iSamosprava | Starosta/Obec: Zodpovednosť za nesplatenie úveru obce
 • Pripravuje sa nový Zákon o údajoch

  viac sa dočítate v legislatívnej správe v našom servisnom menu.
 • Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži

  pripravujeme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, sledujte nás.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Starosta/Obec: Zodpovednosť za nesplatenie úveru obce

Právny stav k: 01.03.2013


Aké sankcie vyplývajú pre štatutára obce a obec samotnú, pokiaľ obec nemôže splatiť úver včas?


Relevantné právne predpisy: 

 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení (ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách samosprávy“)
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení (ďalej len „Trestný zákon“)
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej aj „Zákon o obecnom zriadení“)

Obce využívajú úvery vo forme návratných zdrojov financovania v zmysle §5 ods. 2, písm. c) Zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy, napríklad na preklenutie obdobia nesúladu medzi príjmami a výdavkami obcí. Prijatie úveru obcou na základe zmluvy o úvere musí byť podľa Zákona o obecnom zriadení schválené uznesením obecného zastupiteľstva a potvrdené následným podpisom zmluvy starostom, nakoľko ide o právny úkon nakladania s majetkom obce. 

Prijatie ako aj splácanie úverov musí byť ďalej okrem súladu s konkrétnou zmluvou o úvere v súlade s pravidlami podľa §17 ods. 2 – 7 Zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Zodpovednosť obce 

V prípade porušenia povinností splácať úver riadne a včas, prípadne nesplatenia úveru obcou vôbec, obec bude zodpovedná ako právnická osoba. 

V zmysle §20 Zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Ministerstvo financií SR môže obci za porušenie povinností v tomto zákone uložiť pokutu do výšky 16.596,96 €, pričom konkrétne porušenia zákona nevymenúva. 

Obci by pri porušení povinnosti splácať úver vyplynuli aj zmluvné sankcie zo zmluvného vzťahu s bankou (napr. úroky z omeškania, zmluvné pokuty alebo iné dohodnuté plnenia), ktoré by okrem sumy úveru musela obec plniť banke. V prípade ak by obec nesplnila povinnosť splniť úver voči danej banke vrátane príslušenstva úveru, banka by mohla dlžné plnenie požadovať súdnou cestou. 

Zodpovednosť štatutára 

Starosta obce nebude niesť priamu zodpovednosť za nesplatenie úveru, teda nezodpovedá priamo svojím majetkom alebo svojím platom starostu ak úverová zmluva prešla riadnym procesom schválenia v obci. Pokiaľ by ale sám starosta svojím konaním spôsobil neschopnosť obce úver riadne splatiť (napr. by si za požičané peňažné prostriedky zakúpil niečo pre svoju potrebu), za konanie tohto druhu by niesol starosta osobnú zodpovednosť tak v občianskoprávnej ako aj trestnoprávnej rovine. 

JUDr. Adriána Jasová, advokát


< Späť