iSamosprava | Vitajte
  • ***Pracovný pomer na dobu určitú***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, či má starosta vo výkone verejnej funkcie nárok na návrat do pracovného pomeru, pokiaľ mal zmluvu uzatvorenú na určitý čas.
  • ***Veľká odborná zbierka pre samosprávy***

    Pripravili sme veľkú odbornú zbierku protestov prokuratúr, judikatúry a protokolov NKÚ. Zbierku nájdete v našej Eknižnici.
 

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Interné riadenie: Refakturácia mzdy

21.03.2018

Zamestnanec inej spoločnosti upratuje v našich priestoroch a táto spoločnosť nám refakturuje mzdu tohto zamestnanca.…

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Povinnosť vyhotoviť písomnú zápisnicu s…

16.03.2018

Je povinnosťou mesta vyhotoviť zápisnicu s doslovným prepisom pre potreby osôb so zdravotným postihnutím?

Čítajte viac...

Osobné údaje: Práva a povinnosti prevádzkovateľa pri posudzovaní…

16.03.2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o…

Čítajte viac...

Starosta/Zastupiteľstvo: Informačná povinnosť starostu o…

15.03.2018

Je starosta obce povinný informovať poslancov obecného zastupiteľstva o vydaných interných predpisoch, a to poriadok,…

Čítajte viac...

Starosta: Návrat do zamestnania po skončení funkcie a pracovný…

09.03.2018

Pred zvolením do funkcie som mala uzatvorenú zmluvu na dobu určitú ako vysokoškolský pedagóg, ktorá však počas môjho…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Školy/Rozpočet: Platová inventúra za účelom zostavenia rozpočtu

07.03.2018

Má obec, ktorá je zriaďovateľom školy, oprávnenie požadovať od tejto školy internú platovú inventúru za účelom…

Čítajte viac...

Matrika: Poplatok za potvrdenie o pobyte viacerých osôb

15.02.2018

Žiadateľ si požiadal o vydanie potvrdenia o pobyte osôb na súpisnom čísle, kde je však prihlásených až päť osôb.…

Čítajte viac...

Rozpočet/Verejné obstarávanie: Zmena rozpočtu na cenu…

13.02.2018

Je možné počas realizácie stavby, ktorej realizácia prebieha na základe verejného obstarávania, znížiť rozpočtovanú…

Čítajte viac...

Osobné údaje/Hlavný kontrolór: Zverejňovanie platu zamestnancov…

12.02.2018

Nebol porušený zákon o ochrane osobných údajov kontrolórom obce, keď v ročnej správe uvádza mzdu zamestnanca obce…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Platový dekrét pri plate nedosahujúcom…

08.02.2018

Ako vystaviť platový dekrét/oznámenie o výške platu keď nepedagogický zamestnanec (pracujúci vo verejnom záujme) podľa…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 19. 3. 2018 - 25. 3. 2018

19.03.2018

Čítajte viac...

Legislatíva/ Životné prostredie: Opatrenia na predchádzanie…

16.03.2018

Vláda Slovenskej republiky dňa 14.03.2018 schválila Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody –…

Čítajte viac...

Veľká odborná zbierka protestov, judikatúry a protokolov NKÚ

13.03.2018

Centrálny odborný portál pre samosprávu isamosprava.sk a advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. prinášajú…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 12. 3. 2018 - 18. 3. 2018

12.03.2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 5. 3. 2018 - 11. 3. 2018

05.03.2018

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...