iSamosprava | nepreskúmateľnosť

nepreskúmateľnosť

Manuál na používanie Centrálneho odborného portálu pre samosprávu

1. Komu je portál určený?

Obciam, mestám a samosprávnym krajom /VÚC/ ale aj štátnym organizáciám, spoločnostiam a jednotlivcom so záujmom o činnosti a informácie z prostredia samosprávy.

Centrálny odborný portál pre samosprávu /COPS/ prináša aktuálne a odborné informácie z Práva a Ekonomiky samosprávnych subjektov v Slovenskej republike.

Pre jednoduchšiu orientáciu sme zvolili farebné kódovanie informácií:

 • Právne menu 1 a informácie z práva sú podfarbené tyrkysovou farbou (ľavá časť COPS)
 • Právne menu 2 – obecný/mestský úrad a Úrad samosprávneho kraja sú podfarbené šedou farbou (vrchná časť COPS)
 • Ekonomické menu je podfarbené tyrkysovou farbou  (druhá ľavá časť COPS)
 • Servisné menu je podfarbené fialovou farbou (pravá časť COPS)

2. Ako sú umiestnené informácie na COPS?

Z každej oblasti prináša COPS Odborné a Aktuálne informácie:

Aktuálne informácie sa nachádzajú v centrálnej časti portálu COPS z práva, ekonomiky a servisných činností pre samosprávy

Odborné informácie sú uvádzané v príslušnom menu (Právne, Ekonomické, Servisné, Právne menu 2 - Obecný/Mestský úrad a Úrad samosprávneho kraja) po obvode COPS.

1. Právne menu je zložené z právnych inštitútov v 3 kategóriách:

 • Samosprávne orgány a inštitúcie v rámci samosprávy
 • Správne konanie
 • Obecný/Mestský úrad a Úrad samosprávneho kraja zložené z oblastí, kde tieto úrady vykonávajú svoje kompetencie

V právnom menu nájdete potrebné informácie k jednotlivým orgánom a inštitúciám zriaďovaných samosprávami, k zákonným inštitútom. Odborné informácie nájdete v podobe vzorov dokumentov, vzorov formulárov, prípadových štúdií, aktuálne pripravovanej legislatívy, judikatúry súdov, odborných stanovísk, registra pojmov, či aktuálne platného znenia zákonov.

2. Ekonomické menu obsahuje 2 inštitúty:

 • Verejné obstarávanie
 • Majetok

V ekonomickom menu nájdete informácie v rovnakej štruktúre ako v menu právnom.

3. Menu Obecný/Mestský úrad a Úrad samosprávneho kraja obsahuje oblasti pôsobnosti úradov samosprávy v zmysle zákonných kompetencií ako aj organizačného členenia úradov samospráv rozčlenené k obciam/mestám a VÚC podľa ich pôsobnosti na:

 • Stavebný úrad
 • Daňový úrad
 • Doprava
 • Školy
 • Šport
 • Sociálne
 • Kultúra
 • Info zákon
 • Životné prostredie.

Obsahovo má aj toto menu zloženie a štruktúru informácií ako právne menu.

4. Servisné menu je spojené s doplnkovými činnosťami pre samosprávy v rámci vzdelávania, elektronických informácii, online poradenstva pre užívateľov portálu a inej servisnej činnosti, pričom obsahuje tieto časti:

 • Online poradenstvo
 • Vzdelávanie
 • Videoškolenia
 • Elektronický obchodný vestník
  a ďalšie.

5. V centrálnej časti portálu Tlačová agentúra pre samosprávu, ktorá poskytuje všetky denné informácie z diania v jednotlivých mestách, obciach, VÚC, informácie o rôznych podujatiach, projektoch, iniciatívach a inom dôležitom na poli právnom, ekonomickom a všetkým súvisiacim so samosprávnym sektorom.

3. Ako čítať informácie na COPS a ako s nimi pracovať?

Každá z položiek Právneho a Ekonomického menu obsahuje základné pojmy (inštitúty) dotýkajúce sa fungovania danej položky.

Následne po kliknutí na konkrétny inštitút sa zobrazí jeho popis a pripojená tabuľka, ktorá tento inštitút rozdelí a odborne napĺňa v nasledovnom zložení:

 • Právne predpisy daného inštitútu
 • Dôvodové správy k legislatívnej úprave daného inštitútu
 • Odborné články
 • Návrhy na zmenu legislatívy
 • Odborné stanoviská publikované o danom inštitúte
 • Prípadové štúdie
 • Judikatúra súdov
 • Vzory dokumentov
 • Návrhov na zmenu legislatívy

Celý portál COPS a najmä jeho Právne a Ekonomické menu by Vám malo poskytovať odpovede a informácie potrebné na bežnú činnosť pri Vašej práci tak, aby ste svoje aktivity vykonávali správne, v súlade s legislatívou.


Tím portálu isamosprava.sk


< Späť