iSamosprava | TS: Minister školstva rozhodol – kompromis vo výbere riaditeľa
 • Pripravuje sa nový Zákon o údajoch

  viac sa dočítate v legislatívnej správe v našom servisnom menu.
 • Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži

  pripravujeme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, sledujte nás.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

TS: Minister školstva rozhodol – kompromis vo výbere riaditeľa

Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) sa uskutočnilo rozporové konanie k zásadným pripomienkam k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Zmyslom pôvodného návrhu zákona bolo posilniť kompetencie miest a obcí pri voľbe riaditeľov škôl a školských zariadení, v tom zmysle, že mal umožniť právo veta pre zriaďovateľa, ak nesúhlasil ani s druhým kandidátom navrhnutým radou školy na funkciu riaditeľa školy. S takýmto riešením však zásadne nesúhlasili školské odbory, Úrad vlády Slovenskej republiky ako ani samotná Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Z toho dôvodu minister školstva pristúpil ku kompromisnému riešeniu, ktorého podstata spočíva v tom, že ak zriaďovateľ nebude spokojný s kandidátom na riaditeľa, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania, svoj nesúhlas písomne odôvodní rade školy, pričom sa uskutoční druhé, úplne nové výberové konanie. Následne rada školy navrhne kandidáta, ktorý uspel v druhom výberovom konaní zriaďovateľovi, pričom tento návrh je už pre zriaďovateľ záväzný. Podľa vyjadrení ministra školstva: „Právo veta pre zriaďovateľa sa teda zachováva v prvom výberovom konaní a zároveň sa ponecháva demokratické postavenie rady školy.“

Ministerstvo si zároveň kladie za cieľ komunikovať so zriaďovateľmi aj o tom, ako účinnejšie využívať nástroje na kontrolu hospodárenia škôl, ktoré im už teraz dáva zákon, pričom v budúcnosti sa nebráni ani diskusiám o tom, ako účinnejšie plniť kontrolu hospodárenia škôl alebo ako odčleniť hospodárske procesy od pedagogických procesov v rámci školy.


Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 10.04.2015

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


< Späť