iSamosprava | TS: Minister školstva rozhodol – kompromis vo výbere riaditeľa

TS: Minister školstva rozhodol – kompromis vo výbere riaditeľa

Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) sa uskutočnilo rozporové konanie k zásadným pripomienkam k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Zmyslom pôvodného návrhu zákona bolo posilniť kompetencie miest a obcí pri voľbe riaditeľov škôl a školských zariadení, v tom zmysle, že mal umožniť právo veta pre zriaďovateľa, ak nesúhlasil ani s druhým kandidátom navrhnutým radou školy na funkciu riaditeľa školy. S takýmto riešením však zásadne nesúhlasili školské odbory, Úrad vlády Slovenskej republiky ako ani samotná Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Z toho dôvodu minister školstva pristúpil ku kompromisnému riešeniu, ktorého podstata spočíva v tom, že ak zriaďovateľ nebude spokojný s kandidátom na riaditeľa, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania, svoj nesúhlas písomne odôvodní rade školy, pričom sa uskutoční druhé, úplne nové výberové konanie. Následne rada školy navrhne kandidáta, ktorý uspel v druhom výberovom konaní zriaďovateľovi, pričom tento návrh je už pre zriaďovateľ záväzný. Podľa vyjadrení ministra školstva: „Právo veta pre zriaďovateľa sa teda zachováva v prvom výberovom konaní a zároveň sa ponecháva demokratické postavenie rady školy.“

Ministerstvo si zároveň kladie za cieľ komunikovať so zriaďovateľmi aj o tom, ako účinnejšie využívať nástroje na kontrolu hospodárenia škôl, ktoré im už teraz dáva zákon, pričom v budúcnosti sa nebráni ani diskusiám o tom, ako účinnejšie plniť kontrolu hospodárenia škôl alebo ako odčleniť hospodárske procesy od pedagogických procesov v rámci školy.


Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 10.04.2015

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


< Späť