iSamosprava | Voľby/Starosta: Postup obce po voľbách bez kandidáta na starostu
 • Pripravuje sa nový Zákon o údajoch

  viac sa dočítate v legislatívnej správe v našom servisnom menu.
 • Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži

  pripravujeme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, sledujte nás.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Voľby/Starosta: Postup obce po voľbách bez kandidáta na starostu

Právny stav: 16.08.2018

Otázka:

Komu odovzdá funkciu starosta obce, ak nebude zvolený nový starosta, nakoľko nikto nebude kandidovať? Kto bude v takomto prípade plniť funkciu štatutára?

Odpoveď:

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení (ďalej len „Zákon o podmienkach výkonu volebného práva“) bližšie neupravuje situáciu, ak sa za danú obec na post starostu neuchádza žiaden kandidát.

V takomto prípade bude potrebné s ohľadom na ustanovenie § 181 ods. 3 písm. a) v spojitosti s ods. 4 tohto zákona vyhlásiť nové voľby na obsadenie postu starostu do 30 dní od uverejnenia výsledkov volieb štátnou komisiou.

Zároveň dávame do pozornosti ustanovenie § 2aa Zákona o obecnom zriadení, ktoré rieši tzv. nefunkčné obce, kedy ani po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy obcí nemá daná obec obecné zastupiteľstvo ani starostu obce.

V takomto prípade vláda môže nariadením pričleniť obec k susediacej obci, ktorá sa nachádza v tom istom okrese ako nefunkčná obec ak s tým susediaca obec súhlasí. Tomu ešte predchádza prerokovanie tohto postupu na zhromaždení obyvateľov, zvolané okresným úradom v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádza nefunkčná obec na podnet Ministerstva vnútra SR.

Do doby zvolenia a zloženia sľubu novozvoleného starostu, funkciu starostu z dôvodu neochromenia chodu obce zastáva doterajší starosta, nakoľko až momentom zloženia sľubu novozvoleného starostu dochádza k uplynutiu funkčného obdobia predchádzajúceho starostu, čo má za následok zánik mandátu v zmysle § 13a ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“).

Pokiaľ by doterajší starosta obce nechcel viac pokračovať vo výkone tejto funkcie, môže sa funkcie vzdať, a následne jeho kompetencie bude vykonávať zástupca starostu v zmysle § 13b ods. 4 Zákona o obecnom zriadení.

Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient 


1 §13b ods. 4 Zákona o obecnom zriadení: „Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.“


< Späť