iSamosprava | Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia samosprávnych celkov sú obzvlášť špecifickým nástrojom pri výkone samosprávnej činnosti. Prinášajú zo sebou mnohé otázniky ako aj praktické zaujímavosti, s ktorými budeme v tejto časti pracovať a prinášať k nim poznatky z oblasti praxe ako aj právnej vedy. 

Dôvodové správy (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (7)
Všeobecné záväzné nariadenia: Nová právna úprava hazardných hier
Vytvorené:18. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Od 1. marca 2019 je účinný nový zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. Obec na základe splnomocnenia uvedeného v ust. § 79 ods. 3 až 7 zákona o hazardných hrách môže prijať všeobecne záväzné nariadenie v oblastí hazardných hier. Odborný článok prináša informácie o tom, ako má obec postupovať pri prijímaní VZN podľa uvedenej novej právnej úpravy.

§ VZN: Právo alebo povinnosť obcí a miest prijímať všeobecne záväzné nariadenia?
Vytvorené:13. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa budeme venovať problematike prijímania všeobecne záväzných nariadení. Pozrieme sa na to, či prijatie všeobecne záväzného nariadenia je právo alebo povinnosť územnej samosprávy a či každá obec musí mať schválené všeobecne záväzné nariadenia.

§ VZN: VZN o niektorých podmienkach držania psov
Vytvorené:19. 07. 2013
Autor:GPL Martina Paluskova
Zobraz celý text

Predmetom článku je posúdenie, či úprava podmienok držania psov patrí do preneseného výkonu štátnej správy alebo ide o pôsobnosť samosprávy ako i zodpovedanie o

§ VZN: Formy kontroly všeobecne záväzných nariadení obce zo strany prokuratúry
Vytvorené:14. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Obec pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení je povinná rešpektovať právnu úpravu obsiahnutú v právnych aktoch s vyššou právnou silou. Dohľad nad súladom všeobecne záväzných nariadení obcí s právnymi aktmi s vyššou právnou silou zabezpečuje prokuratúra, a to na podklade § 21 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení, v zmysle ktorého prokurátor preskúmava zákonnosť všeobecne záväzných nariadení obcí a vyšších územných celkov.  

Obec/Mesto/VZN: Sumár oblastí originálnej a odvodenej kompetencie samosprávy – teoretický náhľad
Vytvorené:14. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Cieľom tohto odborného článku je priniesť teoretický náhľad na rozsah originálnych a prenesených kompetencií, ktoré vykonávajú obce.
§ VZN/Zastupiteľstvo: Právne správne VZN - 2. časť
Vytvorené:19. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zákon o obecnom zriadení v § 6 ods. 3 až 10 ustanovuje normotvorný proces prijatia všeobecne záväzného nariadenia obce. Postup sa uplatňuje rovnako, bez ohľadu na to, či sa vydáva nariadenie podľa § 6 ods. 1 alebo podľa § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

§ VZN/Zastupiteľstvo: Právne správne VZN - 1. časť
Vytvorené:18. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Všeobecne záväzné nariadenia územných samosprávnych celkov majú špecifické miesto v rámci prameňov slovenského právneho poriadku. Všeobecne záväzné nariadenia sú právne predpisy, ktoré obsahujú všeobecne záväzné pravidlá správania sa právnických a fyzických osôb s obmedzenou územnou pôsobnosťou , pretože právomoc obce sa uplatňuje len na jej území.

Odborné stanoviská (5)
§ Obec/Mesto/VZN: Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2015 s vybranými informáciami o samospráve
Vytvorené:21. 09. 2016
Autor:Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zobraz celý text
Prinášame pre Vás časť zo správy Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry za rok 2015 týkajúcej sa zákonnosti postupov a rozhodovania orgánov územnej samosprávy a účasti prokurátorov na zasadaniach orgánov verejnej správy a uplatňovanie poradného hlasu.
§ VZN: Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2014 s vybranými informáciami o samospráve
Vytvorené:16. 07. 2015
Autor:Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zobraz celý text

Prinášame pre Vás časť zo správy Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry za rok 2014 týkajúcej sa zákonnosti postupov a rozhodovania orgánov územnej samosprávy a účasti prokurátorov na zasadaniach orgánov verejnej správy a uplatňovanie poradného hlasu.

§ VZN: Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2013 s vybranými informáciami o samospráve
Vytvorené:18. 02. 2015
Autor:Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zobraz celý text
Prinášame pre Vás časť zo správy Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry za rok 2013 týkajúcej sa zákonnosti postupov a rozhodovania orgánov územnej samosprávy a účasti prokurátorov na zasadaniach orgánov verejnej správy a uplatňovanie poradného hlasu.
Prípadové štúdie (30)
Všeobecne záväzne nariadenie : Daň z ubytovania a prijatie zmien VZN spätne z dôvodu pandémie
Vytvorené:30. 04. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

Môže mesto prijať dodatkom do platného VZN o dani za ubytovanie spätne úľavu, resp. oslobodenie od dane za ubytovanie pre ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú v období pandémie ubytovanie pre repatriantov? 

VZN: Zverejňovanie VZN počas koronakrízy
Vytvorené: 9. 04. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo by chceli prijať z dôvodu mimoriadnej situácie zmenu VZN. Musí obec zverejniť návrh VZN min. na 15 dní, alebo sa táto povinnosť v čase mimoriadnej situácie neuplatňuje?

Životné prostredie/VZN: VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní žúmp
Vytvorené:16. 03. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Obec určila v návrhu VZN, že užívateľ žumpy je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Nemali by napísať aj na základe akého zákona? Alebo obec môže ukladať obyvateľom povinnosti, ktoré nemajú oporu v zákone?

VZN/Stavebný úrad: Určovanie ochranného pásma pohrebiska od 1.1.2020
Vytvorené:19. 12. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Je potrebné prijať VZN o ochrannom pásme pohrebiska do 31.3.2020? Ak takéto VZN obec neprijme zaniká predošlé ochranné pásmo pohrebiska určené zákonom o pohrebníctve? Je možné stanoviť ochranné pásmo zvlášť pre konkrétny cintorín?

VZN: Dopad VZN na rozpočet obce
Vytvorené:29. 11. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Má návrh VZN, ktorý neustanovuje žiadne sadzby (napr. návrh o udržiavaní čistoty v obci alebo ochrane verejnej zelene) dopad na rozpočet? Je potrebné uvedené uviesť pri návrhu VZN?

Majetok/VZN: Určenie cien pri prevode pozemkov hodných osobitného zreteľa vopred
Vytvorené:18. 07. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže obecné zastupiteľstvo stanoviť vo VZN fixné ceny za odpredaj obecných pozemkov v prípade prevodov z dôvodov hodných osobitného zreteľa vopred?

Všeobecne záväzné nariadenia: Preberanie znenia právnych predpisov do VZN
Vytvorené:17. 07. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

V akom rozsahu je vhodné kopírovať znenie zákona do svojho VZN? Napr. pri priestupkoch je dobré ak obyvateľ vidí všetko pokope.

Daňový úrad: Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku
Vytvorené: 3. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Obec/Mesto/VZN: Úhrada známky za prvé prihlásenie psa ?
Vytvorené:29. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže obec spoplatňovať známku za psa pri zápise psa do evidencie? 

VZN: Podlieha VZN finančnej kontrole?
Vytvorené: 3. 08. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je potrebné overiť základnou finančnou kontrolou všeobecne záväzne nariadenie mesta ako finančnú operáciu - právny úkon? Vykonáva sa to už aj pri predkladaní návrhu VZN alebo až po jeho schválení mestským zastupiteľstvom? 

VZN/Doprava: Obmedzenie vodičov pri využívaní miestnych komunikácií
Vytvorené:21. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Niektorí občania z iných obcí, aby si skrátili čas, používajú miestne komunikácie, čo obmedzuje obyvateľov daných ulíc. Poslanci prijali VZN, ktorým chceli zamedziť prejazd obyvateľom iných obcí cez miestne komunikácie tak, že cez tieto ulice môžu prechádzať len občania s povolením. Obec má zároveň aj príslušnú dopravnú značku po súhlase dopravného inšpektorátu, ktorej dodržiavanie kontroluje obecná polícia v blokovom konaní. Nedopustila sa obec týmto postupom porušenia zákona č. 365/2004 Z. z.? 

Doprava/VZN: Státie áut pred rodinnými domami a zimná údržba komunikácií
Vytvorené:10. 11. 2017
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text

Je právne možné cestou VZN upraviť požiadavku mesta na neparkovanie áut na chodníkoch a cestách pred rodinnými domami, ktoré patria k miestnym komunikáciám obcí? Máme problémy s výkonom zimnej údržby týchto komunikácií, nakoľko tam stojí mnoho áút a nie možné tak zimnú údržbu riadne vykonávať, napriek tomu, že majú miesto pre státie aút na svojom pozemku.

Doprava/VZN: Zimná údržba parkovacích miest
Vytvorené:22. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Môže obec prostredníctvom svojho VZN vyňať parkovacie miesta zo zimnej údržby? 

§ Obec/VZN: K trhovým podmienkam v obci
Vytvorené:27. 04. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je potrebné zadefinovať vo VZN miesta v obci určené na trhové miesta pre všetky typy trhovísk a verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj ? Je možné povoliť ambulantný predaj na miestnej, účelovej komunikácii alebo na parkovisku? Môže obec nepovoliť predaj v pojazdnej predajni aj napriek tomu, že predávajúci spĺňa zákonné podmienky bez udania dôvodu?

VZN: Zrušenie VZN na základe protestu prokurátora
Vytvorené:24. 01. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Akým spôsobom sa ruší VZN na základe protestu prokurátora?

§ VZN: Prijaté VZN o poplatku za rozvoj a jeho zmena pre novelizáciu zákona
Vytvorené:21. 12. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo v novembri schválilo VZN o určení poplatku za rozvoj, ktoré nadobudne účinnosť 01.01.2017. V decembri 2016 bola prijatá novela tohto zákona. Ako má obec ďalej postupovať, musí už prijaté VZN aktualizovať? Ako majú postupovať obce, ktoré ešte takéto VZN neprijali? 

 

 

§ Školy/VZN: Použitie príjmov z príspevkov uhradených podľa VZN
Vytvorené:19. 08. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto má vydané VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.  V tomto VZN však nie je určené použitie ani rozúčtovanie týchto vybraných finančných prostriedkov. Kto rozhoduje o použití týchto vybraných finančných prostriedkov, prípadne ktoré všeobecne právne predpisy určujú ich použitie?


§ Školy/VZN: VZN upravujúce podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Vytvorené:19. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V súčasnosti pripravujeme nové VZN, nakoľko novela školského zákona posunula zápis na povinnú školskú dochádzku na mesiac apríl. Prosíme o výklad pojmov „miesto“ a „čas“ zápisu.

 

§ VZN: Zrušenie zásad hospodárenia starostom?
Vytvorené: 2. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aká je možnosť zrušenia zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti starostom, ktoré sú schválené vo forme všeobecne záväzného nariadenia?

§ VZN: Názvy ulíc a povinné schvaľovanie VZN
Vytvorené: 6. 08. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je povinnosťou obce alebo iba možnosťou obce určovať názvy ulíc? Je potrebné, aby mala obec prijaté VZN aj keď sú názvy ulíc platné už od 2003? (názvy boli prijaté iba na základe uznesenia obecného zastupiteľstva)

§ VZN: Forma zrušenia všeobecne záväzného nariadenia
Vytvorené: 6. 08. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V prípade, že obecné zastupiteľstvo ruší VZN obce a nenahrádza ho novým VZN, je nutné predmetné VZN zrušiť VZN o zrušení VZN alebo postačuje uznesenie zastupiteľstva?


§ VZN/Školy: Rozhodovania obce o opravnom prostriedku proti rozhodnutiam riaditeľov škôl – vydať alebo nevydať VZN?
Vytvorené:30. 07. 2015
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Môže obec schváliť všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení?

§ VZN/Školy: Všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Vytvorené:28. 04. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto má vydané všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Vo všeobecne záväznom nariadení určilo výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskej jedálni a pod.. V tomto všeobecne záväznom nariadení však nie sú určené prípady, kedy sa príspevok neuhrádza. Školský zákon presne upravuje prípady, kedy sa príspevok nevyberá a prípady, kedy môže zriaďovateľ - obec rozhodnúť, že príspevok sa neuhrádza (napr. § 28 ods. 7 školského zákona). Je oprávnený rozhodnúť primátor mesta, že sa príspevok v materskej škole neuhrádza alebo je to v kompetencii mestského zastupiteľstva a akou formou?

§ VZN/Zastupiteľstvo: Schvaľovanie a vyhlasovanie úplných znení VZN po schvaľovaní zmien
Vytvorené:17. 04. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je potrebné na vyhlásenie úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia toto dať opätovne na schválenie miestnemu zastupiteľstvu i napriek tomu, že na jeho zmenách a doplneniach sa formou pozmeňujúcich a doplňujúcich všeobecne záväzných nariadení, ktoré nadobudli účinnosť, predtým riadne uznieslo? 

§ Daňový úrad/VZN: Vybraný okruh osôb a poskytnutie zvýhodnenia pri poplatku za komunálny odpad
Vytvorené:12. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je chybou ak má mesto vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad uvedenú zľavu na poplatku za komunálny odpad len pre občanov starších ako 70 rokov podľa § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady?

§ Obec/Mesto/VZN: Obmedzenie predaja alkoholu na území obce
Vytvorené:23. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec potrebuje riešiť situáciu obmedzenia predaja tvrdého alkoholu, a to liehovín a destilátov, v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach nachádzajúcich sa v blízkosti organizovaného festivalu. Je možné riešiť situáciu obmedzenia predaja alkoholu operatívnym spôsobom v prípade, že sa  toto podujatie uskutoční v krátkej dobe? Aké iné zákonne možnosti okrem zmeny "Všeobecne záväzného nariadenia obce o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce" má obec na obmedzenie predaja alkoholu v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach nachádzajúcich sa v blízkosti organizovaného festivalu? Existujú tu aj iné orgány štátnej správy, ktoré majú právomoci a kompetencie udeliť zákaz predaja alkoholu v určitých hodinách a dňoch takýmto zariadeniam spoločného stravovania, predajniam potravín a iným verejne prístupným miestam nachádzajúcich sa v blízkosti organizovaných festivalov pri takto vzniknutej situácii ?


§ VZN: Zverejnenie protestu prokurátora proti VZN na webovej stránke obce
Vytvorené:21. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je obec povinná zverejniť protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu na svojej webovej stránke?

§ VZN: Osoby oprávnené napadnúť neplatnosť VZN
Vytvorené:15. 11. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Ktorý orgán, okrem prokuratúry, je oprávnený napadnúť zákonnosť všeobecne záväzného nariadenia obce?

VZN: Vydávanie VZN vo veciach územnej samosprávy a hmotná núdza
Vytvorené: 4. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže obec vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia iba vtedy, ak je na to vyslovene splnomocnená zákonom? Musí byť v zákone uvedená veta, napr. Podmienky poskytovania príspevku ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení?

§ VZN: Poplatky za úkony obce
Vytvorené:12. 07. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Môže obec si vo všeobecnom záväznom nariadení obce ustanoviť poplatky za úkony ktoré obec alebo jej orgány vykonávajú? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (203)
Okresná prokuratúra Trenčín z 19.08.2019 - Nezákonne obmedzenie účasti na miestnom referende
Vytvorené:10. 07. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Prokurátor Okresnej prokuratúry podal protest proti všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej ako „VZN“) obce, v ktorom obec nie v súlade s platnou právnou úpravou upravovala zákaz zúčastniť sa miestneho referenda osobám vo výkone trestu odňatia slobody a taktiež osobám, ktoré sú pozbavené alebo obmedzené spôsobilosti na právne úkony. 

Okresná prokuratúra Prievidza z 17.07.2019 - Úprava povinností rodiča pri zápise dieťaťa do školy prostredníctvom VZN
Vytvorené: 3. 07. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Prokurátor podal protest proti všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len "VZN") o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec. Niektoré časti VZN sú v rozpore so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 09.08.2019 - Nadbytočnosť úpravy slobodného prístupu k informáciám vo VZN
Vytvorené:26. 06. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Prokurátor podal protest proti VZN upravujúceho slobodný prístup k informáciám. Predmetné VZN určovalo lehotu 10 dní na opravu žiadosti, avšak zákon č. 211/2000 Z. z. takúto lehotu neurčuje. Taktiež VZN prebralo a do značnej miery modifikovalo zákonné obmedzenia pri poskytovaní informácií v rozpore so zákonom napr. tak, že VZN prevzalo ust. § 10 ods. 1 infozákona, avšak už bez výnimiek, podľa ktorých možno sprístupniť aj obchodné tajomstvo, čo by malo za následok, že všetko čo je označené ako obchodné tajomstvo sa nesprístupňuje.

Najvyšší súd SR z 06.10.2015 - Nemožnosť vydania VZN z dôvodu ochrany pred hlukom pri stavebných prácach
Vytvorené:26. 06. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Krajský súd vyhovel žalobe podanej okresnou prokuratúrou, ktorá podala protest proti VZN, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných a rekonštrukčných prácach. Predmetné VZN v úvodných ustanovenia obsahuje vymedzenie pojmov ako je „hluk, zvlášť rušivý hluk, zdroj hluku vo vonkajšom prostredí, vonkajšie prostredie, zdroj hluku vnútorné prostredie pri posudzovaní prípustných hodnôt hluku.“ S poukazom na uvedené a predovšetkým s poukazom na § 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z., krajský súd skonštatoval, že oprávnenie vydať VZN na ochranu pred hlukom bolo zverené výlučne do kompetencie orgánov verejného zdravotníctva taxatívne vymedzených v § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. Najvyšší súd sa stotožnil s názorom krajského súdu.

Predmetné VZN v článku I. definuje pojmy „hluk, zvlášť rušivý hluk, zdroj hluku vo vonkajšom prostredí, vonkajšie prostredie, zdroj hluku vo vnútornom prostredí budov, vnútorné prostredie budov, stavebné, rekonštrukčné a udržiavacie práce, stavba“ s odkazom na Vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí (ďalej len „vyhláška č. 549/2007 Z. z.“) a na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Okresná prokuratúra Trebišov z 30.09.2019 - Nezákonné určenie náplne práce prednostovi mestského úradu
Vytvorené:12. 06. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom schválilo: sprístupnenie účtovných a pokladničných dokladov, sprístupnenie týchto dokladov za každý štvrťrok bežného roka, sprístupnenie organizačnej štruktúry mestského úradu a pracovísk mesta a vykonávanie poslaneckých prieskumov poslancami v technický službách mesta, detských jasliach, kultúrnom dome, knižnici, klube a ďalších zariadení a zároveň uložilo prednostovi Mestského úradu: zabezpečiť sprístupnenie požadovaných dokladov a dokumentov v určitých termínoch. 

Najvyšší súd SR z 28.04.2016 - Zákaz retroaktivity VZN
Vytvorené:11. 06. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Obec prijala VZN, ktoré upravovalo podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností. Pri VZN podal prokurátor protest z dôvodu nejasnosti VZN, z ktorého nebolo jasné, či upravovalo výšku dane na rok 2009 alebo od roku 2009 na neurčito. Obec protestu vyhovela a VZN upravila uznesením zo dňa 22.11.2011 tak, že výška dane mala byť stanovená od 2009. Krajský súd sa vyjadril, že oprava VZN, nemôže mať za následok konvalidáciu VZN k 01.01.2011, pretože tieto účinky nastávajú ex nunc (teda nie spätne), to znamená od 01.01.2012. Najvyšší súd potvrdil rozsudok krajského súdu.

Okresná prokuratúra Trebišov z 24.07.2019 - Nezákonná úprava VZN týkajúca sa údržby prístupových komunikácií
Vytvorené: 5. 06. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

VZN obce obsahovalo úpravu, ktorá nezákonným spôsobom určovala povinnosti organizáciám, ktoré spravujú bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, súkromným vlastníkom a užívateľom obchodných a prevádzkových priestorov v čase prevádzky fyzických a to v oblasti údržby, konkrétne čistenie schodov, prístupových komunikácií a priľahlých chodníkov.

Okresná prokuratúra Trenčín z 26.07.2019 - Nezákonná úprava VZN obce v oblasti volebnej kampane
Vytvorené:22. 05. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Prokurátor Okresnej prokuratúry Trenčín podal protest prokurátora proti VZN obce, ktorého znenie bolo vzhľadom na platnú právnu úpravu nezákonné. Nezákonnosť VZN spočívala v tom, že obec v ňom nezákonne rozširovala svoje kompetencie vo veciach kontroly volebnej kampane, ktorými si uzurpovala právo postihovať porušiteľov dotknutého VZN. 

Okresná prokuratúra Prievidza z 22.07.2019 - Určenie času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vo VZN
Vytvorené:19. 05. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Prokurátor podal protest proti VZN č. 1/2010 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení. VZN určovalo čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky tak, že zápis sa koná v dňoch od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Podľa prokurátora je takéto určenie v rozpore so zákonom. Prokurátor taktiež vytkol obcou uloženie povinnosti ohľadne poskytovania osobných údajov zákonných zástupcov, ktoré boli nad rámec zákona (§11 ods. 6 školského zákona); jednalo sa o údaje o zamestnávateľovi zákonného zástupcu.

Okresná prokuratúra Trnava z 19.09.2018 - Požiarny poriadok obce vydaný formou VZN?
Vytvorené:20. 03. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Prokurátor Okresnej prokuratúry v Topoľčanoch podal protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce (ďalej len „VZN“) obce xxx č. 88/2015 – Požiarny poriadok obce xxx, ktoré nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce. Predmetné VZN bolo v rozpore so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zákonov (a § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. predmetné VZN ukladalo povinností subjektom nad rámec zákona, tiež upravovalo prípadné ukladanie sankcií za ich porušenie mimo zákonnej úpravy. Na úseku ochrany pred požiarmi obec vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom v Zákone č. 314/2001 Z. z. Preto obecné zastupiteľstvo nebolo oprávnené prijať VZN podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., ale mohlo postupovať iba podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. Postup podľa § 6 ods. 2 vyššie uvedeného zákona si však vyžaduje aj splnenie ďalšej podmienky na vydanie VZN, a to splnomocnenie zákonom; táto podmienka nebola splnená.

Okresná prokuratúra Skalica z 16.12.2019 - Vplyv nemožnosti verifikovať zverejnenie VZN na jeho platnosť
Vytvorené:13. 03. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Prokurátor Okresnej prokuratúry Skalica podal protest prokurátora proti VZN obce, ktorého znenie bolo vzhľadom na platnú právnu úpravu nezákonné. Nezákonnosť VZN spočívala okrem iného tiež v tom, že na zasadaní mimoriadneho obecného zastupiteľstva bolo schválené VZN, ktoré malo nadobudnúť účinnosť v deň schválenia. 

Okresná prokuratúra Skalica z 16.12.2019 - Nemožnosť tvorby VZN v ľubovoľnej oblasti spoločenských vzťahov
Vytvorené: 6. 03. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Prokurátor Okresnej prokuratúry Skalica podal protest prokurátora proti VZN obce, ktorého znenie bolo vzhľadom na platnú právnu úpravu nezákonné. Nezákonnosť VZN spočívalo najmä v tom, že obec v ňom upravovala také oblasti práva - povinnosti podnikateľov, ochrana nočného kľudu - , na ktoré nie je zákonom delegovaná. Ďalším nedostatkom VZN bolo nesprávne gramatické vyjadrenie výšky možnej uloženej pokuty, ktoré bolo taktiež v rozpore s platným znením zákona. V neposlednom rade za porušenie VZN mohol uložiť pokutu starosta a nie obec, čo je v rozpore s platným znením zákona. 

Okresná prokuratúra Skalica z 16.12.2019 - Neoprávnené priradenie kompetencie ukladania pokuty starostom
Vytvorené:28. 02. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Prokurátor Okresnej prokuratúry Skalica podal protest prokurátora proti VZN obce, ktorého znenie bolo vzhľadom na platnú právnu úpravu nezákonné. Nezákonnosť VZN spočívala v tom, že jeho gramatické vyjadrenie neodzrkadľovalo aktuálnu právnu úpravu. V prípade porušenia VZN mohla uložiť pokutu starostka a nie obec. Ďalším nedostatkom VZN bolo nesprávne gramatické vyjadrenie výšky možnej uloženej pokuty, ktoré bolo taktiež v rozpore s platným znením zákona.   

Krajská prokuratúra Košice z 29.10.2019 - Obmedzenie používania pyrotechniky
Vytvorené:21. 02. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Prokurátor krajskej prokuratúry podal protest proti VZN mesta o čistote a verejnom poriadku. Vo VZN boli porušené viaceré zákony, a to konkrétne:

- § 2b ods. 1, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,

- § 53 ods. 2,3,4 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresná prokuratúra Bratislava III z 01.07.2019 - Ochrana zdravia pred hlukom úpravou času a miesta vykonávania stavebnej činnosti vo VZN
Vytvorené:31. 01. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava III podal protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce, ktorým obec záväzne určila pravidlá času výstavby a rekonštrukcie stavieb bytov a čas údržby zelene na území mestskej časti. Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava III preskúmaním obsahu predmetného VZN zistil, že obsah VZN nie je v súlade so zákon. Dôvodmi na podanie protestu prokurátora bolo aj to, že obec vymedzila vo VZN základné pojmy inak ako sú už zadefinované inými predpismi ako aj skutočnosť, že obec VZN regulovala stavebnú činnosť a údržbu zelene na jej území bez splnomocnenia v osobitnom právnom predpise.

Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou z 11.09.2018 - Publikácia výsledkov miestneho referenda
Vytvorené:16. 01. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Prokurátor okresnej prokuratúry podal protest proti všeobecne záväznému nariadeniu o schválení miestneho referenda. Preskúmaním VZN bolo zistené, že v úvodnej časti odkazuje na neaktuálnu právnu úpravu miestneho referenda a jeho obsah nie je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. a ďlašími osobitnými právnymi predpismi.
Okresná prokuratúra Brezno z 25.05.2018 - Nové definície pojmov vo VZN
Vytvorené: 6. 12. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Prokurátor Okresnej prokuratúry podal protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce (ďalej len „VZN“) o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách ma území mesta Brezno, ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 6 ods. 2 a § 16 Zákona č. 181/2014 Z. z.. Dôvodom na podanie protestu prokurátora bola zmätočnosť znenia VZN a absencia zákonného zmocnenia na vydanie niektorých častí VZN.

Okresná prokuratúra Zvolen z 30.11.-1 - Nezákonnosť VZN o verejnom poriadku upravujúceho otázky nad rámec svojej normotvornej pôsobnosti
Vytvorené:15. 11. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN mesta Sliač o verejnom poriadku. Okresný prokurátor podal proti VZN, pretože jeho obsah je v rozpore so zákonom. Mesto Sliač pri prijímaní VZN č. 16 nepostupovalo v súlade s citovanými ustanoveniami, keď v predmetnom VZN č. 16 nad rámec svojej normotvornej pôsobnosti upravila otázky nespadajúce do územnej samosprávy, resp. otázky spadajúce do výkonu štátnej správy bez príslušného splnomocnenia zákona na vydanie VZN. Zároveň obec týmto nariadením uložila povinnosti a zákazy hoci tieto podľa Ústavy SR možno ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovávaní základných práv a slobôd (článok 13 ods. 1 Ústavy SR). Vo VZN nemôže byť uložená nová povinnosť, ktorá neexistuje v zákone, resp. ktorú nemožno zo zákona odvodiť. Nerešpektovanie uvedeného príkazu ústavy by znamenalo negáciu zvrchovanosti zákona a tým popretia samotného princípu právneho štátu. Pri ukladaní povinnosti je potrebné rešpektovať zákonné medze, nakoľko povinnosti možno ukladať len v medziach zákona. 

Okresná prokuratúra Žilina z 03.05.2018 - Zásady hospodárenia obce formou VZN?
Vytvorené: 7. 11. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra protestom prokurátora navrhovala zrušiť všeobecné záväzné nariadenie obce, ktorým obec upravila zásady hospodárenia a nakladania s obecným majetkom. Okresná prokuratúra mala za to, že predmetné VZN bolo prijaté v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec určila zásady hospodárenie obce formou VZN bez zákonného zmocnenia. Zásady hospodárenia je interný normatívny predpis, ktorý smeruje dovnútra organizácie a nemá sa ním regulovať správanie neurčitého počtu prípadov rovnakého druhu ako v prípade regulácie obce formou VZN.

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 26.10.2018 - Zásada publicity pri návrhu VZN
Vytvorené:17. 10. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra protestom prokurátora navrhovala zrušiť všeobecné záväzné nariadenie obce, o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2. Územného plánu obce xxxxxxxxxxxx, ktoré bolo prijaté poslancami obecného zastupiteľstva obce. Prijatím všeobecne záväzného nariadenia obce xxxxxxxx č. 2/2018 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2. Územného plánu obce xxxxxxxxxxx bol porušený § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (návrh VZN nebol zverejnený najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva), § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Ako problematické bolo tiež doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o nový bod a to až na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Okresná prokuratúra Levice z 29.03.2019 - Pokuta za spaľovanie plastov z titulu znečistenia ovzdušia
Vytvorené:17. 10. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Okresný prokurátor podal protest proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o ochrane ovzdušia a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia (ďalej len "VZN"). Vo VZN okrem iného upravila obec aj pokuty. Obec vo VZN zakotvila aj pokutu  za konanie spočívajúce v spaľovaní plastov, polystyrénu, gúm, pneumatík, farieb a iných nebezpečných látok. Prokurátor podaný protest odôvodnil tým, že obec prijatím VZN porušila zákon o obecnom zriadení a tiež zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 03.01.2019 - Doba vyvesenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie
Vytvorené:10. 10. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Na základe podnetu bol preskúmaný postup obce pri schvaľovaní územného plánu obce a pri vydávaní všeobecne záväzného nariadenia obce. Obecné zastupiteľstvo obce schválilo 8.10.2018 uznesením územný plán obce a vyhlásilo jeho záväznú časť VZN. Návrh VZN bol pred schválením vyvesený na úradnej tabuli dňa 9.10.2018 a 24.10.2018 nadobudol účinnosť. 

Okresná prokuratúra Košice I z 02.07.2019 - K zodpovednosti za udržiavanie schodnosti chodníka
Vytvorené: 4. 10. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra Košice podala protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o udržiavaní čistoty a poriadku v obci. Prijaté VZN bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi, keď okrem iného obec ním vykladala pojem chodník v rozpore so zákonom definíciou (8/2009 Z. z. - § 2 ods. 2 písm. g) a ukladala fyzickým a právnickým osobám povinnosť udržiavať v zimných mesiacoch chodníky pred svojou nehnuteľnosťou v bezpečnej schodnosti, čo bolo v rozpore s platnou právnou úpravou ako aj ukladala obyvateľom udržiavať poriadok na ich dvoroch, okolo domov a pod.

Najvyšší súd SR z 27.09.2018 - Nemožnosť súdu rozhodovať o neplatnosti VZN vs. preskúmanie administratívneho rozhodnutia
Vytvorené:30. 09. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Krajský súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Uvedeným prvostupňovým rozhodnutím bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 2.000,- € za to, že žalobca ako prevádzkovateľ herne nedodržal pravidlá času prevádzky služieb (prevádzkové hodiny) ustanovené v § 4 ods. 1 bod V. Kategórie č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015. Žalobca v prvom rade namietal, že obec nemala právomoc vydať predmetné VZN, keďže pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier je určená osobitným zákonom, pričom pôsobnosť je upravená explicitne v § 10 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. K uvedenej námietke kasačný súd uvádza, že predmetom prieskumu tohto súdneho konania je administratívne rozhodnutie, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 2.000,- € za to, že nedodržal pravidlá času prevádzky služieb (prevádzkové hodiny) ustanovené v § 4 ods. 1 bod V. Kategórie č. 7 VZN. Predmetom tohto súdneho prieskumu nie je samotné VZN. Najvyšší súd kasačnú sťažnosť zamietol, pre nedostatok svojej právomoci.

Okresná prokuratúra Pezinok z 24.08.2018 - Nemožnosť určenia povinností vlastníkom, užívateľom a prepravcom žúmp
Vytvorené:26. 09. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Prokurátor podal protest proti Všeobecne záväznému nariadeniu o zneškodňovaní žúmp a ich evidencii na území mesta Pezinok a navrhol toto VZN zrušiť. Obec vykonáva prenesený výkon verejnej správy v oblasti verejných vodovodov a kanalizácií, a preto si vo VZN nemohla určiť povinnosti na rámec osobitného zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorý ju na túto úpravu nesplnomocnil.

Okresná prokuratúra Topoľčany z 20.04.2018 - Poplatok za zberné nádoby vs. poplatok za služby obce?
Vytvorené:20. 09. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Obec vo VZN určila poplatok za zberné nádoby odpadu a veľkokapacitné nádoby. Obci je dané oprávnenie v súvislosti so zabezpečovaním zberných nádob s tým, že náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo VZN výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.

Okresná prokuratúra Levice z 18.03.2019 - Správne preberanie právnej úpravy zákona do VZN
Vytvorené:12. 09. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra podala protest prokurátora proti VZN obce, ktorým bol porušený zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec vydala požiarny poriadok obce v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom duplicitne upravila niektoré práva a povinnosti, ktoré na úseku ochrany pred požiarmi patria do originálnej pôsobnosti. Prevzatá právna úprava do VZN bola s určitými neprípustnými odchýlkami a bola odvodená tiež z neaktuálnej právnej úpravy. 

Okresná prokuratúra Topoľčany z 26.09.2018 - K vydaniu požiarneho poriadku obce formou VZN
Vytvorené:23. 08. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra protestom prokurátora navrhovala zrušiť všeobecné záväzné nariadenie obce, ktorým obec schválila požiarny poriadok obce s odkazom na ustanovenie § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. a s odkazom na zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi bez konkretizácie konkrétneho ustanovenia tohto zákona. V jednotlivých článkoch VZN boli upravené povinnosti obce, vrátane oprávnení na úseku výkonu štátnej správy. Avšak žiadne z ustanovení zák. č. 314/2001 Z. z., ktoré upravuje výkon štátnej správy obce na úseku ochrany pred požiarmi nesplnomocňuje obec na prijatie VZN v danej oblasti. Pokiaľ sa týka oblasti výkonu územnej samosprávy obec nemá zákonom zverené žiadne oprávnenia.

Okresná prokuratúra Prešov z 11.09.2018 - Regulácia hodnôt elektromagnetického žiarenia územným plánom obce
Vytvorené:21. 08. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Mestské zastupiteľstvo uznesením schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta. V zmenenom znení schváleného VZN boli obsiahnuté aj regulatívy pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb - vysielačov (základňových staníc mobilných operátorov, FM, DVB-T) zabezpečujúcich pokrytie mesta telekomunikačným signálom (hlasové služby, prenos dát, televízne a rozhlasové vysielanie). Prokurátor v proteste navrhoval zrušiť uvedené regulatívy.

Okresná prokuratúra Topoľčany z 23.04.2018 - K dvojitej úprave správneho postihu v zákone a vo VZN
Vytvorené:19. 07. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Prokurátor Okresnej prokuratúry v Topoľčanoch podal protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce (ďalej len „VZN“) o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce, ktoré bolo vydané v rozpore s § 35 ods. 1 zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zák. č. 137/2010 Z. z.) , v § 4 ods. 2 v rozpore s § 1 ods. 1 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zák. č. 401/1998 Z. z.), v § 8 v rozpore s § 8 ods. 3 zák. č. 401/1998 Z. z. , v § 9 ods. 2 v rozpore s § 35 ods. 1 zák. č. 137/2010 Z. z. Zároveň vo všetkých napadnutých častiach bolo vydané v rozpore s 6 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. Okrem iného, obec v nariadení upravila, že obec rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý zdroj. Avšak, zák. č. 401/1998 Z. z. upravuje poplatok fyzických osôb oprávnených na podnikanie, nie fyzických osôb prevádzkujúcich malý zdroj.

Okresná prokuratúra Žilina z 03.05.2018 - Protest prokurátora proti VZN upravujúcemu zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Vytvorené:16. 05. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Na základe podnetu bolo preskúmané VZN, v ktorom mestské zastupiteľstvo upravilo zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Majetok obce a nakladanie s ním je upravené osobitným zákonom, v zmysle §9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zásady hospodárenia s majetkom obce určí obecné zastupiteľstvo. Zákon o obecnom zriadení rozlišuje 2 druhy normatívnych právnych aktov a to VZN a interné predpisy obce. Napriek tomuto členenie to obce v aplikačnej praxi nerešpektujú, v dôsledku čoho mesto prijalo zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, teda interný predpis vo forme VZN.

Okresná prokuratúra Topoľčany z 24.09.2018 - Protest prokurátora proti VZN požiarny poriadok obce
Vytvorené: 7. 05. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Prokurátor okresnej prokuratúry vydal protest proti VZN požiarny poriadok, ktorý bol vydaný v rozpore s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 13.12.2018 - Protest proti VZN, ktorým sa vydáva požiarny poriadok obce
Vytvorené:25. 04. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Prokurátor podal protest proti Všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa vydáva požiarny poriadok, pretože ustanovenia tohto VZN boli v rozpore so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a navrhol schválené VZN zrušiť.

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 29.05.2018 - K vymedzeniu miest, na ktorých je voľný pohyb psa na území obce zakázaný
Vytvorené: 5. 04. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš podala protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce, ktorým sa upravujú niektoré podmienky chovu a držania psov. Predmetným VZN bol porušený zákon č. 282/2002 Z. z a to z dôvodu, že obec nedostatočne reflektovala na požiadavky zákonodarcu (§ 5 Zákona č. 282/2002 Z.z.) a zákaz voľného pohybu psa prakticky vymedzila plošne a pri vymedzení miest, kde je vstup so psom zakázaný, zasa obec nebola dostatočne konkrétnou.

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 25.05.2018 - K obmedzeniu voľného pohybu psa na území obce
Vytvorené:29. 03. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš podala protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodení psov na území obce. Predmetným VZN bol porušený zákon č. 282/2002 Z.z a to z dôvodu, že obec nedostatočne konkretizovala miesta, kde je vstup so psom zakázaný.

Okresná prokuratúra Brezno z 25.05.2018 - Protest prokurátora proti VZN mesta o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta
Vytvorené:19. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Obec vo VZN vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, do Európskeho parlamentu, do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Vo VZN si mesto upravilo pojmy verejného priestranstva, plagátova plocha, jej vlastník, čas volebnej kampane a volený plagát. Rovnako prokurátor poukazuje na nedostatok zákonného zmocnenia pre mesto pri určení práv a povinností vlastníka plagátových plôch. Pri odvodení vydania VZN mesta odkazom na ustanovenia zákonov, ktoré upravujú tak výkon prenesenej štátnej správy ako aj výkon územnej samosprávy vidí prokurátor zmätočnosť. Z uvedených dôvodov podal prokurátor voči VZN mesta protest a navrhol ho zrušiť.

Okresná prokuratúra Komárno z 26.09.2017 - K nariadeniu obce, ktoré zakladá povinnosť kompostovať biologický odpad
Vytvorené: 7. 02. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

V rámci výkonu dozoru prokurátora bolo previerkou stavu zákonnosti rozhodovania a postupu obce ako orgánu verejnej správy na úseku odpadového hospodárstva zistené porušenie zákona v tejto oblasti spoločenských vzťahov a to prijatím VZN, obsahom ktorého bolo zavedenie povinnosti v oblasti, na ktorú obec pri výkone prenesenej štátnej správy nemala kompetenciu. Obec v nariadení zaviedla vlastníkom, resp. užívateľom zelenej plochy „biologicky rozložiteľný odpad zo zelene spracovať kompostovaním“.

Okresná prokuratúra Komárno z 22.11.2017 - Protest prokurátora proti VZN mesta o mestskej polícii
Vytvorené: 1. 02. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

V rámci výkonu dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, pri previerke stavu zákonnosti postupu a rozhodovania mestskej polície, prokurátor preskúmal VZN mesta o mestskej polícii, pričom bol zistený rozpor so zákonom. Vo VZN boli okrem iného, upravené aj spoločenské vzťahy, na ktoré nebolo dané splnomocnenie v zákone. Prokurátor poukazuje na čl. 8 a 9 nazvaného „Pracovno-právne vzťahy“ ktoré nemôžu byť vo VZN upravené. Rovnako poukazuje na to, že v rozpore s §22 ods. 4 a §23 ods. 1 zákona o obecnej polícii došlo k „svojvoľnému definovaniu“ identifikačného odznaku príslušníka mestskej polície v nariadení v rozpore so zákonnou úpravou a absencii zákonnej požiadavky údajov o mene a priezvisku príslušníka na jeho preukaze. 

Okresná prokuratúra Levice z 13.03.2018 - K priestorom, na ktoré sa vzťahuje zákaz predaja, podávania a používania alkoholických nápojov
Vytvorené:17. 01. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Obec vydala VZN o zákaze predaja, podávania a používania alkoholických nápojov. V uvedenom VZN obec stanovila všeobecný zákaz používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach, medzi ktoré zaradila aj kostoly, poštu, obchody a ďalšie. Proti uvedenému VZN podal protest okresný prokurátor.
Okresná prokuratúra Topoľčany z 13.02.2018 - Prevádzkový poriadok pohrebiska ako osobitný právny akt
Vytvorené:16. 01. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

V rámci dozoru prokuratúry nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov bolo posudzované, či prevádzkový poriadok pohrebiska môže byť prijímaný vo forme všeobecne záväzného nariadenia obce. 

Okresná prokuratúra Komárno z 18.09.2017 - Protest prokurátora proti VZN o odpadoch, ktoré je v rozpore so zákonom
Vytvorené:14. 12. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Okresný prokurátor podal protest proti všeobecne záväznému nariadeniu o odpadoch z dôvodu, že je v rozpore so zákonom, pretože obec v mnohých prípadoch rozširujúcim alebo zužujúcim spôsobom zmenila znenie zákona. 

Okresná prokuratúra Rožňava z 22.12.2017 - K rozširovaniu zákonných definícií základných pojmov právnej úpravy vo VZN
Vytvorené: 7. 12. 2018
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra Rožňava podala protest prokurátora proti VZN obce, ktorým obec upravovala oblasť verejnej kanalizácie a odpadových vodách na území obce. Obec vo VZN upravovala napr. povinnosti majiteľov nehnuteľnosti, definovala základné pojmy, pričom niektoré pojmy boli v rozpore s ich zákonnou úpravou. 

Okresná prokuratúra Nitra z 13.09.2018 - K úprave nákladov na „kuka“ nádobu
Vytvorené:16. 11. 2018
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra protestom prokurátora navrhovala zrušiť všeobecné záväzné nariadenie obce, ktorým obec určila „pravidlá“ pre prevádzkovanie zberného dvora, ktoré Okresná prokuratúra napadla pre ich zmätočnosť, použitie nejasných a nepresných pojmov („vo väčšom resp. primeranom množstve“) a ktoré môžu spôsobiť nejednotný postup vo vzťahu k poplatníkovi.

Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa z 25.10.2017 - VZN o chove a držaní domácich a úžitkových zvierat na území obce
Vytvorené: 3. 11. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Obec prijala VZN o chove a držaní domácich a úžitkových zvierat na jej území. Z obsahu VZN je zrejmé, že účelom jeho vydania je úprava chovu a držania zvierat na území obce a s tým súvisiaca úprava práv a povinností chovateľov, držiteľov zvierat a orgánov obce. Proti uvedenému VZN podal protest okresný prokurátor.
Okresná prokuratúra Nitra z 13.02.2018 - K pojmu všeobecne záväzné nariadenie
Vytvorené:19. 10. 2018
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Okresná prokuratúra protestom prokurátora navrhovala zrušiť všeobecné záväzné nariadenie obce, ktorým obec určila niektoré prevádzkové podmienky ťažby dolomitu na území obce a určila umiestenie dopravného značenia na miestnych komunikáciách smerujúcich do lomu. Dôvodom podania protestu prokurátora bolo prekročenie oprávnenia obce vydať v daných veciach všeobecne záväzné nariadenie (obec na to nemala ani originálnu právomoc podľa § 6 ods. 1 ani odvodenú právomoc podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

Okresná prokuratúra Malacky z 07.03.2018 - K forme požiarneho poriadku obce
Vytvorené:21. 09. 2018
Autor:Bc. Lucia Maliková
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce- požiarny poriadok obce.

Okresná prokuratúra Malacky z 07.03.2018 - Protest prokurátora proti VZN-K právomoci obce vydávať VZN
Vytvorené:28. 08. 2018
Autor:Bc. Lucia Maliková
Zobraz celý text

Na základe podnetu prokurátorka preskúmaním zákonnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce o ochrane verejného poriadku v obci zistila, že z úvodného návetia VZN nie je zrejmé, či bolo VZN vydané pri výkone samosprávy alebo preneseného výkonu štátnej správy. 

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 28.03.2018 - K určeniu rozsahu a spôsobu použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce
Vytvorené:23. 08. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo prijalo VZN, ktoré upravovalo čerpanie výdavkov na reprezentačné účely obce. Proti uvedenému VZN podal okresný prokurátor protest z dôvodu jeho rozporu so zákonom.

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 28.03.2018 - Zachovávanie zákonnosti pri normotvornej činnosti obcí
Vytvorené: 3. 08. 2018
Autor:Bc. Lucia Maliková
Zobraz celý text

V rámci previerky boli zistené nedostatky v súvislosti s VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Obec pri tvorbe VZN upravila ustanovenia odlišne od platnej právnej úpravy, zákonnú úpravu doplnila, čím ju pozmenila, zakázala predaj výrobkov, ktorých predaj zakazuje priamo zákon. Ďalej obec determinovala povinnosti predávajúceho aj napriek tomu, že tieto povinnosti upravuje zákon a obdobným spôsobom postupovala pri tvorbe VZN. 

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 07.02.2018 - Úprava odvádzania splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo VZN
Vytvorené: 2. 08. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Obec upravila vo VZN o zabezpečení odvádzania splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou povinnosti a sankcie pre obyvateľov obce pri odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou. Proti uvedenému VZN podal protest okresný prokurátor.

Okresná prokuratúra Lučenec z 19.01.2018 - K schvaľovaniu prevádzkový poriadok pohrebiska
Vytvorené:27. 07. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Poslanci obecného zastupiteľstva na zasadnutí prijali všeobecne záväzné nariadenie, ktorý sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v obci. Obec upravila text prevádzkového poriadku priamo do VZN.

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 03.01.2018 - Zákaz vodenia psov
Vytvorené:27. 07. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Prokurátor okresnej prokuratúry podal protest voči VZN obce, ktorým upravila chov a držanie psov. Prokurátor poukázal na duplicitné preberanie znenia zákona do VZN a na prekročenie právomoci, ktorá obci pri tvorbe VZN prislúcha. Obec vo VZN do oblasti zákazu vodenia psov zahrnula aj typy budov súkromného alebo konkurenčného charakteru.

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 01.03.2018 - Protest prokurátora proti VZN- K zákonnému deleniu VZN
Vytvorené:12. 07. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Obec Zemplínska Široká upravila vo svojom všeobecne záväznom nariadení podmienky čerpania výdavkov na reprezentačné účely obce. Okresná prokuratúra predmetné VZN na základe podmetu preskúmala, pričom dospela k záveru, že ustanovenia VZN nie sú v súlade so zákonom, a preto je predmetné VZN potrebné zrušiť. 
Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 22.12.2017 - K úprave poplatkov za používanie majetku obce vo VZN
Vytvorené:12. 07. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Obec Istebné schválila VZN o službách poskytovaných obcou. Obec v rámci samostatného hospodárenia so svojím majetkom schválila prostredníctvom uvedeného VZN výšku poplatkov za služby, ktoré poskytuje obecný úrad.  

Okresná prokuratúra Ružomberok z 04.09.2017 - Podmienky poskytovania dotácií
Vytvorené:29. 06. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Okresný prokurátor na podnet preskúmal VZN obce, ktorým upravila spôsob poskytovania dotácií z obecného rozpočtu. Obec pri úprave poskytovania dotácií prekročila mieru normotvornej právomoci, ktorú jej priznáva zákon. Okresný prokurátor žiadal napadnuté VZN zrušiť.

Okresná prokuratúra Trnava z 05.09.2017 - Povinnosť fyzických osôb platiť obci poplatok za znečistenie ovzdušia
Vytvorené:15. 06. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Obec vo VZN upravila spôsob výberu poplatku za znečistenie ovzdušia. Vo VZN určila okruh povinných subjektov nad rámec zákona. Proti uvedenému VZN podal protest okresný prokurátor.

Okresná prokuratúra Nitra z 09.02.2018 - Protest prokurátora proti VZN: K všeobecnému ukladaniu povinnosti používať registračnú pokladnicu
Vytvorené:26. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Predmetom protestu prokurátora bolo VZN obce, ktoré upravovalo povinnosť evidovať tržby registračnou pokladnicou na trhových miestach obce. VZN v tejto časti nevymedzilo okruh subjektov, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Spôsobilo to mylnú domnienku, že sa tieto povinnosti vzťahujú na všetky subjekty na trhovisku, čím však VZN upravilo povinnosti nad rámec zákona, nakoľko zákon nehovorí o povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu pre všetkých. 
Okresná prokuratúra Nitra z 13.09.2017 - Protest prokurátora proti VZN- K nezákonnosti zmätočného VZN obce
Vytvorené:20. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Obec v rámci zákonných zmocnení upravila nakladanie s odpadom na jej území. Obec však upravila tieto ustanovenia upravila zmätočne, preto navrhol prokurátor predmetné VZN zrušiť v celom rozsahu. 
Okresná prokuratúra Nitra z 09.02.2018 - Protest proti VZN- K nezákonnému obmedzeniu predaja na trhových miestach
Vytvorené:13. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Protest prokurátora smeroval voči všeobecne záväznému nariadeniu obce, ktorým obec upravila v rozpore so zákonom podmienky predaja výrobkov na trhových miestach. Obec, aj napriek tomu, že zákon umožňuje predaj živých zvierat pričom upravuje, o aké zvieratá sa jedná, obmedzila na trhových miestach ich predaj. Obec do svojho VZN síce prebrala túto úpravu zákona, no okruh týchto zvierat upravila bez zákonného zmocnenia podľa vlastného uváženia. 
Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 06.02.2017 - Protest prokurátora proti VZN-K povahe interných predpisov
Vytvorené: 2. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Prokurátor namietol postup obce, ktorá priala formou všeobecne záväzného nariadenia obce zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Nakoľko ide pri všeobecne záväznom nariadení o právny akt obce, ktorým rozhoduje o právach a povinnostiach všetkých fyzických alebo právnických osôb na jej území, nie je táto forma vhodná na úpravu odmeňovania poslancov obce. 
Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 25.01.2017 - Protest proti VZN- K úprave subjektu oprávneného kontrolovať dodržiavanie povinností plynúcich z VZN
Vytvorené:23. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd z žúmp, septikov a domových čistiarní odpadových vôd v katastrálnom území obce. Obec v predmetnom VZN okrem iného ustanovila subjekty, ktoré môžu plnenie povinností vyplývajúcich z VZN kontrolovať. 
Okresná prokuratúra Trenčín z 08.12.2016 - Protest prokurátora proti VZN- K úprave prevádzkového poriadku pohrebiska formou VZN
Vytvorené:15. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Obec upravila prevádzkový poriadok pohrebiska formou VZN, čo zákon nepripúšťa. Prokurátor predmetné VZN preskúmal v rámci výkonu dozoru a zhodnotil, že táto úprava je nezákonná. Obec v nesprávne upravenom VZN okrem prevádzkového poriadku navyše upravila aj ukladanie sankcií za priestupky čo nie je možné, nakoľko priestupky už upravuje zákon. Takéto ustanovenie priestupkov by bol teda duplicitný. 
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 18.01.2017 - Protest prokurátora voči VZN- Ku vymedzeniu miesta, kde je pohyb psov v obci zakázaný
Vytvorené: 8. 12. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Prokurátorka namietla VZN obce Veľká Lehota, ktoré upravovalo podmienky chovu a vodenia psov v obci. Uvedeným VZN však obec prekročila svoje právomoci tým, že upravila skutočnosti, ktoré už boli stanovené zákonom a zároveň v ňom zakotvila ustanovenia odlišné od zákonnej úpravy. Takýmto postupom sa obec dopustila duplicitnej úpravy niektorých ustanovení, ktoré boli v rozpore so zákonom. Zároveň obec v uvedenom VZN vymedzila miesta, v ktorých je voľný pohyb psov zakázaný, a to tak, že „Zakazuje sa nechať psa voľne pohybovať na verejnom priestranstve bez dozoru, ktorý ho dokáže v každej situácii ovládať“. Takéto vymedzenie však nie je dostatočne jasné a zrozumiteľné na to, aby držiteľom psov mohlo ukladať uvedené povinnosti.  

Okresná prokuratúra Nitra z 12.10.2016 - Protest prokurátora proti VZN- K zákazu kartových hier
Vytvorené: 1. 12. 2017
Autor:Bc. Štefania Čubáková
Zobraz celý text

Účelom VZN bolo skvalitnenie a skultúrnenie poskytovaných služieb v reštauračných zariadeniach na základe požiadaviek majiteľov a prevádzkovateľov týchto zariadení. Nariadenie nemá oporu v zákone o obecnom zriadení a ani v inom zákone. VZN bolo vydané nad rámec normotvornej právomoci mesta a je v rozpore so zákonom.

Okresná prokuratúra Brezno z 18.08.2015 - Protest proti VZN- K úprave pojmov nad rámec normotvornej pôsobnosti obce
Vytvorené:10. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Obec Hronec schválila všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku na území obce, v ktorom vymedzila niektoré pojmy nad rámec splnomocňovacích ustanovení zákona. Išlo o pojmy označené ako "Základné pojmy", pričom obec upravila výklad pojmov verejný poriadok, verejné priestranstvo, nehnuteľnosti, zariadenia verejného priestranstva, detské ihrisko, verejná zeleň a pod. Keďže je samotný obsah uvedeného všeobecne záväzného nariadenia v rozpore so zákonom, prokurátor voči nemu podal protest. 
Okresná prokuratúra Komárno z 06.04.2017 - Protest prokurátora proti VZN- Preberanie zákonných úprav do všeobecne záväzných nariadení obce nie je prípustné
Vytvorené:27. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

V rámci previerky stavu zákonnosti v postupe orgánov územnej samosprávy vo veciach ochrany spotrebiteľa bolo preskúmané aj Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Kosihy č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach prijaté Obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Kosihách na zasadnutí. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie malo upravovať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach. Obecné zastupiteľstvo však schválilo znenie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravovalo práva a povinnosti kopírovaním podmienok upravených priamo v zákone. 

§ Okresná prokuratúra Malacky z 09.06.2016 - Protest prokurátora proti VZN - nezákonná úprava zhromaždenia obyvateľov v rámci VZN
Vytvorené:17. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Mesto Malacky si vo svojom VZN upravilo podmienky zvolávania a hlasovania na zhromaždení obyvateľov obce. Nakoľko ide o strohú úpravu v zákone, táto umožňuje obciam a mestám upraviť procesné pravidlá pre obyvateľov obce, na základe ktorých zabezpečí riadny a kultúrny priebeh konania jednotlivých zhromaždení. Mesto však upravilo vo VZN aj právo hlasovať, pričom vymedzilo podmienky naň v rozpore so zákonom. 

§ Okresná prokuratúra Malacky z 18.04.2016 - Protest prokurátora proti VZN - povinnosti nad rámec zákona
Vytvorené:17. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec vo svojom VZN uložila oznamovaciu povinnosť právnickým osobám, ktoré chcú na jej území vykonávať podnikateľskú činnosť, na základe ktorej požadovala potvrdenia nad rámec zákona a nedodržanie tejto povinnosti rovnako aj sankcionovala. Obec však nemôže zasahovať, a to ani v rámci jej samosprávnej činnosti, do podnikateľskej činnosti, ktorú upravujú predpisy vyššej právnej sily. 

§ Okresná prokuratúra Košice II z 08.04.2016 - Protest prokurátora proti VZN - nezákonné ukladanie povinností
Vytvorené:10. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec svojím VZN ukladala povinnosti nad rámec zákona.

§ Okresná prokuratúra Kežmarok z 22.01.2016 - Protest prokurátora proti VZN - nezákonné preberanie ustanovení zákona
Vytvorené:10. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec je splnomocnená na vydávanie všeobecne záväzných nariadení v oblasti evidencie a držania psov na ich území. Nakoľko ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta, takéto nariadenie musí byť prijaté v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pričom nesmie byť v rozpore so zákonom. Obec v tejto súvislosti vydala VZN, v ktorom upravila podrobnosti o chovaní a držaní psov, no text uvedeného VZN bol totožný so znením zákona, na čo nemá obec oprávnenie najmä z dôvodu, že sa uvedený zákon môže novelizovať alebo zmeniť a ustanovenia uvedené vo VZN by sa mohli dostať do rozporu so zákonom. 

§ Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 09.03.2016 - Protest prokurátora proti VZN - výkon samosprávnej pôsobnosti a prijímanie VZN
Vytvorené: 3. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec vydala VZN do ktorého prebrala viaceré definície a ustanovenia zákona bez toho, že by uviedla vo VZN, že ide o citáciu spomenutých ustanovení zákona. V tejto súvislosti prokurátor uvádza, že nie je na mieste preberať zákonnú úpravu do znenia VZN, nakoľko tým dochádza k hlasovaniu poslancov obecného zastupiteľstva de facto už o priatom texte zákona. 

§ Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 12.01.2016 - Protest prokurátora proti VZN - nezákonné preberanie ustanovení zákona
Vytvorené: 3. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec prebrala do VZN niektoré definície a ustanovenia priamo zo zákona bez bližšieho uvedenia, že sa jedná o citáciu zákona.

§ Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 09.03.2016 - Protest prokurátora proti VZN - priestorové vymedzenie zákazu alebo obmedzenia
Vytvorené:24. 02. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec vydala VZN o chove a držaní psov, pričom v jej kompetencií podľa súčasného znenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení, je zavedené výslovné oprávnenie obce upraviť miesta, na ktorých je voľný pohyb alebo vstup so psom zakázaný. Nakoľko sa táto kompetencia nachádza v zákone, obec svoje oprávnenie využila, no neustanovila konkrétne vymedzenie týchto miest. VZN preto pôsobí nejasne a neurčito, pričom nie je možné, aby tieto ustanovenia mali právnu záväznosť.  

§ Okresná prokuratúra Bratislava III z 18.08.2016 - Protest prokurátora proti VZN - úprava podmienok živnostenského podnikania
Vytvorené:10. 02. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Vo VZN si obec upravila otázky týkajúce sa podnikania na jej území, hoci na úpravu takýchto vzťahov nebola splnomocnená. Išlo konkrétne o podmienky podnikania na území obce vrátanie spôsobu určovania času predaja v obchode. Nakoľko VZN je neaktuálne a rovnako ukladá povinnosti nad rámec zákona, hoci na takéto konanie nie je obec splnomocnená zákonom, predmetné VZN je nezákonné a je potrebné ho zrušiť. 

§ Okresná prokuratúra Bratislava III z 16.08.2016 - Protest prokurátora proti VZN - kontrolné právomoci poslanca
Vytvorené: 3. 02. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec vo svojom VZN ustanovila kompetencie poslancov obecného zastupiteľstva vykonávať kontrolnú činnosť v obci. Takéto kompetencie však nemajú zákonnú oporu, nakoľko ani zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ani iný zákon poslancom obecného zastupiteľstva takéto kompetencie nepriznáva. Zákon hovorí o právomoci poslanca zúčastniť sa na previerkach a kontrolách, nie priamo o výkone kontrolnej činnosti poslancom, čím VZN prekročilo rámec platných zákonov. 

§ Okresná prokuratúra Bratislava III z 08.08.2016 - Protest prokurátora proti VZN - úprava nad rámec zákona
Vytvorené:27. 01. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec do svojho VZN zakomponovala iné pravidlá, ako tie, na ktoré ju oprávňovali splnomocňovacie ustanovenia zákonov. Cieľom prijímania VZN obcou nie je deklarovanie určitých právnych skutočností uvádzaných v zákonoch ale prijímanie vlastných návrhov a riešení konkrétnej problematiky zákona za predpokladu, že ich zákon na túto úpravu priamo splnomocní. Úprava ďalších skutočností bez tohto splnomocnenia je v rozpore so zákonom a v tomto ohľade je VZN potrebné zrušiť alebo nahradiť. 

§ Okresná prokuratúra Bratislava III z 18.08.2016 - Protest prokurátora proti VZN - nesprávna úprava poplatkovej povinnosti
Vytvorené:27. 01. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Viaceré ustanovenia predmetného VZN boli schválené v rozpore so zákonom., pričom upravila podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce. V tejto súvislosti taktiež obec zaviedla poplatkovú povinnosť pre predávajúcich na verejných priestranstvách, ako tzv. poplatok za pridelené miesto na trhovom mieste. Nakoľko je na vyberanie dane je oprávnený len správca dane za zákonom uvedených predpokladov, obec nemôže vo svojom VZN bez zákonného zmocnenia zaviesť novú poplatkovú povinnosť. Navyše je takáto forma poplatku za používanie verejného priestranstva je už raz zaradená do miestnych daní, na základe čoho obec dane aj vyberá.  

§ Okresná prokuratúra Bratislava III z 23.09.2016 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách kontrolnej činnosti – povaha interného aktu
Vytvorené:20. 01. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec upravila vo svojom VZN pravidlá kontrolnej činnosti na území obce. Predmetným VZN obec porušila zákon, nakoľko táto úprava je obsiahnutá v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v platnom znení. Nakoľko obec zasiahla interným právnym aktom do pôsobnosti zákona, čo je neprípustné, prokurátor navrhol predmetné VZN v celom rozsahu zrušiť. 

§ Okresná prokuratúra Bratislava III z 02.09.2016 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode – nezákonné určenie nočného času
Vytvorené:20. 01. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

V rámci výkonu dozoru prokurátorka preskúmala VZN obce, v ktorom boli upravené pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Uvedená úprava vyplývala zo zákona, ktorý v čase výkonu dozoru už nebol účinný. Právna úprava po zmene zákona dovoľovala obci len všeobecným spôsobom upraviť prevádzkový čas v obchode a službách. Nakoľko predchádzajúci zákon obsahoval rozsiahlejšiu úpravu, bolo potrebné po jeho zmene upraviť aj podmienky zakotvené vo VZN obce. 

§ Okresná prokuratúra Bratislava III z 07.09.2016 - Protest prokurátora proti VZN o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach - úprava nad rámec zákona
Vytvorené:13. 01. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Mestské zastupiteľstvo sa pri schvaľovaní VZN neriadilo dôsledne zákonom. Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská. Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že ide o samosprávnu pôsobnosť mesta, pri ktorej iba môže upraviť prevádzkový čas. Mestská časť však do svojich VZN zakotvila povinnosť vydávať povolenia podnikateľským subjektom, na základe ktorých upravila podmienky ich prevádzkového času. Takéto rozhodovanie je však neprípustné. 

§ Okresná prokuratúra Bratislava III z 31.08.2016 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - úprava nad rámec zákona
Vytvorené:13. 01. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec svojím VZN upravila nad rámec zákona pravidlá času prevádzky služieb.

§ Okresná prokuratúra Bratislava III z 02.05.2016 - Protest prokurátora proti VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku
Vytvorené:16. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

VZN mestskej časti upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb na úseku dodržiavania poriadku na území mestskej časti. Vo VZN upravila povinnosti tak, že vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti sú povinní dodržiavať okolie nehnuteľnosti v čistote a poriadku tak, aby nečistota z nich nebola znášaná na verejné priestranstvo, aby svojím stavom nenarúšali vzhľad mestskej časti a životné prostredie. Nakoľko patrí do pôsobnosti mesta zabezpečovať nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a udržiavanie čistoty v obci a pod, nie je možné ustanovenie takýchto povinnosti vo VZN. Uvedené VZN je v rozpore so zákonom, preto je mestská časť je povinná ho zrušiť. 

§ Okresná prokuratúra Pezinok z 13.01.2016 - Protest prokurátora proti VZN - Cintorínskemu poriadku
Vytvorené: 9. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec nesprávne pochopila úpravu prevádzkového poriadku pohrebiska, nakoľko zákon stanovuje formou VZN iba schváliť prevádzkový poriadok. Obec však uvedený prevádzkový poriadok priamo vo svojom VZN upravila, pričom konala bez zákonného zmocnenia. Navyše je potrebné, aby poriadok pohrebiska bol verejne prístupný, čo však v tomto prípade obec zanedbala. 

§ Okresná prokuratúra Poprad z 29.06.2016 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode - nezákonná úprava povinností
Vytvorené: 2. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Mesto vydalo VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit, ktorým nad rámec zákona upravilo povinnosti konkrétnych orgánov.

§ Okresná prokuratúra Nitra z 11.10.2016 - Protest prokurátora proti VZN o o chove domácich a úžitkových zvierat - nezákonná úprava právnych vzťahov
Vytvorené: 2. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec Ľudovítová upravila vydaným VZN o chove domácich a úžitkových zvierat vzťahy bez toho, aby ju na to splnomocnil zákon. Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo veterinárnej oblasti, ako aj odborné veterinárne činnosti a podmienky ich vykonávania, organizácie, pôsobnosti a právomoci orgánov v oblasti veterinárnej správy je upravený v zákone č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Rovnako tento zákon upravuje povinnosti vlastníkov a držiteľov týchto zvierat a ich ochranu. Obec je v tomto smere splnomocnená len na úpravu podmienok chovu spoločenských zvierat, pričom regulácia majiteľov úžitkových zvierat nespadá do jej kompetencie. 

§ Okresná prokuratúra Námestovo z 28.04.2016 - Protest prokurátora proti VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou - nezákonná úprava sankcionovania
Vytvorené: 2. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec vydala VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, ktorým nezákonne upravila sankcionovanie právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie.

§ Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 12.11.2015 - Protest prokurátora proti VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
Vytvorené:17. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec nezákonne vydala VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, v ktorom boli verejne prístupné miesta uvedené len všeobecne demonštratívnym výpočtom. Nakoľko obec týmito ustanoveniami ukladá povinnosti fyzickým osobám, je limitovaná najmä čl. 2 ods. 3 Ústavy, podľa ktorého je každý oprávnený robiť to, čo zákon nezakazuje. Takéto zákazy koncipované len na demonštratívnom výpočte nie je možné dodržiavať, nakoľko nie je možné jasne vymedziť miesta, na ktorých zákon zakazuje predaj a požívanie alkoholických látok. 

§ Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 19.10.2015 - Protest prokurátora proti rokovaciemu poriadku zastupiteľstva vydaného ako VZN
Vytvorené:17. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Keďže na rokovaniach obecného zastupiteľstva poslanci rozhodujú o základných otázkach života obce, je nevyhnuté, aby sa pri tomto rokovaní dodržiaval princíp verejnosti a ústavou garantované právo na informácie. Účasť verejnosti na činnosti samospráv je zakotvená priamo v Ústave, vyplýva z práva občanov zúčastňovať sa na správe verejných vecí, ako aj zo samotnej podstaty územnej samosprávy. Upraviť rokovací poriadok vo VZN s tým, že obec obmedzí na rokovaní obecného zastupiteľstva účasť verejnosti, je v rozpore priamo s Ústavou a je potrebné ho zrušiť. 

§ Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 08.06.2015 - Protest prokurátora proti VZN o o kontrolnej činnosti vykonávanej v podmienkach mesta - úprava vzťahov už upravených zákonom
Vytvorené:10. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Orgány územnej samosprávy majú normotvornú právomoc priznanú v čl. 68 Ústavy, podľa ktorého vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh z nej vyplývajúcich je možné, aby obed vydala všeobecne záväzné nariadenie. Zo zákona však nevyplýva právomoc obce upraviť vo svojom VZN niečo, čo je už upravované výhradne zákonom. Nakoľko obec vo svojom VZN upravila podmienky kontrolnej činnosti na území obce, je takéto VZN v rozpore so zákonom. 

§ Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 28.05.2015 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách určenia času predaja v obchode času prevádzky služieb na území mesta - úprava pomerov vo VZN bez zákonného splnomocnenia
Vytvorené:10. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Mesto vydalo všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách určenia času predaja v obchode času prevádzky služieb na území mesta, pričom zákon uprednostňuje formu individuálneho správneho aktu. Obec však upravila abstraktné pravidlá, ktoré sú určené pre vopred neznáme subjekty, čo pôsobí pre obyvateľov obce chaoticky. 

§ Okresná prokuratúra Pezinok z 30.11.-1 - Protest prokurátora proti prevádzkovému poriadku pohrebiska vo forme VZN
Vytvorené: 3. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec vydala prevádzkový poriadok pohrebiska vo forme všeobecne záväzného nariadenia. Zároveň niektoré z jeho ustanovení preberali znenie už neplatného zákona. Takáto úprava vo VZN obce nie je možná ani z dôvodu, že prevádzkový poriadok je potrebné považovať za individuálny právny akt prevádzkovateľa pohrebiska, ktoré má obecné zastupiteľstvo preštudovať a schváliť, nie tvoriť ho samostatne. 

§ Okresná prokuratúra Kežmarok z 18.08.2015 - Protest prokurátora proti VZN o používaní a ochrane symbolov mesta - nejasné ustanovenia
Vytvorené: 3. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Symboly obce a ich používanie bolo upravené v obecných štatútoch a následne vo VZN obce, pričom umožnila používanie symbolov obce aj fyzickým a právnickým osobám, ktorým obec udelí súhlas na ich používanie. Rovnako za používanie týchto symbolov v rozpore s VZN zakotvila obec priestupky. Takéto ustanovenia však nemajú oporu v zákone, sú nezrozumiteľné a nepreskúmateľné.  

§ Okresná prokuratúra Bratislava IV z 19.10.2015 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - ukladanie povinností nad rámec zákona
Vytvorené:20. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec vydala VZN, ktorým upravila povinnosti žiaka, riaditeľa školy, zákonného zástupcu a zriaďovateľa školy.

§ Okresná prokuratúra Nitra z 01.10.2015 - Protest prokurátora proti VZN o parkovaní motorových vozidiel - VZN bez zákonného splnomocnenia
Vytvorené:29. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Obec vydala VZN o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, aj keď na to nemala zákonné splnomocnenie.
§ Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 19.06.2015 - Protest prokurátora proti VZN o držaní psov - preberanie zákonnej úpravy do VZN
Vytvorené:29. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Na okresnú prokuratúru bol doručený podnet, ktorým podávateľ namietal zákonnosť VZN obce o držaní psov na jej území. Preskúmaním napadnutého VZN boli zistené viaceré nedostatky. VZN do svojho znenia prebralo zákonnú úpravu a rovnako upravovalo niektoré definície na účely VZN bez zákonného zmocnenia. Obec v schválenom VZN šla dokonca tak ďaleko, že upravila aj jednotnú pevnosť a dĺžku vôdzky psa, či spôsob pripevnenia uvedenej vôdzky. Zákon však takúto povinnosť neukladá a ani nesplnomocňuje obec na jej úpravu.  

§ Okresná prokuratúra Námestovo z 29.06.2015 - Protest prokurátora proti VZN – ukladanie povinností nad rámec zákona
Vytvorené:22. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Okresnej prokuratúre bol prostredníctvom elektronickej pošty doručený podnet na preskúmanie súladu VZN so zákonom. Za účelom vybavenia podnetu bol prokurátorom preskúmaný spisový materiál, na základe ktorého navrhol predmetné VZN zrušiť. Obec upravila prevádzkové podmienky cintorína formou schváleného VZN, pričom rovnako určila aj priestupky za poručenie povinností nájomcov hrobových miest. Takýmto zakotvením spôsobila duplicitnú úpravu a zároveň aj duplicitný postih za porušenie uložených povinností. 

§ Okresná prokuratúra Námestovo z 29.06.2015 - Protest prokurátora proti VZN - neoprávnené rozširovanie okruhu spoplatňovaných úkonov
Vytvorené:22. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec Štefanov nad Oravou prial VZN o poplatkoch za služby poskytované Obecným úradom. Obec však duplicitne ustanovovala poplatky, ktorých sadzbu určuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Navyše schválené VZN určilo platiť tieto poplatky v rámci výkonu samosprávy obce za ňou poskytované služby, čo však nie je možné, nakoľko zákon jasne stanovuje okruh úkonov a výšku poplatku zaň vyberanú.  

§ Okresná prokuratúra Brezno z 18.08.2015 - Protest prokurátora proti VZN na území obce - neoprávnený zásah do právomoci iných orgánov
Vytvorené:15. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Po preskúmaní VZN obce Hronec prokuratúra dospela k názoru, obec uvedeným nariadením porušuje zákon. Predmetné VZN zasahuje do pôsobnosti viacerých zákonov, ktoré bez zákonného zmocnenia upravuje podľa vlastných potrieb. Pôjde napríklad o úpravu udržiavania verejného poriadku, ktoré má na starosti spravidla Policajný zbor. 

§ Okresná prokuratúra Brezno z 05.06.2015 - Protest prokurátora proti VZN o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou - záväznosť obsahu nariadenia
Vytvorené:15. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Okresnej prokuratúre bol doručený podnet na preskúmanie zákonnosti VZN mesta Brezno o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou – Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy. Preskúmaním doložených podkladov k VZN bolo zistené pochybenie, na základe ktorého VZN zaväzuje iba subjekty kontroly vykonávajúce úkony súvisiace s kontrolnou činnosťou obce. Samotné VZN sa teda javí viac ako interný normatívny akt mesta smerujúci k jeho vnútorným orgánom, než VZN ktoré by upravovalo práva a povinnosti obyvateľov mesta. 

§ Okresná prokuratúra Brezno z 13.11.2015 - Protest prokurátora proti VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - lehota na pripomienkovanie
Vytvorené: 8. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Obec vydala VZN, pričom návrh dodatku č. 2 nezverejnila na internetovej adrese obce za účelom pripomienkovania verejnosťou.
§ Okresná prokuratúra Brezno z 26.06.2015 - Protest prokurátora proti VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk - presnosť a zrozumiteľnosť nariadenia
Vytvorené: 8. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Obec vydala VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku, ktorého obsah bol v niektorých ustanoveniach nedostatočne presný a určitý a ktorým ukladala povinnosti bez opory v zákone.
§ Okresná prokuratúra Brezno z 18.05.2015 - Protest prokurátora proti VZN o podmienkach držania psov - označenie miest zákazu pohybu
Vytvorené: 1. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upravila podmienky držania psov.
Okresná prokuratúra v Michalovciach z 23.03.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o nočnom kľude
Vytvorené: 6. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mestské zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie o nočnom kľude. Podľa všeobecne záväzného nariadenia sa ustanovuje nočný kľud od 22.00 h do 06.00 h nasledujúceho dňa v priebehu celého roka. Nakoľko je rušenie nočného kľudu predmetom platnej úpravy priestupkového zákona, ktorý za jeho porušenie rovnako ustanovuje aj sankcie, takéto duplicitné zavedenie priestupkov nemá oporu v zákone.

§ Okresná prokuratúra Prešov z 05.02.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území obce
Vytvorené:26. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obec prijala všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území obce. Predmetom úpravy všeobecne záväzného nariadenia sú spoločenské vzťahy súvisiace s chovom a držaním zvierat. Účelom prijatia všeobecne záväzného nariadenia bolo upraviť bližšie podmienky chovu a držania zvierat na území obce, vymedziť práva a povinnosti vlastníkov chovateľov a držiteľov hospodárskych a domácich zvierat, zabezpečiť a regulovať chov zvierat, zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci.
§ Okresná prokuratúra Kežmarok z 28.01.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o konaní a rozhodovaní zastupiteľstva o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Vytvorené:24. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto prijalo všeobecne záväzné nariadenie o konaní a rozhodovaní zastupiteľstva o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. V jednotlivých ustanoveniach sú upravené povinnosti a obmedzenia funkcionárov mesta vyplývajúce zo Zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, postavenie a náležitosti komisie na ochranu verejného záujmu , pôsobnosť tejto komisie a postup konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. 

§ Krajská prokuratúra Košice z 27.01.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov
Vytvorené:19. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Mesto schválilo všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov. Z jeho obsahu vyplýva, že upravuje pravidlá prenajímania malometrážnych bytov vo vlastníctve obce, ktoré sú osobitne určené pre obyvateľov poberajúcich starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok. Vo všeobecne záväznom nariadení sú stanovené skupiny uchádzačov, ktorým byt nemôže byť prenajatý (napr. spoločensky neprispôsobivému, trpiacemu diagnostikovanou závažnou duševnou chorobou).
§ Okresná prokuratúra Bratislava II z 20.02.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach držania psov
Vytvorené:15. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Mestská časť prijala všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území mestskej časti. Mestská časť stanovila vo všeobecne záväznom nariadení miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a z tohto zákazu stanovila výnimky.
§ Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 03.03.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o sprievodcovskej činnosti
Vytvorené:27. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto schválilo všeobecne záväzné nariadenie o sprievodcovskej činnosti, kde je okrem iného upravené, čo sa rozumie sprievodcovskou činnosťou, podmienky pre výkon sprievodcovskej činnosti, nadobudnutie odbornej spôsobilosti, a pod. VZN okrem iného zakazuje aj nekvalifikovaný výkon sprievodcovskej činnosti na území mesta. Takáto úprava nie je podporená zákonom z čoho vyplýva, že mesto upravilo podmienky nad jeho rozsah. 

§ Okresná prokuratúra Trebišov z 03.06.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o udeľovaní trvalého pobytu
Vytvorené:26. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec schválila všeobecne záväzné nariadenie o udeľovaní trvalého pobytu, v ktorom upravila podrobne podmienky udeľovanie trvalého pobytu v obci.

§ Okresná prokuratúra Rožňava z 11.12.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
Vytvorené:26. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec schválila všeobecne záväzné nariadenie o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie. Z obsahu VZN je zrejmé, že účelom jeho vydania bola úprava práv a povinností zásobovateľa, ktorý spôsob núdzového zásobovania pitnou vodou vykonáva, konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania pitnou vodou, spôsobu a režimu núdzového zásobovania pitnou vodou, požiadaviek na kvalitu vody. Ani jedna z upravených oblastí však nemá oporu, ktorá by predstavovala zákonné zmocnenie obce na úpravu danej problematiky vo VZN.    

§ Okresná prokuratúra Trenčín z 30.11.-1 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Vytvorené:25. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je teda zrejmé, že napadnuté Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike je nielen úplne nadbytočné, ale aj v celom rozsahu nezákonné, keďže takúto problematiku si nie je oprávnené žiadne mesto upravovať vlastnými právnymi predpismi.

§ Okresná prokuratúra Topoľčany z 10.11.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejných uznaniach
Vytvorené:24. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto malo schválené všeobecne záväzné nariadenie o verejných uznaniach, v ktorom upravilo udeľovanie čestného občianstva mesta, obecných vyznamenaní a cien, ktoré sú v kompetencii obecného zastupiteľstva a zároveň medzi ne zakomponovalo ocenenia udeľované primátorom mesta. 

§ Okresná prokuratúra Levice z 16.09.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o menších obecných službách organizovaných obcou
Vytvorené:19. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obec schválila všeobecne záväzné nariadenie o menších obecných službách organizovaných obcou. Obec v tomto všeobecne záväznom nariadení definovala menšie obecné služby, ktoré môže vykonávať obyvateľ obce, pričom výkon týchto menších obecných služieb je formou aktivačnej činnosti v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z.
Okresná prokuratúra Levice z 17.03.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o úhradách za poskytované služby obcou
Vytvorené:19. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obec mala schválené všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za poskytované služby obcou, v ktorom upravila úhrady za plnenia vyplývajúce z občianskoprávnych vzťahov.
§ Okresná prokuratúra Bratislava IV z 11.11.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb
Vytvorené:18. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Mestská časť schválila všeobecne záväzné nariadenie o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb. V tom všeobecne záväznom nariadení uložila povinnosť fyzickej a právnickej osobe pred začatím podnikateľskej činnosti, alebo ak k tejto zriaďuje alebo otvára ďalšiu prevádzkareň, povinnosť požiadať mestskú časť o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti a povinnosť predložiť spolu so žiadosťou ďalšie dokumenty.
§ Okresná prokuratúra Košice - okolie z 20.03.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu - prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok)
Vytvorené:17. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obec má schválené všeobecne záväzné nariadenie - prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok). V zmysle zákona o pohrebníctve obec schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska vo forme všeobecne záväzného nariadenia obce.
§ Okresná prokuratúra Bratislava III z 03.10.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnej zeleni
Vytvorené:17. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Mestská časť mala schválené všeobecne záväzné nariadenie o verejnej zeleni, kde sú vymedzené kompetencie orgánu ochrany prírody, kompetencie a povinnosti spravovateľa zelene, práva a povinnosti užívateľa verejnej zelene, zásady ochrany verejnej zelene a zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností vo veci ochrany verejnej zelene.
§ z 16.10.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa upravujú podmienky predaja a poskytovania služieb na trhových miestach
Vytvorené:17. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Mestská časť má schválené všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú podmienky predaja a poskytovania služieb na trhových miestach. Predmetné všeobecne záväzné nariadenie upravuje zákaz predaja niektorých výrobkov na trhových miestach.
§ Okresná prokuratúra Piešťany z 30.05.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb
Vytvorené:12. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obec mala schválené všeobecne záväzné nariadenie o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb. Podľa § 26 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom.
§ Okresná prokuratúra Prešov z 16.04.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu - Priatie požiarneho poriadku formou VZN
Vytvorené:11. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec mala schválené všeobecne záväzné nariadenie - Požiarny poriadok. Nakoľko podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi upravuje priamo zákon, obec nemá žiadnu právomoc upravovať tieto podmienky vo forme VZN. 

§ Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou z 03.03.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom
Vytvorené:11. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obec schválila všeobecne záväzné nariadenie o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom, v ktorom vymedzila správne poplatky a poplatky za pracovné úkony vykonávané obecným úradom. V skutočnosti sa nejedná o správne poplatky, ani o miestne dane, ale ide o úhrady za služby poskytované obcou občanom alebo právnickým osobám, ktoré majú súkromnoprávny charakter a nemôžu byť upravené všeobecne záväzným nariadením ako správny poplatok, ani ako miestny poplatok.
§ Okresná prokuratúra Považská Bystrica z 03.07.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Vytvorené: 6. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V súvislosti s určovaním pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb si túto oblasť Mestské zastupiteľstvo upravilo vo Všeobecne záväznom nariadení mesta o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta, kde okrem iného upravilo aj vymedzenie pojmu „nočný pokoj“.

§ Krajská prokuratúra Prešov z 09.07.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
Vytvorené:30. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany verejného poriadku podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach. Mesto však obmedzilo požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach bez konkrétneho určenia. Takáto úprava nemôže byť právne záväzná, nakoľko nie je dostatočne presná a určitá.

§ Krajský súd Banská Bystrica z 10.10.2014 - Určenie času predaja v obchode
Vytvorené:22. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Všeobecne záväzné nariadenie upravilo právomoc primátora, ktorá mu nepatrí,konkrétne právomoc individuálne odsúhlasovať prevádzkový čas. Nie je úlohou obce určovať čas predaja, a nie je to ani v jej pôsobnosti. Naopak, obec má oprávnenie stanoviť pravidlá pre jeho určenie, pričom je v kompetencii každého z prevádzkovateľov, aby vo svojej prevádzke určil čas predaja. Avšak musí tak urobiť podľa pravidiel stanovených všeobecne záväzným nariadením obce, ak bolo prijaté. 

§ Najvyšší súd SR z 08.07.2014 - Odvolací orgán pri pokute za porušenie VZN
Vytvorené:11. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd v Bratislave uznesením zastavil konanie o preskúmanie rozhodnutia obce s tým, že po právoplatnosti tohto uznesenia vec postúpi Okresnému úradu  ako orgánu príslušnému na prejednanie a rozhodnutie. V odôvodnení rozhodnutia krajský súd uviedol, že uloženie pokuty navrhovateľovi za porušenie všeobecne záväzného nariadenia je správnym trestaním, ktoré je vždy preneseným výkonom štátnej správy, pričom orgánom príslušným na prejednanie podaného odvolania proti nemu je Okresný úrad ako druhostupňový správny orgán.

§ Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 12.02.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach držania a chovu psov
Vytvorené:21. 05. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora 

proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach držania a chovu psov. Obec vo VZN upravila zákaz voľného pohybu psov, zakázala vstup so psom na všetky miesta vo vlastníctve obce ako napr. mosty, mostíky, schodiská, rampy, parky, parkové úpravy a zatrávnené plochy pri komunikáciách, cintoríny a iné pietne miesta. Ďalej zakázala vstup so psom do spoločných priestorov, ktorými sú priestory obytných domov, dopravných prostriedkov, obchodov, pohostinstiev a iných priestorov kde sa pohybujú alebo zhromažďujú ľudia.  

§ Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 24.02.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o kontrolnej činnosti v obci
Vytvorené:21. 05. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o kontrolnej činnosti v obci. Obec vo VZN upravila základné pravidlá, ciele vnútornej kontroly a tiež postavenie, úlohy a výkon vnútornej kontroly vykonávanej jednotlivými zložkami kontroly v podmienkach obce. Obec pri vydávaní VZN použila odkaz na ustanovenie § 4 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle ktorého obec pri výkone samosprávy najmä utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon. 

§ Okresná prokuratúra Malacky z 05.02.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnom poriadku, čistote, ochrane životného prostredia a o zneškodňovaní odpadových vôd
Vytvorené:13. 05. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokuátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnom poriadku, čistote, ochrane životného prostredia a o zneškodňovaní odpadových vôd. Obec vo VZN upravila povinnosti obyvateľov, návštevníkov, fyzických a právnických osôb, vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov na území obce. Ďalej vo VZN upravila definíciu verejného priestranstva, za ktoré sa považujú všetky miesta v obci, ktoré slúžia na verejné užívanie a sú bežne voľne prístupné. Sú to najmä komunikácie, chodníky, pešie mostíky, spevnené plochy, obecná zeleň, detské ihriská, športové ihriská, parky atď. 

§ Krajská prokuratúra Košice z 08.07.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zozname a evidencii pamätihodností mesta
Vytvorené:21. 03. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Obec vo VZN upravila povinnosť fyzických alebo právnických osôb, ktoré chcú umiestniť veci  s určitou historickou hodnotou na verejných priestranstvách, získať na toto konanie povolenie obce, a to s poukazom na pamiatkový zákon. Ten však stanovuje možnosť obce evidovať takéto umiestňovanie hnuteľných alebo nehnuteľných vecí, nie obmedzovať vlastníkov poskytovaním súhlasu s umiestnením veci na verejnom priestranstve. 

§ Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 15.08.2013 - Protest prokurátora proti VZN- K úprave podmienok vykonávania občianskych obradov a slávností
Vytvorené: 4. 03. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Obec upravila vo VZN podmienky výkonu občianskych obradov a slávností v záujme zabezpečenia ich dôstojného konania. Táto úprava však nemôže byť realizovaná formou VZN, nakoľko nejde o zásadné otázky týkajúce sa života obce. 

§ Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 30.12.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o požiarnom poriadku obce
Vytvorené: 4. 03. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o požiarnom poriadku. Obecné zastupiteľstvo prijalo VZN o požiarnom poriadku obce podľa ustanovení zákona o obecnom zriadení. Obec má nepochybne normotvornú právomoc, ale môže podľa uvedeného ustanovenia zákona o obecnom zriadení postupovať iba vo veciach územnej samosprávy. Problematika daného VZN však patrí do oblasti prenesenej štátnej správy, a pri prenesenom výkone štátnej správy môže obec vydávať VZN len na základe splnomocnenia zákona, no táto podmienka v danom prípade splnená nebola.

§ Okresná prokuratúra Bratislava V. z 29.07.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach umiestňovania reklamných, propagačných a informačných zariadení
Vytvorené:28. 02. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Obec vo VZN upravila podmienky umiestňovania, povoľovania a odstraňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení a pravidlá ich umiestňovania. Obec tak svojim VZN zasahuje do kompetencií stavebného úradu, ktorému ako štátnemu orgánu bola táto právomoc zverená v oblasti štátnej správy. 

§ Okresná prokuratúra Bratislava V. z 30.04.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Vytvorené:28. 02. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.Obec vo VZN stanovila pravidlá povoľovania všeobecnej prevádzkovej doby, ďalej vyžaduje od podnikateľov oznámenie prevádzkovej doby podnikateľom obci najneskôr 15 dní pred uskutočnením zmeny. Tiež ukladá povinnosť spolu s oznámením predložiť aj ďalšie doklady nie staršie ako tri mesiace, čo je prekročením kompetencie obce. Ďalej nariadenie upravuje povoľovanie prevádzkovej doby nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby upravenej v iných častiach nariadenia.  

§ Okresná prokuratúra Partizánske z 26.01.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Vytvorené:24. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Obec vo VZN upravila, že podnikateľ je povinný oznámiť obci prevádzkový čas a jeho zmenu a k oznámeniu priložiť aj presne určené doklady uvedené vo VZN ako oprávnenie na podnikateľskú činnosť, doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k prevádzkarni vrátane vonkajšieho sedenia, kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je tu tiež uvedené, že obec k oznámeniu o prevádzkovom čase vydáva záväzné písomné stanovisko. 

§ Okresná prokuratúra Malacky z 17.04.2012 - Protest prokurátora proti VZN- Diskriminačné ustanovenia zakomponované vo VZN
Vytvorené:22. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Všeobecne záväzné nariadenie o zásobovaní vodou a o odvádzaní odpadovej vody obce upravilo cenu vody a stočného za m pre obyvateľov obce a rozdiele pre osoby, ktoré nemajú v danej obci trvalý pobyt. Takéto ustanovenia však pôsobia diskriminačne voči osobám, ktoré nemajú záujem mať trvalý pobyt v danej obci, a preto sú v rozpore so zákonom.  

§ Okresná prokuratúra Malacky z 31.10.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o dodržiavaní poriadku a čistoty a užívaní verejných priestranstiev
Vytvorené:22. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Obec vo VZN o dodržiavaní poriadku a čistoty a užívaní verejných priestranstiev upravila, že za verejné priestranstvá sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie, pričom zakotvila podmienku, že vlastníci, správcovia a užívatelia zodpovedajú za čistotu verejných priestranstiev a nehnuteľností na území mesta a sú povinní znečistenie bezodkladne odstrániť. Nakoľko je udržiavanie verejných priestranstiev povinnosťou obce, nemôže ukladať povinnosť tieto priestranstvá udržiavať ich používateľom.

§ Okresná prokuratúra Topoľčany z 16.04.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove a držaní zvierat
Vytvorené:22. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove a držaní zvierat. Obec ako orgán územnej samosprávy nie je oprávnená ujať sa regulácie a realizácie spoločenských vzťahov prostredníctvom svojich nariadení, ak tieto sú v pôsobnosti štátnej správy a ich regulácia bola zákonom zverená konkrétnemu orgánu resp. orgánom štátnej správy (§ 4 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.). Obec túto skutočnosť nerešpektovala a predmetným nariadením upravila problematiku chovu zvierat, pričom určila chovateľom a majiteľom rôzne povinnosti jednak vyplývajúce so zák. č. 488/2002 Z. z., ako aj vykonávacích právnych predpisov, ale aj rôzne zákonom neustanovené povinnosti (v rozpore so zákonom zakázala chov určitých druhov zvierat, určila vzdialenosti a podobne).

 

§ Okresná prokuratúra Topoľčany z 10.04.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych poplatkoch
Vytvorené:22. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Obec vo VZN zaviedla miestne poplatky, a to napríklad cintorínske poplatky, poplatky za užívanie verejných priestranstiev a relácie v miestnom rozhlase a pod. Na takúto úpravu obec však nemá zákonné zmocnenie. 

§ Okresná prokuratúra Ružomberok z 24.08.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove, držaní a ochrane psov
Vytvorené:20. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove, držaní a ochrane psov. Z úvodnej časti VZN vyplýva, že toto VZN bolo prijaté podľa zákona č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat a vyhlášky č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat, avšak zákonom č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 488/2002 Z. z.) boli zákon č. 115/1995 Z. z. a vyhláška č. 231/1998 Z. z. zrušené a zákon č. 488/2002 Z. z. bol zrušený zákonom č. 36/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 36/2007 Z. z.).

Teda v súčasnej dobe je možné upraviť držanie psov podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Obec upravila vo VZN jednotlivé ustanovenia o držaní psov, povinnosti chovateľov psov, a taktiež dala možnosť primátorovi zakázať na základe opodstatnených sťažností chov a držanie psa, aj keď takéto ustanovenia nemôžu byť obsahom VZN. 

§ Okresná prokuratúra Senica z 14.12.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zásadách prideľovania obecných bytov v obci
Vytvorené:20. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Obec vo VZN určila kritéria pre prideľovanie nájomných bytov. Uviedla, že uchádzačom o nájom obecného bytu môže byť každý obyvateľ, ktorý nie je vlastníkom alebo stavebníkom bytu, rodinného domu, nájomcom družstevného bytu ani čakateľom na družstevný byt. Takéto ustanovenia sú v rozpore so zásadami antidiskriminačného zákona.

§ Okresná prokuratúra Senica z 09.11.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o používaní pyrotechnických výrobkov na verejnosti prístupných miestach
Vytvorené:20. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Obec vo VZN upravila v záujme ochrany verejného poriadku a zdravia ľudí zákaz používania pyrotechnických predmetov na verejnosti prístupných miestach na území mesta počas celého kalendárneho roku, pričom výnimky udeľuje mestský úrad na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Avšak táto problematika predaja a používania pyrotechnických predmetov je upravená v zákone, preto nie je možné sa od zákonom stanovenej úpravy bez zákonného zmocnenia odkloniť. 

§ Okresná prokuratúra Senica z 06.09.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o ochrane, údržbe a tvorbe zelene
Vytvorené:20. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o ochrane, údržbe a tvorbe zelene.  Podľa VZN obce sa nariadenie vzťahuje na zeleň rastúcu na verejných priestranstvách – v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v cintorínoch, v stromoradiach, vo vetrolamoch, brehových porastoch, v opustených ťažobných priestoroch, na haldách, výsypkách, odvaloch, prameniskách, rašeliniskách, v okolí zdravotníckych, školských, priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektoch a súkromných priestranstvách.

§ Okresná prokuratúra Revúca z 19.10.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
Vytvorené:16. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všobecne záväznému nariadeniu o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov. Obec, či už priamo alebo nepriamo, prevzala vo VZN ustanovenia jednotlivých zákonov. Upravila problematiku ukladania pokút, stanovila, ktoré konanie je prietupkom. Stanovila napríklad výnimky, ktoré rušia zákaz podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach.   

§ Okresná prokuratúra Revúca z 23.11.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnom poriadku a čistote mesta
Vytvorené:16. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnom poriadku a čistote mesta. Obec vo VZN upravila jednotlivé zákazy, obmedzenia a povinnosti. Stanovilo, že vlastníci objektov určených na podnikateľskú činnosť sú povinní zabezpečiť riadne označenie objektu, jeho čistotu a riadny vonkajší vzhľad spolu s vhodnou úpravou výkladných skríň, soklov. Ďalej napríklad stanovilo, že pri väčších snehových kalamitách môže mesto zorganizovať pomoc pre ich zvládnutie aj vyhlásením pracovnej povinnosti pre obyvateľov mesta.

§ Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa z 25.10.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove a držaní psov
Vytvorené:15. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove a držaní psov. Obec vo VZN upravila skutkové podstaty priestupkov, napríklad ak sa držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie opakovane dopustí priestupku, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených vo VZN.

§ Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa z 12.12.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o čistote a o verejnom poriadku
Vytvorené:15. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o čistote a o verejnom poriadku. Vo VZN obec vymedzuje na jednej strane činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané, a na druhej strane povinnosti. Obsah tejto úpravy sa obsahom týka takých spoločenských vzťahov, ktoré sú predmetom úpravy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Obec zakotvila  povinnosť neobťažovať iné osoby prachom, dymom a podobne. Tiež povinnosť uloženú vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľností spočívajúcu v zabezpečení čistoty verejných priestranstiev priľahlých k ich nehnuteľnostiam.   

§ Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 04.07.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhoch a ambulantnom predaji na území mesta
Vytvorené:15. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhoch a ambulantnom predaji na území mesta. Obec vo VZN uviedla, že obec vykonáva správu akéhokoľvek trhoviska.

§ Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 04.07.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
Vytvorené:15. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Obec vo VZN  uviedla výnimky, na koré sa nevzťahuje zákaz podávania alkoholických nápojov. Na jednej strane zakázala v určenom čase a na vymedzenom území podávať a požívať alkoholické nápoje, no zároveň na druhej strane definuje miesta a prípady na ktoré sa tento zákaz nevzťahuje.

§ Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 23.05.2012 - Protest prokurátora proti všobecne záväznému nariadeniu o verejných kultúrnych podujatiach, verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách
Vytvorené:14. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejných kultúrnych podujatiach, verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách. Obec vo VZN upravila, že kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva kontrolór mesta, taktiež je kontrolór generálne oprávnený kontrolovať dodržiavanie predmetného VZN, a to aj vo vzťahu k subjektom, akými sú organizátori, prípadne účastníci verejných kultúrnych, športových a iných podujatí.

§ Okresná prokuratúra Bardejov z 31.05.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o predaji a používaní pyrotechnických predmetov na území mesta
Vytvorené:14. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o predaji a používaní pyrotechnyckých predmetov na území mesta. Obec upravila vo VZN výklad jednotlivých pojmov ako aj rozdelenie a klasifikáciu pyrotechnyckých výrobkov, ich predaj a používanie, povinnosti pred vykonaním ohňostrojov, priestupky a sankcie. Obec /mesto/ je pri jej výkone limitovaná medzami stanovenými zákonmi, nemôže upravovať otázky vyhradené iba zákonnej úprave a záležitosti už upravené predpismi práva verejného (či súkromného).

§ Okresná prokuratúra Bardejov z 30.05.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
Vytvorené:14. 01. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach. Obec upravila vo VZN postih fyzickej osoby za požívanie alkoholických nápojov. Obec vo VZN vymedzila, že sa porušenie ustanovení tohto VZN posudzuje ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a predpisov o správnom konaní.

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 28.11.2012 - protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Vytvorené:18. 12. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Protest prokurátora proti § 4 ods. 4 písm. a), § 7 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, lebo týmito ustanoveniami bol porušený zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 4 ods.1, § 39 ods.4 (ďalej len ,,Zákon o odpadoch“).

Vo VZN mesto ukladá pôvodcom a držiteľom odpadu povinnosť mať uzatvorenú zmluvu o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s oprávnenou osobou, pričom ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, alebo ak ide o bytový dom, zmluvu s oprávnenou osobou za jednotlivých pôvodcov odpadu uzatvára zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi. Oprávnenou osobou na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta je v zmysle VZN spoločnosť Technické služby mesta. VZN ďalej stanovuje, že podrobnosti zberu, prepravy, zneškodňovania komunálneho odpadu, podrobnosti triedenia a harmonogram vývozu sú upravené v zmluve s oprávnenou osobou. Pri zabezpečovaní vývozu zmesového komunálneho odpadu je každý držiteľ odpadu povinný pri uzatváraní zmluvy s oprávnenou osobou dodržať interval vývozu, minimálne jedenkrát za dva týždne.

Tieto ustanovenia nie sú v súlade s ustanovením § 39 ods. 4 Zákona o odpadoch.


Okresná prokuratúra Revúca z 23.11.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o verejnom poriadku a čistote mesta
Vytvorené: 8. 11. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o verejnom poriadku a čistote mesta.

Na základe podnetu fyzickej osoby som preskúmal všeobecne záväzné nariadenie. Právomoc určovať pravidlá správania v právnom predpise sa orgánu územnej samosprávy priznáva voči všetkým, ktorí sa zdržujú na území územnej samosprávy. Rozsah tejto pôsobnosti je obmedzený základnými právami a slobodami uvedenými v druhej hlave Ústavy SR a v prípade vydávania nariadení na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy je podmienený navyše špeciálnym zákonným zmocnením, ktoré musí byť uvedené v zákone upravujúcom daný okruh spoločenských vzťahov prenesenej štátnej správy. Normotvorná činnosť obce pri stanovovaní povinností fyzickým a právnickým osobám je vždy limitovaná článkom 2 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Pri obmedzení právneho postavenia fyzických a právnických osôb musia byť nevyhnutne splnené podmienky, ktoré upravuje článok 13 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorých povinnosti možno ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd a medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom. Orgán územnej samosprávy nie je oprávnený stanovovať iné povinnosti, než tie na ktoré ho zmocní osobitný právny predpis.

§ Okresná prokuratúra Poprad z 09.08.2011 - Protest prokurátora proti VNZ o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami
Vytvorené:18. 10. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

protest prokurátora

proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

§ Okresná prokuratúra Poprad z 19.05.2011 - Postup pri zmene VZN
Vytvorené:18. 10. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

protest prokurátora

proti uzneseniu mestského zastupiteľstva mesta, ktorý bola schválená zmena Všeobecne záväzného nariadenia Mesta

§ Okresná prokuratúra Poprad z 20.05.2011 - Protest prokurátora proti VZN o chove a držaní zvierať na území obce
Vytvorené:18. 10. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

protest prokurátora

proti Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o chove a držaní zvierat na území obce, nakoľko uvedené VZN je v rozpore s § 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, § 133 Občianskeho zákonníka, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

§ Okresná prokuratúra Prešov z 16.08.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o chove, držaní a a ochrane zvierat na území obce
Vytvorené:18. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o chove, držaní a a ochrane zvierat na území obce.

Predmetné VZN v rozpore s čl.  13 ods. 1, ods. 2 v spojení s čl. 2 ods. 3 Ústavy ukladá fyzickým a právnickým osobám obmedzenia a povinnosti. VZN ustanovuje zákaz chovu niektorých druhov zvierat (kôň, osol, mulica, rožný statok, ovca, koza, ošípané, domáci králik, hrabavá a vodná hydina, holuby, včely kožušinové zvieratá, slimáky) v domoch, ktoré nemajú charakter rodinného domu/ t.j. v bytových domoch a v domoch, ktoré majú charakter rodinného domu s jedným popisným číslom v radovej, átriovej zástavbe s prislúchajúcim pozemkom o celkovej ploche menšej ako 400 m2 s výnimkou dvoch chovných  rodín králikov a 5 sliepok bez kohúta. 

§ Okresná prokuratúra Považská Bystrica z 07.04.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o podmienkach podnikania na území obce
Vytvorené:11. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o podmienkach podnikania na území obce.

Predmetné  všeobecne záväzné nariadenie obce umožnilo, aby v konkrétne stanovených prípadoch o zmene otváracích hodín, prípadne o skrátení otváracích hodín rozhodoval starosta obce.

§ Okresná prokuratúra Pezinok z 30.03.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o verejnom poriadku
Vytvorené:11. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o verejnom poriadku.

Obec vo VZN uložila fyzickým osobám povinnosť, vynucujúc jej splnenie pod hrozbou uloženia sankcie, ktorý žiaden zákon neukladá. 

§ Okresná prokuratúra Komárno z 23.05.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach držania psov
Vytvorené:10. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach držania psov.

Preskúmavaním VZN bolo zistené, že jeho ustanovenia sú obsahovo totožné s ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z. z., pričom do jednotlivých ustanovení VZN sú prevzaté povinnosti vyplývajúce pre jeho adresátov zo zákona.

§ Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 29.04.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o povodňových plánoch záchranných prác
Vytvorené:25. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o povodňových plánoch záchranných prác.

Ustanoveniami VZN bol porušený zákon, a to ustanovenie § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

§ Okresná prokuratúra Ružomberok z 03.10.2011 - Protest prokurátora proti VZN mesta o zákaze požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
Vytvorené:13. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
P r o t e s t p r o k u r á t o r a
proti všeobecne záväznému nariadeniu Mestského zastupiteľstva mesta Dolný Kubín
č. 2/2007 zo dňa 03.07.2007 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne
prístupných miestach v meste Dolný Kubín (ďalej len VZN č. 2/2007 zo dňa
03.07.2007), ktoré bolo prijaté 3/5 väčšinou prítomných poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Dolný Kubín dňa 03.07.2007 uznesením č. 47/2007 a účinnosť
nadobudlo dňom 19.07.2007, pretože týmto nariadením bol porušený zákon najmä v ustanoveniach § 4 ods. 1, 3 § 6 ods. 1, 3, 4, 5, 6, 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.), § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 372/1990 Zb.), § 1, § 2 ods. 4, § 3 ods. 1, 2, § 12 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
zákon č. 219/1996 Z. z.),
§ Okresná prokuratúra Ružomberok z 27.12.2011 - Protest prokurátora proti VZN mesta o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov
Vytvorené:13. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
P r o t e s t p r o k u r á t o r a
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta R. č. 3/2008 zo dňa
26.03.2008 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane
nefajčiarov (ďalej len VZN č. 3/2008 zo dňa 26.03.2008), ktoré bolo prijaté 3/5
väčšinou prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva mesta R. dňa
26.03.2008 uznesením č. 217/2008 a účinnosť nadobudlo dňom 11.04.2008,
pretože týmto nariadením bol porušený zákon najmä v ustanoveniach § 4 ods. 1, 3,
§ 6 ods. 1, 3, 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.), § 48 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 372/1990
Zb.), § 2 ods. 4, § 3 ods. 1, 2 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 219/1996 Z. z.), § 7
ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 377/2004 Z. z.),
§ Okresná prokuratúra Skalica z 04.05.2011 - Protest prokurátora proti VZN o podmienkach držania psov na území obce
Vytvorené:12. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce V. č. 1/2009 o podmienkach držania psov na území obce V. prijatému na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.4.2009 a navrhuje napadnuté nariadenie v ustanovení § 5 ods. 3, § 6, § 7 a § 8 zrušiť a nahradiť ho novým znením, ktoré je v súlade so zákonom.

Okresná prokuratúra Topoľčany z 13.06.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zásadách hospodárenia s bytovým fondom
Vytvorené: 6. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

P r o t e s t p r o k u r á t o r a

V rámci dozoru prokuratúry nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov preskúmala som VZN Mesta o zásadách hospodárenia s bytovým fondom. Zistila som, že predmetné VZN v čl. 7 ods. 6 bolo vydané v rozpore s § 1 písm. b/, § 12 ods. 1, 7, 8 zák. č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zák. č. 443/2010 Z.z.), § 12 ods. 1, 2 zák. č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zák. č. 189/1992 Zb.), § 4 ods. 3 písm. j/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej len zák. č. 369/1990 Zb.). V čl. 7 ods. 8 bolo vydané v rozpore s § 47a ods. 1, 2, 4 zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zák. č. OZ), § 5a ods. 1, 6 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zák. č. 211/2000 Z. z.).

§ Okresná prokuratúra Trenčín z 27.04.2011 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Vytvorené: 4. 09. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

protest prokurátora

proti článku IV ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 10.11.2007, pretože je v rozpore s § 4 ods. 3 písm. i, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ Okresná prokuratúra Trenčín z 30.03.2011 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Vytvorené: 4. 09. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

protest prokurátora

proti článku 2 ods. 1, ods. 2, ods. 3, a článku 3 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007 Obce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb schváleného Obecným zastupiteľstvom obce 29.10.2007 a účinného 01.01.008 z dôvodu rozporu s § 4 ods. 3 písm. i, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

§ Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 27.10.2011 - Protest prokurátora proti VZN obce o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce
Vytvorené:27. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora 

proti všeobecne záväznému nariadeniu o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Obec vo VZN stanovila, že ak povinná osoba opätovne poruší v čase dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinnosť, za ktorú mu bola uložená, uloží sa mu ďalšia pokuta, až do dvojnásobku hornej hranice pokuty. 

§ Okresná prokuratúra Partizánske z 19.07.2011 - Protest prokurátora proti VZN obce o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce
Vytvorené:15. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti VZN obce o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Obec vo VZN upravila sankcie a pokuty tak, že v prípade nevypracovania povodňového plánu záchranných prác povinnou osobou, môže povinnej osobe uložiť pokutu. V prípade ak povinná osoba opätovne poruší v čase dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinnosť, za ktorú mu bola uložená, uloží sa mu ďalšia až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty.

§ Okresná prokuratúra Partizánske z 29.03.2011 - Protest proti VZN obce o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce
Vytvorené:15. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti VZN obce o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce. Úprava v predmetnom VZN je v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a je vykonaná nad rámec zákona.

§ Okresná prokuratúra Žilina z 01.08.2011 - Protest prokurátora proti VZN mesta o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení
Vytvorené:19. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta. Mesto vo svojom VZN stanovilo povinnosti fyzickým a právnickým osobám, no na stanovenie takýchto povinností mu absentuje zákonné splnomocnenie. Mesto stanovilo povinnosti neurčenému okruhu fyzických a právnických osôb ešte predtým, ako vôbec došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. 


§ Okresná prokuratúra Partizánske z 15.08.2011 - Protest prokurátora proti VZN obce o nájme a podnájme nebytových priestorov
Vytvorené:16. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti VZN obce o nájme a podnájme nebytových priestorov. Obec vo VZN upravila podmienky poskytovania nebytových priestorov v budovách vo vlastníctve obce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pre ich účely za poplatok, a zároveň upravuje výšku poplatku za jednotlivé nebytové priestory. 

§ Okresná prokuratúra Partizánske z 18.10.2011 - Protest prokurátora proti VZN obce o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce
Vytvorené:15. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti VZN obce o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce. Predmetným VZN obec upravila povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení v rozpore s platným stavebným zákonom a bez zákonného splnomocnenia, a zasahuje do kompetencií stavebného úradu. 

§ Okresná prokuratúra Banská Bystrica z 03.01.2012 - Zákaz kŕmenia holubov
Vytvorené:15. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti VZN mesta o verejnom poriadku na území mesta. Obec vo svojom VZN stanovila zákaz kŕmenia konkrétne druhovo určených zvierat. 

§ Okresná prokuratúra Banská Bystrica z 19.12.2011 - Protest prokurátora proti VZN o verejnom poriadku na území mesta
Vytvorené:15. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o verejnom poriadku na území mesta z dôvodu rozporu s ustanovením čl. 1 ods. 1, čl. 49 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §2 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, §2 ods.1 a ods.4 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

§ Okresná prokuratúra Bratislava IV z 15.03.2011 - Protest prokurátora proti VZN o vydávaní stanoviska k zámerom podnikateľskej činnosti FO a PO plánujúcim podnikať na území obce
Vytvorené: 5. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o vydávaní stanoviska k zámerom podnikateľskej činnosti právnickým a fyzickým osobám plánujúcim podnikať na území obce. Obec uložila všeobecne záväzným nariadením fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú záujem vykonávať podnikateľskú činnosť na území obce povinnosti, ktoré nemajú oporu v žiadnom zákone platného právneho poriadku. 

§ Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 07.12.2011 - Protest prokurátora proti VZN o podmienkach držania psa na území obce
Vytvorené:26. 07. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o podmienkach držania psa. V úvodnom článku VZN obec stanovila účel nariadenia ako upraviť podmienky držania psov vlastníkom psa, osobou, ktorá ma psa v držbe, alebo osobou, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad na území obce. Obec v predmetnom VZN stanovila ďalšie povinnosti, ktoré sú nad rámec zákona, ako povinnosť čipovať psov alebo povinnosť priložiť potvrdenie o prevzatí uhynutého psa osobou oprávnenou nakladať s biologickým materiálom v prípade úhynu psa alebo potvrdenie veterinárneho lekára v prípade utratenia psa.  

§ Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 06.12.2011 - Protest prokurátor proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja a času prevádzky služieb na území obce
Vytvorené:10. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurárora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja a času prevádzky služieb. VZN obce ukladá podnikateľom povinnosť ohlásiť obci prevádzkareň zriadenú alebo umiestnenú na území obce. V ďalšom článku konkretizuje spôsob, akým si podnikateľ splní voči obci povinnosť týkajúcu sa oznámenia zriadenia prevádzkarne obci a stanovuje ďalšie povinnosti podnikateľom.

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 20.04.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove a držaní psov
Vytvorené:10. 07. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce o chove a držaní zvierat. Obec vo VZN poukazuje na v súčasnej dobe už neúčinné právne predpisy a to na zákon č. 215/1992 Zb. o veterinárnej starostlivosti, zákon č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat a zákon č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vo VZN je uvedené, že chovateľ je povinný do 7 dní od nadobudnutia prihlásiť psa do evidencie. V ustanoveniach VZN je ďalej uvedené, že je zakázané chovať a držať psa v priestoroch definovaných v týchto ustanoveniach.

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 20.04.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove a držaní psov
Vytvorené:10. 07. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti Všeobecne záväznému nariadeniu o chove a držaní psov. Obec v predmetnom VZN uviedla, že je zakázané chovať alebo držať psa v priestoroch definovaných v ustanoveniach nariadenia. Ďalej upravila podmienky chovu a držania psov na území obce a to nasledovným spôsobom. V jednej domácnosti - byte je možné držať alebo chovať najviac jedného psa, v rodinnom dome najviac dvoch psov, pričom na chov alebo držanie väčšieho počtu psov,  ako je povolené, je potrebný súhlas starostu obce, orgánov hygieny a susedov, kde povolenie na chov psa vydá starosta obce na základe žiadosti chovateľa a doložených kladných vyjadrení orgánov hygieny a susedov.

§ Okresná prokuratúra Námestovo z 08.02.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce
Vytvorené: 4. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti Všeobecne záväznému nariadeniu o určení času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb. Preskúmaním samotného VZN bolo zistené, že VZN upravuje situáciu, keď všeobecný čas prevádzky služieb je možné jednorazovo predlžiť na základe súhlasu obce, o ktorý je potrebné požiadať písomne najneskôr do 3 dní pred konaním akcie. Dotknuté ustanovenie neupravuje, kto a akým spôsobom by o podanej žiadosti o predlženie prevádzkového času mal rozhodovať, čo znamená, že celé ustanovenie dotknutého VZN je zmätočné a neurčité.

§ Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 31.05.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách
Vytvorené: 4. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách. Obec vo VZN stanovila, že porušenie ustanovení tohto VZN sa považuje za priestupok podľa § 47 alebo § 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a možnosť uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6 638,- € podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kontrolu dodržiavania VZN zveruje Policajnému zboru SR, obci prostredníctvom starostu, hlavného kontrolóra a poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

§ Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 30.11.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mest
Vytvorené: 4. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Predmetné VZN upravuje podmienky a usmernenia ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území mesta, pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti a podmienky určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. V ďalšej časti upravuje základné pojmy a ďalšie povinnosti, ktoré obec stanovila nad rámec zákona a bez zmocnenia zákona

 

Okresná prokuratúra Trnava z 09.06.2011 - Protest prokurátora proti vešobecne záväznému nariadeniu o niektorých podmienkach držania psov
Vytvorené:27. 06. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o niektorých podmienkach držania psov. Obec vo VZN upravila nasledovné oblasti, účel úpravy, predmet úpravy,  ďalej vymedzuje pojmy, upravuje evidenciu psov, podrobnosti o vodení psa, vymedzuje miesta so zákazom voľného pohybu psov a priestory kde je voľný pohyb psov povolený, podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev, sankcie, a spoločné a záverečné ustanovenia.


Okresná prokuratúra Trnava z 24.05.2011 - Protest prokurátora proti vešobecne záväznému nariadeniu o niektorých podmienkach držania psov
Vytvorené:27. 06. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
P r o t e s t p r o k u r á t o r a

proti všeobecne záväznému nariadeniu o niektorých podmienkach držania psov. VZN upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní psov, evidenciu psov, určuje zásady vodenia psov, postup pri znečisťovaní verejných priestranstiev a riešenie priestupkov. VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov. V ďalšom článku VZN stanovuje že, na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke. Každý pes na verejnom priestranstve musí mať nasadený náhubok, psy trpasličích plemien a ich krížencov môžu byť bez náhubku. Voľný pohyb psov s pripevneným náhubkom je povolený na viditeľne označených vyhradených miestach pre venčenie psov. Bez náhubku je voľný pohyb povolený iba trpasličím plemenám psov.

 

 


§ Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 03.11.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o zásadách chovu hospodárskych zvierat, spoločenských zvierat na území obce
Vytvorené:25. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o zásadách chovu hospodárskych zvierat, spoločenských zvierat a divých zvierat. Obec vo VZN upravuje zásady chovu zvierat v obci, priestorové a stavebné podmienky, povinnosti a oprávnenia pri chove spoločenských zvierat, chove psov, chove hospodárskych zvierat a včiel, ako aj vodenie spoločenských zvierat na verejne prístupných miestach.


 

§ Okresná prokuratúra Topoľčany z 12.09.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Vytvorené:21. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora 

proti všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Obec vo VZN upravuje výnimky z času predaja v obchode a času prevádzky služieb,  ktoré môže rozhodnutím povoliť starosta obce, ak je to v záujme jej obyvateľov a to na základe písomnej žiadosti podnikateľa.


§ Okresná prokuratúra Lučenec z 04.10.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnom poriadku
Vytvorené:21. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora 

proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnom poriadku. Vo VZN obec upravila povinnosti užívateľov miestnych komunikácii tým, že stanovila zákaz jednotlivých činností. Ďalej stanovila, že užívatelia nesmú miestne komunikácie znečisťovať a poškodzovať, nesmú vchádzať na miestne komunikácie s neočistenými vozidlami. V ďalšej časti VZN stanovila zákaz parkovania všetkých druhov nákladných motorových vozidiel, prívesov a autobusov na všetkých vnútorných priestranstvách a miestnych komunikáciách v obytných zónach vrátane parkovísk.

§ Okresná prokuratúra Martin z 21.06.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu zastupiteľstva o odvolaní členov výborov mestských častí
Vytvorené:20. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti uzneseniu zastupiteľstva o odvolaní členov výborov mestských častí. Poslanci mestského zastupiteľstva, zvolení za dotknuté mestské časti, predložili návrhy na zloženie výborov jednotlivých mestských častí. Tieto návrhy na zloženie uvedených výborov pozostávali z osôb, ktoré nie sú poslancami mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo následne schválilo uznesenie, ktorým odvolalo dovtedajších predsedov a členov výborov a zvolilo nových predsedov a členov týchto výborov.  

§ Okresná prokuratúra Veľký Krtíš z 05.09.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení
Vytvorené:20. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení. Obec v predmetnom VZN ustanovila, že oprávneným orgánom na vykonanie zmien výšky dotácie v priebehu kalendárneho roka je primátor mesta formou opatrenia, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou príloh tohto VZN. O vykonaných zmenách následne primátor informuje mestské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí. 

Okresná prokuratúra Bardejov z 06.05.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce (platobnému výmeru) ktorým bola vyrubená daň z nehnuteľnosti za rok 2009
Vytvorené:20. 06. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Protest prokurátora

proti rozhodnutiu obce - platobnému výmeru. V danej veci správca dane vyrubil platobným výmerom daň z nehnuteľnosti daňovému subjektu v tomto členení: C- záhrady a H - ostatné plochy okrem stavebných pozemkov. Podľa výpisu listu vlastníctva je parcela evidovaná v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria, z čoho vyplýva, že ju správca dane zaradil zle ako H - ostatné plochy okrem stavebných pozemkov a následne aj nesprávne zdanil. 
§ Okresná prokuratúra Martin z 29.07.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vytvorené:20. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec vo VZN stanovila výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozdielne pre rôzne kategórie fyzických osôb. Následne obec prijala dodatok k nariadeniu v ktorom zmenila výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby a podnikateľov podľa počtu zamestnancov a pre reštauračné zariadenia podľa priemerného počtu miest na sedenie. 

§ Okresná prokuratúra Martin z 21.11.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o obecnej polícii,
Vytvorené:19. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o obecnej polícii. Obec vo VZN upravila otázku spolupráce obecných polícií a to takým spôsobom, že iná mestská alebo obecná polícia môže spolupôsobiť na území obce v zmysle zákona o obecnej polícii len na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti. Pri plnení zmluvy sa na iných príslušníkov obecnej polície hľadí ako na príslušníkov obecnej polície obce, a pri plnení dohodnutých úloh v zmysle zákona o obecnej polícii majú na území obce postavenie verejného činiteľa. Takto vymenovaní príslušníci inej obecnej polície sa riadia predpismi platnými pre obecnú políciu obce. 

§ Okresná prokuratúra Prievidza z 04.01.2011 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb a podmienkach organizovania niektorých podujatí na území obce
Vytvorené:19. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Protest prokurátora 

proti všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb a podmienkach organizovania niektorých podujatí.Obec vo VZN upravila podmienky prevádzkového času, zmeny prevádzkového času, dočasnú zmenu prevádzkového času a dočasné uzavretie prevádzkarne. Obec v predmetnom nariadení ukladá podnikateľským subjektom povinnosti alebo obmedzenia, ktoré sú buď upravené osobitnými špeciálnymi zákonmi alebo, ktoré nemajú oporu v žiadnom zákone a na zavedenie ktorých obec nemá zákonné zmocnenie. Zároveň si obec abstrahuje právo vydávať individuálne akty v oblasti, ktorá podlieha regulácii len vo forme normatívnych právnych aktov. 

§ Ústavný súd SR z 06.05.1998 - Právomoc vydávať VZN
Vytvorené:18. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Generálny prokurátor navrhol, aby ústavný súd vyslovil, že všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa vyhlasujú byty vo vlastníctve obce za služobné, nie je v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 12 ods. 1 vetou prvou, čl. 13 ods. 3, čl. 46 ods. 1 a 2 vetou prvou, čl. 67 vetou prvou, čl. 71 ods. 2 a čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky ako aj s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 1 ods. 1, 2, 6 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájom bytov a s bytovými náhradami.

Odôvodnenie návrhu generálneho prokurátora vychádza z ustanovení Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), najmä z čl. 67 a 68, podľa ktorých obec vo veciach územnej samosprávy rozhoduje samostatne a v týchto veciach môže vydávať všeobecne záväzné nariadenie. Vychádza zo skutočnosti, že činnosť obcí je viazaná platným právnym poriadkom a obec i v normotvornej oblasti je povinná rešpektovať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, vrátane vlastných všeobecne záväzných predpisov. 

 

§ Ústavný súd SR z 21.09.1994 - Kompetencie obce pri plnení úloh štátnej správy na základe zákona
Vytvorené:18. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Navrhovateľ svoj návrh opieral o skutočnosť, že všeobecne záväzné nariadenie obce svojím obsahom prekračuje obsahové vymedzenie právomoci na úseku územnej samosprávy tak, ako ho vymedzuje Ústava Slovenskej republiky a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

§ Ústavný súd SR z 31.10.2001 - Normotvorná činnosť obce
Vytvorené:17. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Predmetom konania pred ústavným súdom bolo posúdenie, či Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice prijatím uvedeného nariadenia, v ktorom ustanovilo povinnosti podnikateľom, mohlo obmedziť základné práva zaručené ústavou a či prijatie takého všeobecne záväzného nariadenia patrí do právomoci orgánov územnej samosprávy.

§ Ústavný súd SR z 18.02.1999 - Normotvorná právomoc obce a ochrana niektorých ústavných práv
Vytvorené:17. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Predmetom konania pred ústavným súdom sa stalo, či mestská časť prijatím všeobecne záväzného nariadenia v znení zmien a doplnkov obmedzila základné ľudské práva zaručené Ústavou Slovenskej republiky a či prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia patrí do právomoci orgánov územnej samosprávy ustanovenej v štvrtej hlave ústavy.

§ Ústavný súd SR z 25.05.2000 - Normotvorná právomoc, vlastníctvo a podnikanie obce
Vytvorené:14. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol doručený návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny.

Svoj návrh opiera o nasledovnú argumentáciu: "Obec nemôže uplatňovať v neobmedzenej miere úpravu akýchkoľvek spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode obce. Normotvorná pôsobnosť podľa čl. 68 ústavy sa orgánu územnej samosprávy udeľuje len na úpravu územnej samosprávy s poukazom na čl. 65 ods. 1 ústavy, ako aj podľa § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, pričom aj na uplatnenie tohto ustanovenia sa vzťahuje čl. 152 ods. 4 ústavy.

To znamená, že Ústava nepriznáva obciam normotvornú právomoc v celom rozsahu vnútorných vecí, ktoré spravuje podľa § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.

§ Ústavný súd SR z 16.10.2001 - Uloženie povinnosti všeobecne záväzným nariadením.
Vytvorené:14. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mestské zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta (ďalej len „nariadenie“). Vydaním napadnutého nariadenia bola porušená ústava a viaceré zákony. Generálny prokurátor tvrdí, že obec nemá zákonný základ pre stanovenie platieb, ktoré nemajú oporu v zákone o miestnych poplatkoch, ani platby, ktorá nie je sankciou, pretože ustanovenia zákona o miestnych poplatkoch neupravujú vyššie uvedené poplatky a ani správa obecných komunikácií, ktorá je zverená obci podľa § 4 ods. 3 písm. e) zákona o obecnom zriadení, nezahŕňa právo vyberať poplatky alebo inak nazvané platby za používanie obecných komunikácií bez výslovného zákonného zmocnenia.

§ Ústavný súd SR z 15.10.1997 - Všeobecné záväzné nariadenie obce a obmedzovanie základných práv a slobôd
Vytvorené:14. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Navrhovateľ uviedol, že nariadenie rieši problematiku chovu zvierat na území mestskej časti, pričom upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb najmä tým, že im stanovuje konkrétne zákazy, povinnosti a podmienky chovu a držby zvierat, obzvlášť s dôrazom na chov spoločenských zvierat.

§ Ústavný súd SR z 04.02.1997 - Žobranie alebo požívanie alkoholických nápojov ako predmet všeobecne záväzného nariadenia
Vytvorené:14. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Generálny prokurátor v odôvodnení svojho návrhu uvádza, že obce na plnenie svojich úloh samosprávy vydávajú všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len "nariadenia"), avšak vo veciach, v ktorých plnia úlohy štátnej správy (§5 zákona o obecnom zriadení), môžu vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, pričom také nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.

§ Ústavný súd SR z 13.12.1995 - Všeobecne záväzné nariadenie obce a obmedzenie súkromného života
Vytvorené:14. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Miestne zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Miestne zastupiteľstvo na vydanie predmetného všeobecne záväzného nariadenia nepotrebovalo zákonné splnomocnenie, nakoľko toto vydalo na úseku plnenia úloh samosprávy. Obsahom tohto všeobecne záväzného nariadenia však prekročilo rámec oprávnení, ktoré má vymedzené Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi, nakoľko vo všeobecne záväznom nariadení uložilo povinnosť nepožívať alkohol na verejných priestranstvách, hoci uloženie takejto povinnosti možno uskutočniť iba na základe zákonného splnomocnenia alebo zákonnou formou.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (2)
§ z 04.09.2015 - NKÚ c/a Nitrianska Streda - prideľovanie nájomných bytov bez stanovenia podmienok
Vytvorené: 8. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Cieľom kontroly NKÚ bolo zistiť, či je systém obstarania, prideľovania a využívania nájomných bytov realizovaných s poskytnutím podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo vlastníctve miest a obcí nastavený tak, aby plnil stanovené ciele a či je podpora poskytovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

§ z 25.08.2015 - NKÚ c/a Rabča - obsah VZN o podmienkach nájmu nájomných bytov
Vytvorené:24. 03. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Cieľom kontroly NKÚ bolo zistiť, či je systém obstarania, prideľovania a využívania nájomných bytov realizovaných s poskytnutím podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo vlastníctve miest a obcí nastavený tak, aby plnil stanovené ciele a či je podpora poskytovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (5)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť