iSamosprava | Voľby/Starosta: Neurčenie rozsahu funkcie starostu a plat znovuzvolného starostu
 • Pripravuje sa nový Zákon o údajoch

  viac sa dočítate v legislatívnej správe v našom servisnom menu.
 • Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži

  pripravujeme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, sledujte nás.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Voľby/Starosta: Neurčenie rozsahu funkcie starostu a plat znovuzvolného starostu

Právny stav k: 24. 10. 2018

Otázka:

Pre kandidáta, ktorý sa vo voľbách uchádza o funkciu starostu alebo primátora, má byť jasne určený rozsah výkonu funkcie. Ako riešiť situáciu, keď zastupiteľstvo neurčilo v zákonom stanovenej dobe rozsah výkonu funkcie ? Ak bude zvolený ten istý starosta, je potrebné aj jeho plat nanovo schvaľovať?

Odpoveď: 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) je obecné zastupiteľstvo povinné určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie plat starostu a rozsah výkonu jeho funkcie.

Výpočet platu starostu je vymedzený v osobitnom zákone, ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení

Starosta má po zvolení do funkcie nárok vždy na základný plat starostu, pričom ak nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí mu plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0,3.

Pokiaľ obecné zastupiteľstvo nerozhodne o vyššom plate starostu, starosta má nárok poľa § 4 ods. 3 uvedeného zákona len na základný plat.

Podľa §11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení má obecné zastupiteľstvo povinnosť aj určovať rozsah výkonu funkcie starostu najneskôr 90 dní pred voľbami. Ide o povinnosť obecného zastupiteľstva, pričom zákon nepredpokladá, že obecné zastupiteľstvo svoju povinnosť nesplní.

Máme za to, že pri neprerokovaní rozsahu výkonu jeho funkcie bude novozvolený starosta kontinuálne pokračovať podľa už odsúhlaseného rozsahu výkonu funkcie pôvodného starostu.

Novozvolený starosta má následne v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení možnosť navrhnúť prerokovanie rozsahu výkonu jeho funkcie počas funkčného obdobia, čiže zmenu rozsahu výkonu funkcie starostu je možné vykonať už len s jeho súhlasom. 

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 tohto zákona platí, že: „Nárok na plat starostovi zaniká dňom zániku jeho mandátu. Nárok na plat starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený.“

Z uvedeného tak vyplýva, že ak došlo k opätovnému zvoleniu starostu, nárok na plat vo výške naposledy schválenej obecným zastupiteľstvom nezaniká. Nie je teda potrebné, aby poslanci obecného zastupiteľstva po opätovnom zvolení starostu nanovo rozhodli o plate starostu.

Mgr. Lenka Michalovičová


< Späť