iSamosprava | Vitajte
  • ***Návrhy novely Školského zákona a Zákona č. 553/2003 Z.z. – schválené vládou SR***

    Viac informácii v tlačovej správe
 

Kalendár

  • Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania do troch dní od doručenia podania. 
    07.12. - 31.12.2016
    Riešiť podania voličov
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Stavebný úrad: Zrušenie súpisného čísla

23.05.2016

Ako má obec rozhodnúť o žiadosti o zrušenie súpisného čísla na rodinnom dome s priloženým rozhodnutím o odstránení…

Čítajte viac...

Majetok: Zverejnenie zámeru predať majetok obce v regionálnej…

23.05.2016

Obci vyplýva zo zákona o majetku obcí povinnosť zverejňovať zámer predať svoj majetok a jeho spôsob aj v regionálnej…

Čítajte viac...

Info zákon: Zverejňovanie informácií bez podpisu dotknutej osoby

16.05.2016

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám od nás žiadajú scan originálov uznesení a…

Čítajte viac...

Majetok: Kto schvaľuje ukončenie nájmu dohodou?

16.05.2016

Ako je to s právomocou starostu/obecného zastupiteľstva pri žiadosti nájomcu nebytových priestorov obce o ukončenie…

Čítajte viac...

Starosta: Vyplatenie odmeny starostovi spoločného obecného úradu

16.05.2016

Obec má pod svojím IČO združených 13 obcí v spoločnom úrade. Tých 13 predstaviteľov obcí sa rozhodlo starostke…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Starosta/Primátor: Tvorba sociálneho fondu z platu zástupcu…

30.05.2016

Tvoria obce sociálny fond aj z platu zástupcu starostu?

Čítajte viac...

Legislatíva/Školy: Návrh novely zákona o odmeňovaní niektorých…

17.05.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely zákona o  odmeňovaní niektorých zamestnancov pri…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Jednotný európsky…

04.05.2016

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED) predstavuje na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom…

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór obce: Kontrola vykonávaná…

02.05.2016

Môžu poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú členmi komisie, vykonať kontrolu ekonomických dokladov? Ak áno,…

Čítajte viac...

Právnické osoby obce: Použitie dotácie obce na úhradu cestovných…

26.04.2016

Občianskemu združeniu bola zo strany obce poskytnutá dotácia na verejnoprospešný účel. Môže občianske združenie takúto…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 30.05.2016 - 05.06.2016

30.05.2016

Čítajte viac...

Legislatívne správy 23.05.2016 - 29.05.2016

23.05.2016

Čítajte viac...

Prevody majetku/nová právna analýza v elektronickej knižnici…

10.03.2016

Dávame Vám do pozornosti spracovanú právnu analýzu ktorá popisuje právne vysvetlenie prípadov prevodu majetku obcí ako…

Čítajte viac...

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

04.03.2016

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu isamosprava.sk za účelom…

Čítajte viac...

Odborný obecný balíček - novinka isamosprava.sk!

27.01.2016

Pripravili sme pre obce a mestá špeciálny odborný balíček!

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Návrh novely Školského zákona ako aj Zákona č. 553/2003 Z.z. – schválené vládou SR (25.05.2016)

Vláda SR na svojej v poradí deviatej schôdzi, konanej dňa 25.05.2016 schválila návrh Školského zákona a návrh zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Čítajte viac...

TS: Ústavný súd bude posudzovať súlad zákona o hazardných hrách s Ústavou SR (08.04.2016)

Ústavný súd SR prijal na konanie o súlade s Ústavou SR návrh poslancov k Zákonu o hazardných hrách. Čítajte viac...

TS: MŽP SR vyhlásilo nové výzvy na podporu triedeného zberu a zhodnocovania komunálneho odpadu (24.03.2016)

Čítajte viac...

TS: O dotáciu na rekonštrukciu telocvične môžu školy žiadať už len dva dni (03.03.2016)

Ministerstvo školstva SR vyhradilo na telocvične v rámci výzvy 10 miliónov eur. Deväť miliónov je určených na rekonštrukcie, dostavbu alebo výstavbu telocviční a 1 milión na vybavenie telocviční. Školy sa môžu uchádzať o dotáciu už len dva dni.

Čítajte viac...

TS: Výzva na rekonštrukcie telocviční v školách (05.02.2016)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo v rámci svojej výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 finančné prostriedky v celkovej výške 10 miliónov EUR. Z toho 9 miliónov EUR pôjde na rekonštrukciu, dostavbu alebo výstavbu telocviční a 1 milión EUR na ich vybavenie.

Čítajte viac...