iSamosprava | Interné riadenie

Interné riadenie

Obecné úrady a mestské úrady, na ktorých čele stoja prednostovia, sú z pravidla organizačne členené na jednotlivé útvary alebo oddelenia, ktoré majú zodpovedných vedúcich zamestnancov za daný úsek činnosti úradu. Tieto osoby bezprostredne podliehajú a za činnosť svojho útvaru zodpovedajú prednostovi úradu, pričom pod ich riadenie organizačne spadajú nižšie úrovne zamestnancov.

Právne predpisy
Dôvodové správy (13)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (13)
Interné riadenie: Príspevok od zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa
Vytvorené:27. 01. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Odborný článok prináša informácie o novom inštitúte, a to príspevku na športovú činnosť dieťaťa, ktorý bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený novelou Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2020.
Interné riadenie/Školy: Dovolenky vo väčšom rozsahu aj pre rodičov
Vytvorené:13. 11. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Odborný článok informuje o zmenách v Zákonníku práce, ktoré priniesol zákon č. 380/2019 Z. z.. Zmeny sa dotýkajú ustanovení upravujúcich výmeru dovolenky.

Interné riadenie: Úpravy pracovného času pre rodičov s deťmi
Vytvorené:15. 10. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Pracovné právo zohľadňuje aj špecifické potreby zamestnancov spočívajúce v ich zdravotnom alebo sociálnom statuse, kedy im prislúchajú osobitné nároky zo Zákonníka práce. Takouto osobitnou kategóriou zamestnanca je tehotná žena a zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov. V článku sa bližšie zameriame na podmienky, ktoré musia byť splnené, aby takému zamestnancovi vznikol nárok na skrátenie pracovného času.

Interné riadenie: Pracovné zdravotné služby pri kategórii prác 2
Vytvorené:14. 06. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Od 1.7.2018 je účinný § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len „zákon o podpore verejného zdravia“), podľa ktorého je zamestnávateľ povinný oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.

Obec/Mesto/Interné riadenie: Zmeny v rámci ochrany verejného záujmu
Vytvorené:18. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Odborný článok približuje zmeny, ktoré priniesol ústavný zákon č. 66/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Novela sprísňuje podmienky ochrany verejného záujmu. Uvedené sa dotýka aj predstaviteľov obcí a VÚC, najmä primátorov miest a predsedov VÚC.
Interné riadenie: Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Vytvorené: 7. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Aplikačná prax odkryla slabé miesta zákona č. 307/2014 Z. z., ktoré neboli v čase tvorby zákona známe a ani ich nebolo možné predvídať. Z uvedených dôvodov bol prijatý nový zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahrádza právnu úpravu z roku 2014 a je účinný od 1. marca 2019. Odborný článok sa venuje novej právnej úprave a jej pôsobnosti na orgány verejnej moci, najmä obce a VÚC.

Interné riadenie: Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
Vytvorené:15. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text
V odbornom článku sa venujeme problematike výpočtu dovolenky v prípadoch, kedy má zamestnanec nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. 
Interné riadenie: Pracovná zdravotná služba
Vytvorené: 5. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Dňa 1. augusta 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“), ktorá okrem iného zaviedla pre zamestnávateľov povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby aj u zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej a druhej kategórie. 

§ Interné riadenie: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 2. časť - Niektoré špecifiká
Vytvorené:21. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V tomto odbornom článku sa zaoberáme niektorými špecifikami, ktoré sa týkajú dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.
§ Interné riadenie: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 1. časť
Vytvorené:21. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
§ Interné riadenie: Podnikanie a výkon inej zárobkovej činnosti zamestnancov obce
Vytvorené: 4. 04. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme otázke, či môže zamestnanec obce vykonávať prácu na základe pracovného pomeru alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre iného zamestnávateľa alebo vykonávať podnikateľskú činnosť v spoločnosti s ručením obmedzeným (spoločník, konateľ).
§ Interné riadenie: Elektronická podoba výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
Vytvorené:30. 10. 2013
Autor:JUDr. Peter Rohál
Zobraz celý text

1. novembra 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).


§ Interné riadenie: Informatizácia samosprávy – všeobecný pohľad a legislatívny základ
Vytvorené: 8. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Proces informatizácie samosprávy spadá pod širší zámer informatizácie spoločnosti, ktorá je v súčasnosti  kľúčovou úlohou vlád vyspelých štá­tov sveta a Európska únia si ju stanovila ako jeden zo svojich cieľov.
Odborné stanoviská (4)
Majetok: Metodické usmernenie k finančnej kontrole
Vytvorené:15. 10. 2019
Autor:Ministerstvo financií SR
Zobraz celý text
Interné riadenie: Usmernenie k uplatneniu príspevku na rekreáciu zamestnancov škôl
Vytvorené: 5. 09. 2019
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

V prípade zamestnancov škôl, ktorých mzdové náklady sú financované na základe zákona č. 597/2003 Z. z. t.j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú podmienky Zákonníka práce, preplatenie príspevkov zriaďovateľom sa bude poskytovať zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. K postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia je dostupné usmernenie. 

Prípadové štúdie (144)
Kultúra/Interné riadenie : Zvýšenie platovej tarify ekonomického zamestnanca kultúrneho centra
Vytvorené:29. 07. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

Sme rozpočtová organizácia mesta (Mestské kultúrne a osvetové stredisko) a chceme sa opýtať, či zvýšenie platovej tarify o 5 % patrí aj ekonomickým zamestnancom pracujúcim v uvedenej inštitúcii.

Interné riadenie: Započítanie starostlivosti o dieťa do praxe
Vytvorené: 6. 07. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Je možné započítať do praxe zamestnanca dobu starostlivosti o dieťa, ak zamestnankyňa v čase starostlivosti o dieťa nemala zamestnávateľa ale bola evidovaná na úrade práce? Je možné do praxe započítať aj činnosti vykonávane na základe živnostenského oprávnenia?

Školy/Interné riadenie: Nenastúpenie zamestnanca vs. prekážka v práci
Vytvorené: 2. 07. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Zamestnanec po otvorení škôl odmieta nastúpiť do práce z dôvodu obavy o svoje zdravie; doteraz patril k rizikovej skupine zamestnancov. Pôjde o prekážku na strane zamestnanca alebo ak nebude možné zamestnancovi určiť vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca podľa § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku(resp. funkčného platu)?

Interné riadenie: Pracovné voľno pri pružnom pracovnom čase
Vytvorené:28. 06. 2020
Autor:g_Monika Ivanova
Zobraz celý text

Ako postupovať pri poskytovaní pracovného voľna z dôvodu vyšetrenia a ošetrenia zamestnanca, ak je stanovená pevná a pružná pracovná doba. Týždenný pracovný čas je 37,5 hodín. Ak doloží zamestnanec potvrdenie od lekára (bez časového označenia), je potrebné zaevidovať a ospravedlniť len absenciu 6 hodín, nakoľko v rámci jedného dňa musí byť v rámci základného pracovného času na pracovisku uvedený počet hodín? Aká náhrada mzdy patrí zamestnancovi?

Interné riadenie: Informácie o sprevádzanom rodinnom príslušníkovi
Vytvorené: 1. 06. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Má zamestnávateľ právo zisťovať akého rodinného príslušníka sprevádza zamestnanec a na aké vyšetrenie ?

Infozákon: Povinné zverejňovanie zmlúv uzatvorených v zmysle Zákonníka práce
Vytvorené:24. 05. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Podľa §5a ods. 5 písm. b) Infozákona sa nezverejňuje pracovná zmluva ani dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, naopak zverejňuje sa kolektívna zmluva. Ako je to v prípade iných zmlúv/dohôd uzavretých na základe Zákonníka práce ?

Školy/Interné riadenie: Výkon práce z domu zamestnancami školy
Vytvorené:11. 05. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Akým spôsobom je vhodné upraviť výkon práce z domu v škole?

Interné riadenie: Odstúpenie od kolektívnej zmluvy
Vytvorené:11. 05. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Odborová organizácia a obec zastúpená starostom obce uzavreli kolektívnu zmluvu. Zmluvné podmienky kolektívnej zmluvy neobsahujú lehotu platnosti zmluvy, ani možnosť odstúpenia. Obec ako zamestnávateľ nemá ani jedného člena odborovej organizácie. Akým úkonom je možné odstúpiť od kolektívnej zmluvy?

Školy/Interné riadenie: Zníženia platov zamestnancom škôl
Vytvorené: 9. 04. 2020
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
V prípade, že sa mesto rozhodne uplatniť  ustanovenie §250 ods. 7 zákonníka práce, môže vydať voči zamestnancom Rozhodnutie primátora o znížení mzdy zamestnancom jednostranne, alebo budeme opäť pripravovať dodatky? Sú pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení odmeňovaní v inom režime, budú prijaté opatrenia, ktoré zabezpečia odmeňovanie pedagogických zamestnancov vo výške 100% mzdy ?
Interné riadenie: Zaradenie špeciálneho pedagóga s I. atestáciou
Vytvorené: 7. 03. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Zamestnankyňa má ukončené vzdelanie pre I. stupeň základnej školy , I. atestáciu a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. je posudzovaná ako pedagogický zamestnanec. Môžeme ju zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou aj keď vykonáva činnosť špeciálneho pedagóga?  

Interné riadenie: Výkon inej zárobkovej činnosti riaditeľky základnej školy
Vytvorené:17. 02. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Je v rozpore s § 9 zákona č. 552/2003 Z. z., ak riaditeľka základnej školy s právnou subjektivitou zastáva funkciu v komisii obecného zastupiteľstva, za ktorú poberá symbolickú odmenu 10 eur?

Interné riadenie: Vyplatenie cestovných náhrad bez amortizácie?
Vytvorené:14. 02. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Je možné vo vnútornej smernici o cestovných náhradách upraviť nad rámec zákona, aby pri použití súkromného motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu mal zamestnávateľ možnosť vyplatiť zamestnancovi iba náhradu za spotrebované PHM (teda bez tzv. amortizácie)?

Interné riadenie: Tarifné zvýšenie platu vedúcich zamestnancov od 01.01.2020
Vytvorené:25. 01. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Patrí zvýšenie tarifného platu všetkým vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pozícií podľa § 7 ods. 15, ods. 16 a ods. 17 Zákona o odmeňovaní alebo len jedinému vedúcemu zamestnancovi, ktorý priamo riadi zamestnancov so zvýšením tarifného platu podľa § 7 ods. 6 a 7 Zákona o odmeňovaní?

Interné riadenie: Nárok na rekreačný príspevok pri prechode zamestnancov
Vytvorené:15. 12. 2019
Autor:g_Monika Ivanova
Zobraz celý text

Má zamestnanec nárok na rekreačný príspevok pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov u nástupcu, ak u predchádzajúceho zamestnávateľa odpracoval nepretržite 24 mesiacov?

Zastupiteľstvo/Interné riadenie: Sprístupňovanie pracovných náplní poslancom
Vytvorené:14. 12. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Je v súlade s legislatívou predkladanie pracovných náplní zamestnancov obce, ktoré nie sú súčasťou pracovnej zmluvy, poslancom obecného zastupiteľstva v prípade, ak o ich predloženie požiadajú?

Školy: Dodatočné zistenie nesplnenia predpokladu bezúhonnosti pedagogického zamestnanca
Vytvorené:29. 11. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Pri uzatváraní pracovného pomeru v niektorých prípadoch máme od pedagogického zamestnanca k dispozícii len čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa predpoklad bezúhonnosti. Ak sa dodatočne po vzniku pracovného pomeru preukáže, že zamestnanec tento predpoklad nespĺňa, akým spôsobom je možné s nim skončiť pracovný pomer bez zbytočného odkladu?
Interné riadenie/Sociálne: Zaradenie opatrovateľky do platovej triedy a vzdelanie podľa starších právnych predpisov
Vytvorené:20. 11. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Otázka: Zamestnankyňa má ukončenú 2 ročnú odbornú školu, ktorú ukončila v roku 1972 a ako doklad predložila vysvedčenie z 2.ročníka. Zároveň má absolvovaný opatrovateľský kurz v rozsahu 230 hodín. Môže byť táto zamestnankyňa zaradená ako terénna opatrovateľka do 2. platovej triedy?

Interné riadenie: Výpoveď tehotnej zamestnankyni v skúšobnej dobe
Vytvorené:15. 11. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Uzavreli sme pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy od 01.09.2019 na dobu určitú do 31.08.2020 so skúšobnou dobou na tri mesiace. Od 08.09.2019 je zamestnankyňa práceneschopná a ústnou formou oznámila zamestnávateľovi, že je tehotná. Môžeme ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe alebo uplynutím doby určitej t.j. 31.08.2020. Ak by sme ukončili pracovný pomer uplynutím doby určitej, vznikne zamestnankyni nárok na dovolenku v prípade, že by bola celý čas až do nástupu na materskú dovolenku práceneschopná ?

Interné riadenie: Vybavovanie sťažnosti proti orgánom obce
Vytvorené:31. 10. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Interné riadenie: Vybavovanie sťažnosti proti orgánom obce

Právny stav k 29.10.2019

Otázka:  Kto je príslušný na vybavenie sťažnosti, ak sťažnosť smeruje na hlavného kontrolóra obce, ak sťažnosť smeruje na starostu obce alebo na obecné zastupiteľstvo? 

Interné riadenie: Príplatok za prácu vo sviatok pri nočných zmenách
Vytvorené:24. 10. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Otázka: Poskytuje zamestnávateľ pri nočnej zmene za prácu vo sviatok príplatok za každú hodinu odpracovaného času vo sviatok? 

Interné riadenie: Zvýšenie príspevku do sociálneho fondu starostom
Vytvorené:10. 10. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže starosta rozhodnúť o navýšení príspevku do sociálneho fondu? 

Interné riadenie: Rekreačný poukaz a ubytovanie len od podnikateľa?
Vytvorené:25. 09. 2019
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Môže zamestnávateľ odmietnuť preplatiť zamestnancovi rekreačný pobyt, ak poskytovateľ ubytovania nemá na poskytovanie týchto služieb živnostenské oprávnenie?

Interné riadenie/Školy: Dobrovoľné poskytnutie rekreačného príspevku
Vytvorené:24. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže obec na báze dobrovoľnosti rozhodnúť, že poskytne svojím zamestnancom rekreačný príspevok? Majú na tento dobrovoľný rekreačný príspevok nárok aj zamestnanci školy s právnou subjektivitou, ktorej je obec zriaďovateľom?

Školy/Interné riadenie: Nárok zamestnancov obecnej školy na príspevok na rekreáciu
Vytvorené: 9. 09. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušniríková
Zobraz celý text

Môže rozhodnúť obec, že zamestnancom školy s právnou subjektivitou nebude patriť príspevok na rekreáciu?

Školy/Interné riadenie: Vymenovanie riaditeľa školskej jedálne do funkcie
Vytvorené:19. 08. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Ako má zriaďovateľ školského zariadenia postupovať pri voľbe riaditeľa školskej jedálne? Musí riaditeľa odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?

Mestská polícia/Interné riadenie: Konflikt záujmov náčelníka mestskej polície?
Vytvorené:31. 07. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Môže náčelník mestskej polície byť zároveň konateľom s.r.o. s predmetom činností, ktoré majú k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter?

Sociálne/Interné riadenie: Odpustenie absolvovania akreditovaného kurzu pri dlhoročnej praxi v jasliach?
Vytvorené:17. 07. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

V obecných jasliach pôsobia aj zamestnanci, ktorí nespĺňajú požiadavku potrebného stupňa vzdelania a neabsolvovali ani akreditovaný kurz opatrovania detí vyžadovaný zákonom. V mnohých prípadoch však ide o zamestnancov, ktorí opatrujú deti v detských jasliach niekoľko desiatok rokov. Je možné, aby im obec “odpustila“ povinnosť absolvovať akreditovaný kurz s ohľadom na dlhoročnú prax? 

Hlavný kontrolór/Interné riadenie: Súbežný výkon funkcie prednostu a hlavného kontrolóra inej obce
Vytvorené: 3. 07. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Je prednosta obecného úradu povinný požiadať starostu obce o súhlas na výkon funkcie hlavného kontrolóra v inej obci? V prípade, ak bol tento súhlas potrebný, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, ak je zároveň zástupcom odborového orgánu?

Interné riadenie/Školy: Príspevok na rekreáciu a detské podujatia
Vytvorené:27. 05. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Je možné použiť rekreačné poukazy aj na aktivity, ktoré nie sú zotavovacími podujatiami (napr.: denné prímestské tábory, na ktorých deti nenocujú)?

Hlavný kontrolór/Interné riadenie: Zamestnanecké benefity pre hlavného kontrolóra
Vytvorené:21. 05. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Má hlavný kontrolór nárok na zamestnanecký benefit ošatné , nárok na rekreáciu a 13 a 14. plat podľa Zákonníka práce?

Interné riadenie/Školy: Odvolanie riaditeľa školy pre porušenie povinností zo Zákonníka práce
Vytvorené:10. 05. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Obec je zriaďovateľom základnej školy. Riaditeľ tejto školy viackrát nebol bez ospravedlnenia prítomný v práci, nepožiadal zriaďovateľa (starostu) o pracovné voľno ani o dovolenku, pričom už bol aj písomne upozornený na to, že porušuje Zákonník práce. Zároveň sa hromadia sťažnosti podriadených zamestnancov súvisiace s tým, že im zle organizuje prácu, že sa k nim správa povýšenecky a nátlakovo. Zriaďovateľ chce riaditeľa odvolať z funkcie. Akým spôsobom a z akých dôvodov tak môže urobiť?

Interné riadenie: Nástup po rodičovskej či materskej dovolenke a čerpanie dovolenky
Vytvorené:29. 03. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Ako postupovať v prípade, keď zamestnanec po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky do práce si plánuje nadväzne čerpať dovolenku? Ako postupovať vo vzťahu k osobe, ktorá bola prijatá na miesto takého zamestnanca počas materskej/rodičovskej dovolenky?

Interné riadenie: K termínu poskytnutia stravných lístkov zamestnancom
Vytvorené: 5. 02. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Je možné zamestnancom poskytnúť stravné lístky až po odpracovaní mesiaca alebo je potrebné ich dávať na mesiac dopredu?

Interné riadenie: Neprijatie preddavku na cestovné náhrady zamestnancom
Vytvorené:13. 11. 2018
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Musí obec ako zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi preddavky pred jeho vycestovaním na zahraničnú pracovnú cestu? Je zamestnanec povinný ponúknuté preddavky prevziať alebo sa môžeme dohodnúť inak? 

Interné riadenie: Zmena organizačného poriadku a zmena pracovného pomeru
Vytvorené:24. 10. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Chceme skrátiť pracovný pomer zamestnanca, ktorý má však s obcou uzatvorenú zmluvu na osemhodinový pracovný čas v súlade s organizačným poriadkom. Je možné tento pracovný pomer skrátiť aj bez súhlasu zamestnanca? Je riešenie zmeniť rozsah pracovného pomeru v organizačnom poriadku?

Interné riadene: Povinnosť vrátiť podklady po výberovom konaní
Vytvorené:11. 09. 2018
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Má obec povinnosť vrátiť neúspešnému uchádzačovi o pozíciu vedúceho zamestnanca poskytnuté podklady na jeho žiadosť?

Interné riadenie: Zastupovanie prednostu na zastupiteľstve
Vytvorené:12. 07. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Vedúci útvaru je poverený dočasným zastupovaním prednostu a zúčastní sa v jeho mene aj zasadnutia mestského zastupiteľstva. Podľa rokovacieho poriadku ak o slovo požiada prednosta mestského úradu, musí sa mu udeliť slovo.

Vzťahuje sa právo udelenia slova aj na zastupujúcu osobu?

Školy/Interné riadenie: Poverenie pedagogického zamestnanca vedením materskej školy
Vytvorené:13. 06. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Zriaďovateľ odvolal riaditeľku materskej školy. Môže zriaďovateľ poveriť iného pedagogického zamestnanca riadením materskej školy aj na dlhšie ako šesť mesiacov príp. opakovane? Aké kvalifikačné predpoklady musí tento poverený pedagogický zamestnanec spĺňať? Kedy musí byť vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa MŠ?

Príspevkové organizácie/Interné riadenie: Odmeňovanie zamestnancov na úseku kultúry
Vytvorené: 8. 06. 2018
Autor:g_Jana Kolesarova
Zobraz celý text

Môže príspevková organizácia v platovom poriadku učiť odmeňovanie časti zamestnancov na úseku kultúry podľa osobitnej stupnice platových taríf? Príspevková organizácia zároveň podpísala kolektívnu zmluvu s obcou pre odmeňovanie zamestnancov, kde takéto vyčlenenie osobitných taríf nie je uvedené.


Interné riadenie: Uvádzanie základnej mzdy pri ponuke na zamestnávanie
Vytvorené:10. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Má obec povinnosť pri zverejňovaní pracovnej ponuky uvádzať sumu základnej zložky mzdy? Na koho sa ustanovenia týchto zákonov vzťahujú a na koho sa nevzťahujú?

Interné riadenie: Refakturácia mzdy
Vytvorené:21. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Zamestnanec inej spoločnosti upratuje v našich priestoroch a táto spoločnosť nám refakturuje mzdu tohto zamestnanca. Faktúra je s DPH. Môžu nám refakturovať mzdu s DPH? 

Interné riadenie: Prekročenie právomoci povereným zamestnancom
Vytvorené:13. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Starosta obce poveril odborného zamestnanca zabezpečením organizovania volieb členov obecnej Rady školy. Odborný zamestnanec následne poveril riaditeľa školy zabezpečením organizovania volieb členov Rady školy. Nedopustil sa zamestnanec porušenia pracovnej disciplíny z dôvodu prekročenia svojich právomocí?

Interné riadenie: Používanie súkromných telefónov na služobné účely
Vytvorené:12. 02. 2018
Autor:JUDr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text

Zamestnancom neposkytujeme služobný telefón, a preto sme sa dohodli na používaní ich súkromných telefónov na služobné účely. Akým spôsobom je možné poskytovať im náhradu za používanie súkromných telefónov? Podlieha táto náhradu povinnosti plateniu daní a odvodov? 

Interné riadenie: Platový dekrét pri plate nedosahujúcom minimálnu mzdu
Vytvorené: 8. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Ako vystaviť platový dekrét/oznámenie o výške platu keď nepedagogický zamestnanec (pracujúci vo verejnom záujme) podľa tabuľky platových taríf nedosahuje ani minimálnu mzdu?

Interné riadenie: Odstúpenie kandidáta na riaditeľa z výberového konania
Vytvorené:19. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je možné, aby kandidát na riaditeľa pred konaním výberového konania stiahol svoju prihlášku? 

Školy/Interné riadenie: Kvalifikačné predpoklady vedúcej školskej jedálne
Vytvorené:11. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Aké sú základné kritéria na funkciu vedúcej školskej jedálne? Je potrebné úplne stredné vzdelanie odborné vzdelanie alebo stačí výučný list v odbore kuchár/ka, plus dvojročný kurz na vedúcu kuchyne?
Školy/Interné riadenie: Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ
Vytvorené:21. 12. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovičová
Zobraz celý text

Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.

Interné riadenie: Opätovné uzavretie pracovnej zmluvy so skúšobnou dobou
Vytvorené: 6. 12. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Máme zamestnanca, ktorému končí skúšobná lehota, pracovnej zmluvy uzatvorenej na rok. Je možné s týmto zamestnancom ukončiť túto pracovnú zmluvu a následne uzatvoriť novú na cca 3-4 mesiace, teda opäť na dobu určitú so skúšobnou dobou. 
Interné riadenie: Vytvorenie pracovného miesta bez obecného zastupiteľstva
Vytvorené:27. 11. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Môže starosta obce bez vedomia zastupiteľstva vytvoriť nové pracovné miesto a uzatvoriť s pracovníkom pracovnú zmluvu, ak obec má ako súčasť štatútu obce schválenú organizačnú štruktúru obce?

Interné riadenie: Uznanie osvedčenia na účely kreditového príplatku
Vytvorené:15. 11. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Pedagogický zamestnanec nám predložil za účelom uznania kreditového príplatku osvedčenie na základe overenia profesijných kompetencií, ktoré mal vydané tohto roku. Máme takto získané osvedčenie zamestnancovi uznať? 
Interné riadenie: Čerpanie dovolenky v hodinách
Vytvorené: 2. 11. 2017
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text

Je možné čerpanie dovolenky zamestnancom v hodinách?

Interné riadenie: K vyplácaniu príspevkov zo sociálneho fondu
Vytvorené:24. 10. 2017
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Môžu sa zo sociálneho fondu vyplácať príspevky zamestnancom v hotovosti? Je možné preniesť zostatok v sociálnom fonde do nasledujúceho kalendárneho roku? Je možné na konci roku nevyčerpané finančné prostriedky vyplatiť zamestnancom cez výplatnú pásku?

Interné riadenie: Vrátenie náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru
Vytvorené:13. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Dohodla som sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru, pretože som si našla inú prácu. Avšak mám prečerpanú dovolenku a zamestnávateľ mi tvrdí, že som povinná mu za ňu vrátiť náhradu mzdy. Je to pravda? Môže túto sumu odo mňa zamestnávateľ vymáhať?

Interné riadenie: Overenie návštevy lekára zamestnanca
Vytvorené:13. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Zamestnanec doručí zamestnávateľovi od lekára potvrdenie riadne podpísané lekárom. Má zamestnávateľ právo požadovať od ošetrujúceho lekára informáciu, či zamestnanec bol skutočne prítomný na ošetrení?

Interné riadenie: „Čiastočná“ domácka práca
Vytvorené: 7. 09. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné skombinovať zamestnancovi prácu s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom s domácou prácou? Je možné pomerne určiť náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci?


Interné riadenie: Rodičovský príspevok a výkon práce
Vytvorené:18. 08. 2017
Autor:Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Zamestnankyňa má uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú, je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok. Môže mať uzatvorenú pracovnú zmluvu aj v inej organizácii, a zároveň poberať rodičovský príspevok?

Školy/Interné riadenie: Prijatie učiteľky v materskej škole bez splnenia kvalifikačného predpokladu
Vytvorené:14. 08. 2017
Autor:JUDr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text
Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu - učiteľka v materskej škole uchádzačku, ktorá zatiaľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancoch, avšak po skončení štúdia (ktoré začala) ich bude v budúcnosti spĺňať?
Interné riadenie: Účinnosť organizačnej zmeny a doručovanie výpovede z nadbytočnosti
Vytvorené:11. 07. 2017
Autor:GPL JUDr. Adriana Kovacova
Zobraz celý text

Zamestnávateľ zmenou organizačnej štruktúry ruší  pracovné miesto, zmena nastane v júli 2017 s účinnosťou od 01.09.2017. Zamestnávateľ má iné voľné pracovné miesto, ktoré zamestnankyni ponúkne. Môže zamestnávateľ ešte v júli, hneď po prijatí zmeny organizačnej štruktúry, oznámiť pracovníčke zmenu a v prípade odmietnutia voľného miesta jej dať výpoveď?

Interné riadenie: Nárok na zvýšenie tarifného platu pre opatrovateľky
Vytvorené:21. 06. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Majú opatrovateľky v domácnosti (vykonávajúce manuálnu činnosť s prevahou fyzickej práce) nárok na zvýšenie tarifného platu podľa § 7 ods. 7 zákona o odmeňovaní?

Interné riadenie: Zrážky zo mzdy zamestnanca od 01. apríla 2017
Vytvorené: 9. 06. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Na základe exekučného príkazu máme nášmu zamestnancovi zrážať zo mzdy zrážky. Ako máme postupovať? V akej výške môžeme zrážky vykonať?
§ Interné riadenie/ Matrika: Ošatné matrikárky
Vytvorené:31. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Matrikárka mesta sa zúčastňuje na rôznych obradoch vykonávaných obcou. Je na základe účasti na obradoch, ktoré nie sú preneseným výkonom poskytovať matrikárke ďalšie ošatné nad rámec ošatného, ktoré je jej poskytované ako matrikárke a poskytovať odmenu, ak je jej ku mzde vykonávanej nad rámec pracovného času vyplácaný príplatok za nadčas podľa zákonníka práce?

§ Interné riadenie: K vyúčtovaniu výdavkov so služobnou cestou za skupinu zamestnancov
Vytvorené:24. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je možné, ak za skupinu zamestnancov, ktorí sa spoločne zúčastnia služobnej cesty, podá vyúčtovanie oprávnených výdavkov spojených so služobnou cestou jeden zamestnanec s tým, že sám za nich prevezme aj cestovné náhrady?

§ Interné riadenie: Súkromné vozidlo na služobné účely a náhrada škody
Vytvorené:23. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže sa zamestnanec obce v prípade použitia vlastného motorového vozidla na služobné účely bez havarijného poistenia zrieknuť náhrady škody na tomto vozidle počas pracovnej cesty?

Interné riadenie: Je potrebné výberové konanie na obsadzovanie pracovných pozícií?
Vytvorené:10. 03. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Aké sú podmienky pre výberové konanie ekonómky - ekonóma obce?
§ Interné riadenie: Úradné hodiny obecného úradu vs. pracovný čas zamestnancov
Vytvorené:16. 02. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Uvádzajú sa úradné hodiny obecného úradu v nejakom internom dokumente alebo ich stačí uviesť na verejne prístupnom mieste? Ako je to v prípade, keď pracovný čas zamestnancov nie je totožný s úradnými hodinami obecného úradu?

Interné riadenie: Zvýšenie tarifného platu za výkon samosprávnej pôsobnosti
Vytvorené:27. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Podľa akej právnej úpravy sa posudzuje zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti zamestnanca? Môžeme považovať za zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti práce zaradené v katalógu pracovných činností spadajúcich pod kód 01 – „Spoločné pracovné činnosti“, kam spadajú napr.: komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend, zabezpečovanie mzdovej a personálnej agendy a podobne? 

§ Interné riadenie: Je povinnosťou starostu vydať poriadok odmeňovania?
Vytvorené:26. 01. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Vydáva starosta poriadok odmeňovania aj v prípade ak sa pri odmeňovaní zamestnancov obce postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme? Ak obec postupuje pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a starosta nevydal poriadok odmeňovania, je uvedená skutočnosť porušením zákona?

Interné riadenie: K nároku na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
Vytvorené:25. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Obec je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou. Riaditeľ školy v januári tohto roka doručil do podateľne obce žiadosť o preplatenie dovolenky za rok 2015 v počte 14 dní. Ako dôvod nevyčerpania uvádza pracovné dôvody. Ako má starosta obce postupovať?

§ Interné riadenie: Kontrola zamestnancov pre požitie alkoholu
Vytvorené:24. 01. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Musí mať obecný úrad v prípade kontroly svojich zamestnancov na výskyt alkoholu v krvi zakúpený alkohol tester? Musí byť certifikovaný? Je potrebné privolať k výkonu takejto kontroly políciu?

Interné riadenie: K nároku na pomernú časť dovolenky
Vytvorené:24. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Zamestnanec odchádza do dôchodku z organizácie, v ktorej pracoval nepretržite 5 rokov. Ukončenie pracovného pomeru dohodou bolo dohodnuté k 31.1.2017. Má zamestnanec nárok na pomernú časť dovolenky za odpracovaný január v zmysle § 102 Zákonníka práce?
§ Interné riadenie: Stravné zamestnancov počas účasti na školení
Vytvorené:23. 01. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Má zamestnanec nárok na stravné lístky za dni, počas ktorých je účastný na školení, školenie si hradil sám, pričom stravné si tiež hradil sám ale nepožadoval stravovanie preplatiť?

§ Školy/Interné riadenie: Škola bez subjektivity a konanie starostu z pozície zamestnávateľa
Vytvorené: 7. 12. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže dať obec ako zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity písomné upozornenie za neuspokojivé plnenie pracovných úloh učiteľkám na základe sťažnosti rodiča, kedy existujú len tvrdenia detí voči tvrdeniam učiteľky?

 

 

Interné riadenie: Zaradenie zamestnanca s ekonomickou činnosťou do platovej triedy
Vytvorené: 6. 12. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zaradil ma správne zamestnávateľ do platovej triedy č. 11 pre pracovné činnosti s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme: spoločné pracovné činnosti, keď pracujem v obci ako ekonómka (najnáročnejšia pracovná činnosť predstavuje komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania), pričom mám ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa?

§ Školy/Interné riadenie: Odhlasovanie a prihlasovanie opätovne zvolenej riaditeľky
Vytvorené:25. 11. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Riaditeľka materskej školy má zmluvu na dobu neurčitú doteraz 11 rokov. Po piatich rokoch bolo výberové konanie, opäť ju zvolili. Kontrola zo sociálnej poisťovne trvala na tom, že v sociálnej poisťovni ju v deň ukončenia volebného obdobia musia odhlásiť a hneď na druhý deň, keď je vymenovaná za riaditeľku opäť prihlásiť. Je požiadavka Sociálnej poisťovne opodstatnená?

§ Interné riadenie. Strata predpokladu výkonu práce zamestnanca vo verejnom záujme
Vytvorené:11. 10. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zamestnanec bol počas trvania pracovnej zmluvy odsúdený za úmyselný trestný čin. Vrátil sa z nápravno-výchovného ústavu a chce sa vrátiť do práce. Jedna z podmienok prijatia do pracovného pomeru vo verejnej službe je bezúhonnosť. Je jeho odsúdenie za úmyselný trestný čin dôvodom na rozviazanie pracovného pomeru? Má zamestnávateľ právo žiadať nový výpis z registra trestov?


§ Interné riadenie: Dôkazy v konaní o ochrane verejného záujmu
Vytvorené:10. 10. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže v konaní vo veci ochrany verejného záujmu zabezpečovať dôkazy aj komisia na ochranu verejného záujmu (napr. vyžiadaním informácie od obecného úradu)? A je potrebné v odôvodnení rozhodnutia popísať celý postup konania?

§ Interné riadenie: Zamestnanci národného projektu a nárok na príspevok životného poistenia
Vytvorené:26. 09. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec ako zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom na životné poistenie. Majú na takýto príspevok nárok aj zamestnanci, ktorých obec zamestnáva na základe dohody s úradom práce v rámci národného projektu?

§ Interné riadenie: Určenie spôsobu dopravy pri pracovnej ceste zamestnávateľom
Vytvorené: 9. 09. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Zamestnanec na služobnej ceste použil osobné motorové vozidlo ale od zamestnávateľa mal schválený hromadný dopravný prostriedok. Môže mu zamestnávateľ preplatiť len cestu vo výške cestovného hromadnej dopravy? Ako to riešiť v internej smernici?
§ Interné riadenie: Funkcia prednostu v obci s nižším počtom zamestnancov a nižším počtom obyvateľov
Vytvorené:19. 08. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže menovať do funkcie prednostu aj obec s nižším počtom zamestnancov a nižším počtom obyvateľov? Musí byť výberové konanie? Alebo je možné prednostu obecného úradu zvoliť - menovať i z radov zamestnancov?


§ Interné riadenie: Stravné lístky pri práci nadčas
Vytvorené:20. 07. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť stravné lístky pri nariadení práce nadčas, keď táto práca je zaplatená aj s príplatkom? Ide o sezónnych zamestnancov, odmeňovaných podľa zákonníka práce, ktorí majú nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v dvojzmennej prevádzke pri dodržaní ustanoveného týždenného pracovného času 37,5 hodín. 

 

 

§ Stavebný úrad/Interné riadenie: Vystúpenie mesta zo spoločného stavebného úradu
Vytvorené:12. 07. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto vystupuje zo spoločného obecného úradu stavebného.  Všetky povinnosti a práva preberá jedna z obcí, ktorá bude vystupovať aj ako zamestnávateľ. Ako má postupovať preberajúca obec ako sídlo spoločného stavebného úradu, pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov ?

Interné riadenie/Starosta: Otázky súvisiace s čerpaním dovolenky starostu
Vytvorené:30. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je rozdiel vo výpočte náhrady mzdy pri čerpaní dovolenky medzi zamestnancom obce a starostom?

Ako je to s čerpaním dovolenky starostu? Čerpá sa v bežnom roku prednostne nevyčerpaná dovolenka z minulého roka alebo sa čerpá riadna dovolenka a až po jej vyčerpaní sa dočerpá dovolenka z minulého roka? Zároveň môže byť časť dovolenky, ktorú sa takto nepodarí vyčerpať, preplatená po splnení zákonných podmienok?

Interné riadenie: Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov vykonávajúcich práce mimo pracovného pomeru
Vytvorené:30. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Obec v zmysle internej smernice poskytuje stravné lístky pre zamestnancov obce na pracovnú zmluvu a na dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov. Je v súlade so Zákonníkom práce, ak obec internou smernicou rozšírila okruh zamestnancov poskytujúcim stravné lístky aj o dohodárov?

Dane: K uloženiu pokuty súbežne popri úroku z omeškania z dôvodu nezaplatenia dane
Vytvorené:27. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Nakoľko daňovník nezaplatil obci (podľa právoplatného rozhodnutia obce do 31.5.2016) daň z nehnuteľnosti včas, obec ako správca dane mu vyrubi úrok z omeškania zaplatenia dane. Je možné tomuto daňovníkovi uložiť aj pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. e) Daňového poriadku za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. d) tohto zákona?

§ Interné riadenie: Stanovenie výšky príspevku na stravu
Vytvorené:24. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je zamestnávateľ povinný prispievať všetkým zamestnancom na stravovanie rovnakou reálnou sumou, alebo stačí keď je dodržaná rovnaká hodnota v percentuálnom vyjadrení?

§ Interné riadenie: Započítanie absolventskej praxe
Vytvorené:10. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Počíta sa absolventská prax do započítanej praxe zamestnanca na účely jeho zaradenia do platového stupňa v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme?

§ Interné riadenie: Vyhodnocovanie majetkového priznania vedúcich zamestnancov
Vytvorené:14. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V zákone o výkone prác vo verejnom záujme nie je definované, či je povinnosť každý rok majetkové priznanie vyhodnocovať a skúmať. Je povinnosťou štatutárneho orgánu vypĺňať V. oddiel potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti?

 

§ Interné riadenie: Pol dňa dovolenky pri pružnom pracovnom čase
Vytvorené: 1. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Pracovný čas je v zmysle kolektívnej zmluvy stanovený ako pružný pracovný čas. Pracovná doba v zmysle Kolektívnej zmluvy je 37,5 hod. týždenne t.j. 7,5 hod. denne. Zamestnávateľ umožňuje čerpať dovolenku aj v 1/2 dňa. Koľko musí zamestnanec odpracovať ak čerpá ½ dňa dovolenky?

 

Interné riadenie: Dojednania práce nadčas
Vytvorené: 1. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Vyžaduje si každá situácia, keď zamestnanec ostane dlhšie v práci, pričom za odpracovaný čas si neskôr vyberie náhradné voľno, príkaz priameho nadriadeného o práci nadčas alebo dohodu o práci nadčas? Je možné v internej norme (poriadku odmeňovania) spresniť, že účasť vedúcich zamestnancov na rokovaní obecného zastupiteľstva sa nepovažuje za prácu nadčas? 

§ Info zákon/Zastupiteľstvo: Zverejňovanie odmien členov komisií - neposlancov
Vytvorené:21. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je možné zverejniť podľa Info zákona výšku odmien členov komisií z radov obyvateľov, t.j. „neposlancov?“

§ Interné riadenie/Rozpočet: Vedúci zamestnanci a finančná kontrola
Vytvorené: 9. 03. 2016
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Musia mať zamestnanci vykonávajúci predbežnú finančnú kontrolu v pracovnej zmluve uvedený rozsah kontrolných činností? V prípade, že je zamestnanec poverený ako vedúci zamestnanec, vzťahujú sa na neho pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly aj všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca?

§ Interné riadenie: Zvýšenie kvalifikácie a zaraďovanie do platovej triedy
Vytvorené: 4. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Do ktorej platovej triedy treba zaradiť odborného pracovníka obecného úradu po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v odbore verejná správa z doterajšej 8. platovej triedy?

§ Školy/Interné riadenie: Zánik členstva v rade školy uplynutím funkčného obdobia
Vytvorené: 2. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Zaniká uplynutím funkčného obdobia Rady školy členstvo aj delegovaným zástupcom zriaďovateľa? Čo v prípade, keď boli zástupcovia zriaďovateľa delegovaní po nástupe nového starostu a ich funkčné obdobie trvalo aj počas funkčného obdobia novej rady školy?

Starosta/Primátor: Nárok na stravné a príspevok na dôchodkové sporenie starostov
Vytvorené:18. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mám nárok na stravné lístky zo sociálneho fondu ako starosta na ½ úväzok, ale na úrade trávim oveľa viac času? Má starosta nárok na príspevok od zamestnávateľa na dôchodkové sporenie?

§ Interné riadenie: Odstupné pri ukončení pracovného pomeru dohodou
Vytvorené:18. 02. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Má zamestnanec obecného úradu nárok na odstupné v prípade ukončenia pracovného pomeru dohodou?

Interné riadenie: Použitie sociálneho fondu na vyplatenie finančného príspevku
Vytvorené:28. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je kolektívna zmluva v súlade so zákonom, ak umožňuje zahrnúť zostatkovú sumu zo sociálneho fondu rozdelenú medzi zamestnancov do miezd bez ďalšieho účelu a preukazovania použitia?

§ Interné riadenie: Zníženie osobného príplatku zamestnanca
Vytvorené:27. 01. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže štatutár znížiť osobný príplatok zamestnancovi pri výkone prác vo verejnom záujme bez akéhokoľvek písomného zdôvodnenia? Zamestnanec absolvoval externé vysokoškolské štúdium so zameraním na výkon práce vo verejnom záujme, bez nároku na poskytnutie akýchkoľvek časových a finančných náhrad.

§ Interné riadenie: Pracovná náplň zamestnanca vs. organizačný poriadok
Vytvorené:15. 01. 2016
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text

Má pre zamestnancov obce prednosť organizačný poriadok alebo pracovná náplň zamestnanca? V organizačnom poriadku je v úlohách, ktoré má konkrétny zamestnanec plniť uvedená úloha, ktorá v pracovnej náplni uvedená nie je.

Interné riadenie: Príslušnosť na prejednanie sťažnosti
Vytvorené: 5. 01. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Kto je povinný riešiť v obci sťažnosti občanov?


Interné riadenie/Školy: Prestávka na odpočinok a jedenie
Vytvorené:16. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V materskej škole bez právnej subjektivity pracujú učiteľky v dvojzmennej prevádzke, pričom pracovná doba je od 07.00 hod. do 16.45 hod. V pracovnom poriadku je ustanovený ich pracovný úväzok na 37,5 hod. týždenne bez prestávok na jedlo. Vzniká učiteľkám nárok na prestávku na odpočinok a jedenie?

§ Školy/Interné riadenie: Zvýšenie tarifného platu zamestnancom v školskej jedálni
Vytvorené:14. 12. 2015
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text

Patrí vedúcej školskej jedálne, kuchárke, pomocnej sile v kuchyni a upratovačke v kuchyni zvýšenie tarifného platu o 15% pri aplikovaní § 7 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov školskej jedálne bez právnej subjektivity v pôsobnosti obce?  

§ Interné riadenie: Vnútorný predpis o protispoločenskej činnosti
Vytvorené: 2. 12. 2015
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text

Musí mať aj malá obec do 200 obyvateľov vypracovanú a schválenú internú smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti?

eGovernment/Interné riadenie: Vytvorenie e-mailových adries obce
Vytvorené: 2. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je obec/mesto povinné okrem formátu emailovej adresy meno.priezvisko vytvoriť aj iné ako napr. sekretariát, kontrolór atď.?

Interné riadenie: Príplatky za prácu pri dohodách mimo pracovného pomeru
Vytvorené: 1. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Má zamestnanec nárok na príplatok napr.: za prácu v noci, cez víkend alebo vo sviatok pri dohode o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce?

§ Interné riadenie: K skončeniu pracovného pomeru s invalidným dôchodcom
Vytvorené:13. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zamestnanec chránenej dielne (invalidný dôchodca s postihnutím nad 70%) je práce neschopný viac ako rok. Môže predložiť lekársky posudok, že pri svojej diagnóze už nie je možné, aby naďalej pracoval. Aká je možnosť ukončiť s ním pracovný pomer zo strany zamestnávateľa? Bude mať nárok na odstupné?

§ Interné riadenie: Postavenie prednostu obecného úradu
Vytvorené:13. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aké je postavenie prednostu obecného úradu vo vzťahu ku Spoločnému stavebnému úradu? Je prednosta obecného úradu oprávnený akokoľvek prikazovať práce zamestnancom, kontrolovať ako plnia povinnosti a pod. ?


§ Interné riadenie/Hlavný kontrolór: Zverejňovanie platu zamestnanca obce hlavným kontrolórom?
Vytvorené: 2. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môžeme referenta obecného úradu považovať za zamestnanca vo verejnom záujme? Môže kontrolór obce zverejniť jeho plat?

§ Školy/Zastupiteľstvo: Zastupiteľstvo a zasahovanie do chodu obecnej materskej školy
Vytvorené:23. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obec je zriaďovateľom materskej škôlky bez právnej subjektivity. Môžu poslanci zasahovať do rozsahu prevádzkových hodín MŠ (v čase školských prázdnin) a do počtu učiteľov v MŠ?  
Interné riadenie/Starosta: Havarijné poistenie súkromného motorového vozidla
Vytvorené: 7. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Starosta obce využíva súkromné cestné motorové vozidlo na pracovné cesty súvisiace s výkonom funkcie starostu. Musí mať starosta na svoje motorové vozidlo uzatvorenú poistnú zmluvu na havarijné poistenie?  

 

§ Interné riadenie: Udelenie výnimky z plnenia kvalifikačných predpokladov
Vytvorené:25. 09. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zamestnankyňa pracuje na obci ako personalistka. V minulosti bola zaradená v platovej triede č.9 ale preradili sme ju do platovej triedy č.8., pretože nespĺňa kvalifikačný predpoklad. Starosta jej udelil v minulosti výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania vzhľadom na dosiahnutú prax a vek. Urobil tak podľa § 1 ods.1, písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. dňa 16.12.2008. Je takéto udelenie výnimky stále platné?

§ Interné riadenie: Výpočet odstupného zamestnancovi vo verejnej správe pri výkone práce vo verejnom záujme
Vytvorené:11. 09. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Z čoho sa počíta odstupné zamestnancovi vo verejnej správe? Z platu za posledný kalendárny štvrťrok alebo z funkčného platu ku dňu skončenia pracovného pomeru, pričom zamestnancovi bol odobratý osobný príplatok?

 

Interné riadenie/Starosta: Odvolanie prednostu obecného úradu počas dočasnej pracovnej neschopnosti
Vytvorené:14. 08. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť prednosta obecného úradu odvolaný aj počas práceneschopnosti. Hrozí, že potom ako sa prednosta dozvedel o možnosti, že bude odvolaný nastúpi na PN.

Interné riadenie: Zaraďovanie do platových tried
Vytvorené:14. 08. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako má byť zamestnanec zaradený do platovej triedy, ak obec výslovne od uchádzača vyžadovala, aby mal ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa? Na účely posudzovania počtu rokov praxe pre stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, sa zohľadňujú aj roky štúdia na vysokej škole?

§ Školy/Interné riadenie: Neplnenie racionalizačných opatrení riaditeľom školy ako porušenie pracovnej disciplíny
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Aké sú legálne možnosti obce žiadať od riaditeľa školy (zriaďovateľom je obec) realizáciu racionalizačných opatrení a akou formou vynútiť ich plnenie?
§ Obecná polícia/Interné riadenie: Nezaujatosť komisie pri výbere náčelníka obecnej polície?
Vytvorené:16. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto vyhlásilo výberové konanie na funkciu náčelníka mestskej polície. Členom výberovej komisie je švagor jedného z kandidátov. Nedochádza ku konfliktu záujmov?

§ Interné riadenie: Nárok na odchodné pri dvoch pracovných pomeroch
Vytvorené: 9. 07. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanova
Zobraz celý text

Naša zamestnankyňa má u nás dva pracovné vzťahy, jeden na plný pracovný úväzok a druhý na čiastočný úväzok (iný druh práce). Má pri odchode do starobného dôchodku a ukončení oboch prac. vzťahov dohodou nárok na vyplatenie odchodného aj z vedľajšieho prac. pomeru alebo len z hlavného? Ak by ukončila len hlavný pracovný pomer a vedľajší si ponechala, má nárok na vyplatenie odchodného len z hlavného prac. pomeru?

§ Interné riadenie: Vzdanie sa nároku na stravovanie zamestnancom
Vytvorené: 3. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Podľa § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie. Ako postupovať v prípade ak sa zamestnanec  vzdá svojich nárokov na stravovanie resp. stravných poukážok, nakoľko zamestnávateľ stravovanie zabezpečuje touto formou?  Je možné toto vzdanie sa nároku na stravovanie vo väzbe na § 17 ods. 1 Zákonníka práce  považovať za platný právny úkon a ako má zamestnávateľ ďalej postupovať?


§ Interné riadenie: Podnikanie „bežného“ zamestnanca popri výkone práce vo verejnom záujme
Vytvorené:23. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže zamestnankyňa centra voľného času (vychovávateľka) okrem výkonu práce vo verejnom záujme mať aj živnosť (podniká v kaderníctve)? Nejedná sa o vedúceho zamestnanca.

§ Interné riadenie: Nahlásenie dobrovoľníka do Sociálnej poisťovne a výška úhrad
Vytvorené: 5. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže prijímateľ dobrovoľníckej činnosti prihlásiť občana Európskej únie či iného štátu do Sociálnej poisťovne ? Ak áno, akým spôsobom resp. akú výšku úhrad má táto organizácia platiť za tohto dobrovoľníka? 
§ Interné riadenie: Odvolanie prednostu obecného úradu
Vytvorené:26. 05. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako je potrebné postupovať pri odvolaní prednostu obecného úradu a aké sú povinnosti obce pri rozviazaní pracovného pomeru s prednostom, prípadne pri zrušení funkcie prednostu?

Interné riadenie: Poriadok odmeňovania zamestnancov a rôzne organizačné zložky mesta
Vytvorené:27. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako postupovať pri odmeňovaní špecifických zložiek zamestnancov mesta ako napríklad mestská polícia, detské jasle, mestské divadlo, ktorí sú zamestnanci mesta ale vzhľadom na ich činnosť sú samostatne fungujúce organizačné zložky mesta podľa osobitných predpisov? Máme pri odmeňovaní použiť poriadok odmeňovania ako pri bežných zamestnancoch mesta s miestom výkonu práce mestský úrad?

 

 

Interné riadenie: Odmeňovanie zamestnancov obce, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce
Vytvorené:24. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme sa v zmysle § 1 ods. 5 nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce. Je možné zaradiť upratovačku obecného úradu zaradiť medzi zamestnancov podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme?

§ Interné riadenie: Odmeňovanie zamestnancov obce – Zákonník práce či Zákon o odmeňovaní?
Vytvorené:13. 02. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Podľa § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zamestnávateľ nemusí postupovať pri odmeňovaní zamestnancov podľa príslušného zákona a postupuje podľa poriadku odmeňovania upraveného podľa Zákonníka práce, pričom mzdové podmienky zamestnancov obce nesmú byť nižšie ako ich posledný priznaný funkčný plat podľa tohto zákona.

 

Je možné pre účely odmeňovania rozčleniť zamestnancov obce, napr. podľa kritéria miesta výkonu s tým, že časť by bola odmeňovaná podľa poriadku odmeňovania a časť podľa zákona č. 553/2003 Z. z.?

Interné riadenie/Starosta: Opätovne zvolený starosta a povinnosť požiadať o uvoľnenie na výkon funkcie
Vytvorené:27. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto dlhodobo uvoľnilo svojho zamestnanca na výkon verejnej funkcie starostu v inej obci, a to na dobu volebného obdobia. Zamestnanec bol opätovne zvolený v obci za starostu ale do dnešného dňa nesplnil povinnosť včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie ďalšieho pracovného voľna, ani ho neupovedomil o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní. Môže zamestnávateľ považovať konanie zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny? Môže zamestnávateľ skončiť s takýmto zamestnancom pracovný pomer ?  

§ Školy/Interné riadenie: K dojednaniu pracovného pomeru riaditeľa školy
Vytvorené: 7. 01. 2015
Autor:GPL Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžeme s riaditeľom obecnej školy dohodnúť v pracovnej zmluve pracovný pomer na dobu určitú v trvaní 5 rokov?

Interné riadenie: Postup výkonu kontroly obsahu tašky zamestnávateľom
Vytvorené:11. 11. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Môže zamestnávateľ kontrolovať zamestnancovi obsah jeho tašky pri odchode z pracoviska? V prípade ak môže, aký je postup?

Interné riadenie: Priznávanie 15% zvýšenia tarifného platu
Vytvorené:29. 10. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme má zamestnávateľ povinnosť vymedziť okruh zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy a patrí im zvýšenie tarifného platu o 15 %. Obec má schválený pracovný poriadok, v ktorom je ustanovené: „zamestnancovi, ktorý zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy patrí zvýšenie tarifného platu o 15%.“ Postačuje takéto vágne vymedzenie v pracovnom poriadku alebo je nutné presne definovať zamestnancov podľa organizačného poriadku, ktorí majú nárok na príplatok. Ako je to v prípade, ak zamestnanec vykonáva na základe ústneho príkazu starostu aj úkony, ktoré sú preneseným výkonom štátnej správy, hoci z pracovnej zmluvy mu táto činnosť nevyplýva?

Interné riadenie: Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu
Vytvorené: 4. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V prípade čerpania prostriedkov zo sociálneho fondu zamestnancov obecného úradu formou príspevku na rekreáciu a regeneráciu pracovnej sily a na jednodňové zájazdy má zamestnanec, ktorý sa nezúčastní zájazdu nárok na vyplatenie finančnej čiastky z fondu v rovnakej výške ako boli hradené náklady účastníkom zájazdu?

§ Interné riadenie: Prednostné zamestnanie existujúceho zamestnanca na uvoľnené pracovné miesto na dobu neurčitú?
Vytvorené:30. 06. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Má prednostný nárok na pracovné miesto (na dobu neurčitú) po odchádzajúcom zamestnancovi zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa pracuje v pracovnom pomere na dobu určitú?
Interné riadenie: Nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
Vytvorené: 6. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže si zamestnanec nárokovať náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru? Je možné na tento prípad aplikovať ustanovenie §36 Zákonníka práce?


Školy: Financovanie centier voľného času nezriadených na území obce
Vytvorené:21. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na obec bola doručená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti centra voľného času pre deti, ktoré navštevujú základnú školu v susednej obci. Základná škola predložila aj menný zoznam žiakov s trvalým pobytom na území našej obce s uvedením krúžkov, ktoré žiaci navštevujú. Na území našej obce nie je zriadené súkromné centrum voľného času a ani obec nezriadila centrum voľného času. Môže obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva poskytnúť finančné prostriedky?

§ Interné riadenie: Smernica o používaní osobných služobných motorových vozidiel obecného úradu
Vytvorené: 7. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec pripravuje návrh Smernice o používaní osobných služobných motorových vozidiel obecného úradu. Podľa ktorého zákona, vyhlášky alebo nariadenia určí obec normu spotreby pohonných látok.

§ Interné riadenie: Záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Vytvorené: 7. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec ako zamestnávateľ prispieva svojím zamestnancom na doplnkové dôchodkové poistenie príspevok vo výške 6,64 €. V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. na rok 2014 čl. II ods. 7 sa uvádza, že príspevok v roku 2014 je najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov. V kolektívnej zmluve medzi odborovou organizáciou a obcou je suma príspevku vo výške najmenej 6,64 €. Musíme dodržiavať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa ?

 

§ Interné riadenie: Skončenie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú
Vytvorené:24. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako môže obec ukončiť pracovný pomer na dobu určitú, ak má v pracovnom pomere opatrovateľku, ktorá má v zmluve uvedené, že jej pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú - po dobu trvania nároku na opatrovateľskú službu. Opatrovaný však zomrel a obec jej môže poskytnúť iba iný druh práce na úväzok 1 hodinu denne. V prípade, že opatrovateľka neprijme túto zmenu je obec povinná vyplatiť opatrovateľke odstupné?

§ Interné riadenie: Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby
Vytvorené:20. 01. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

§ Interné riadenie: Chýbajúci popis pracovnej náplne pri podpise pracovnej zmluvy
Vytvorené:10. 01. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
So zamestnancom sme podpísali pracovnú zmluvu, v ktorej nebola vymedzená pracovná náplň zamestnanca. Pracovnú náplň sme k pracovnej zmluve doplnili dodatočne. Vznikol pracovný pomer za uvedených okolností platne? 
§ Interné riadenie: Domácka práca a zamestnanci samosprávy
Vytvorené:24. 05. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Môže obec s malým počtom obyvateľov využiť inštitút domáckej práce?

§ Interné riadenie: Určenie okamihu uplynutia výpovednej doby
Vytvorené:22. 03. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Ako správne určiť okamih uplynutia výpovednej doby v prípade výpovede danej zamestnávateľom alebo zamestnancom ak bol zamestnanec počas jej plynutia uznaný za dočasne práceneschopného?

§ Interné riadenie: Zrážky zo mzdy a iných príjmov na základe dohody o zrážkach podľa Občianskeho zákonníka
Vytvorené: 5. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Bola nám doručená dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov uzatvorená medzi našim zamestnancom a spoločnosťou ABC. Sme povinní vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov na základe vyššie uvedenej dohody?

§ Interné riadenie: Zrážky zo mzdy a iných príjmov v prípade neuzatvorenia dohody o zrážkach zo mzdy
Vytvorené: 5. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zamestnankyňa ekonomického úseku sa dopustila protiprávneho činu, týkajúceho sa neoprávneného prevodu finančných prostriedkov. Momentálne nemáme z jej strany zabezpečené, teda vrátene finančné prostriedky na účet obce. So zamestnankyňou bol ukončený pracovný pomer dohodou o ukončení pracovného pomeru k určitému dňu v minulom týždni. 

§ Interné riadenie: Obsadzovanie voľných pracovných miest na výkon práce vo verejnom záujme
Vytvorené: 5. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Akým spôsobom má postupovať zamestnávateľ pri obsadzovaní voľných pracovných miest na výkon práce vo verejnom záujme?

§ Interné riadenie: Povinnosť zamestnávateľa mať vypracovaný pracovný poriadok
Vytvorené: 5. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je zamestnávateľ povinný mať vypracovaný pracovný poriadok?

Ako založiť neziskovú organizáciu?
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Podmienky založenia, vzniku, zrušenia, zániku, postavenia orgánov a hospodárenia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (29)
Krajský súd Bratislava z 27.05.2020 - Dátum prijatia organizačnej zmeny a výpoveď daná zamestnávateľom
Vytvorené: 7. 08. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Krajský súd rozhodoval v spore o neplatnosť výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzdy, o odvolaní rozsudku Okresného súdu BA III. Žalobkyňa, ktorou sa domáhala určenia, že výpoveď zo dňa 27.10.2016 je neplatná a žalovaný je povinný zaplatiť jej náhradu mzdy za obdobie od 1.1.2017 do času rozhodnutia súdu a umožniť jej vykonávať prácu. Žalovaný v súlade písomne rozhodol o organizačnej zmene, v dôsledku ktorej sa žalobkyňa stala nadbytočnou, žalobkyňa nebola ochotná prejsť na inú, pre ňu vhodnú prácu, ktorú jej žalovaný ponúkol. Žalovaný dodržal podmienky realizácie ponukovej povinnosti podľa kolektívnej zmluvy. Žalobkyňa spochybnila v konaní pred súdom organizačnú zmenu na strane zamestnávateľa, keďže túto jej odmietol sprístupniť a nemohla tak zistiť jej platnosť a účinnosť ani to, či ňou bolo zrušené jediné miesto kontrolóra, ktoré u zamestnávateľa vykonávala, medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca nie je príčinná súvislosť, spochybnila prerokovanie výpovede odbormi, namietala skutočnosť, že jej zamestnávateľ neponúkol iné vhodné voľné pracovné miesto, výpoveď považovala za účelovú a v rozpore s dobrými mravmi.

Najvyšší súd SR z 25.04.2019 - Ponuková povinnosť pri výpovedi v čase práceneschopnosti zamestnanca
Vytvorené:10. 07. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Okresný súd Trenčín zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou a náhrady mzdy. K tvrdeniu žalobkyne, že žalovaná postupovala voči nej diskriminačne, lebo jej neponúkla voľné pracovné miesto počas jej práceneschopnosti, súd prvej inštancie uviedol, že žalovaná v tom čase nemala voči nej ponukovú povinnosť, preto ani nemohlo dôjsť k jej diskriminácii. Krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu. Žalobkyňa podala dovolanie. Najvyšší súd prijal záver, že pokiaľ žalovaná konala voči žalobkyni - z dôvodu jej momentálne nepriaznivého zdravotného stavu - v tom istom čase a mieste odlišne ako voči iným zamestnancom, nevytvorila žalobkyni rovnakú možnosť prijať osobné rozhodnutie v situácii, ktorá nastala po rozhodnutí o organizačnej zmene; konanie žalovanej malo teda znaky diskriminácie a rozporu so zásadou rovnakého zaobchádzania.

Najvyšší súd SR z 26.05.2020 - Náprava protiprávneho stavu do budúcna vs. zbavenie sa zodpovednosti za porušenie pracovnoprávnych predpisov
Vytvorené:19. 06. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd rozhodoval o kasačnej sťažnosti proti rozsudku krajského súdu, ktorý zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného (Inšpektorátu práce). Z rozhodnutia žalovaného vyplývalo, že žalobca sa porušenia § 223 ods. 1 Zákonníka práce dopustil tým, že v porušil povinnosť uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru výnimočne. Sťažovateľ mal za to, že vyrubená pokuta nebola spravodlivá a adekvátna povahe zistených porušení, lebo nezodpovedá charakteru, závažnosti, spôsobu a následkom protiprávneho konania. Sťažovateľ v konaní uviedol, že už samotné prejednanie veci pred správnym orgánom vyvolalo pozitívny a želaný efekt, preto je uložená pokuta neprimerane vysoká.

Najvyšší súd SR z 27.06.2019 - Vplyv neudelenia súhlasu zástupcov zamestnancov na platnosť výpovede
Vytvorené: 5. 06. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalobca sa žalobou domáhal určenia, že výpoveď daná mu žalovaným o skončení pracovného pomeru je neplatná. Okresný súd rozhodol o tom, že výpoveď je neplatná a v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že vychádzal zo skutočnosti, že žalobca bol predsedom odborovej organizácie pôsobiacej u žalovaného, a žalovaný mu mohol preto dať výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom odborovej organizácie. Odborová organizácia na základe žiadosti žalovaného ako zamestnávateľa odmietla žalovanému udeliť svoj súhlas na výpoveď žalobcovi.

Krajský rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil a žalobcovi priznal právo na náhradu trov odvolacieho konania v celom rozsahu.

Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal žalovaný dovolanie, ktorého prípustnosť odôvodnil §421 ods. 1 písm. b/ CSP. Namietal, že rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 6 Cdo 273/2013, na ktoré opakovane poukazoval odvolací súd nerieši analogickú právnu otázku s otázkou, ktorá je predmetom tohto dovolacieho konania.

 

Najvyšší súd ČR z 19.12.2016 - Alkohol na pracovisku a neplatná výpoveď
Vytvorené:28. 05. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Žalobca sa domáhal neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu príchodu na pracovisku pod vplyvom alkoholu, ktorý mu zistil zamestnávateľ na základe vykonanej dychovej skúšky. Žalobca namietal, že pred nástupom do práce alkohol nepožil, ale pri večeri pred nástupom do práce vypil jedno nealkoholické pivo. Okresný súd určil, že skončenie pracovného pomeru je neplatné. Žalovaná využila možnosť oprávaných prostriedkov. Krajský súd potvrdil rozsudok okresného súdu a dovolací súd dovolanie zamietol.

Najvyšší súd SR z 26.04.2016 - Výpoveď pre nesplnenie kvalifikačného predpokladu podľa katalógu pracovných činností
Vytvorené:14. 02. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Medzi žalobkyňou a žalovanou bola uzatvorená pracovná zmluva na dobu neurčitú, predmetom ktorej dohodnutý druh práce samostatný odborný referent – samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania podľa zákona č. 553/2003 Z.z. v spojení s nariadením vlády č. 341/2004 Z.z. so zaradením do 9. platovej triedy. Následne žalovaná zistila, že žalobkyňa je v rozpore s právnymi predpismi zaradená na funkciu, na ktorej výkon nemá právnymi predpismi požadované kvalifikačné predpoklady, preto bola žalobkyni oznámená zmena pracovného zaradenia so zaradením do 8. platovej triedy v súlade s jej dosiahnutým vzdelaním oznámením. Pretože

žalobkyňa s touto zmenou nesúhlasila, žalovaná dala žalobkyni výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. d/ bodu 1 Zákonníka práce z dôvodu nespĺňania kvalifikačných predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce. Žalobkyňa podala žalobu pre neplatné skončenie pracovného pomeru. Okresný súd mal za to, že výpoveď bola daná žalobkyni v rozpore s dobrými mravmi, keď motív výpovede nie je v súlade s čl. 2 Základných zásad Zákonníka práce, hoci výpoveď je navonok v súlade s objektívnym právom. Podľa názoru okresného súdu žalovaná použila takú formu správania sa, ktorá vykazuje znaky zneužitia práva, čo je v rozpore s dobrými mravmi, keď sama vyvolala situáciu spôsobujúcu pochybnosti o spĺňaní predpokladov stanovených právnymi predpismi. Odvolací súd zrušil rozsudok okresného súdu a potvrdil platnosť výpovede. Najvyšší súd sa s názorom odvolacieho súdu v planom rozsahu stotožnil.

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Rozdiel medzi evidenciou dochádzky do práce a evidenciou pracovného času
Vytvorené:16. 01. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného - Národný inšpektorát práce, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu práce. Uvedeným prvostupňovým rozhodnutím bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 1.000,- € za porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 99 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, ktorá spočívala v tom, že zamestnávateľ (t.j. žalobca) neviedol evidenciu práce nadčas a nočnej práce tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu. Zamestnávateľ predložil dokument „Evidencia dochádzky“, z ktorej je zrejmé, že zamestnanec vykonával prácu nadčas a nočnú prácu.

Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že Zákonník práce v súvislosti s vytvorením podmienok na kontrolu zamestnávateľa osobitne ustanovuje v § 99 povinnosť viesť evidenciu všetkých skutočností súvisiacich s rozvrhovaním pracovného času. Ide pritom o obligatórnu povinnosť zamestnávateľa, nie možnosť. Proti rozsudku krajského súdu podal žalobca kasačnú sťažnosť.

Okresná prokuratúra Zvolen z 11.04.2018 - Právomoc zastupiteľstva v pracovnoprávnych veciach
Vytvorené:22. 11. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo uznesenie č. 6, ktorým obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť splnenie oboch uznesení č. 4 a č. 5 na obecnom úrade.

Starosta obce využil svoje oprávnenie dané mu ustanovením § 13 ods. 6 Zákona o obecnom zriadení a uvedené uznesenie nepodpísal, nakoľko sa domnieval, že odporuje zákonu. Obecné zastupiteľstvo na svojom ďalšom zasadnutí prijalo uznesenie č. 5, ktorým obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť splnenie oboch uznesení č. 3 a č. 4 na obecnom úrade. Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou.

Najvyšší súd SR z 08.08.2018 - K protokolu o zisťovaní príčin pracovného úrazu a jeho prerokovaniu
Vytvorené: 6. 09. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľa (predtým žalobcu): xx, s.r.o., so sídlom proti žalovanému: Inšpektorát práce v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného, Protokolu č. xx zo dňa 13.02.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa xx a v znení Dodatku č. 2 zo dňa xx, o kasačnej sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu v Žiline rozhodol tak, že kasačnú sťažnosť zamietol ako nedôvodnú pri aplikácii § 190 SSP. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline podľa § 190 zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného - Protokolu č. xx o vyšetrení príčin vzniku pracovného úrazu podľa § 7 ods. 3 písm. b), v nadväznosti na § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1, 2, 3 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho Dodatku č. 1 zo dňa xx a v znení Dodatku č. 2 zo dňa xx. Vyšetrovaná bola udalosť, závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví v zmysle § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. poškodeného a príčinou úrazu bolo chýbajúce a nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie.

Okresná prokuratúra Zvolen z 23.04.2018 - Ukladanie úloh prednostovi obecného úradu zastupiteľstvom
Vytvorené: 9. 08. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Mestské zastupiteľstvo uložilo uznesením prednostovi Mestského úradu povinnosť zabezpečiť doplnenie svetelných bodov na existujúce stĺpy verejného osvetlenia podľa požiadavky poslancov predloženej na komisii výstavby, zabezpečiť urýchlenú súčinnosť pri vybavovaní stavebných povolení pod novými stĺpmi verejného osvetlenia, zvolať stretnutie za účasti vybraných osôb, zorganizovať obhliadku ciest a mestských komunikácii s cieľom urobiť výber do plánu údržby a zabezpečiť zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou na webovej stránke mesta. Proti uvedenému uzneseniu podal protest prokurátor Okresnej prokuratúry.

Krajský súd Košice z 14.01.2015 - K uzneseniu o povinnom zverejňovaní mzdy vedúcich zamestnancov
Vytvorené:28. 06. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Okresný prokurátor žiadal preskúmať uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorým obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu povinnosť zverejniť vždy k 30. dňu nasledujúceho mesiaca po odpracovanom mesiaci mzdu, plat alebo platobné pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti uhrádzanej z verejného rozpočtu vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci. Jedná sa obecný úrad a ním zriadené rozpočtové organizácie, základnú školu, základnú umeleckú školu a príspevkovú organizáciu Obecné kultúrne centrum. So spätnou platnosťou 6 kalendárnych mesiacov.

Najvyšší súd SR z 27.06.2018 - Bežná neopatrnosť ako dôvod zániku práva na náhradu škody?
Vytvorené:14. 12. 2018
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Krajský súd na základe správnej žaloby podanej žalobcom zrušil rozhodnutie žalovaného, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Krajského riaditeľstva Policajného zboru, ktorým bola žalobcovi priznaná náhrada za bolesť za služobný úraz, s uplatnením liberačného dôvodu odôvodňujúceho čiastočné zbavenie sa zodpovednosti služobného úradu preukázaním, že policajtovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy, rozkazy alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a požiarnej ochrany, konal ľahkomyseľne a musel si pri tom byť vedomý vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti, že si môže zaviniť úraz alebo chorobu z povolania. Žalovaný proti rozsudku krajského súdu podal kasačnú sťažnosť. Najvyšší súd kasačnú sťažnosť zamietol. 

§ Okresná prokuratúra Košice - okolie z 08.06.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu o povinnosti obecného úradu vypracovať plán služobných ciest
Vytvorené: 1. 07. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu povinnosť vypracovať plán služobných ciest na mesiac vopred a predkladať ho Rade obecného zastupiteľstva vopred v písomnej forme. Tá následne rozhodne o oprávnenosti vyúčtovania.

§ Okresná prokuratúra Kežmarok z 22.04.2015 - Protest prokurátora proti VZN o zásadách vybavovania sťažností - neoprávnená úprava
Vytvorené:27. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Obec vydala VZN o zásadách evidencie vybavovania a kontroly vybavovania sťažností, ktorým upravila vybavovanie sťažností.

§ Krajská prokuratúra Košice z 12.10.2015 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu primátora - pozastavenie činnosti mestskej polície bez kompetencie
Vytvorené:20. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Primátor vydal rozhodnutie, ktoré malo povahu opatrenia a zároveň jeho vydanie spadalo do kompetencie mestského zastupiteľstva.

§ Okresná prokuratúra v Michalovciach z 07.05.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce, ktorým bola odvolaná z funkcie hlavná kontrolórka obce
Vytvorené:11. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské odvolala z funkcie hlavnú kontrolórku obce v rozpore so Zákonom o obecnom zriadení
Ústavný súd SR z 10.10.2013 - Verejný funkcionár - Skončenie výkonu verejnej funkcie
Vytvorené: 1. 04. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 26. augusta 2013 doručený návrh RNDr. B. C., V. (ďalej len „navrhovateľ“), zastúpeného Advokátskou kanceláriou K. s. r. o., B., konajúcou prostredníctvom advokáta a konateľa JUDr. M. D., na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (ďalej len „výbor“) č. VP/37/13-K z 25. júna 2013 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“).

Navrhovateľ v návrhu okrem iného uvádza:

1. Na základe uznesenia Vlády SR z novembra 2010 vykonával Navrhovateľ funkciu štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu sa na Navrhovateľa vzťahoval Ústavný zákon, keďže bol verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 písm. k) Ústavného zákona. Počas pôsobenia vo funkcii verejného funkcionára Navrhovateľ riadne a včas podával príslušné oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 Ústavného zákona.

2. Uznesením Vlády Slovenskej republiky zo dňa 3. apríla 2012 bol Navrhovateľ z funkcie štátneho tajomníka odvolaný. Výkon verejnej funkcie teda Navrhovateľovi skončil dňa 3. apríla 2012 (ďalej len „deň skončenia výkonu verejnej funkcie“).

3. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „Výbor“) doručil Navrhovateľovi oznámenie o začatí konania č. VP/37/13-K vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a) Ústavného zákona. Prílohou oznámenia bolo uznesenie Výboru č. 173 z 23. mája 2013, ktorým Výbor začal konanie proti Navrhovateľovi z dôvodu údajného porušenie povinnosti podľa čl. 7 ods. 1 Ústavného zákona (ďalej len „Uznesenie“) - Porušenia povinnosti podľa čl. 7 ods. 1 Ústavného zákona sa mal Navrhovateľ dopustiť tým, že v lehote do 31. marca 2013 nepodal oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 Ústavného zákona za predchádzajúci kalendárny rok, t. j. za rok 2012 (ďalej len „Oznámenie verejného funkcionára“). Súčasne Výbor vyzval Navrhovateľa, aby sa k Uzneseniu vyjadril.

4. K Uzneseniu sa Navrhovateľ vyjadril listom z 31. mája 2013 (ďalej len „Vyjadrenie“).

5. Následne rozhodnutím Výboru č. VP/37/13-K. zo dňa 25. júna 2013 (ďalej len „Rozhodnutie“) Výbor

a) skonštatoval, že Navrhovateľ porušil povinnosť podľa čl. 7 ods. 1 Ústavného zákona tým, že ako bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky nepodal Oznámenie verejného funkcionára; podľa názoru Výboru mal Navrhovateľ podať takéto oznámenie za rok 2012 do 31. marca 2013;

b) uložil Navrhovateľovi pokutu podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) Ústavného zákona vo výške 805 EUR.

6. V súlade s čl. 10 Ústavného zákona môže verejný funkcionár podať návrh na preskúmanie rozhodnutia Výboru na Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa odseku 1, ktorým bola vyslovená strata mandátu alebo funkcie, alebo do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa čl. 9 ods. 10, ktorým bolo rozhodnuté o pokute voči verejnému funkcionárovi.

7. Navrhovateľ podáva návrh na preskúmanie Rozhodnutia, keďže toto Rozhodnutie bolo vydané v rozpore s Ústavným zákonom, zakladá sa na nesprávnom právnom posúdení veci a navyše je aj nedostatočne odôvodnené.

§ Súdny dvor Európskej únie z 05.12.2013 - Vykonávanie zárobkovej činnosti akejkoľvek povahy štátnymi príslušníkmi členských štátov
Vytvorené: 1. 04. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 45 ZFEÚ a článku 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, s. 1). Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH (ústredná podniková rada spoločnosti prevádzkujúcej salzburské krajinské kliniky) a Land Salzburg (ďalej len „spolková krajina Salzbursko“) týkajúceho sa čiastočného zohľadnenia období zamestnania dosiahnutých zamestnancami u iného zamestnávateľa, než je Spolková krajina Salzbursko, na účely výpočtu ich mzdy u poslednej menovanej.

Právny rámec

Právo Únie

Článok 7 ods. 1 nariadenia č. 492/2011 stanovuje: „S pracovníkom, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu, sa na území iného členského štátu nesmie z dôvodu jeho štátnej príslušnosti zaobchádzať inak ako s vlastnými pracovníkmi, pokiaľ ide o podmienky zamestnania a pracovné podmienky, najmä odmeňovanie, prepustenie, a ak by sa stal nezamestnaným, opätovné začlenenie do práce alebo zamestnania.“

Rakúske právo

4. § 1 zákona spolkovej krajiny Salzbursko o personálnom zaradení služobných zamestnancov spolkovej krajiny (Salzburger Landesbediensteten‑Zuweisungsgesetz, LGBl. 119/2003) znie: „1. Služobní zamestnanci, ktorí pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona pracovali

(1) v holdingovej spoločnosti kliník spolkovej krajiny Salzbursko alebo

(2) na jednom z pracovísk patriacich do pôsobnosti holdingovej spoločnosti (nemocnica spolkovej krajiny Salzbursko Saint Johann, neuropsychiatrická klinika Christiana Dopplera spolkovej krajiny Salzbursko, nemocnica spolkovej krajiny Salzbursko Saint Veit v Pongau, inštitút pre športovú medicínu, centrálne oblasti a oblasti služieb, vzdelávacie centrum) od nadobudnutia účinnosti tohto zákona budú zaradení na ich terajšie miesto zaradenia ako krajinskí služobní zamestnanci v trvalom výkone služby v [Gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH (ďalej len ‚SALK‘)], pričom ich práva a povinnosti zostávajú zachované.

§ Ústavný súd SR z 09.10.2013 - Verejný funkcionár po ukončení aktívneho výkonu funkcie
Vytvorené: 1. 04. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 2. septembra 2013 doručený návrh Mgr. M. K. (ďalej len „navrhovateľka“) na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (ďalej len „výbor“) sp. zn. VP/25/13-K z 25. júna 2013 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“).

Z návrhu a jeho príloh vyplýva, že navrhovateľka bola 3. apríla 2012 odvolaná z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“). Podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“ alebo „ústavný zákon“) navrhovateľka podala 17. mája 2013 výboru písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (ďalej len „oznámenie“) za rok 2012. Namietaným rozhodnutím výbor uložil navrhovateľke ako bývalej verejnej funkcionárke pokutu v sume 805 € zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára za porušenie povinnosti ustanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona podať oznámenie do 31. marca 2013. Podľa navrhovateľky napadnuté rozhodnutie výboru je v rozpore so znením a účelom ústavného zákona, pričom v odôvodnení svojho návrhu bližšie uvádza:

„Z rozhodnutia Výboru vyplýva, že navrhovateľka podala oznámenie podľa čl. 7 oneskorene, keďže oznámenie mala podať do 31. marca 2013, ale podala ho až 17. mája 2013. Podľa konštantnej judikatúry Ústavného súdu SR sa povinnosti podľa čl. 7 ÚzoVZ vzťahujú len na verejných funkcionárov počas ich reálneho výkonu verejnej funkcie. Navrhovateľke skončila verejná funkcia odvolaním na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky dňa 3. apríla 2012, z čoho je zrejmé, že v marci 2013, kedy mala porušiť povinnosť podľa tohto ustanovenia, už verejnou funkcionárkou nebola. Povinnosť podľa čl. 7 ÚzoVZ mala porušiť navrhovateľka podľa názoru Výboru v čase, kedy už nevykonávala verejnú funkciu štátnej tajomníčky a ani inú verejnú funkciu v zmysle ÚzoVZ. Výbor interpretuje povinnosti podľa čl. 7 ÚzoVZ tak, že sa vzťahuje na verejných funkcionárov aj rok po tom, čo už ich verejná funkcia zanikla. Výbor už nemal právomoc konať proti navrhovateľke, pretože navrhovateľka už nebola v danom čase verejnou funkcionárkou. Ako sme vyššie uviedli, navrhovateľke zanikla verejná funkcia 3. apríla 2012, a teda v zmysle ÚzoVZ bola verejnou funkcionárkou pre účely plnenia niektorých povinností podľa tohto ústavného zákona ešte jeden rok – do 3. apríla 2013. Výbor však začal konanie proti navrhovateľke dňa 23. mája 2013, teda až potom, čo navrhovateľka nebola pre žiadne účely tohto zákona verejnou funkcionárkou.“

Ústavný súd SR z 26.08.1998 - Uznesenie mestského zastupiteľstva a porušenie ústavného práva podľa čl. 35 ods. Ústavy Slovenskej republiky, Ústavné právo na prácu a právo na konkrétnu prácu
Vytvorené:11. 06. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky dostal podnet na začatie konania pred ústavným súdom pre porušenie čl. 35 ods. 3 a čl. 36 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky. K porušeniu označených práv došlo podľa tvrdení predkladateľa podnetu tým, že uznesením mestského zastupiteľstva nebolo odporučené uzatvoriť nájomnú zmluvu k výkonu zdravotníckych služieb. Prijatie uvedeného uznesenia označil navrhovateľ za nezákonné, prijaté v rozpore so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a tým aj v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.

Ústavný súd pri predbežnom prerokovaní podnetu na neverejnom zasadnutí zistil, že navrhovateľ označil za porušené práva priznané čl. 35 ods. 3 a čl. 36 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky, a to prijatím uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým nebolo odporučené uzavrieť s ním nájomnú zmluvu k výkonu zdravotníckych služieb.

Zo spisového materiálu, ktorý mal ústavný súd k dispozícii, vyplynulo, že navrhovateľ bol nezamestnaný po tom, čo pracovný pomer s posledným zamestnávateľom ukončil dohodou.

Na základe tejto skutočnosti bolo preukázané, že k porušeniu práva podľa čl. 36 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky nemohlo dôjsť.

Ústavný súd rozhodol, že podnet na začatie konania odmieta. 

§ Najvyšší súd SR z 30.01.2013 - Preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia
Vytvorené:15. 04. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Krajský súd zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia fiktívneho rozhodnutia žalovaného. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku vyplynul záver, že žaloba žalobcu v danom prípade nie je dôvodná, nakoľko neboli splnené zákonné podmienky na to, aby mohla nastať fikcia vydania druhostupňového správneho rozhodnutia, to znamená, že neuplynula 15-dňová lehota na vydanie rozhodnutia o odvolaní a žalovaný vydal v zákonnej lehote riadne(nie fiktívne) rozhodnutie.

Proti rozsudku krajského súdu podal žalobca včas odvolanie a žiadal, aby bol rozsudok súdu prvého stupňa zmenený tak, že žalobou napadnuté fiktívne rozhodnutie bude zrušené. Ďalej uviedol, že v danom prípade zákonná lehota na rozhodnutie o rozklade žalobcu začala plynúť v deň jeho podania a márne uplynula podľa žalobcu v dôsledku nečinnosti žalovaného. Márnym uplynutím lehoty vzniklo fiktívne rozhodnutie, ktoré je vzhľadom na vážne formálne vady nezákonné a nepreskúmateľné.

Z uvedeného vyplýva, že ak proti prvostupňovému rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie podá žiadateľ odvolanie, odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Proti rozhodnutiu žalovaného ako ústredného orgánu štátnej správy možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy, teda minister.

Najvyšší súd dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné vyhovieť, hoci rovnako nie je namieste rozhodnutie krajského súdu potvrdiť, preto rozsudok krajského súdu zrušil, a keďže preskúmavané rozhodnutie nie je spôsobilým predmetom preskúmavania súdom, konanie zastavil.

 

§ Najvyšší súd SR z 30.01.2013 - Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutia
Vytvorené:15. 04. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Krajský súd zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým potvrdil prvostupňové rozhodnutie mesta, ktoré rozhodlo o umiestnení stavby tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Ďalšou námietkou žalobcu bolo, že napadnuté rozhodnutie, vrátane prvostupňového rozhodnutia, bolo vydané v rozpore s územno-plánovacou dokumentáciou. Prvostupňový súd uviedol, že samotný žalobca neuviedol konkrétne znenie záväznej časti územného plánu, s ktorým by rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu bolo v nesúlade. Zdôraznil, že žalobca len konštatoval rozpor s územným plánom . Súd dospel k záveru, že rozhodnutie a postup žalovaného správneho orgánu vrátane prvostupňového, bol v súlade so zákonom.

Žalobca podal odvolanie z dôvodu, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Žalobca uviedol, že ak má byť správne rozhodnutie platné a zákonné, musí byť vydané striktne v zmysle a spôsobom ustanoveným zákonom. Podľa názoru žalobcu taktiež umiestnená stavba nezodpovedá urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia. Žalobca mal za to, že prvostupňový správny orgán ako príslušný stavebný úrad, nedostatočne posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Žiadal, aby sa odvolací súd rozsudok Krajského súdu zmenil tak, že rozhodnutie správneho orgánu zruší a vec vráti žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného a rozhodnutie Mesta zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.

 

§ Najvyšší súd SR z 30.04.2012 - Preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Vytvorené:15. 04. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Krajský súd rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného, ktorý sa stotožnil so správnosťou rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu ktorý uvedeným rozhodnutím neschválil predložený projekt na dodatočné povolenie stavby. Krajský súd uviedol, že pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy, teda (správne uváženie) preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzi a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia. Krajský súd tak dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie i postup správneho orgánu bol z pohľadu žalobných dôvodov v súlade so zákonom, a preto žalobu zamietol.

Proti tomuto rozsudku krajského súdu podal žalobca odvolanie domáhajúc sa toho, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu zmenil tak, že zruší rozhodnutie žalovaného v spojení s rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu a vec mu vráti na ďalšie konanie dôvodiac tým, že konanie vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci, zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie a rozhodnutie veci a konanie správnych orgánov trpí procesnými vadami. Žalobca mal za to, že bol ukrátený správnymi rozhodnutiami na svojich právach, keďže rozhodnutia žalovaného boli vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu. Podľa žalobcu je potrebné napadnuté rozhodnutia správneho orgánu ako nezákonné zrušiť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, preskúmal rozsudok, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné priznať úspech. Keďže podľa názoru najvyššieho súdu krajský súd o otázkach, ktoré boli dôvodom na podanie žaloby žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, nerozhodol svojvoľne ani protizákonne a keďže najvyšší súd nezistil dôvod na zmenu ani zrušenie napadnutého rozsudku považujúc aj jeho odôvodnenie za logické, jasné a zrozumiteľné a nezistil v tomto rozhodnutí žiadny rozpor so zákonom o ochrane pamiatkového fondu, rozsudok krajského súdu potvrdil.

 

§ Najvyšší súd SR z 15.12.2011 - Nečinnosť orgánu verejnej správy
Vytvorené:15. 04. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Navrhovateľ návrhom na konanie proti nečinnosti správneho orgánu doručeným Najvyššiemu súdu žiadal, aby bola odporcovi uložená povinnosť konať a rozhodnúť v o sťažnosti navrhovateľa. V odôvodnení podania uviedol, že ako fyzická osoba si uplatňuje nárok na vrátenie dražobnej zábezpeky ako aj doplatku najvyššieho podania, ktoré poškodený zložil, resp. uhradil v rámci svojej účasti na dražbe nehnuteľností v exekučnom konaní z dôvodu, že Okresný súd neschválil príklep udelený poškodenému na dražbe konanej na exekútorskom úrade. V odôvodnení uviedol, že súd pri skúmaní procesného postupu súdneho exekútora zistil porušenie zákonných ustanovení exekučného poriadku. Po právoplatnosti uvedeného rozhodnutia okresného súdu pôvodný súdny exekútor však navrhovateľovi zaplatené peňažné prostriedky v dražbe nevrátil.

Vzhľadom na to, že pôvodný súdny exekútor zomrel, dňom Slovenská komora exekútorov ustanovila náhradníka súdneho exekútora .Náhradný súdny exekútor navrhovateľovi zaplatené peňažné prostriedky v dražbe rovnako nevrátil. V odpovedi na výzvu navrhovateľa na vrátenie dražobnej zábezpeky a doplatku najvyššieho podania exekútor navrhovateľovi oznámil, že tejto výzve nie je možné vyhovieť a odporučil mu uplatniť si tento nárok v dedičskom konaní po nebohom pôvodnom exekútorovi.

Navrhovateľ adresoval Slovenskej komore exekútorov sťažnosť, ktorou požiadal o prešetrenie, či postup náhradného súdneho exekútora je v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Vzhľadom na skutočnosti uvádzané vyššie a absolútnu nečinnosť zodpovedných subjektov, podal navrhovateľ sťažnosť na Ministerstvo spravodlivosti SR na činnosť náhradného súdneho exekútora a aj sťažnosť na činnosť Slovenskej komory exekútorov vo vyššie uvedenej veci.

Vzhľadom na to, že k vybaveniu sťažnosti nedošlo v zákonom ustanovenej lehote, podal navrhovateľ na Ministerstvo spravodlivosti SR sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

Navrhovateľ sa dva roky nemohol bez vlastnej viny dostať ku svojim peniazom, pričom nejde o zanedbateľnú sumu. S navrhovateľom žiadny zodpovedný orgán nekomunikoval, nepodnikal žiadne kroky k náprave. Nakoľko je v danom prípade nečinné aj Ministerstvo spravodlivosti SR, navrhovateľ sa obrátil na príslušný súd.

Navrhovateľ sa domáha súdnej ochrany pred tvrdenou nečinnosťou odporcu. Žiada, aby najvyšší súd uložil odporcovi konať a rozhodnúť vo veci jeho sťažnosti, ktorú podal na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky proti postupu súdneho exekútora .

Najvyšší súd návrhu vyhovel ,keďže odporca preukázateľne nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom. 

§ Najvyšší súd SR z 16.04.2008 - Správne konanie Náležitosti podania v správnom práve
Vytvorené:22. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Krajský súd zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým tento ako druhostupňový správny orgán zamietol odvolanie žalobcov a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu 1. stupňa. Týmto rozhodnutím prvostupňový správny orgán podľa zastavil konanie v danej veci .

K zastaveniu konania došlo po tom, čo správny orgán prvého stupňa vyzval žalobcov na doplnenie Žalobcovia na výzvu nedoložili všetky potrebné zmluvy z dôvodu veľkého počtu pôvodných vlastníkov a vysokých nákladov na ich zhotovenie s tým, že návrhy zmlúv budú dodatočne priložené.

Podľa názoru krajského súdu boli splnené podmienky pre zastavenie konania.

Proti tomuto rozsudku podali žalobcovia v zákonnej lehote odvolanie domáhajúc sa jeho zrušenia alebo zmeny a zrušenia žalobou napadnutého rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa a vrátenia veci s vyslovením právneho názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal napadnutý rozsudok, ako aj konanie a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcov nie je možné priznať úspech. Rozsudok Krajského súdu potvrdil.

§ Najvyšší súd SR z 22.08.2008 - Nadbytočnosť zamestnanca
Vytvorené:20. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Okresný súd zamietol žalobu žalobcu ktorou sa domáhal určenia, že je neplatná výpoveď, ktorú mu dala žalovaná. Na odôvodnenie svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že žalovaná pri daní výpovede z pracovného pomeru „postupovala zákonným spôsobom a nebol zákonný dôvod určiť neplatnosť tejto výpovede. Krajský súd rozsudkom zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že určil, že výpoveď z pracovného pomeru, daná žalovanou žalobcovi je neplatná. Vychádzal z toho, že podľa výpovede riaditeľa žalovanej školy pracovný pomer so žalobcom bol skončený podľa rozhodnutia. Podľa neho sa zrušila funkcia jedného hlavného majstra a mal byť uvoľnený jeden pedagogický pracovník. Rozhodnutie o znížení počtu zamestnancov v tejto časti sa teda netýkalo pracovného zaradenia učiteľa, v ktorom bol žalobca, ale malo sa týkať majstra , ktorému výpoveď daná nebola, namiesto neho bol pracovný pomer skončený so žalobcom, ktorého potom majster zastupoval v postavení učiteľa. Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že dovolanie žalovanej nie je dôvodné, pretože ním napadnutý rozsudok odvolacieho súdu je správny.

 

§ Najvyšší súd SR z 31.03.2010 - Neplatné skončenie pracovného pomeru
Vytvorené:19. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Okresný súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal určenia, že výpoveď z pracovného pomeru je neplatná. Určenie neplatnosti výpovede žalovaného danej žalobcovi považoval za nedôvodné, nedôvodné je aj požadovanie nároku na náhradu mzdy a preto žalobu žalobcu zamietol. Na odvolanie žalobcu Krajský súd rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým zamietol žalobu žalobcu o určenie neplatnosti výpovede zmenil tak, že určil, že výpoveď daná žalobcovi žalovaným je neplatná. Odvolací súd uviedol, že Zákonník práce nedefinuje menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Preto konanie zamestnanca treba posudzovať individuálne v súvislosti o všetkými okolnosťami daného prípadu. Mal za to, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav, ale vec nesprávne právne posúdil. Žalobca navrhol dovolanie žalovaného zamietnuť. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto rozhodnutie odvolacieho súdu zrušil v jeho zmeňujúcej časti a v rozsahu zrušenia mu vec vrátil na ďalšie konanie.

 

§ Najvyšší súd SR z 24.07.1992 - Neplatné skončenie pracovného pomeru
Vytvorené:19. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Žalobca žiadal určiť, že okamžité zrušenie jeho pracovného pomeru so žalovanou organizáciou je neplatné z dôvodu, že svojím konaním neporušil zvlášť hrubým spôsobom pracovnú disciplínu. Mestský súd žalobe vyhovel. Krajský súd na odvolanie žalovanej organizácie zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalobu zamietol. Proti rozsudku krajského súdu podal žalobca však dovolanie. Žiadal tento rozsudok zmeniť a žalobe vyhovieť tak, ako rozhodol mestský súd.

§ Najvyšší súd ČR z 08.03.2005 - Rozhodnutie rady obce o odvolaní zamestnanca z funkcie
Vytvorené:30. 10. 2012
Autor:Mgr.Dagmar Haňdiaková
Zobraz celý text

 Žalobcovi bolo dopisom oznámené, že uznesením Rady mesta B. bol odvolaný z funkcie vedúceho Organizačného úseku Magistrátu mesta B. Ďalším dopisom mu bolo oznámené, že vzhľadom k tomu, že neprijal voľné pracovné miesta, ktoré mu boli ponúknuté, stáva sa pre Magistrát mesta B nadbytočným a preto s ním magistrát rozväzuje pracovný výpoveďou. Žalobca namieta kompetentnosť rady mesta pri rozhodovaní o menovaní a odvolaní z funkcie „vedúceho úseku“ magistrátu, nakoľko zákonné ustanovenia hovoria len o právomoci odvolávať a menovať „ vedúceho odboru“ a namieta tiež, že rada mesta rozhodla o jeho odvolaní bez návrhu tajomníka Magistrátu a tajomník doplnil svoj návrh len dodatočne

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (2)
§ z 30.04.2015 - NKÚ c/a Čab - obsahové náležitosti organizačného poriadku
Vytvorené:15. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Účelom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach s osobitným zreteľom na výhodnosť uzatvorených zmlúv a prenechávania majetku obcí tretím osobám na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa.

§ z 18.11.2015 - NKÚ c/a Vtáčkovce - uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Vytvorené: 1. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Najvyšší kontrolný úrad vykonal kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom za účelom zistenia jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V rámci tejto kontroly boli overované dohody uzatvorené obcou v roku 2014.
Vzory dokumentov (11)
§ Vzor smernice o povinnom zverejňovaní zmlúv
Vytvorené: 7. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
Vzor smernice povinnom zverejňovaní zmlúv v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ Vzor tlačiva pre zverejňovanie zmlúv (Obchodný vestník)
Vytvorené: 7. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
§ Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru
Vytvorené:15. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení
§ Vzor upozornenia na závažné porušenie pracovnej disciplíny
Vytvorené:21. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
Upozornenie zamestnávateľa na závažné porušenie pracovnej disciplíny - § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení
§ Vzor dohody o zmene pracovnej zmluvy
Vytvorené:27. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
Dohoda o zmene pracovných podmienok uzatvorená podľa § 54 zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v platnom znení
§ Vzor smernice k povinnosti zamestnancov pri návšteve zdravotníckeho zariadenia a počas dočasnej pracovnej neschopnosti
Vytvorené: 9. 04. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Stiahni súbor
Účelom tejto smernice je stanoviť povinnosti zamestnancov a oprávnenia zamestnávateľa v súvislosti s návštevou zdravotníckeho zariadenia a dočasnou práce neschopnosťou
§ Vzor pracovného poriadku zamestnancov
Vytvorené:20. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnvský
Stiahni súbor
Pracovný poriadok je vnútorným predpisom, ktorý v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov konkretizuje úpravu pracovnoprávnych vzťahov zamestnávateľa a jeho zamestnancov.
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
Vytvorené:18. 03. 2019
Autor:
Stiahni súbor
Vzor oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára podľa ust. čl. 7 ods. 6 zákona č. 357/2004 Z. z.
Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu funkcie
Vytvorené:18. 03. 2019
Autor:
Stiahni súbor
Vzor oznámenia verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka) čl. 8 ods. 6 zákona č. 357/2004 Z. z.
Vzor smernice, ktorá upravuje výkon práce z domu počas mimoriadnej situácie
Vytvorené:11. 05. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Stiahni súbor
Táto smernica upravuje prácu z domu, ktorú zamestnanec a pedagogický zamestnanec vykonáva na základe pokynu zamestnávateľa počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou vírusu COVID-19.
Daňová a účtovná problematika obcí
Vytvorené: 1. 09. 2011
Autor:Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, sekcia metodiky daní, odbor služieb pre verejnosť
Stiahni súbor
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky vypracovalo dokument, ktorý pomôže obciam v prípade dani z príjmov ako i účtovníctva.
Register pojmov (33)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť