iSamosprava | Vitajte
 • ***Opätovná skúšobná doba***

  Je možné uzavrieť so zamestnancom opätovne zmluvu so skúšobnou dobou?
 • ***Oprávnenia mestskej polície***

  Má mestská polícia oprávnenie predviesť osobu, ktorá nevie preukázať svoju totožnosť?
 • ***Novela zákona o sociálnych službách***

  Národná rada SR schválila novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 • ***Námietka predpojatosti***

  V prípadovej štúdii sme sa venovali námietke predpojatosti voči hlavnému kontrolórovi obce.
 • ***Rybársky lístok***

  Môžeme vydať nový rybársky lístok, pokiaľ jeho držiteľ zmenil občiansky preukaz?
 • ***Náklady obce v miestnom poplatku za odpad***

  V prípadovej štúdii sme sa venovali tomu, čo môže obec započítať do nákladov za komunálny odpad.
 

Kalendár

 • Žiadne udalosti.
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Životné prostredie: Nový rybársky lístok po zmene občianskeho…

08.12.2017

Obec vydala trojročný rybársky lístok. Jeho majiteľ nás žiada o opravu pôvodného lístka, nakoľko zmenil občiansky…

Čítajte viac...

Daňový úrad: Náklady obce v miestnom poplatku za komunálny odpad

08.12.2017

Čo všetko si môžeme započítať do nákladov za komunálny odpad a následne ich prepočítať do poplatku za komunálny odpad?…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Opätovné uzavretie pracovnej zmluvy so…

06.12.2017

Máme zamestnanca, ktorému končí skúšobná lehota, pracovnej zmluvy uzatvorenej na rok. Je možné s týmto zamestnancom…

Čítajte viac...

Obecná/Mestská polícia: K oprávneniu mestskej polície predviesť…

02.12.2017

Aké sú oprávnenia príslušníkov mestskej polície podľa § 9 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii? Môže…

Čítajte viac...

Hlavný kontrolór obce/Starosta: Vznesenie námietky predpojatosti

01.12.2017

Starosta pri výkone kontroly obce hlavným kontrolórom vzniesol námietku predpojatosti voči hlavnému kontrolórovi obce…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Sociálne: Rozvoz stravy občanom formou sociálnej služby

15.11.2017

V odbornom článku sa venujeme možnostiam obce pri poskytovaní sociálnych služieb formou poskytovania teplých obedov…

Čítajte viac...

Obec/Mesto: Vyplatenie odmien po skončení nútenej správy

13.11.2017

Mesto je v nútenej správe, počas ktorej nemôže vyplácať odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, hlavnému…

Čítajte viac...

Interné riadenie: K vyplácaniu príspevkov zo sociálneho fondu

24.10.2017

Môžu sa zo sociálneho fondu vyplácať príspevky zamestnancom v hotovosti? Je možné preniesť zostatok v sociálnom fonde…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Obstarávanie právnych služieb

22.10.2017

Je pri verejnom obstarávaní právnych služieb rozhodujúce, či ide o obstaranie právnych služieb na zastupovanie v…

Čítajte viac...

Odborné stanovisko/Verejné obstarávanie: K zmenám zmluvy,…

24.09.2017

Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatíva/Sociálne: Národná rada schválila novelu zákona o…

02.12.2017

Národná rada Slovenskej republiky dňa 29. 11. 2017 schválila vládny návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.…

Čítajte viac...

Legislatíva/Obec / Mesto: Novela zákona zadefinuje pojmové znaky…

09.11.2017

Vláda na svojom 76. rokovaní, ktoré sa konalo 8. 11. 2017 schválila návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon…

Čítajte viac...

Legislatíva/Obec: Novela zákona o odpadoch s dopadom na obce

27.10.2017

Národná rada na svojej 21. schôdzi konanej dňa 18. 10. 2017 schválila novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o…

Čítajte viac...

Legislatíva/Obce: Návrh novely zákona o veterinárnej…

06.10.2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do medzirezortného…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 17.07.2017 - 23.07.2017

17.07.2017

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...