iSamosprava | Sociálne - VÚC
 • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

  obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020

Sociálne - VÚC

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

 • seniori
 • deti
 • zdravotne postihnutí
 • zabezpečenie základných životných potrieb
 • forma organizácie
Právne predpisy
Dôvodové správy (7)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (15)
Sociálne obec/Sociálne VÚC: Možnosti financovania zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Vytvorené: 2. 05. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Odborný článok približuje druhy podpory, ktorú je možné poskytnúť obci alebo VÚC prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb.

Sociálne: Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 2. časť
Vytvorené: 9. 10. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
V 1. časti článku sme sa venovali úvodu do problematiky nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi. V ďalších častiach článku postupne uvedieme prehľad konkrétnych povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia sociálnych služieb podľa účinného zákona o odpadoch (zákon č. 223/2001 Z. z.) a tomu zodpovedajúci porovnávajúci prehľad povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia podľa nového zákona o odpadoch, účinného od 1.1.2016 (zákon č. 79/2015 Z. z.). 
Sociálne: Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb - 1. časť
Vytvorené:24. 08. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
V 1. časti tohto článku sa venujeme úvodu do problematiky nakladania s odpadmi z pohľadu zariadení sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi.
Sociálne: Verejné obstarávanie uskutočňované poskytovateľmi sociálnej služby
Vytvorené:18. 05. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Predmetom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sa neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku považujú za verejných obstarávateľov v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní?
§ Sociálne: Inštitút supervízora v sociálnych službách na Slovensku
Vytvorené: 5. 09. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
V tomto odbornom článku sa venujeme právnej úprave inštitútu supervízora v právnom poriadku Slovenskej republiky.
§ Sociálne: Príspevky pre deti v detských domovoch - povinnosti obce, 1. časť
Vytvorené:31. 01. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V prvej časti tohto článku sa venujeme poskytovaniu príspevkov obcou detským domovom, ktorých zriaďovateľom nie je obec. 

§ Sociálna oblasť: Pracovná terapia – závislá práca v zmysle Zákonníka práce?
Vytvorené: 2. 07. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Predmetom tohto článku je posúdenie otázky, či je v rozpore s právnym poriadkom, ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorý pre svojho klienta zabezpečuje pracovnú terapiu, uzavrie s klientom pracovnú zmluvu/dohodu o výkone práce a poskytuje mu mzdu/odmenu z prostriedkov poskytnutých vyšším územným celkom.

§ Sociálna oblasť/VÚC: Povinnosť subjektu predložiť výročnú správu uložená usmernením VÚC a/alebo zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
Vytvorené:29. 04. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Je vyšší územný celok oprávnený vyžadovať prostredníctvom usmernenia výročné správy od poskytovateľov služieb, ktorým VÚC poskytuje finančné príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  a od zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, odvolávajúc sa pritom na zmluvu o poskytnutí finančného príspevku uzavretú medzi VÚC a poskytovateľom? 

Sociálna oblasť: Úvod do právnej zodpovednosti pri poskytovaní sociálnych služieb
Vytvorené:31. 01. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Pojem „škoda“ ani pojem „zodpovednosť“ právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje. Podľa prevažujúceho názoru v teórii aj v praxi škodou sa rozumie ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná v peniazoch
§ Sociálna oblasť: Postavenie sociálneho podniku v legislatíve SR
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Sociálny podnik môže mať rôznu právnu formu, môžu ním byť aj obce alebo samosprávne kraje.

§ Sociálna oblasť: Novela zákona o sociálnych službách č. 50/2012 Z. z. - prehľad
Vytvorené: 8. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V snahe riešiť pretrvávajúce problémy a krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb a eliminovať riziko kolapsu existujúcich zariadení sociálnych služieb, ktorý by ohrozoval základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.3.2012 zmenil zákon o sociálnych službách.

Problémy nevyriešené novelou:

 • rovnoprávne postavenie klientov, poskytovateľov
 • komplexné financovanie sociálnych služieb vrátane vymedzenia kompetencií
 • posudzovanie odkázanosti a štátneho príspevku na sociálne služby vrátane rodinných opatrovateliek
 • previazanosť sociálnej a zdravotnej starostlivosti, resp. dlhodobá starostlivosť
 • posilnenie prevenčných a terénnych sociálnych služieb
 • nastavenie podmienok (nielen legislatívnych) pre začatý proces transformácie a deinštitucionalizácie v Slovenskej republike
 • systém celoživotného vzdelávania.
§ Sociálna oblasť: Pracovnoprávne vzťahy vznikajúce pri poskytovaní sociálnej starostlivosti
Vytvorené: 1. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Pracovnoprávne vzťahy v sociálnych službách vznikajú zväčša na základe pracovnej zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom – poskytovateľom sociálnych služieb. V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení poskytovateľom sociálnych služieb môže byť obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo vyšším územným celkom (najmä rozpočtové organizácie) a iná osoba (najmä neziskové organizácie, občianske združenia).

§ Sociálna oblasť: Financovanie chránenej dielne a chráneného pracoviska
Vytvorené:28. 09. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Niektoré obce alebo právnické osoby obcí sú zriaďovateľmi chránených dielní alebo chránených pracovísk. Niektoré obce chránené dielne udržia, niektoré ich zánik odôvodňujú tým, že nemajú peniaze na ich ďalšiu prevádzku. Článok ponúka prehľad príspevkov poskytovaných v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

§ Sociálna oblasť/Verejné obstarávanie: Problematika verejného obstarávania v oblasti sociálnych služieb
Vytvorené:20. 09. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V oblasti sociálnych služieb právny poriadok Slovenskej republiky ustanovuje povinnosť niektoré služby verejne obstarávať (agentúry podporovaného zamestnávania, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti) a iné nie. Poskytovatelia sociálnych služieb sú registrovanými, niektoré aj akreditovanými poskytovateľmi konkrétnych služieb vo verejnom záujme. Je tým daný predpoklad, že spĺňajú základné podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ale aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok stanovených právnymi predpismi štát a samospráva financujú prostredníctvom finančných príspevkov. Autor si kladie za cieľ odpovedať na otázku, z akého dôvodu zákonodarca zakotvil niektoré sociálne služby verejne obstarávať a iné nie. Zároveň objasňuje podmienky, za akých sú samotní neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní verejne obstarávať.

§ D Sociálna oblasť: Zdaňovanie poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku
Vytvorené:14. 09. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Daň z príjmov právnických osôb predstavuje v súčasnosti najznámejšiu priamu daň, ktorou sa zdaňuje príjem právnických osôb. Osobou, ktorá je povinná platiť daň z príjmov právnických osôb je každá právnická osoba, ktorá vykáže základ dane. Aj subjekty nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ dosahujú zdaniteľné príjmy a vykážu základ dane, sú povinné platiť daň z príjmov, Takýmito osobami sú aj poskytovatelia sociálnych služieb.

Odborné stanoviská (2)
§ Poskytovanie finančných príspevkov podľa novely zákona o sociálnych službách
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zobraz celý text

Novela zákona o sociálnych službách (zákon č. 50/2012 Z. z. ), ktorá nadobudla účinnosť 1.3.2012 upravuje nový spôsob financovania verejných poskytovateľov zriadených alebo založených obcou a neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, nocľaháreň.

§ Neverejní poskytovatelia a verejné obstarávanie
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zobraz celý text

Vzťahuje sa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnej služby?

Prípadové štúdie (9)
VÚC sociálne: Môže VÚC krátiť „mimoriadnu dotáciu” MPSVaR SR pre neverejných poskytovateľov?
Vytvorené: 6. 11. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Na verejnosti sa objavila informácia, podľa ktorej v prípade, že neverejné zariadenie sociálnych služieb dostane financie z „mimoriadnej dotácie“ Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR”), o rovnakú sumu mu vyšší územný celok skráti finančné príspevky. Môžu VÚC krátiť/započítavať finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov s „mimoriadnou dotáciou” MPSVaR SR?

Sociálne: Aká je správna aplikácia § 110p zákona o sociálnych službách?
Vytvorené:20. 10. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Aká je správna aplikácia ustanovenia § 110p a nasl. zákona o sociálnych službách, a to hlavne prvej vety v časti „na rovnaký počet miest a v rovnakej sume?” Aplikačná prax je taká, že zariadenia sa preregistrujú z domovov sociálnych služieb na zariadenia pre seniorov, avšak nový príspevok je o 10 € na lôžko a mesiac menší.

§ Sociálne: Poskytovanie dávky a príspevku v hmotnej núdzi klientom zariadení sociálnych služieb
Vytvorené:16. 12. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Majú klienti nocľahární, útulkov a domovov na pol ceste nárok na dávku v hmotnej núdzi a na príspevok k dávke v hmotnej núdzi?
§ Sociálne: Sankcie podľa zákona o sociálnych službách
Vytvorené:29. 07. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Aké sankcie voči poskytovateľom sociálnych služieb v súčasnosti zakotvuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení?
§ Sociálna oblasť/VÚC: Poskytnutie finančných príspevkov neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb
Vytvorené:21. 03. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Má vyšší územný celok povinnosť poskytnúť finančný príspevok na prevádzku finančný príspevok a pri odkázanosti neverejnému poskytovateľovi /neziskovej organizácii/, ktorý prevádzkuje domov sociálnych služieb?

§ Sociálne: Je obec a právnická osoba založená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade jej poskytovania mimo zariadenia?
Vytvorené:24. 01. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Je obec, právnická osoba založená alebo zriadená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade, že poskytuje sociálnu službu, ktorá sa neposkytuje pobytovou formou v zariadení, napr. opatrovateľskú službu?

§ Predmet zákona o sociálnych službách
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Predmetom zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je úprava právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

§ Účastníci právnych vzťahov založených zákonom o sociálnych službách
Vytvorené: 9. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre svoje účely ustanovuje okruh účastníkov právnych vzťahov.

§ Podmieňovanie poskytnutia finančných príspevkov neverejným poskytovateľom
Vytvorené:14. 09. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Podmieňovanie poskytnutia finančného príspevku pri odkázanosti a finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb pracovným časom ich zamestnancov.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (2)
Najvyšší súd SR z 09.11.2010 - Diskriminácia prijímateľov sociálnych služieb vs. VZN mesta
Vytvorené:27. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom krajský súd vyslovil nesúlad medzi čl. 16 ods. 2, 8, 9 Všeobecne záväzného nariadenia a ust. § 8 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. a § 72 ods. 1, 8, 9 zákona č. 448/2008 Z.z. a vo zvyšku návrh zamietol.

Rozsudok odôvodnil tým, že v čl. 4 VZN je stanovená podmienka trvalého pobytu v samosprávnom kraji najmenej 1 rok pred podaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Navrhovateľ tvrdil, že toto ustanovenie nariadenia je v nesúlade s ust. § 8 ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch, s ust. § 2 ods. 1, § 3 ods. 1, § 5 ods. 1, 2, § 9 ods. 1 antidiskriminačného zákona, s § 92 ods. 4 zákona o sociálnych službách.

§ z 18.05.2010 - O prístupe neverejných poskytovateľov k hlavnému predmetu ich hospodárskej činnosti
Vytvorené:12. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol doručený návrh skupiny 45 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „skupina poslancov“ alebo „navrhovatelia“), zastúpených poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „zástupkyňa skupiny poslancov“), na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) o súlade čl. I § 8 ods. 2 písm. d) v časti „ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ a čl. I § 8 ods. 3 písm. d) v časti „ak vyšší územný celok nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) s čl. 35 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 12 ods. 2 ústavy, ako aj s čl. 12 ods. 2 ústavy samostatne a s čl. 13 ods. 2 a 4 a čl. 14 ods. 2 Európskej sociálnej charty (ďalej aj „ESCH“).

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (1)
z 10.12.2018 - NKÚ c/a VÚC a sociálne služby pre seniorov
Vytvorené:12. 02. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Cieľom kontroly bola

 1. dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov v zariadeniach pre seniorov a v špecializovaných zariadeniach
 2. účinnosť poskytovania sociálnych služieb orgánov územnej samosprávy – vyšších územných celkov.

 

Vzory dokumentov (1)
Žiadosť fyzickej osoby o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb
Vytvorené:17. 10. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Stiahni súbor
Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok. Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby. Ak takéto miesto nemožno určiť, alebo ak sa sociálna služba bude poskytovať v územnom obvode viacerých vyšších územných celkov, žiadosť o zápis do registra sa podáva vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode má sídlo právnická osoba, ktorá žiada o zápis do registra, alebo v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra.
Register pojmov (7)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť