iSamosprava | Vitajte
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Majetok: Zmluvný typ na zabezpečenie údržby obecného kúpaliska

06.08.2020

Aký typ zmluvy sa hodí na vzťah medzi obcou a právnickou osobou, ktorá udržiava kúpalisko (kosenie trávnika, čistenie…

Čítajte viac...

Obec: Spôsob zabezpečenia požiarneho dozoru obcou

04.08.2020

Môže obec za Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) podpísať s právnickou osobou Zmluvu o spolupráci, predmetom ktorej…

Čítajte viac...

Hlavný kontrolór obce: Kontrolná činnosť v združení obcí

29.07.2020

Mestským zastupiteľstvom bolo hlavnému kontrolórovi mesta uložené vykonanie kontroly hospodárenia združenia obcí,…

Čítajte viac...

Kultúra: Pripravovaná zmena v oblasti kultúrnych fondov

27.07.2020

Dňa 24.07.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o reforme umeleckých fondov. 

Čítajte viac...

Školy/Rozpočet: Projekt udržania zamestnanosti v MŠ vs. rozpočet…

24.07.2020

Základná škola s materskou školou dostáva dotáciu od obce na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy. Zároveň škola…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Zastupiteľstvo/Právnické osoby obce: Odmeňovanie poslancov pri…

30.07.2020

Poslanci mestského zastupiteľstva sú členmi štatutárnych orgánov i dozorných rád v obchodných spoločnostiach s…

Čítajte viac...

Kultúra/Interné riadenie : Zvýšenie platovej tarify ekonomického…

29.07.2020

Sme rozpočtová organizácia mesta (Mestské kultúrne a osvetové stredisko) a chceme sa opýtať, či zvýšenie platovej…

Čítajte viac...

Majetok/ Rozpočet: Dotácia na úhradu nákladov pri príprave,…

15.07.2020

Dňa 08.07. 2020 bola zverejnená predbežná informácia k opatreniu Štatistického úradu Slovenskej republiky o…

Čítajte viac...

Majetok/Rozpočtové organizácie obce: Nájom telocvične v správe…

26.06.2020

Musí obecná základná škola s právnou subjektivitou, postupovať pri poskytnutí telocvične do nájmu podľa zákona o…

Čítajte viac...

Majetok: Nájom obecného majetku obecnej sro z dôvodu osobitného…

15.06.2020

Právny stav k: 10.6.2020 Otázka: Musí byť nájom nehnuteľného majetku obce, kde prenajímateľom je obec a…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Majetok/ Životné prostredie: Pripravovaná novela zákona o…

05.08.2020

Dňa 03.08.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o…

Čítajte viac...

Životné prostredie: Pripravovaná novela zákona o poplatkoch za…

04.08.2020

Dňa 31.07.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Pripravovaná právna úprava 13. dôchodku a…

20.07.2020

Dňa 15.07.2020 bol zaradený do medzirezotného pripomienkovacieho konania zákon o 13. dôchodku a zákon, ktorým sa mení…

Čítajte viac...

Školy: Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

16.07.2020

Dňa 13.07. 2020 bolo zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku –…

Čítajte viac...

Majetok: Pripravované zmeny v oblasti nájomného bývania

10.07.2020

Dňa 09.07.2020 boli zverejnené predbežné informácie k: 1.    Návrhu zákona, ktorým sa mení a…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...