iSamosprava | Obecná / Mestská polícia

Obecná / Mestská polícia

Obecná polícia je definovaná, ako poriadkový útvar na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, na vykonávanie nariadení a uznesení obce, rozhodnutí starostu a na plnenie ďalších úloh obce.

Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením.

Úlohy obecnej polície plní v obciach, ktoré sú mestami mestská polícia.

Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Dôvodové správy (2)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (3)
Obecná/Mestská polícia: Pôsobnosť obecnej polície vo viacerých obciach súčasne
Vytvorené: 2. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obsahom tohto odborného článku je posúdenie možnosti vykonávať pôsobnosť obecnej polície v inej obci na základe písomnej zmluvy.

§ Obecná/Mestská polícia: Postavenie príslušníka obecnej polície ako subjektu pracovných vzťahov
Vytvorené:31. 05. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu a práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície vymedzuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. 
§ Obecná/Mestská polícia: Nosenie a použitie zbrane príslušníkom obecnej/mestskej polície
Vytvorené:27. 05. 2013
Autor:JUDr. Peter Rohál
Zobraz celý text

Príslušník obecnej/mestskej polície je oprávnený nosiť a použiť podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov pri výkone služby strelnú zbraň. 

Odborné stanoviská (10)
§ Obecná/Mestská polícia: Možno vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom o získanom vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostná služba považovať zároveň za osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície?
Vytvorené:27. 11. 2012
Autor:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobraz celý text

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

Obecná/Mestská polícia: Môže príslušník obecnej polície plniť úlohy obecnej polície v civilnom (občianskom) odeve?
Vytvorené:27. 11. 2012
Autor:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobraz celý text

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

§ Obecná/Mestská polícia: Môže príslušník obecnej polície nosiť rovnošatu alebo iné výstrojné súčiastky aj v inom farebnom prevedení ako je modrá farba?
Vytvorené:27. 11. 2012
Autor:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobraz celý text

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

§ Obecná/Mestská polícia: Môže osoba, ktorá nie je príslušníkom obecnej polície používať motorové vozidlo s nápisom „OBECNÁ POLÍCIA
Vytvorené:27. 11. 2012
Autor:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobraz celý text

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

§ Obecná/Mestská polícia: Kde sa vykonáva odborná príprava novoprijatých príslušníkov obecnej polície?
Vytvorené:27. 11. 2012
Autor:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobraz celý text

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

§ Obecná/Mestská polícia: Môže byť rovnošata príslušníka obecnej polície označená len samotným nápisom „Polícia“?
Vytvorené:27. 11. 2012
Autor:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobraz celý text

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

§ Obecná/Mestská polícia: Môže obecná polícia pôsobiť aj na území inej obce?
Vytvorené:27. 11. 2012
Autor:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobraz celý text

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

§ Obecná/Mestská polícia: Majú vozidlá obecnej polície právo prednostnej jazdy?
Vytvorené:27. 11. 2012
Autor:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobraz celý text
V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.
§ Všeobecné a osobitné oprávnenia príslušníkov obecnej/mestskej polície
Vytvorené:26. 09. 2012
Autor:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobraz celý text

Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.V obciach, ktoré sú mestami, plní úlohy obecnej polície mestská polícia. V odbornom stanovisku uvádzame oprávnenia príslušníkov obecnej polície. 

Prípadové štúdie (13)
Obecná polícia: Oprávnenosť rozpustenia zhromaždenia obecnou políciou
Vytvorené:11. 10. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
V obci sa bude konať zhromaždenie. Keďže sa nedá vylúčiť, že priebeh zhromaždenia budú sprevádzať nepokoje, pri zhromaždení budú prítomní príslušníci obecnej polície ako aj príslušníci policajného zboru. Ak by nastala situácia, že je nevyhnutné zhromaždenie rozpustiť, majú ho rozpustiť príslušníci obecnej polície? Považujú sa na účely zákona za zástupcov obce?
Mestská polícia/Interné riadenie: Konflikt záujmov náčelníka mestskej polície?
Vytvorené:31. 07. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Môže náčelník mestskej polície byť zároveň konateľom s.r.o. s predmetom činností, ktoré majú k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter?

Obecná/Mestská polícia: Dočasné zastupovanie náčelníka mestskej polície
Vytvorené:24. 01. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

V prípade uvoľnenia miesta náčelníka mestskej polície, môžeme poveriť vedením tohto poriadkového útvaru zástupcu náčelníka, a to do vymenovania nového náčelníka najdlhšie na 6 mesiacov? Je kompetencii obecného zastupiteľstva poverenie zastupovaním náčelníka mestskej polície? 

Obecná/Mestská polícia: K oprávneniu mestskej polície predviesť osobu
Vytvorené: 2. 12. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Aké sú oprávnenia príslušníkov mestskej polície podľa § 9 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii? Môže predviesť osobu na ľubovoľné miesto? Čo v prípade, že príslušník mestskej polície preukázateľne pozná totožnosť danej osoby? 

§ Zastupiteľstvo/Obecná polícia: Pokyny náčelníkovi obecnej polície ukladané obecným zastupiteľstvom?
Vytvorené:12. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Aké sú právomoci mestského zastupiteľstva vo vzťahu k ukladaniu úloh starostovi, zamestnancom obecného úradu alebo náčelníkovi mestskej polície?

Obecná polícia: Rozhodnutie náčelníka o nevydaní služobnej zbrane
Vytvorené:21. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže náčelník obecnej polície rozhodnúť, že nevydá pri nástupe do služby služobnú strelnú zbraň príslušníkovi obecnej polície u ktorého má podozrenie, že je duševne nespôsobilý?

§ Obecná polícia: Odmietnutie nosenia rovnošaty náčelníkom obecnej polície
Vytvorené:22. 09. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže náčelník obecnej polície odmietnuť nosiť rovnošatu? Ako voči nemu v takom prípade postupovať?

Info zákon/Obecná polícia: Sprístupňovanie mien príslušníkov mestskej polície v súvislosti s výkonom ich funkcie
Vytvorené:30. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Mestu bola doručená žiadosť, v rámci ktorej žiadateľ žiada sprístupniť informácie o tom, ktoré hliadky mestskej polície, v akom personálnom zložení vykonali kontrolu dodržiavania VZN a s akými výsledkami kontroly skončili. Je mesto v takomto prípade povinné sprístupniť žiadateľovi aj mená príslušníkov mestskej polície?

Obecná polícia/Interné riadenie: Nezaujatosť komisie pri výbere náčelníka obecnej polície?
Vytvorené:16. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto vyhlásilo výberové konanie na funkciu náčelníka mestskej polície. Členom výberovej komisie je švagor jedného z kandidátov. Nedochádza ku konfliktu záujmov?

§ Obecná/Mestská polícia: Kontrola čipovania psov a mačiek
Vytvorené: 1. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Kto môže kontrolovať čipovanie zvierat? Vznikajú v súvislosti s touto kontrolou nejaké povinnosti aj pre obecnú/mestskú políciu?

§ Ostatné priestupky prejednávané obecnou políciou v blokovom konaní
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Blokové konanie je upravené v § 84 87 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
§ Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prejednávané obecnou políciou v blokovom konaní
Vytvorené: 8. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sú oprávnení prejednávať v blokovom konaní príslušníci obecnej (mestskej) polície v rozsahu, ktorý určuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v § 3 ods. 1 písm. f 

§ Použitie donucovacích prostriedkov príslušníkmi obecnej polície
Vytvorené: 8. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obecná polícia je poriadkový útvar, ktorý tvoria príslušníci obecnej polície. Príslušníci obecnej polície sa pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce dostávajú do situácií, v ktorých je nevyhnutné použitie donucovacích prostriedkov.
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (18)
Najvyšší súd SR z 08.11.2018 - Preukazovanie príslušnosti k obecnej polícii
Vytvorené:12. 03. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Spornou a súčasne základnou otázkou zostalo posúdenie súladu článku VZN s § 21 ods. 1 - 3 zákona č. 564/1991 Zb., a teda, či príslušníci obecnej polície sú oprávnení plniť úlohy obecnej polície aj v civilnom oblečení.

Najvyšší súd SR z 31.05.2018 - K povinnosti prevádzkovateľa vozidla zabezpečiť, aby vozidlá svojím farebným vyhotovením a označením nebolo možné zameniť s vozidlom obecnej polície
Vytvorené:30. 11. 2018
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie o tom, že sa žalobca dopustil správneho deliktu zameniteľnosti farebného vyhotovenia a označenia motorového vozidla žalobcu s farebným vyhotovením a označením vozidiel orgánov verejnej správy, medzi ktoré zákon zaraďuje aj vozidlá obecnej polície. Krajský súd žalobu zamietol. Žalobca podal odvolanie. Najvyšší súd podanému odvolaniu nevyhovel a rozsudok krajského súdu potvrdil.

Najvyšší správny súd ČR z 14.03.2018 - K odstráneniu technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla na žiadosť inej osoby ako vodiča vozidla alebo majiteľa vozidla
Vytvorené:23. 10. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalobou na ochranu před nezákonným zásahem se žalobce domáhal určení, že zásah městské policie na ulici za divadlem spočívající v neodstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále též „TPZOV“), z vozidla, bez zbytečného odkladu, byl nezákonný, jelikož žalobci tímto zásahem bylo zabráněno v odjezdu s vozidlem. Strážnice městské policie v rozporu s ustanovením § 17a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen „zákon o obecní policii“), kategoricky odmítla řešit věc s někým jiným než s přestupcem nebo s majitelem vozidla. 

Najvyšší súd SR z 12.07.2018 - Rozhodnutie starostu o zrušení mestskej polície
Vytvorené: 4. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd v Košiciach ako prvostupňový súd zamietol žalobu Krajskej prokuratúry Košice, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia opatrenia - rozhodnutia primátora Moldavy nad Bodvou.  Primátor svojím rozhodnutím pozastavil až do odvolania činnosť mestskej polície, nariadil zamestnancom, bývalým príslušníkom mestskej polície, odovzdať zbrane a odo dňa vydania žalovaného rozhodnutia nariadil zamestnancom dohliadať nad verejným poriadkom v meste ako členom občianskych hliadok. Proti uvedenému rozsudku podal krajský prokurátor odvolanie na Najvyšší súd SR.

Okresná prokuratúra Komárno z 22.11.2017 - Okresná prokuratúra Komárno z 22.11.2017- Protest prokurátora proti VZN o zriadení mestskej polície
Vytvorené:19. 09. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

V rámci dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy vykonanom okresným prokurátorom bolo zistené, že Všeobecné záväzné nariadenie o mestskej polícií v meste Hurbanovo je v rozpore so zákonom.

Najvyšší súd SR z 31.07.2012 - Obecnú políciu ako ozbrojený bezpečnostný zbor
Vytvorené:22. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sporným v uvedenom prípade bolo právne posúdenie, či zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov je možné aplikovať aj na prípad žalobcu, ktorý bol od roku 1993 príslušníkom mestskej polície. Podľa názoru žalobcu, hoci pod personálnu pôsobnosť uvedeného zákona výslovne nepatria príslušníci obecných a mestských polícií, je potrebné zohľadniť skutočnosť, že ich práca má totožný charakter a je uskutočňovaná vo verejnom záujme ako u príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Najvyšší súd SR z 28.09.2011 - K zákonnosti použitia meračov rýchlosti
Vytvorené:14. 09. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom súdu bola otázka zákonnosti použitia meračov rýchlosti obecnou resp. mestskou políciou.

Preto odvolávajúc sa na čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, vyhodnotil odvolací súd použitie merača rýchlosti a dôkazu z neho získaného žalovaným za nezákonné. Pre porovnanie odvolací súd poukazuje na právnu úpravu oprávnení obecnej polície v Českej republike, konkrétne na zákon č. 553/1991 Sb. o obecní polícii, ktorý v ustanovení § 24b ods. 1 explicitne priznáva obecnej polícii oprávnenie, ak je to potrebné pre plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných, poprípade tiež zvukové, obrazové alebo iné záznamy o priebehu zákroku alebo úkonu. 

§ Najvyšší súd SR z 28.09.2016 - Rozhodovanie o organizačnej zmene mestskej polície
Vytvorené:10. 03. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Medzi stranami sporu bola uzatvorená pracovná zmluva, na základe ktorej žalobca vykonával prácu mestského policajta. Pracovný pomer bol ukončený výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce z dôvodu, že žalobca sa stal nadbytočný vzhľadom na rozhodnutie primátora o organizačnej zmene, ktorou sa znížil stav mestských policajtov o troch.

§ Okresná prokuratúra Galanta z 27.02.2015 - Protest prokurátora - Štatút mestskej polície
Vytvorené:11. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Mestské zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktorého obsahom sú práva a povinnosti mestskej polície podľa ustanovení zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
§ Okresná prokuratúra Poprad z 03.06.2013 - Protest prokurátora - výstražné znamenia mestskej polície
Vytvorené:13. 03. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

 Predmetom úpravy obsiahnutej vo VZN sú spoločenské vzťahy súvisiace s cestnou premávkou. Právna regulácia týchto spoločenských vzťahov podľa § 1 Zákona prislúcha do výlučnej kompetencie orgánov štátnej správy. V predmetnom prípade neide o výkon samosprávnych funkcií obce, ale o výkon štátnej správy upravený vyššie uvedenými zákonnými normami, ktoré výslovne nezmocňujú mesto na vydanie VZN upravujúceho vzťahy na tomto úseku štátnej správy.  

§ Okresná prokuratúra Martin z 21.11.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o obecnej polícii,
Vytvorené:19. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o obecnej polícii. Obec vo VZN upravila otázku spolupráce obecných polícií a to takým spôsobom, že iná mestská alebo obecná polícia môže spolupôsobiť na území obce v zmysle zákona o obecnej polícii len na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti. Pri plnení zmluvy sa na iných príslušníkov obecnej polície hľadí ako na príslušníkov obecnej polície obce, a pri plnení dohodnutých úloh v zmysle zákona o obecnej polícii majú na území obce postavenie verejného činiteľa. Takto vymenovaní príslušníci inej obecnej polície sa riadia predpismi platnými pre obecnú políciu obce. 

§ Najvyšší súd SR z 04.11.2010 - O preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Vytvorené: 8. 11. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Krajský súd  uznesením  zastavil konanie vo veci súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného (mestská polícia),  ktorým nebolo vyhovené žiadosti žalobkyne (krajskej prokuratúry) o zrušenia rozhodnutia – bloku na pokutu nezaplatenú na mieste. Uvedeného priestupku sa mala pani E. dopustiť tým konaním, že prekročila maximálnu povolenú rýchlosť 40 km/hod. o 13 km/hod., čím porušila ustanovenie § 3 zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. 


§ Ústavný súd SR z 10.06.1996 - Odborná spôsobilosť pracovníkov obecnej polície
Vytvorené:31. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Navrhovateľ poukazuje na ustanovenie § 25 ods. 1 zákona  č. 564/1991 Zb. o  obecnej polícii , v zmysle ktorého môže pracovník obecnej polície plniť úlohy  obecnej polície  iba vtedy, ak na to má odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť pracovník  obecnej polície  podľa ods. 2 citovaného ustanovenia preukazuje vykonaním skúšky pred odbornou komisiou Policajného zboru . Rozsah odbornej spôsobilosti pracovníkov  obecnej polície, ustanovenie a zloženie odborných komisií ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením . Toto zákonné splnomocnenie, konštatuje ďalej navrhovateľ, vláda Slovenskej republiky realizovala prijatím nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície . Navrhovateľ tvrdí, že „právna úprava spôsobu ustanovenia komisie, jej zloženie a rozhodovanie formou nariadenia vlády, t. j. podzákonného právneho predpisu je v rozpore s čl. 2 ods. 2 Ústavy SR.


 

 

§ Ústavný súd SR z 26.03.1997 - Normotvorná právomoc obce a mesta pri vymedzení úloh obecnej polície
Vytvorené:24. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na verejnom zasadnutí prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu označených ustanovení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom  č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

§ Najvyšší súd SR z 27.01.2010 - Podmienky pre postih v blokovom konaní
Vytvorené:24. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Krajský súd rozsudkom zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného a účastníkom nepriznal náhradu trov konania.
§ Najvyšší súd SR z 11.08.2009 - Blokové konanie
Vytvorené:24. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Krajský súd uznesením zastavil konanie o žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o uložení pokuty v blokovom konaní na mieste. Žalobca sa domáhal preskúmania rozhodnutia, ktorým mu bola v blokovom konaní uložená pokuta.
§ Ústavný súd SR z 30.11.-1 - Konanie o základnom práve na súkromie
Vytvorené:19. 09. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo doručené podanie navrhovateľov, zastúpených advokátom označené ako „Podnet na začatie konania podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky“ s prílohami. Z dôvodov uvedených v podnete navrhovatelia požadovali, aby ústavný súd po jeho prijatí na konanie rozhodol nálezom: „Postupom pracovníkov Mestskej polície ako orgánu mesta došlo k porušeniu ústavných práv podnecovateľov podľa čl. 27 ods. 1 ústavy, podľa čl. 26 ods. 1, 2 ústavy, podľa čl. 12 veta druhá, čl. 13 ods. 1 ústavy v spojitosti s čl. 27 ods. 1 a čl. 26 ods. 1, 2 ústavy, podľa čl. 1 ústavy, podľa čl. 2 ods. 1 a 3 ústavy a podľa čl. 10 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd“.


Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (5)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť