iSamosprava | Sociálne - obec

Sociálne - obec

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

 • seniori
 • rodiny a deti
 • zabezpečenie základných životných potrieb
 • forma organizácie
Právne predpisy
Dôvodové správy (7)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (30)
Sociálne: Poskytnutie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa
Vytvorené:25. 10. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušniríková
Zobraz celý text

Postup pri poskytovaní sociálnej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich procesov, a to procesu posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a procesu zabezpečenia sociálnej služby. V odbornom článku sa bližšie zameriame na postup, ktorý musí občan absolvovať, ak má záujem o poskytnutie niektorého druhu sociálnej služby neverejným poskytovateľom. 

Stavebný úrad/ Sociálne: Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb
Vytvorené: 3. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Bezbariérovosť stavieb by sme mohli zadefinovať ako navrhovanie a riešenie stavieb tak, aby ich bolo možné užívať osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bez cudzej pomoci. Ide tak o stavbu, ktorá umožňuje pohodlný vstup a pohyb v nej osobe, ktorá je rôznym spôsobom obmedzená na pohybe. Naša právna úprava tento pojem nevymedzuje, avšak bezbariérovosť stavieb sa dosahuje prostredníctvom jednotlivých požiadaviek stanovených vyhláškou k Stavebnému zákonu.

Sociálne obec/Sociálne VÚC: Možnosti financovania zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Vytvorené: 2. 05. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Odborný článok približuje druhy podpory, ktorú je možné poskytnúť obci alebo VÚC prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb.

Sociálne: Kvalifikačné predpoklady opatrovateľa detí
Vytvorené:26. 03. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesarova
Zobraz celý text

S účinnosťou od 1.3.2017 došlo zákonom č. 40/2017 Z. z. k novelizácii zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Majetok/Sociálne: Podpora sociálnych podnikov zo strany obcí
Vytvorené: 3. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Pre dosiahnutie čo najlepšieho sociálneho výsledku je potrebná spolupráca a podpora medzi subjektmi verejného, súkromného a tretieho sektora. V odbornom článku prinášame informácie o možných spôsoboch podpory sociálnych podnikov zo strany obce.
Sociálne: Nemajetnosť klienta a doplatok za domov sociálnych služieb
Vytvorené:28. 09. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Kto platí úhradu za sociálnu službu poskytovanú osobe s nepriaznivým zdravotným stavom alebo osobe v dôchodkovom veku, ak táto osoba nemá dostatočný príjem na úhradu tejto služby?

Sociálne: Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 3. časť
Vytvorené: 3. 02. 2016
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Prinášame Vám tretiu časť článku rozoberajúcu problematiku nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. 
Sociálne: Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 2. časť
Vytvorené: 9. 10. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
V 1. časti článku sme sa venovali úvodu do problematiky nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi. V ďalších častiach článku postupne uvedieme prehľad konkrétnych povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia sociálnych služieb podľa účinného zákona o odpadoch (zákon č. 223/2001 Z. z.) a tomu zodpovedajúci porovnávajúci prehľad povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia podľa nového zákona o odpadoch, účinného od 1.1.2016 (zákon č. 79/2015 Z. z.). 
Sociálne: Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb - 1. časť
Vytvorené:24. 08. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
V 1. časti tohto článku sa venujeme úvodu do problematiky nakladania s odpadmi z pohľadu zariadení sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi.
Sociálne: Verejné obstarávanie uskutočňované poskytovateľmi sociálnej služby
Vytvorené:18. 05. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Predmetom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sa neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku považujú za verejných obstarávateľov v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní?
Daňový úrad VÚC: Daň z motorových vozidiel za rok 2014
Vytvorené:19. 01. 2015
Autor:GPL Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku prinášame prehľad dôležitých informácií o dani z motorových vozidiel za rok 2014.
§ Sociálne: Poskytovanie sociálnych služieb obcou ľuďom bez domova
Vytvorené: 5. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V tomto odbornom článku sa zaoberáme otázkou, do akej miery je obec alebo mesto povinné postarať sa o občana bez domova (bezdomovca), ktorý má trvalý pobyt v obci/meste a poskytnúť mu sociálnu službu. V obsahu sa ďalej venujeme problematike, či má obec povinnosť sa o bezdomovca postarať, ak má veľmi malý príjem (napr. dôchodok) alebo žiadny príjem, nemá žiadnych príbuzných a ani žiadny majetok, ktorý bude v dedičskom konaní.

§ Sociálne: Inštitút supervízora v sociálnych službách na Slovensku
Vytvorené: 5. 09. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
V tomto odbornom článku sa venujeme právnej úprave inštitútu supervízora v právnom poriadku Slovenskej republiky.
§ Sociálne: Vymedzenie sociálnych služieb od 1. januára 2014
Vytvorené:28. 04. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Vymedzenie sociálnych služieb po novele zákona o sociálnych službách.

 

§ Sociálne: Príspevky pre deti v detských domovoch - povinnosti obce, 2. Časť
Vytvorené: 3. 02. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
V druhej časti článku uvádzame prehľad povinností obce na úseku poskytovania príspevkov detským domovom v prípadoch, ak samotná obec je zriaďovateľom detského domova.
§ Sociálne/Osobné údaje: Spracúvanie osobných údajov obcou a VÚC na účely zákona o sociálnych službách
Vytvorené: 2. 02. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Odborný článok sa venuje problematike spracúvania osobných údajov obcou a VÚC pri aplikácii zákona o sociálnych službách.
§ Sociálne: Príspevky pre deti v detských domovoch - povinnosti obce, 1. časť
Vytvorené:31. 01. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V prvej časti tohto článku sa venujeme poskytovaniu príspevkov obcou detským domovom, ktorých zriaďovateľom nie je obec. 

§ Sociálna oblasť: Výkon menších obecných služieb ako podmienka pre vyplácanie dávky v hmotnej núdzi
Vytvorené:28. 11. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Prinášame Vám analýzu zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a z nej vyplývajúce práva a povinnosti pre obce a mestá
Sociálna oblasť: Nocľahárne v obci a nedostatočná legislatíva
Vytvorené:15. 07. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Ako je legislatívne upravená problematika bezdomovectva a nocľahární, a do akej miery môže mať vplyv na riešenie problematiky bezdomovectva na Slovensku?

§ Sociálna oblasť: Pracovná terapia – závislá práca v zmysle Zákonníka práce?
Vytvorené: 2. 07. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Predmetom tohto článku je posúdenie otázky, či je v rozpore s právnym poriadkom, ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorý pre svojho klienta zabezpečuje pracovnú terapiu, uzavrie s klientom pracovnú zmluvu/dohodu o výkone práce a poskytuje mu mzdu/odmenu z prostriedkov poskytnutých vyšším územným celkom.

§ Sociálna oblasť: Úvod do právnej zodpovednosti pri poskytovaní sociálnych služieb
Vytvorené:31. 01. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Pojem „škoda“ ani pojem „zodpovednosť“ právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje. Podľa prevažujúceho názoru v teórii aj v praxi škodou sa rozumie ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná v peniazoch
§ Sociálna oblasť: Výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti sociálnych služieb
Vytvorené:28. 01. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Prinášame Vám odborný článok, ktorý sa zaoberá tematikou výkonu dobrovoľníckej činnosti v oblasti sociálnych služieb.
§ Sociálna oblasť: Chránená dielňa a chránené pracovisko ako sociálny podnik
Vytvorené:15. 11. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Postavenie sociálneho podniku je možné priznať aj chránenej dielni alebo chránenému pracovisku.

§ Sociálna oblasť: Postavenie sociálneho podniku v legislatíve SR
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Sociálny podnik môže mať rôznu právnu formu, môžu ním byť aj obce alebo samosprávne kraje.

Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom
Vytvorené:16. 10. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
§ Sociálna oblasť: Financovanie poskytovateľa sociálnych služieb, ktorým je nezisková organizácia zriadená/ založená obcou
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Akým spôsobom sú financovaní poskytovatelia sociálnych služieb zriadení/ založení obcami ako neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby?

§ Sociálna oblasť: Novela zákona o sociálnych službách č. 50/2012 Z. z. - prehľad
Vytvorené: 8. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V snahe riešiť pretrvávajúce problémy a krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb a eliminovať riziko kolapsu existujúcich zariadení sociálnych služieb, ktorý by ohrozoval základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.3.2012 zmenil zákon o sociálnych službách.

Problémy nevyriešené novelou:

 • rovnoprávne postavenie klientov, poskytovateľov
 • komplexné financovanie sociálnych služieb vrátane vymedzenia kompetencií
 • posudzovanie odkázanosti a štátneho príspevku na sociálne služby vrátane rodinných opatrovateliek
 • previazanosť sociálnej a zdravotnej starostlivosti, resp. dlhodobá starostlivosť
 • posilnenie prevenčných a terénnych sociálnych služieb
 • nastavenie podmienok (nielen legislatívnych) pre začatý proces transformácie a deinštitucionalizácie v Slovenskej republike
 • systém celoživotného vzdelávania.
§ Sociálna oblasť: Pracovnoprávne vzťahy vznikajúce pri poskytovaní sociálnej starostlivosti
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Pracovnoprávne vzťahy v sociálnych službách vznikajú zväčša na základe pracovnej zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom – poskytovateľom sociálnych služieb. V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení poskytovateľom sociálnych služieb môže byť obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo vyšším územným celkom (najmä rozpočtové organizácie) a iná osoba (najmä neziskové organizácie, občianske združenia).

§ Sociálna oblasť: Financovanie chránenej dielne a chráneného pracoviska
Vytvorené:28. 09. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Niektoré obce alebo právnické osoby obcí sú zriaďovateľmi chránených dielní alebo chránených pracovísk. Niektoré obce chránené dielne udržia, niektoré ich zánik odôvodňujú tým, že nemajú peniaze na ich ďalšiu prevádzku. Článok ponúka prehľad príspevkov poskytovaných v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

§ D Sociálna oblasť: Zdaňovanie poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku
Vytvorené:14. 09. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Daň z príjmov právnických osôb predstavuje v súčasnosti najznámejšiu priamu daň, ktorou sa zdaňuje príjem právnických osôb. Osobou, ktorá je povinná platiť daň z príjmov právnických osôb je každá právnická osoba, ktorá vykáže základ dane. Aj subjekty nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ dosahujú zdaniteľné príjmy a vykážu základ dane, sú povinné platiť daň z príjmov, Takýmito osobami sú aj poskytovatelia sociálnych služieb.

Odborné stanoviská (3)
Návrh Plánu znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID19 medzi ľuďmi bez domova a pre zariadenia sociálnych služieb
Vytvorené:17. 04. 2020
Autor:JUDr. Adriana Kovacova
Zobraz celý text
Vláda SR dňa 14.04.2020 schválila plán znižovania rizík pri práci s ľuďmi bez domova a pre zariadenia sociálnych služieb.
§ Poskytovanie finančných príspevkov podľa novely zákona o sociálnych službách
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zobraz celý text

Novela zákona o sociálnych službách (zákon č. 50/2012 Z. z. ), ktorá nadobudla účinnosť 1.3.2012 upravuje nový spôsob financovania verejných poskytovateľov zriadených alebo založených obcou a neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, nocľaháreň.

§ Neverejní poskytovatelia a verejné obstarávanie
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zobraz celý text

Vzťahuje sa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnej služby?

Prípadové štúdie (33)
Sociálne: Preradenie zamestnancov jaslí do karanténneho strediska?
Vytvorené:30. 04. 2020
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Sme prevádzkovatelia detských jaslí, ktorých prevádzka je momentálne prerušená. Sme subjekt hospodárskej mobilizácie? Mohli by sme zamestnancov využiť na prácu v karanténnom stredisku, v ktorom budú umiestnení čakatelia – budúci prijímatelia sociálnej služby a za akých podmienok? 

Sociálne: Osobný rozsah núdzovej pracovnej povinnosti v zariadeniach sociálnych služieb
Vytvorené: 8. 04. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

Vzťahuje sa uložená pracovná povinnosť v núdzovom stave aj na zamestnancov sociálneho úseku a THP zamestnancov?

Interné riadenie/Sociálne: Zaradenie opatrovateľky do platovej triedy a vzdelanie podľa starších právnych predpisov
Vytvorené:20. 11. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Otázka: Zamestnankyňa má ukončenú 2 ročnú odbornú školu, ktorú ukončila v roku 1972 a ako doklad predložila vysvedčenie z 2.ročníka. Zároveň má absolvovaný opatrovateľský kurz v rozsahu 230 hodín. Môže byť táto zamestnankyňa zaradená ako terénna opatrovateľka do 2. platovej triedy?

Sociálne: Upravenie podmienok poskytovania dávky hmotnej núdze obcou
Vytvorené:13. 11. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Právny stav k 8.11.2019

Otázka: Môže si obec upraviť vo VZN bližšie podmienky poskytovania jednorazovej dávky hmotnej núdze, prípadne určiť vlastné kritériá pri posudzovaní nároku na jednorazovú dávku alebo určiť iné sociálne doplnkové dávky, napr. na stravovanie dôchodcov?

Sociálne: Otázky spojené s poskytovaním sociálnej služby jedálne
Vytvorené: 2. 10. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Je obec oprávnená ustanoviť občanom príspevok na jedno hlavné jedlo odobraté v stravovacom zariadení, ktoré nie je registrované ako poskytovateľ sociálnej služby – jedáleň? Môže obec poskytovať občanom donášku stravy s tým, že poplatok nepokrýva všetky náklady obce spojené s poskytovaním donášky? Je obec oprávnená upraviť si všetky vyššie uvedené výdavky vo VZN, ak je zaregistrovaná ako poskytovateľ sociálnej služby – jedáleň?

Sociálne/Interné riadenie: Odpustenie absolvovania akreditovaného kurzu pri dlhoročnej praxi v jasliach?
Vytvorené:17. 07. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

V obecných jasliach pôsobia aj zamestnanci, ktorí nespĺňajú požiadavku potrebného stupňa vzdelania a neabsolvovali ani akreditovaný kurz opatrovania detí vyžadovaný zákonom. V mnohých prípadoch však ide o zamestnancov, ktorí opatrujú deti v detských jasliach niekoľko desiatok rokov. Je možné, aby im obec “odpustila“ povinnosť absolvovať akreditovaný kurz s ohľadom na dlhoročnú prax? 

Sociálne: Určenie výšky úhrady za sociálne služby vs. príjem prijímateľa
Vytvorené: 8. 06. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text
Môže obec vo všeobecne záväznom nariadení určiť výšku úrady za sociálnu službu v závislosti od príjmu prijímateľa sociálnej služby?
Daňový úrad: Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku
Vytvorené: 3. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Sociálne: Príspevok na pohreb od obce?
Vytvorené:30. 01. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesarova
Zobraz celý text

Môže obec poskytnúť sociálne odkázaným rodinám dotáciu na zabezpečenie pohrebu rodinného príslušníka?

§ Sociálne: Opatrovateľská služba vs. opatrovanie a s ním spojený príspevok na opatrovanie
Vytvorené:28. 07. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím zabezpečované prostredníctvom člena rodiny na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej s obcou? Môže byť takýto opatrovateľ súčasne zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere u iného zamestnávateľa? Nemá byť opatrovateľská služba riešená predovšetkým prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo zdravotných poisťovní?

 

 

Sociálne: Kvalifikačné predpoklady na výkon opatrovateľskej služby
Vytvorené:31. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu opatrovateľky uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore masér na strednej zdravotníckej škole bez absolvovaného opatrovateľského kurzu v trvaní minimálne 220 hodín, a taktiež uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore sanitár na strednej zdravotníckej škole bez absolvovaného opatrovateľského kurzu v trvaní minimálne 220 hodín?

§ Sociálne: Zabezpečenie pohrebu zosnulého klienta zariadenia sociálnych služieb
Vytvorené:14. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Klientka domova sociálnych služieb zriadeného VÚC zomrela v zariadení. Zamestnanci oznámili zamestnancovi mesta, že mesto je povinné zabezpečiť jej pochovanie. Podľa zistenia mesta má nebohá rodinných príslušníkov, ktorých malo zariadenie sociálnych služieb v prípade úmrtia klientky informovať. Kto je povinný zabezpečiť jej pochovanie?

 

Sociálne: Poskytnutie nevyhnutnej sociálnej služby pri nemajetnosti
Vytvorené:22. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Aké sú povinnosti obce v prípade, že občan obce nie je schopný sa po prepustení z nemocnice vzhľadom na svoj zdravotný stav o seba postarať. Zároveň jeho príjmy nepokrývajú náklady za umiestnenie v zariadení sociálnej služby a najbližší príbuzní sú sami v zlej sociálnej situácii?

Sociálne: Pracovný čas opatrovateľky v domácnosti
Vytvorené:10. 12. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Máme ako zamestnávateľ povinnosť zamestnankyni na pozícii opatrovateľky v domácnosti preplácať aj čas nevyhnutný na prepravu od jedného klienta k druhému?

Sociálne: Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu
Vytvorené:23. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Občan podal na obecný úrad žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti priložil rozhodnutie Sociálnej poisťovne o starobnom dôchodku a lekársky nález. Občan je sebestačný, nemá vážne zdravotné problémy, sťažuje sa len na zlé vzťahy s družkou, u ktorej býva. Chceli by sme preto poprosiť o radu ako postupovať?

Sociálne: Vyúčtovanie odpisov majetku v rámci ekonomicky oprávnených nákladov
Vytvorené:23. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto prevádzkuje domov seniorov, pričom príspevok na túto činnosť poberajúci od ministerstva musí ministerstvu aj vyúčtovať. Podľa § 72 ods. 5 písm. k) zákona 448/2008 Z. z. sú ekonomicky oprávnenými nákladmi aj odpisy hmotného a nehmotného majetku. Mesto vybudovanie domova seniorov financovalo časť z dotácie z fondov EU, časť z úveru, ktorý mesto spláca. Môžeme vo vyúčtovaní voči ministerstvu uplatniť plnú výšku odpisov alebo iba tú časť, ktorá nebola financovaná z prostriedkov EU?

§ Sociálne: Posudzovanie kritérií obcou na splnenie sociálnej odkázanosti pre domov dôchodcov
Vytvorené:15. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Klienti využívajúci sociálnu službu v špecializovanom zariadení, žiadajú obec o rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, nakoľko transformáciou bolo zastavené poskytovanie tejto služby a klienti majú záujem o poskytnutie služby v zariadení pre seniorov. Podľa § 50 ods. 1 ZSS je sociálna posudková činnosť posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby, prostredia, ktoré ovplyvňujú začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch. Podľa §50 ods. 9 zákona ZSS sa sociálna posudková činnosť vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie sociálnej služby. Čo v prípade ak fyzická osoba je už niekoľko rokov umiestnená v zariadení a zamestnanci samosprávy, ktorí majú vyhotoviť sociálny posudok, rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, toto posúdenie nemôžu komplexne zrealizovať?

Sociálne: Koncesionarske poplatky domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Vytvorené:16. 06. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Sú poskytovatelia domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti povinné platiť tzv. koncesionárske poplatky?
§ Sociálne: Vyúčtovanie finančného príspevku na sociálne služby za rok 2014
Vytvorené:16. 03. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Akým spôsobom sa uskutočňuje vyúčtovanie finančných príspevkov poskytnutých MPSVR SR poskytovateľovi sociálnych služieb?
§ Sociálne: Aká je správna aplikácia § 110p zákona o sociálnych službách?
Vytvorené:20. 10. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Aká je správna aplikácia ustanovenia § 110p a nasl. zákona o sociálnych službách, a to hlavne prvej vety v časti „na rovnaký počet miest a v rovnakej sume?” Aplikačná prax je taká, že zariadenia sa preregistrujú z domovov sociálnych služieb na zariadenia pre seniorov, avšak nový príspevok je o 10 € na lôžko a mesiac menší.

§ Sociálne: Hodnotitelia kvality v zariadeniach sociálnych služieb
Vytvorené:10. 10. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyššie územné celky vyžadovať od poskytovateľov sociálnych služieb zavedenie štandardov kvality už v súčasnosti alebo až od 1.1.2016?

 

§ Sociálne: Spätné rozúčtovanie úhrad za sociálnu službu
Vytvorené:28. 08. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Počas roka 2012 sme poberali úhrady za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov vo výške 380 € a 400 €. Na základe dodatkov zmlúv s klientmi sa tieto úhrady k 31.12.2012 rozúčtovali na úhradu za sociálnu službu a na dar, a to spätne za celý rok 2012. Za rok 2012 bol vykonaný audit a audítor nemal k uvedenému výhrady. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR však tento postup nepovažuje za správny. Bol náš postup nesprávny?

§ Sociálne: Zabezpečenie sociálnej pomoci obcou pri narodení trojičiek
Vytvorené:11. 08. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Akou formou môže obec zabezpečiť opatrovateľskú službu rodine, ktorej sa o pár mesiacov narodia trojičky alebo inú pomoc?

 

Interné riadenie: Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby
Vytvorené:20. 01. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

§ Sociálne: Poskytovanie dávky a príspevku v hmotnej núdzi klientom zariadení sociálnych služieb
Vytvorené:16. 12. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Majú klienti nocľahární, útulkov a domovov na pol ceste nárok na dávku v hmotnej núdzi a na príspevok k dávke v hmotnej núdzi?
§ Sociálne: Sankcie podľa zákona o sociálnych službách
Vytvorené:29. 07. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Aké sankcie voči poskytovateľom sociálnych služieb v súčasnosti zakotvuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení?
§ Sociálne: Zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti ako zabezpečenie pohľadávky za poskytnutie sociálnej služby
Vytvorené:24. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné pohľadávku poskytovateľa sociálnej služby na účely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení zabezpečiť zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti v prípade ak sú prijímatelia sociálnej služby vlastníkmi nehnuteľnosti? 

Sociálna oblasť: Vyplácanie finančného príspevku poskytovateľovi sociálnych služieb
Vytvorené:12. 04. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné uzatvoriť zmluvu a vyplácať finančný príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý je založený mestom mesačne po čiastkach? 

§ Sociálne: Je obec a právnická osoba založená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade jej poskytovania mimo zariadenia?
Vytvorené:24. 01. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Je obec, právnická osoba založená alebo zriadená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade, že poskytuje sociálnu službu, ktorá sa neposkytuje pobytovou formou v zariadení, napr. opatrovateľskú službu?

§ Podmienky vrátenia finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení
Vytvorené:31. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Podmienky vrátenia finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení a ich súlad so zákonmi.

§ Predmet zákona o sociálnych službách
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Predmetom zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je úprava právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

§ Účastníci právnych vzťahov založených zákonom o sociálnych službách
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre svoje účely ustanovuje okruh účastníkov právnych vzťahov.

§ Podmieňovanie poskytnutia finančných príspevkov neverejným poskytovateľom
Vytvorené:14. 09. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Podmieňovanie poskytnutia finančného príspevku pri odkázanosti a finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb pracovným časom ich zamestnancov.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (9)
Krajský súd Banská Bystrica z 15.04.2015 - Súhlas obce pri ustanovení obce sudom za opatrovníka
Vytvorené:21. 02. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Obec podala odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, ktorý odvolal opatrovníka osoby pozbavenej na právne úkony a ustanovil za opatrovníka Obec Cinobaňa. Obec žiadala uznesenie okresného súdu zrušiť s poukazom na to, že nesvojprávna nie je, ani nebola prihlásená k trvalému alebo prechodnému pobytu v Obci Cinobaňa. Je nelogické, aby súd na jednej strane odvolal osobu blízku - syna - dcéru z funkcie opatrovníka z dôvodu, že ich nevpustí do svojho bytu, a na druhej strane určí za opatrovníka obec, v ktorej nesvojprávna osoba nie je prihlásená na trvalý pobyt a aj v prípade, že by sa v obci zdržiavala, nie je zo strany obce zaručený výkon náležitej starostlivosti v dôsledku toho, že nie je záruka spolupráce nesvojprávnej osoby s povereným zamestnancom obce. Obec Cinobaňa nemá vytvorené personálne a materiálne podmienky na výkon opatrovníctva pre nesvojprávnu osobu, ktorá má vlastné deti, a ktoré sú podľa Zákona o rodine povinné zabezpečiť starostlivosť svojim rodičom. Krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu v plnom rozsahu.

Najvyšší súd SR z 27.11.2018 - K získania statusu odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
Vytvorené:31. 01. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Žalobca sa domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného orgánu verejnej správy UPSVR, ktorým bolo zastavené konanie vo veci jeho žiadosti o vydanie parkovacieho preukazu. Správne orgány odôvodnili zastavenie konania konštatovaním, že pred rokom podal žalobca rovnakú žiadosť a skutkový stav sa odvtedy podstatne nezmenil a teda v tejto veci už bolo právoplatne rozhodnuté. Krajský súd rozhodnutie správnych orgánov UPSVR zrušil s tým, že v odôvodneniach rozhodnutí nie je uvedená úvaha, na základe ktorej správne orgány dospeli k záveru, že skutkový stav sa podstatne nezmenil. Krajský súd skonštatoval, že existuje rozpor medzi lekárskym nálezom neurologičky, ktorá konštatuje paraparézu dolnej končatiny po úraze a zároveň u žalobcu konštatuje výrazné obmedzenie mobility, chôdzu len za opory. Proti rozhodnutiu krajského súdu podal UPSVR kasačnú sťažnosť . Najvyšší súd sa stotožnil so záverom krajského súdu a kasačnú sťažnosť žalovaného UPSVR zamietol.

Najvyšší súd SR z 01.08.2018 - Sociálna vec a jej zvýšená ochrana v súdnom konaní
Vytvorené: 2. 08. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodoval v právnej veci pôvodného žalobcu XXXX proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného a o kasačnej sťažnosti žalovaného proti rozsudku krajského súdu rozhodol tak, že kasačnú sťažnosť zamietol. Krajský súd v Žiline napadnutým rozsudkom zrušil rozhodnutie žalovaného a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Uvedeným rozhodnutím žalovaný postupom podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie žalobcu zamietol a potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca z 25. februára 2016, ktorým tento postupom podľa § 24 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 417/2013 Z. z.“) uložil žalobcovi povinnosť vrátiť preddavok na pomoc v hmotnej núdzi poskytovaný za obdobie od xx do xx v sume xx, a to do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Sporné v danom prípade zostalo obdobie, keď nie je zrejmé, na základe čoho, akých podkladov, akého rozhodnutia o znížení preddavku na dávku v hmotnej núdzi a vôbec, aká suma preddavku na dávku v hmotnej núdzi bola, resp. mala byť žalobcovi poskytovaná.

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 28.12.2017 - K úprave poskytovania sociálnych služieb v obci
Vytvorené:12. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Prokurátor podal protest proti VZN obce, v ktorom upravila poskytovanie sociálnych služieb, spôsob a výšku úhrad za sociálne služby. Prokurátor zistil, že obec VZN upravila práva  a povinnosti nad rámec úpravy, na ktorú ju splnomocňuje zákon č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Najvyšší súd SR z 28.03.2018 - K podmienkam nároku na vdovecký dôchodok
Vytvorené:10. 08. 2018
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd rozhodoval o odvolaní proti rozsudku, ktorým nebol priznaný vdovecký dôchodok z dôvodu, že nebola splnená ani jedna zákonná podmienka.

§ Ústavný súd SR z 27.05.2015 - Vyžadovanie prác pre získanie dávky hmotnej núdze
Vytvorené:19. 08. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Podľa navrhovateľov právnym následkom odmietnutia ponúknutej práce podľa § 10 ods. 3 zákona o hmotnej núdzi bude, že jednotlivec ako samostatne posudzovaná osoba nebude mať v prevažnej väčšine nárok na žiadne peňažné prostriedky zo systému dávok v hmotnej núdzi, pričom v prípade posudzovania viacerých osôb na účely poskytnutia dávky v hmotnej núdzi budú dotknutí aj členovia domácnosti. Podľa názoru navrhovateľov z napadnutých ustanovení zákona o hmotnej núdzi vyplýva, že obec je tým subjektom, ktorý rozhoduje o ponúknutí práce v rozsahu 32 hodín mesačne poberateľovi dávky v hmotnej núdzi. Zákon o hmotnej núdzi neustanovuje povinnosť obce ponúknuť prácu všetkým poberateľom dávky v hmotnej núdzi a neustanovuje žiadne kritériá, na základe ktorých by mala obec rozhodovať o tom, komu prácu ponúkne a komu nie. Z toho navrhovatelia vyvodili, že napadnutý zákon vytvoril priestor pre úplnú svojvôľu, komu práca bude ponúknutá a komu nie. Dôsledkom napadnutej právnej úpravy je podľa navrhovateľov priama diskriminácia na základe iného postavenia, pretože obec má vytvorené zákonné predpoklady, aby nerovnako zaobchádzala s rovnako postavenými osobami – poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.  Nerovnaké zaobchádzanie sa podľa navrhovateľov prejaví v tom, že jeden poberateľ dávky v hmotnej núdzi si bude musieť základnú dávku v hmotnej núdzi odpracovať vo forme prác podľa § 10 ods. 3 zákona o hmotnej núdzi a iný poberateľ dávky v hmotnej núdzi si tú istú základnú dávku v hmotnej núdzi uvedeným spôsobom nebude musieť odpracovať. Neexistuje pritom žiadne rozlišovacie kritérium, na základe ktorého by bolo možné objektívne stanoviť, kto bude mať povinnosť si základnú dávku v hmotnej núdzi odpracovať a kto nie. Ide teda zjavne o svojvoľné a nerovnaké zaobchádzanie s rovnako postavenými osobami na základe ich iného postavenia. 
Najvyšší súd SR z 09.11.2010 - Diskriminácia prijímateľov sociálnych služieb vs. VZN mesta
Vytvorené:27. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom krajský súd vyslovil nesúlad medzi čl. 16 ods. 2, 8, 9 Všeobecne záväzného nariadenia a ust. § 8 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. a § 72 ods. 1, 8, 9 zákona č. 448/2008 Z.z. a vo zvyšku návrh zamietol.

Rozsudok odôvodnil tým, že v čl. 4 VZN je stanovená podmienka trvalého pobytu v samosprávnom kraji najmenej 1 rok pred podaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Navrhovateľ tvrdil, že toto ustanovenie nariadenia je v nesúlade s ust. § 8 ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch, s ust. § 2 ods. 1, § 3 ods. 1, § 5 ods. 1, 2, § 9 ods. 1 antidiskriminačného zákona, s § 92 ods. 4 zákona o sociálnych službách.

§ Okresná prokuratúra Komárno z 27.06.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacionári v zriaďovacej pôsobnosti mesta
Vytvorené:14. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacionári v zriaďovacej pôsobnosti mesta.

§ z 18.05.2010 - O prístupe neverejných poskytovateľov k hlavnému predmetu ich hospodárskej činnosti
Vytvorené:12. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol doručený návrh skupiny 45 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „skupina poslancov“ alebo „navrhovatelia“), zastúpených poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „zástupkyňa skupiny poslancov“), na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) o súlade čl. I § 8 ods. 2 písm. d) v časti „ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ a čl. I § 8 ods. 3 písm. d) v časti „ak vyšší územný celok nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) s čl. 35 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 12 ods. 2 ústavy, ako aj s čl. 12 ods. 2 ústavy samostatne a s čl. 13 ods. 2 a 4 a čl. 14 ods. 2 Európskej sociálnej charty (ďalej aj „ESCH“).

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (2)
z 31.12.2019 - Správa verejného ochrancu práv z prieskumných návštev vo vybraných domovov pre seniorov
Vytvorené:13. 03. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Predmetom prieskumu bolo:

 • Prostredie a vybavenie
 • Autonómia vôle a participácia
 • Súkromie
 • Poskytovaná starostlivosť
 • Bezpečnosť
 • Personál

z 30.11.-1 - Výskum verejnej ochrankyne práv – systém kontroly v zariadeniach sociálnych služieb
Vytvorené:12. 03. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Predmetom výskumnej činnosti bolo:

 

 1. Intenzita kontrolných činností v sociálnych zariadeniach
 2. Kvalita a efektivita vykonaných kontrol
 3. Subjekty konajúce kontrolnú činnosť   

 

 

Vzory dokumentov (3)
§ Žiadosť o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Stiahni súbor
Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie: nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár; alebo obci, ktorá poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach, sa z účelovej dotácie MPSVR SR poskytuje finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v tomto zariadení vo výške podľa prílohy č. 4a k zákonu č. 448/2008 Z. z., podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v tomto zariadení. Finančný príspevok sa poskytuje na základe písomnej žiadosti.
§ Žiadosť o finančné prostriedky na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Stiahni súbor
Obec v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je a) nocľaháreň, b) zariadenie pre seniorov, c) zariadenie opatrovateľskej služby, d) denný stacionár. Obec poskytuje finančný príspevok, ak ju neverejný poskytovateľ sociálnej služby o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada. Finančný príspevok sa poskytuje vo výške podľa prílohy č. 6 zákona č. 448/2008 Z. z., podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v zariadení sociálnych služieb.
Zmluva o úschove cenných vecí
Vytvorené:19. 11. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Stiahni súbor
Poskytovateľ celoročnej pobytovej sociálnej služby a týždennej pobytovej sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú dohodu o úschove cenných vecí, ak ho o to prijímateľ sociálnej služby požiada.
Register pojmov (7)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť