iSamosprava | Vitajte

Kalendár

 •  
  31.01. - 31.01.2019
  Lehota na podanie daňového priznania k miestnym daniam
 •  
  31.01. - 31.01.2019
  Vyrubenie dane za jadrové zariadenie
 •  
  31.01. - 31.01.2019
  VÚC: Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Ak obec/VÚC upravili rozpočet v decembri, poskytnú informácie MF SR do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka, inak najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu. 
  05.02. - 05.02.2019
  Poskytnutie informácií MF SR o upravenom rozpočte obce
 •  
  05.02. - 05.02.2019
  Poskytnutie informácií MF SR o skutočnom plnení programu obce/VÚC podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka
 • 60 dní po uplynutí kalendárneho roka/väčšinou 1. marca 
  01.03. - 01.03.2019
  Správa o kontrolnej činnosti predložená hlavným kontrolórom
 •  
  16.03. - 16.03.2019
  Voľby prezidenta SR 1. kolo
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

VZN/Daňový úrad: Vyššia daň z nehnuteľností pre nerezidentov?

18.01.2019

Môže mesto prostredníctvom VZN schváliť vyššiu daň pre vlastníkov nehnuteľností, ktorí v meste nemajú trvalý pobyt?

Čítajte viac...

Starosta/Primátor: Výkon práce na dohodu popri výkone funkcie

18.01.2019

Zamestnanec, ktorý sa stal starostom, má u zamestnávateľa uzatvorenú pracovnú zmluvu, a zároveň dohodu o pracovnej…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Novela Zákona o verejnom obstarávaní a…

18.01.2019

Od 01. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o…

Čítajte viac...

Starosta: Nárok starostu na odstupné pri vyhlásení volieb za…

18.01.2019

V prípade vyhlásenia volieb za neplatné sa vypláca starostovi odstupné aj za novo začaté volebné obdobie, ktoré…

Čítajte viac...

Hlavný kontrolór/Osobné údaje: Právny základ spracovania…

17.01.2019

Môže obec postupovať pri vyhlásení voľby hlavného kontrolóra podľa § 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z. z. a…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Hlavný kontrolór obce: Povinnosť viesť evidenciu dochádzky

17.01.2019

Má kontrolór povinnosť zapisovať sa do knihy dochádzky?

Čítajte viac...

Hlavný kontrolór/Školy: Kontrola použitia dotácie obce v ZUŠ

17.01.2019

Právnická osoba je zriaďovateľom súkromnej základne umeleckej školy na území obce a v zmysle príslušných právnych…

Čítajte viac...

Legislatíva/Verejné obstarávanie : Zákon o komore verejného…

09.01.2019

Prinášame informácie o pripravovanom zákone o komore verejného obstarávania.

Čítajte viac...

Legislatíva/Verejné obstarávanie: Technické a funkčné požiadavky…

08.01.2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú…

Čítajte viac...

Rozpočet: Výdavok na ďalší rok s neistým krytím

21.12.2018

Mesto má zmluvu o dielo, na ktorú boli v rozpočte na budúci rok schválené prostriedky z úveru a z predaju majetku.…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 21. 1. 2019 - 27. 1. 2019

21.01.2019

Čítajte viac...

Školy: Zníženie nárokov na prevádzky spoločného stravovania

18.01.2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva…

Čítajte viac...

Výskumný inštitút isamosprava.sk: Občianska participácia na…

17.01.2019

Koncom minulého roka WellGiving, o.z.v spolupráci s portálom isamosprava.sk zrealizovali zaujímavý výskumu v oblasti…

Čítajte viac...

Moderná obec a pomoc obyvateľom obce

15.01.2019

Pripravili sme pre obce a mestá špeciálnny projekt v spojení výskumu, praxe a pokroku v riadení samosprávy.

Čítajte viac...

Legislatívne správy 14. 1. 2019 - 20. 1. 2019

14.01.2019

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...