iSamosprava | eGovernment
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020

eGovernment

eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií v procesoch verejnej správy.

Cieľom elektronizácie verejnej správy je znížiť neproduktívny čas strávený vybavovaním úradných záležitostí, minimalizovať chybovosť, eliminovať viacnásobnú realizáciu rovnakých úkonov. Občan i podnikateľ by mali v budúcnosti vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste, prípadne priamo z domu, kancelárie, prostredníctvom svojho počítača.

V inštitúte eGovernment budeme prinášať a spracúvať právnu problematiku, ktorá je spojená s informatizáciou a elektronizáciou procesov v samospráve a verejnej správe.

Právne predpisy:
Dôvodové správy (4)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (8)
Obec/eGovernment: Otázky evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
Vytvorené:27. 08. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Jednu z foriem podnikania fyzických osôb predstavuje samostatne hospodáriaci roľník. Základným právnym predpisom v tejto oblasti je zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v platnom znení. Odborný článok sa venuje nevyhnutným krokom, ktorých splnenie   umožňuje fyzickej osobe vykonávať činnosť v zmysle zákona o súkromnom podnikaní ako samostatne hospodáriaci roľník.

eGovernment: Nový zákon o údajoch, výzvy na manažment dát a procesy vo vývoji eGovernmentu
Vytvorené:23. 08. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Od 14. augusta 2019 prebieha pripomienkovanie predbežnej informácie k návrhu zákona o údajoch, ktorý ma za cieľ vytvoriť moderný dátový štát, s cieľom rozhodovania založeného na presných, ľahko dostupných a predovšetkým aktuálnych údajoch. Prípravu tohto zákona zabezpečuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPV).

eGovernment: Druhá vlna stop byrokracii
Vytvorené: 8. 08. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

V tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať orgánom verejnej moci v papierovej podobe. Orgány verejnej moci tak budú postupne podľa delenej účinnosti zákona o byrokracii povinné získavať údaje o fyzických a právnických osobách z ďalších zdrojových registrov ako informačných systémov verejnej správy.

eGovernment: Zmeny pri výkone verejnej moci elektronicky
Vytvorené:30. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Dňa 1. augusta 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 211/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej ako „zákon o e-Governmente“). 

Verejné obstarávanie/eGovernment: Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a nové povinnosti pre obce
Vytvorené:22. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Zákonom o zaručenej elektronickej fakturácii (ďalej ako „zákon o ZEF“) dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (ďalej len „smernica“) do slovenského právneho poriadku. Zákon nadobúda účinnosť 1.8.2019. Z hľadiska povinností zavádzaných zákonom o ZEF je smerodajný článok 7 smernice, v zmysle ktorého „členské štáty zabezpečia, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry, ktoré sú v súlade s európskou normou pre elektronickú fakturáciu“. Zavedenie elektronickej fakturácie iniciuje Európska únia a táto aktivita vychádza zo všeobecného konceptu rozvoja digitalizácie komunikácie a stratégie jednotného digitálneho trhu v rámci členských krajín EÚ.

eGovernment: Nový zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
Vytvorené:17. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Dňa 27.3.2019 bol v III. čítaní NR SR prerokovaný a schválený návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej ako „ZITVS“), ktorý ruší doteraz účinný zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v platnom znení. Zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019. ZITVS upravuje jednak organizáciu správy informačných technológií verejnej správy, ustanovuje základné požiadavky kladené na informačné technológie verejnej správy a ich správu, a tiež zakotvuje práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia (rozumejú sa ním aj obce, mestá, VÚC) v oblasti informačných technológií verejnej správy v pôsobnosti zákona. 

E-Government: Podpora petície v elektronickej podobe
Vytvorené:15. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na možnosť fyzických a právnických osôb podporiť zostavenú petíciu elektronicky.
§ eGovernment: Integrované obslužné miesto občana
Vytvorené: 3. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike integrovaných obslužných miest občana, ktoré slúžia na uľahčenie vybavovania úradných záležitostí.

Odborné stanoviská (1)
§ eGovernment: Najčastejšie otázky k problematike Integrovaných obslužných miest
Vytvorené: 3. 02. 2016
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zobraz celý text

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo odpovede na najčastejšie otázky kladené k problematike Integrovaných obslužných miest.

Prípadové štúdie (7)
eGovernment: K povinnosti obce zverejňovať dokumenty na CUET
Vytvorené:23. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Aké dokumenty musia obce povinne zverejňovať na „CUET“?

eGovernment: Povinné doručovanie do eschránok fyzickým osobám?
Vytvorené: 7. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Od kedy má orgán verejnej moci povinnosť komunikovať s fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom elektronicky? Má orgán verejnej moci povinnosť skúmať, či takýto subjekt má elektronickú schránku aktivovanú?

Daňový úrad/Egovernment: Skenový podpis na rozhodnutí o vyrubení miestnej dane
Vytvorené: 4. 12. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Je v súlade s príslušnými zákonmi SR, ak je na rozhodnutí o vyrubení miestnej dane alebo poplatku, ktoré je tlačovým výstupom z používaného IS, podpis správcu dane a pečiatka mesta v skenovanej podobe ako súčasť formulára rozhodnutia, t.j. vytlačené rozhodnutie je už úplné, nie je potrebné ho podpisovať ani pečiatkovať?

E-Government: Elektronický podpis na rozhodnutiach obce
Vytvorené:22. 12. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Mesto vydáva rozhodnutia, ktoré podpisuje primátor. Môže primátor splnomocniť osobu (referenta) MsÚ, ktorý by právnickým osobám takéto rozhodnutia zasielal elektronicky, teda so svojím podpisom (elektronickým podpisom referenta)? 

eGovernment/Starosta: Elektronický občiansky preukaz starostu – povinne?
Vytvorené:24. 11. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Je povinnosťou starostu obce ako štatútara obce mať od 1.1.2017 občiansky preukaz s čipom?

 

 

 

E-governement: Termín výkonu verejnej moci elektronicky a prechodné ustanovenia
Vytvorené:17. 10. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Odkedy vzniká pre obce a mestá poskytovať svoje služby elektronicky, ak ustanovenie § 60 ods. 7 Zákona o e-governmente hovorí o tom, že orgán verejnej moci je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 5 do 1. marca 2017.

Udáva tento zákon pre mestá a obce aj nejaký iný termín od 1.11.2016?

eGovernment/Interné riadenie: Vytvorenie e-mailových adries obce
Vytvorené: 2. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je obec/mesto povinné okrem formátu emailovej adresy meno.priezvisko vytvoriť aj iné ako napr. sekretariát, kontrolór atď.?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (2)
z 01.08.2019 - NKÚ c/a obce eGovernment a informačné systémy obcí a miest
Vytvorené:29. 11. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Kontrola bola zameraná na vyhodnotenie účinnosti prijatých opatrení, ktorými sa mali odstrániť nedostatky zistené predchádzajúcou kontrolou. Súbežne bol pomocou vybraných ukazovateľov (počet elektronických podaní, počet elektronicky doručených výmerov na daň z nehnuteľností, vnímanie zmeny stavu v elektronizácii služieb zo strany obce, identifikácie bariér ďalšieho zlepšovania) meraný a hodnotený progres v elektronizácii výkonu verejnej moci zo strany obce. 

z 27.10.2017 - NKÚ c/a 70 obcí s počtom obyvateľov do 20 000
Vytvorené:13. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bolo

a)    posúdiť pripravenosť týchto obcí a miest na poskytovanie služby e-Governmentu,

b)    posúdiť efektívnosť verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie tejto služby,

c)     posúdiť plnenie povinností obcí a miest v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania, rozvoja a bezpečnosti ich informačných systémov (ďalej len „IS“)

d)    posúdiť prínos služieb e-Governmentu občanom, obciam a mestám

e)    overenie efektívnosti informačného systému Dátové centrum obcí a miest (ďalej len „DCOM“)

 

Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (35)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť