iSamosprava | Vitajte
 • Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb

  V sekcii stavebný úrad nájdete odborný článok, ktorý sa bližšie zaoberá problematikou bezbariérovosti najmä verejne prístupných budov a úlohou stavebného úradu pri kontrole dodržania požiadaviek bezbariérovosti v stavebnom konaní.
 • Súbežný výkon funkcie prednostu a hlavného kontrolóra inej obce

  Je prednosta obecného úradu povinný požiadať starostu obce o súhlas na výkon funkcie hlavného kontrolóra v inej obci? V prípade, ak bol tento súhlas potrebný, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, ak je zároveň zástupcom odborového orgánu? Odpoveď nájdete v sekcii Hlavný kontrolór.
 

Kalendár

 •  
  01.07. - 01.07.2019
  Vydanie VZN podľa ust. § 79 ods. 6 zákona o hazardných hrách o umiestnení herne
 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Majetok/Verejné obstarávanie: Obstaranie služby v hodnote 10.000…

19.07.2019

Aký je postup pri obstaraní poradenskej služby v sume 10.000,- Eur ročne, ak obec nemá schválené zásady hospodárenia s…

Čítajte viac...

Majetok/Sociálne: Spoluposudzované osoby pri nájomných bytoch

18.07.2019

Majetok/Sociálne: Spoluposudzované osoby pri nájomných bytoch

Čítajte viac...

Majetok/VZN: Určenie cien pri prevode pozemkov hodných…

18.07.2019

Môže obecné zastupiteľstvo stanoviť vo VZN fixné ceny za odpredaj obecných pozemkov v prípade prevodov z dôvodov…

Čítajte viac...

Obec: Hrobové miesta bez nájomných zmlúv a vymáhanie nedoplatkov

18.07.2019

Ako môže obec postupovať v prípade užívania hrobových miest bez uzatvorenej nájomnej zmluvy, ak eviduje nedoplatky za…

Čítajte viac...

Všeobecne záväzné nariadenia: Preberanie znenia právnych…

17.07.2019

V akom rozsahu je vhodné kopírovať znenie zákona do svojho VZN? Napr. pri priestupkoch je dobré ak obyvateľ vidí…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Rozpočet: Poskytovanie dotácie pred prevádzkou nového registra…

01.06.2019

Je možné poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  občianskemu združeniu aj bez toho, aby bola v registri…

Čítajte viac...

Majetok: Postup pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve

21.05.2019

Ako má obec postupovať ak chce uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, pričom predmetom kúpy bude nehnuteľnosť vo…

Čítajte viac...

Rozpočet: Poskytovanie dotácii v rozpočtovom provizóriu

21.05.2019

Môže obec v období rozpočtového provizória poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorú založila? 

Čítajte viac...

Rozpočet/Interné riadenie: Porušenie finančnej disciplíny pri…

10.05.2019

Obec sa dohodla s ekonómkou na ukončení pracovného pomeru. Pri tejto príležitosti obec vyplatila ekonómke odstupné vo…

Čítajte viac...

Obec/Mesto:Poplatok za odpad osobám s trvalým pobytom bez adresy

10.04.2019

Má obec povinnosť vyrubovať poplatok za komunálny odpad aj osobám, ktoré majú v obci trvalý pobyt bez adresy? Ak áno,…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 15.7.2019 - 21.7.2019

15.07.2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 8.7.2019- 14.7.2019

08.07.2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Verejné obstarávanie: Problematika účasti majetkovo…

03.07.2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 1.7.2019- 7.7.2019

03.07.2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Majetok: Zmeny v pozemkových úpravách

30.06.2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...