iSamosprava | Vitajte
 • Praktická príručka pre obce

  Určená najmä starostom a poslancom s prehľadom ich práv a povinností, pravidlá nakladania s majetkom a iné nájdete v ekniznica.isamosprava.sk
 • Čoskoro nový inštitút "Sociálne podniky"

  a všetko o tom, ako ich obce a mestá môžu využívať. Sledujte náš portál.
 

Kalendár

 • Obec správu predkladá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Obsah správy určí Ministerstvo vnútra v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a zverejní na svojom webovom sídle. 
  31.03. - 31.03.2019
  Obec: Správa o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu za dva predchádzajúce kalendárne roky
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Poskytnutie informácií MF SR o skutočnom plnení rozpočtu
 •  
  31.03. - 31.03.2018
  Zostavenie účtovnej závierky na účely podania daňového priznania k dani z príjmu a zverejnenie v Informačnom systéme
 • Obec podáva daňové priznanie len ak má príjmy z činností, ktorými dosiahla zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. 
  31.03. - 31.03.2019
  Podanie daňového priznania k dani z príjmu
 •  
  30.04. - 30.04.2019
  Podanie hlásenia správcovi dane o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Všeobecné záväzné nariadenia: Nová právna úprava hazardných hier

18.03.2019

Od 1. marca 2019 je účinný nový zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. Obec na základe splnomocnenia uvedeného v…

Čítajte viac...

Obec/Mesto/Interné riadenie: Zmeny v rámci ochrany verejného…

18.03.2019

Odborný článok približuje zmeny, ktoré priniesol ústavný zákon č. 66/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon…

Čítajte viac...

Starosta/Školy: Príbuzenský vzťah starostu obce a riaditeľky…

15.03.2019

Môže manželka starostu obce vykonávať funkciu riaditeľky materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec a nemá právnu…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie/Zastupiteľstvo: Úloha zastupiteľstva a…

14.03.2019

Otázka: Musí obecné zastupiteľstvo schvaľovať uzatvorenie každej zmluvy s úspešným uchádzačom podľa zákona o…

Čítajte viac...

Infozákon: Nepravdivé údaje o žiadateľovi

14.03.2019

Otázka: Môže povinná osoba odložiť žiadosť, ak žiadateľ uvedie nepravdivé údaje?

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Majetok: Zmeny v energetickej efektívnosti v samosprávach

01.03.2019

V odbornom článku prinášame prehľad zmien, ktoré priniesol zákon č. 4/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.…

Čítajte viac...

Rozpočet: Zmeny rozpočtu počas roka – dôvody, spôsob, presun…

22.02.2019

V odbornom článku prinášame informácie o tom, ako postupovať v prípade potreby zmien rozpočtu v priebehu rozpočtového…

Čítajte viac...

Doprava/Legislatíva: Dotácie na cyklistickú dopravu a…

08.02.2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Novela zákona o odmeňovaní pri výkone práce vo…

07.02.2019

V obsahu tohto článku mapujeme najvýznamnejšie zmeny, ktoré so sebou prináša Novela zákona o odmeňovaní niektorých…

Čítajte viac...

Majetok: Cena pozemku obce zastavaného bytovým domom

07.02.2019

Ako má obec postupovať pri predaji obecných pozemkov pod bytovkami vlastníkom bytov? Za akú cenu môže predať tieto…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 18. 3. 2019 - 24. 3. 2019

18.03.2019

Čítajte viac...

Obec/Mesto/Legislatíva: Identifikátor osoby namiesto rodného…

15.03.2019

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom zákone o základných identifikátoroch fyzickej…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 11. 3. 2019 - 17. 3. 2019

11.03.2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 4. 3. 2019 - 10. 3. 2019

04.03.2019

Čítajte viac...

Sociálne/Legislatíva: Informačný systém sociálnych služieb

03.03.2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej novele zákona o…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...