iSamosprava | Vitajte
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Stavebný úrad: Forma rozhodovania o pridelení súpisného čísla

22.02.2020

Akou formou sa vydáva rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, vydáva sa rozhodnutím (výroková časť/odôvodnenie)…

Čítajte viac...

Školy: Nový vzorový pracovný poriadok škôl od Ministerstva…

22.02.2020

Dňa 10.2.2020 podpísala ministerka školstva a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nový…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Výkon inej zárobkovej činnosti riaditeľky…

17.02.2020

Je v rozpore s § 9 zákona č. 552/2003 Z. z., ak riaditeľka základnej školy s právnou subjektivitou zastáva funkciu v…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Vyplatenie cestovných náhrad bez amortizácie?

14.02.2020

Je možné vo vnútornej smernici o cestovných náhradách upraviť nad rámec zákona, aby pri použití súkromného motorového…

Čítajte viac...

Matrika: Súčinnosť exekútorovi a vydanie úmrtného listu

14.02.2020

Je obecný úrad povinný na požiadanie poskytnúť exekútorovi úmrtný list?

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Zástupca starostu: Odvody za krátkodobo uvoľneného zástupcu…

10.02.2020

Aké odvody (verejné zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, dôchodkové poistenie invalidné,…

Čítajte viac...

Majetok/Právnické osoby obce: Schvaľovanie nájomnej zmluvy medzi…

17.01.2020

V prípade ak mesto uzatvára nájomnú zmluvu ako nájomca, kde predmetom nájmu sú garáže vo vlastníctve obchodnej…

Čítajte viac...

Daňový úrad: Daň za pozemok vs. vydané stavebné povolenie

29.11.2019

Daňovník má vydané právoplatné stavebné povolenie na rodinný dom, pričom stav pozemku je orná pôda. Daňovník namieta…

Čítajte viac...

Stavebný úrad/Daňový úrad: Novela zákona o miestnom poplatku za…

14.11.2019

Dňa 30.11.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len…

Čítajte viac...

Sociálne podniky: Zmeny zákona o sociálnom podnikaní

14.11.2019

S účinnosťou od 1. januára 2020 boli schválené zmeny Zákona o sociálnej ekonomike . Hlavným cieľom návrhu zákona je…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatíva/Kultúra: Nové dotácie pre knižnice a regionálnu…

05.12.2019

Dňa 3. decembra NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa  s účinnosťou od 1.1.2020 mení Zákon č. 434/2010 Z.…

Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálne: Plánované zmeny starostlivosti o chorého…

29.11.2019

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 28.11.2019 posunula do ďalšieho štádia zmeny zákona o sociálnom poistení, ktoré sa…

Čítajte viac...

Legislatíva: Predpokladané zmeny stavebných kódexov

22.11.2019

Prinášame predbežný stav rozsiahlych zmien v stavebnom poriadku, ktorý je momentálne pripravený na rokovanie…

Čítajte viac...

Obecná polícia/Doprava: Novela zákona o obecnej polícii a…

08.11.2019

Dňa 28.10.2019 bola NR SR prijatá novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke , ktorým sa novelizuje aj…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 04.11.2019 - 10.11.2019

04.11.2019

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...