iSamosprava | Vitajte
 • ***Podpis povereného zamestnanca***

  Je starosta povinný zverejniť pri rozhodnutí aj formulku, že ide o podpis zamestnanca mesta na základe udeleného poverenia?
 

Kalendár

 • Začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. 
  10.07. - 07.11.2018
  Volebná kampaň ku komunálnym voľbám
 • 45 dní pred dňom volieb 
  26.09. - 26.09.2018
  Rozhodnutie miestnej volebnej komisie o registrácií kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátov na starostu obce
 •  
  30.09. - 30.09.2018
  Poskytnutie informácií MF SR o skutočnom plnení rozpočtu
 •  
  30.09. - 30.09.2018
  Zhodnotenie hospodárskeho výsledku podnikateľskej činnosti obce/VÚC
 •  
  30.09. - 30.09.2018
  Zhodnotenie hospodárskeho výsledku rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie
 • zabezpečuje politická strana alebo koalícia 
  11.10. - 11.10.2018
  Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okresnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie
 •  
  16.10. - 16.10.2018
  Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Voľby: FAQ ku komunálnym voľbám 2018

21.09.2018

Nakoľko sa blíži termín komunálnych volieb, zhrnuli sme najčastejšie otázky používateľov portálu isamosprava.sk, ktorí…

Čítajte viac...

Doprava/VZN: Režim pešej zóny prostredníctvom VZN ?

21.09.2018

Ako má obec postupovať ak má záujem upraviť režim pešej zóny a dopravy na svojom území? 

Čítajte viac...

Starosta/Zastupiteľstvo: Potvrdenie uznesenia po uplatnení…

20.09.2018

Akým spôsobom má obecné zastupiteľstvo potvrdiť uznesenie, ktorého výkon bol pozastavený tým, že ho starosta odmietol…

Čítajte viac...

Voľby: Zapisovateľ miestnej volebnej komisie kandidátom na…

20.09.2018

Riadne menovaná zapisovateľka miestnej volebnej komisie sa rozhodla, že bude kandidovať ako nezávislý kandidát na…

Čítajte viac...

Daňový úrad: Podpis povereného zamestnanca na rozhodnutí

19.09.2018

Primátor poveril zamestnanca v zmysle § 63 ods. 3 písm. f) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní k podpisovaniu…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Interné riadene: Povinnosť vrátiť podklady po výberovom konaní

11.09.2018

Má obec povinnosť vrátiť neúspešnému uchádzačovi o pozíciu vedúceho zamestnanca poskytnuté podklady na jeho žiadosť?

Čítajte viac...

VZN: Podlieha VZN finančnej kontrole?

03.08.2018

Je potrebné overiť základnou finančnou kontrolou všeobecne záväzne nariadenie mesta ako finančnú operáciu - právny…

Čítajte viac...

Majetok/Rozpočet: Nakladanie s prebytočným majetkom

27.07.2018

V prípade, že majetok bol VÚC vyhlásený za prebytočný a majetok chátra, môžeme pre jeho udržateľnosť do neho…

Čítajte viac...

Majetok: Vystavenie objednávky vs. bežné nákupy

13.07.2018

V akých prípadoch je povinnosťou obce vystaviť objednávku? Je povinnosťou vystaviť objednávku aj v prípade, že sa…

Čítajte viac...

Info zákon: Nezaplatenie poplatku za náklady infožiadosti

12.06.2018

Môže obec sprístupniť informácie žiadateľovi na základe žiadosti, pokiaľ nezaplatil za predchádzajúcu žiadosť o…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatíva/Majetok: Novela katastrálneho zákona

21.09.2018

Od 1. októbra 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 212/2018 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 162/1995 Z. z. katastrálny…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 17. 9. 2018 - 23. 9. 2018

17.09.2018

Čítajte viac...

E-Government: Zákon proti byrokracii s prehľadom dotknutých…

13.09.2018

Od 1. septembra je účinný zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 10. 9. 2018 - 16. 9. 2018

10.09.2018

Čítajte viac...

Novinka - dve percentá lokálne?

07.09.2018

Buďte jedna z prvých 8 obcí, kde samospráva umožní obyvateľom spolurozhodovať o časti príjmov.  Dávame do…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...