustanovilo požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce nad rámec zákona, a to: znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy a ekonomické znalosti, prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej správe, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti, komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti.
§ Okresná prokuratúra Bratislava IV z 13.05.2014 - Protest prokurátora proti uzneseniu zastupiteľstva, ktorým bol schválený návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Vytvorené:18. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktorým bol schválený návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, ktorom stanovilo kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie hlavného kontrolóra, a to minimálne skončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického, alebo právneho zamerania.
Okresná prokuratúra Námestovo z 05.11.2014 - Protest prokurátora - pravidlá kontrolnej činnosti
Vytvorené:30. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto prijalo pravidlá o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou, v nesprávnej právnej forme, a to formou VZN, pričom stačila forma uznesenia.

Najvyšší súd SR z 30.04.2014 - Preskúmanie zákonnosti uznesenia zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra
Vytvorené:23. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Prokurátor Okresnej prokuratúry sa domáhal zrušenia uznesenia Obecného zastupiteľstva, ktorým odvolalo z funkcie hlavného kontrolóra obce. 

§ Okresná prokuratúra Veľký Krtíš z 10.09.2013 - Protest prokurátora - zverejnenie výpisov z bankových účtov
Vytvorené:13. 03. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo sa pri prijímaní uznesenia dôsledne neriadilo ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení. Úlohy obecného úradu sú vymenované v ustanovení § 16 ods. 2 písm. a/-c/ zákona o obecnom zriadení, pričom z tohto ustanovenia nevyplýva povinnosť zverejňovania výpisov z bankových účtov, tak ako je to v uznesení uvedené. Tým obecné zastupiteľstvo prekročilo svoje právomoci. 

§ Krajská prokuratúra Košice z 03.10.2012 - Protest prokurátora - rozsah úväzku hlavného kontrolóra
Vytvorené: 4. 02. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Uznesením obecného zastupiteľstva bol zvolený hlavný kontrolór obce. Z podmienok vyhláseného výberového konania nevyplýval konkrétny pracovný úväzok, zrejmé bolo len že ide o výkon funkcie na kratší pracovný čas. Následne starosta obce uzavrel s hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu na dobu určitú s pracovným úväzkom 0,25 %. Následne bol neskôr obecným zastupiteľstvom z dôvodu efektívnosti spravovania veci verejných zmenený stanovený rozsah úväzku hlavného kontrolóra a to z úväzku 0,25% na úväzok 0,1%. 

§ Okresná prokuratúra Trenčín z 14.10.2011 - Kontrola nad dodržiavaním VZN
Vytvorené: 4. 09. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

protest prokurátora

proti čl. 4 písm. b/ Všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta, účinného 09.09.2011, pretože uvedená časť je v rozpore s § 13 ods. 4,5, § 18 ods. 1, § 18d ods. 1, ods. 2, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

§ Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 06.04.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu o odvolaní hlavného kontrolóra obce
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

P r o t e s t p r o k u r á t o r a

proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Vlachy zo dňa 04. 03. 2011, č. 30/2011/02M, o odvolaní hlavného kontrolóra obce, ktorým bol z postu hlavného kontrolóra obce Vlachy odvolaný Ing. xxxxxxxxxxx, trvalo bytom Gôtovany xx, okres Liptovský Mikuláš, pretože rozhodnutím, ako aj samotným konaním, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, bolo porušené ustanovenie § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ ), v spojení so znením § 18a ods. 9 zákona o obecnom zriadení a § 8 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“ ).

§ Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 19.09.2011 - Protest proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým schválilo navýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra
Vytvorené:28. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva v Žehra č. 4/2011 bod č. 16 zo dňa 22.6.2011, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra na 100%.

§ Okresná prokuratúra Veľký Krtíš z 14.02.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra obce
Vytvorené:20. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

P r o t e s t p r o k u r á t o r a

proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva obce XXXXXXXX, ktoré sa konalo dňa 08.12.2010 a to konkrétne proti bodu B1, uznesenia číslo 29/XII-2010, ktorým bolo schválené odvolanie XXXXXXXXXXXX z funkcie hlavného kontrolóra obce XXXXXX, pretože týmto uznesením obecného zastupiteľstva bol porušený zákon v ustanovení § 18 ods. 1, § 18a ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

§ Najvyšší súd SR z 08.02.2011 - Kvalifikačný predpoklad na funkciu hlavného kontrolóra
Vytvorené:18. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Odporcom prijaté uznesenia sú nezákonné z dôvodu porušenia ustanovenia § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Odporca totiž uznesením stanovil iné kritéria pre voľbu funkcie hlavného kontrolóra, a to také, ktoré ustanovenie § 18a ods. 1 zákona o obecnom zriadení nevyžaduje, a z prihlásených 10 (desiatich) uchádzačov 4 (štyrom) oznámil, že nesplnili kvalifikačné predpoklady, aj keď všetci prihlásení podmienku v súlade s týmto ustanovením splnili. Keďže sa od uznesenia neskôr odvíjala samotná voľba hlavného kontrolóra mesta, na ktorej sa nemohli zúčastniť takí uchádzači, ktorí inak podmienku splnili, je voľba v rozpore so zákonom.

§ Najvyšší súd SR z 25.02.2010 - Preskúmanie zákonnosti uznesenia obecného o odvolaní hlavného kontrolóra
Vytvorené: 6. 11. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Krajský súd napadnutým rozsudkom zrušil v záhlaví uvedené uznesenie, ktorým obec odvolala z funkcie hlavnú kontrolórku obce „na základe predložených správ o finančnom hospodárení obce na predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na základe predošlého písomného napomenutia HK". 

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (4)
§ z 20.05.2015 - NKÚ c/a Brehy – Plán kontrolnej činnosti
Vytvorené:25. 08. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Predmet kontroly

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy vychádzala zo strategického zámeru kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na roky 2015-2017 a schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2015. Účelom kontroly bolo preveriť súlad hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov. 

§ z 11.05.2015 - NKÚ c/a Šútovo - povinnosť podať správu z vykonanej kontroly počas roka na najbližšom zasadnutí
Vytvorené:17. 06. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Predmet kontroly

Kontrolou bol preverený rozpočet obce a výsledok jej rozpočtového hospodárenia, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, súlad vybraných výdavkov obce s rozpočtovými pravidlami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nakladanie s majetkom obce, kontrola postupov pri procese verejného obstarávania a vnútorný kontrolný systém obce. 

§ z 16.04.2015 - NKÚ c/a Bzenica - tvorba záverečných účtov a činnosť hlavného kontrolóra
Vytvorené:10. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Najvyšší kontrolný úrad vykonal kontrolu dodržiavania rozpočtových pravidiel pri požívaní návratných zdrojov financovania.

§ z 29.06.2015 - NKÚ c/a Neded - správa z kontrolnej činnosti po zákonnej lehote
Vytvorené:15. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Najvyšší kontrolný úrad vykonal kontrolu nakladania s majetkom a majetkovými právami, v rámci ktorej sa zameral aj na následnú finančnú kontrolu, ktorú v obci vykonala hlavná kontrolórka obce.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (4)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť