iSamosprava | Vitajte
  • **Rozpočtové pravidlá**

    Prečítajte si legislatívnu správu k návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 

Kalendár

  • Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania do troch dní od doručenia podania. 
    07.12. - 31.12.2016
    Riešiť podania voličov
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Interné riadenie/Starosta: Otázky súvisiace s čerpaním dovolenky…

30.06.2016

Je rozdiel vo výpočte náhrady mzdy pri čerpaní dovolenky medzi zamestnancom obce a starostom? Ako je to s…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov…

30.06.2016

Obec v zmysle internej smernice poskytuje stravné lístky pre zamestnancov obce na pracovnú zmluvu a na dohody o…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Stanovenie výšky príspevku na stravu

24.06.2016

Je zamestnávateľ povinný prispievať všetkým zamestnancom na stravovanie rovnakou reálnou sumou, alebo stačí keď je…

Čítajte viac...

Stavebný úrad: Odstránenie schodov zasahujúcich na cudzí pozemok

24.06.2016

Ako má postupovať stavebný úrad, ak vlastník domu v radovej zástavbe žiada odstránenie schodov vedúcich do susedného…

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Vystúpenie obyvateľa obce na zastupiteľstve inej…

24.06.2016

Môže na zasadnutí obecného zastupiteľstva vystúpiť občan, ktorý nemá v danej obci trvalý pobyt ale je vlastníkom…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Rozpočet: Vrátenie prostriedkov z fondu opráv

30.06.2016

Môžu nájomníci nájomných bytov podmieňovať podpis dodatku k nájomným zmluvám s mestom písomným záväzkom mesta o…

Čítajte viac...

Legislatíva/Majetok: Návrh novely zákona o rozpočtových…

30.06.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a novely…

Čítajte viac...

Dane: K uloženiu pokuty súbežne popri úroku z omeškania z dôvodu…

27.06.2016

Nakoľko daňovník nezaplatil obci (podľa právoplatného rozhodnutia obce do 31.5.2016) daň z nehnuteľnosti včas, obec…

Čítajte viac...

Dane: K vyrubeniu dane z pozemkov parciel registra „E“

07.06.2016

Obec má právo vyrubiť daň z lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a tie sú evidované ako parcely registra…

Čítajte viac...

Obec/Mesto: Základná finančná kontrola

03.06.2016

Overujú sa základnou finančnou kontrolou prevody hotovosti medzi  jednotlivými pokladňami a odvod hotovosti na…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 27.06.2016 - 03.07.2016

27.06.2016

Čítajte viac...

Legislatívne správy 20.06.2016 - 26.06.2016

20.06.2016

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

13.06.2016

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016,…

Čítajte viac...

Prevody majetku/nová právna analýza v elektronickej knižnici…

10.03.2016

Dávame Vám do pozornosti spracovanú právnu analýzu ktorá popisuje právne vysvetlenie prípadov prevodu majetku obcí ako…

Čítajte viac...

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

04.03.2016

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu isamosprava.sk za účelom…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Otvorená výzva na dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít (27.06.2016)

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyhlásil dňa 21. júna 2016 výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Čítajte viac...

TS: Otvorená výzva na odstraňovanie čierných skládok (20.06.2016)

Za účelom podpory pri odstraňovaní čierných skládok samosprávou, vyčlenil envirorezort zo zanikajúceho Recyklačného fondu 7 miliónov EUR.

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu (13.06.2016)

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016, oslovila p. Ing. Alicu Fisterovú so žiadosťou o poskytnutie rozhovoru, ktorým by nám priblížila problematiku postavenia a právomocí novej funkcie hlavného kontrolóra športu vo vzťahu k športovým organizáciám (klubom).

Čítajte viac...

TS: Návrh novely Školského zákona ako aj Zákona č. 553/2003 Z.z. – schválené vládou SR (25.05.2016)

Vláda SR na svojej v poradí deviatej schôdzi, konanej dňa 25.05.2016 schválila návrh Školského zákona a návrh zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Čítajte viac...

TS: Ústavný súd bude posudzovať súlad zákona o hazardných hrách s Ústavou SR (08.04.2016)

Ústavný súd SR prijal na konanie o súlade s Ústavou SR návrh poslancov k Zákonu o hazardných hrách. Čítajte viac...