iSamosprava | Vitajte
 • Ochranné pásmo pohrebiska od 1.1.2020

  V sekcii Stavebný úrad nájdete bližšie informácie k určovaniu pásma pohrebiska po novelizácii zákona o pohrebníctve.
 • Súhlas k trvalému pobytu spoluvlastníkmi a súhlas rodinným príslušníkom

  Je na prihlásenie na trvalý/prechodný pobyt v obci potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti? Je potrebný súhlas vlastníka resp. vlastníkov aj pre „rodinných príslušníkov“? Odpovede na uvedené otázky sú dostupné v sekcii Matrika.
 

Kalendár

 • lehota na podanie priznaní pre daňovníkov 
  31.01. - 31.01.2020
  Daňové priznania z nehnuteľností
 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Životné prostredie: Poplatky za malý zdroj znečistenia ovzdušia

17.01.2020

Sú aj rehole, ako právnické osoby nepodnikatelia, povinné ako prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia v stavbách…

Čítajte viac...

Správne konanie: Obec ako žiadateľ a rozhodujúci orgán pri…

16.01.2020

Ako sa postupuje, ak v prípade preneseného výkonu štátnej správy je na niektorých úsekoch (napr. stavebné konanie,…

Čítajte viac...

Matrika: Súhlas k trvalému pobytu spoluvlastníkmi a súhlas…

09.01.2020

Je na prihlásenie na trvalý/prechodný pobyt v obci potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti? Je potrebný…

Čítajte viac...

VZN/Stavebný úrad: Určovanie ochranného pásma pohrebiska od…

19.12.2019

Je potrebné prijať VZN o ochrannom pásme pohrebiska do 31.3.2020? Ak takéto VZN obec neprijme zaniká predošlé…

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Forma podávania oznámení o majetku poslancov…

18.12.2019

Podľa čl. 7 ods. 6 zákona č. 357/2004 Z. z. oznámenie verejný funkcionár podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Majetok/Právnické osoby obce: Schvaľovanie nájomnej zmluvy medzi…

17.01.2020

V prípade ak mesto uzatvára nájomnú zmluvu ako nájomca, kde predmetom nájmu sú garáže vo vlastníctve obchodnej…

Čítajte viac...

Daňový úrad: Daň za pozemok vs. vydané stavebné povolenie

29.11.2019

Daňovník má vydané právoplatné stavebné povolenie na rodinný dom, pričom stav pozemku je orná pôda. Daňovník namieta…

Čítajte viac...

Stavebný úrad/Daňový úrad: Novela zákona o miestnom poplatku za…

14.11.2019

Dňa 30.11.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len…

Čítajte viac...

Sociálne podniky: Zmeny zákona o sociálnom podnikaní

14.11.2019

S účinnosťou od 1. januára 2020 boli schválené zmeny Zákona o sociálnej ekonomike . Hlavným cieľom návrhu zákona je…

Čítajte viac...

Daňový úrad/Majetok: Zánik daňového nedoplatku vs. osobný…

06.11.2019

Podľa § 85 ods. 4 daňového poriadku právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatíva/Kultúra: Nové dotácie pre knižnice a regionálnu…

05.12.2019

Dňa 3. decembra NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa  s účinnosťou od 1.1.2020 mení Zákon č. 434/2010 Z.…

Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálne: Plánované zmeny starostlivosti o chorého…

29.11.2019

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 28.11.2019 posunula do ďalšieho štádia zmeny zákona o sociálnom poistení, ktoré sa…

Čítajte viac...

Legislatíva: Predpokladané zmeny stavebných kódexov

22.11.2019

Prinášame predbežný stav rozsiahlych zmien v stavebnom poriadku, ktorý je momentálne pripravený na rokovanie…

Čítajte viac...

Obecná polícia/Doprava: Novela zákona o obecnej polícii a…

08.11.2019

Dňa 28.10.2019 bola NR SR prijatá novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke , ktorým sa novelizuje aj…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 04.11.2019 - 10.11.2019

04.11.2019

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...