iSamosprava | Vitajte
  • ***DOTÁCIE***

    Môže byt dotácia z rozpočtu obce na základe VZN o poskytovaní dotácii poskytnutá aj dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý je vnútro-organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR?
 

Kalendár

  • Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania do troch dní od doručenia podania. 
    07.12. - 31.12.2016
    Riešiť podania voličov
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Zastupiteľstvo: Spracovanie výhrad k záverečnému účtu obce

28.07.2016

Kto spracúva výhrady k záverečnému účtu obce po jeho schválení zastupiteľstvom s výhradami? Ako má znieť uznesenie k…

Čítajte viac...

Info zákon: Sprístupnenie zoznamu pracovných schôdzok primátora

28.07.2016

Je mesto povinné sprístupniť na žiadosť kompletný zoznam pracovných schôdzok primátora mesta za obdobie dvoch…

Čítajte viac...

Sociálne: Opatrovateľská služba vs. opatrovanie a s ním spojený…

28.07.2016

Môže byť opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím zabezpečované prostredníctvom člena rodiny na základe…

Čítajte viac...

Majetok: K špecifikácii kupujúceho pri prevode majetku obce

27.07.2016

Je možné v zámere prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa presne špecifikovať kupujúceho alebo je…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Informačné povinnosti…

25.07.2016

V súvislosti so zvyšovaním štandardizácie, transparentnosti a efektívnosti procesov verejného obstarávania si Úrad pre…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Legislatíva/Dane: Novela zákona o hazardných hrách a vplyv na…

15.07.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na pripomienkovanie návrh novely zákona, ktorým sa mení zákon č.…

Čítajte viac...

Obec/Mesto/Školy: Poskytnutie dotácie vlastnej základnej škole

14.07.2016

Môže obec v súlade s VZN o poskytovaní dotácii, poskytnúť dotáciu na výtvarný krúžok, ktorý je zriadený na základnej…

Čítajte viac...

Legislatíva/Daňový úrad: Návrh novely Zákona o dani z príjmov a…

14.07.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely Zákona o dani z príjmov a Daňového poriadku. 

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Vzdanie sa odmeny člena komisie

08.07.2016

Člen komisie (neposlanec) dal písomné vyhlásenie, že sa vzdáva práva na odmenu za prácu v komisii mestského…

Čítajte viac...

Rozpočet: Vrátenie prostriedkov z fondu opráv

30.06.2016

Môžu nájomníci nájomných bytov podmieňovať podpis dodatku k nájomným zmluvám s mestom písomným záväzkom mesta o…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 25.07.2016 - 31.07.2016

25.07.2016

Čítajte viac...

Legislatívne správy 18.07.2016 - 24.07.2016

18.07.2016

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

13.06.2016

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016,…

Čítajte viac...

Prevody majetku/nová právna analýza v elektronickej knižnici…

10.03.2016

Dávame Vám do pozornosti spracovanú právnu analýzu ktorá popisuje právne vysvetlenie prípadov prevodu majetku obcí ako…

Čítajte viac...

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

04.03.2016

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu isamosprava.sk za účelom…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Otvorená výzva na dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít (27.06.2016)

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyhlásil dňa 21. júna 2016 výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Čítajte viac...

TS: Otvorená výzva na odstraňovanie čierných skládok (20.06.2016)

Za účelom podpory pri odstraňovaní čierných skládok samosprávou, vyčlenil envirorezort zo zanikajúceho Recyklačného fondu 7 miliónov EUR.

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu (13.06.2016)

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016, oslovila p. Ing. Alicu Fisterovú so žiadosťou o poskytnutie rozhovoru, ktorým by nám priblížila problematiku postavenia a právomocí novej funkcie hlavného kontrolóra športu vo vzťahu k športovým organizáciám (klubom).

Čítajte viac...

TS: Návrh novely Školského zákona ako aj Zákona č. 553/2003 Z.z. – schválené vládou SR (25.05.2016)

Vláda SR na svojej v poradí deviatej schôdzi, konanej dňa 25.05.2016 schválila návrh Školského zákona a návrh zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Čítajte viac...

TS: Ústavný súd bude posudzovať súlad zákona o hazardných hrách s Ústavou SR (08.04.2016)

Ústavný súd SR prijal na konanie o súlade s Ústavou SR návrh poslancov k Zákonu o hazardných hrách. Čítajte viac...