iSamosprava | Vitajte
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Stavebný úrad/Správne konanie: Rozsah nazerania do spisu…

21.04.2017

Účastník stavebného konania má záujem nazrieť do spisu a vytvoriť si kópie všetkých materiálov. Do akej miery mu to má…

Čítajte viac...

Matrika: Zrušenie trvalého pobytu pri práve dožitia

12.04.2017

Ohlasovni bol doručený návrh dcéry ako vlastníka nehnuteľnosti na zrušenie trvalého pobytu jej otcovi. Otec predložil…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Zmena zmluvy bez nového verejného…

12.04.2017

Je možné dodatkom doplniť do zmluvy o dielo na stavebné práce, právo dodávateľa stavby použiť na dodanie časti diela…

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: K ospravedlňovaniu neúčasti poslancov na…

04.04.2017

Vyše polovica poslancov sa tesne pred konaním zasadnutia ospravedlnilo z rôznych dôvodov. Môže sa akceptovať…

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Číslovanie neprijatého uznesenia

03.04.2017

Každé prijaté uznesenie sa očísluje. Priraďuje sa číslo aj v prípade neprijatého návrhu uznesenia?

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Daňový úrad: Vymáhanie miestnych daní exekútorom po novom

05.04.2017

Obec chce pristúpiť k vymáhaniu daní a poplatkov exekučným konaním. Aký postup musí dodržať v prípade, že exekučné…

Čítajte viac...

Školy: Mzdové údaje zamestnancov školy ako podmienka poskytnutia…

16.03.2017

Môže obec požadovať od súkromnej základnej umeleckej školy mzdové údaje jednotlivých zamestnancov za účelom…

Čítajte viac...

Rozpočet: Poskytnutie darov na reprezentačné a propagačné účely

01.03.2017

Môže obec poskytnúť organizátorom spoločenských, kultúrnych, športových podujatí na základe sponzorskej zmluvy…

Čítajte viac...

Školy/Obec/Legislatíva: Návrh novely zákona o financovaní škôl a…

06.02.2017

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely zákona o financovaní škôl a školských zariadení. 

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Usmernenie k podmienke zaplatenia zmluvnej…

27.01.2017

Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k problematike - podmienka zaplatenia…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 24.04.2017 - 30.04.2017

24.04.2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 17.04.2017 - 23.04.2017

18.04.2017

Čítajte viac...

Legislatíva/Obec/Mesto: Novela zákona o sťažnostiach

18.04.2017

Prinášame Vám legislatívnu správu k novele zákona o sťažnostiach.

Čítajte viac...

Register partnerov verejného sektora

28.01.2017

Pripravili sme kompletné služby spojené s registráciou do Registra partnerov verejného sektora!

Čítajte viac...

Legislatíva/Obec/Mestá: Návrh novely zákona o poskytovaní…

19.01.2017

Vypracovali sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR. 

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách (24.04.2017)

Prinášame Vám predbežnú informáciu k plánovanej novele Zákona o sociálnych službách. 
Čítajte viac...

TS: Pomoc obciam s vysporiadaním pozemkov pod rómskymi obydliami (13.04.2017)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) sa rozhodlo poskytnúť pomoc obciam, ktoré majú na svojom území rómske obydlia, na vysporiadanie sa s týmito pozemkami. Za tým účelom je vyhlásený národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách, na ktorý je z finančných prostriedkov Európskej únie vyčlenených 2 652 000 eur.

Čítajte viac...

TS: Granty na pomoc s integráciou cudzincov (13.04.2017)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu.

Čítajte viac...

TAS: Stanovisko MPSVR k praktickým otázkam k Novele Zákona o sociálnych službách (07.04.2017)

Prinášame Vám stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k praktickým otázkam k Novele Zákona o sociálnych službách. 
Čítajte viac...

TAS: Rozhovor s Ing. Adriánom Jenčom, generálnym riaditeľom sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR k aktuálnym problémom obcí (31.03.2017)

Tlačová agentúra pre samosprávu Vám prináša rozhovor s pánom Ing. Adriánom Jenčom, generálnym riaditeľom sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Témou rozhovoru sú problémy obcí a miest a otázka prípadnej prípravy nového zákona o obecnom zriadení.

Čítajte viac...