iSamosprava | Vitajte
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Obec/Mesto: Obec ako opatrovník osoby s obmedzenou spôsobilosťou

24.05.2018

Mesto bolo súdom v konaní o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony ustanovené za opatrovníka. Akú…

Čítajte viac...

Voľby: Odsúdenie za trestný čin vs. prekážka v práve byť volený

22.05.2018

Ak bol kandidát na starostu v minulosti právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin môže kandidovať za starostu?

Čítajte viac...

Hlavný kontrolór obce: Opätovné schválenie záverečného účtu s…

18.05.2018

Na základe odporúčania hlavného kontrolóra schválilo mestské zastupiteľstvo dva roky po sebe návrh záverečného účtu…

Čítajte viac...

Majetok/Rozpočet: Prevod priľahlého pozemku bytového domu…

16.05.2018

Je obec povinná previesť vlastníctvo k priľahlému pozemku na žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov do ich…

Čítajte viac...

Obec/Mesto: Využívanie dobrovoľníkov obcami

11.05.2018

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Zastupiteľstvo: Odmena poslancov po novom

25.04.2018

Na akú výšku odmeny majú poslanci nárok v roku 2018? Je potrebné 1 mesačný plat primátora, na ktorý majú poslanci od…

Čítajte viac...

Daňový úrad: Sankcie za neposkytnutie súčinnosti obci

07.03.2018

Podľa §26 zákona č. 563/2009 Z. z. na výzvu obce sú vyzvané príslušné inštitúcie povinné poskytnúť obci požadované…

Čítajte viac...

Školy/Rozpočet: Platová inventúra za účelom zostavenia rozpočtu

07.03.2018

Má obec, ktorá je zriaďovateľom školy, oprávnenie požadovať od tejto školy internú platovú inventúru za účelom…

Čítajte viac...

Matrika: Poplatok za potvrdenie o pobyte viacerých osôb

15.02.2018

Žiadateľ si požiadal o vydanie potvrdenia o pobyte osôb na súpisnom čísle, kde je však prihlásených až päť osôb.…

Čítajte viac...

Rozpočet/Verejné obstarávanie: Zmena rozpočtu na cenu…

13.02.2018

Je možné počas realizácie stavby, ktorej realizácia prebieha na základe verejného obstarávania, znížiť rozpočtovanú…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 21. 5. 2018 - 27. 5. 2018

21.05.2018

Čítajte viac...

Parkovanie: Parkovací preukaz osoby s ťažkým zdravotným…

18.05.2018

Národná rada Slovenskej republiky prerokovala a schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 14. 5. 2018 - 20. 5. 2018

14.05.2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 7. 5. 2018 - 13. 5. 2018

07.05.2018

Čítajte viac...

Osobné údaje: Mestá a obce v kontexte nastupujúcej legislatívy…

04.05.2018

Úrad na ochranu osobných údajov SR vydal metodické usmernenia pre obce a mestá s ohľadom na novú právnu úpravu. 

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...