iSamosprava | Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Zmyslom verejného obstarávania je, aby sa rozpočtové prostriedky použili len na určené účely a na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov, pričom je nevyhnutné zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

  • služby/práce/limity v €
  • smernica k verejnému obstarávaniu.
Dôvodové správy (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (10)
Verejné obstarávanie/eGovernment: Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a nové povinnosti pre obce
Vytvorené:22. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Zákonom o zaručenej elektronickej fakturácii (ďalej ako „zákon o ZEF“) dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (ďalej len „smernica“) do slovenského právneho poriadku. Zákon nadobúda účinnosť 1.8.2019. Z hľadiska povinností zavádzaných zákonom o ZEF je smerodajný článok 7 smernice, v zmysle ktorého „členské štáty zabezpečia, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry, ktoré sú v súlade s európskou normou pre elektronickú fakturáciu“. Zavedenie elektronickej fakturácie iniciuje Európska únia a táto aktivita vychádza zo všeobecného konceptu rozvoja digitalizácie komunikácie a stratégie jednotného digitálneho trhu v rámci členských krajín EÚ.

Verejné obstarávanie: Novela Zákona o verejnom obstarávaní a dopady na obce
Vytvorené:18. 01. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Od 01. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. V obsahu tohto článku mapujeme najpodstatnejšie zmeny s dopadom na obce.
§ Verejné obstarávanie: Zákon o registri partnerov verejného sektora vs. verejné obstarávanie
Vytvorené: 3. 02. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V tomto odbornom článku sa venujeme zmenám, ktoré prináša nová právna úprava zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý s účinnosťou od 1. februára 2017 zavádza do právneho poriadku register partnerov verejného sektora do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) a novým povinnostiam samosprávy pri verejnom obstarávaní.


§ Verejné obstarávanie: Doručovanie (komunikácia) pri verejnom obstarávaní
Vytvorené:11. 04. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike doručovania a komunikácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom/záujemcom pri verejnom obstarávaní.

§ Verejné obstarávanie: Povinná certifikácia aukčných softvérov
Vytvorené:17. 01. 2014
Autor:Mgr. Jaroslav Lexa
Zobraz celý text
Súčasťou minuloročných noviel zákona o verejnom obstarávaní bola aj povinnosť prevádzkovateľov softvérov certifikovať svoje aukčné systémy.
§ Verejné obstarávanie: K zoznamu podnikateľov a k preukazovaniu splnenia podmienok osobného postavenia po novele zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené:23. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok poskytuje odpovede na otázky súvisiace s preukazovaním splnenia podmienok osobného postavenia po nove zákona o verejnom obstarávaní. 

§ Verejné obstarávanie: Podmienky, za ktorých obec nemusí aplikovať postup verejného obstarávania
Vytvorené: 3. 06. 2013
Autor:GPL Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Pravidlami verejného obstarávania sa zabezpečuje, aby príslušný nákup tovaru alebo služieb bol otvorený pre hospodársku súťaž dodávateľov na celom vnútornom trhu. Za niektorých okolností sa však na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb nemusí aplikovať postup verejného obstarávania.

§ Verejné obstarávanie: Stanovenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s princípmi verejného obstarávania
Vytvorené:11. 04. 2013
Autor:GPL Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok sa zaoberá problematikou uplatňovania princípov verejného obstarávania pri stanovovaní podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
§ Verejné obstarávanie: Zmeny, ktoré priniesla zrýchlená novela do verejného obstarávania
Vytvorené:18. 02. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili zrýchlenú novelu zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní 
§ Sociálna oblasť/Verejné obstarávanie: Problematika verejného obstarávania v oblasti sociálnych služieb
Vytvorené:20. 09. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V oblasti sociálnych služieb právny poriadok Slovenskej republiky ustanovuje povinnosť niektoré služby verejne obstarávať (agentúry podporovaného zamestnávania, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti) a iné nie. Poskytovatelia sociálnych služieb sú registrovanými, niektoré aj akreditovanými poskytovateľmi konkrétnych služieb vo verejnom záujme. Je tým daný predpoklad, že spĺňajú základné podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ale aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok stanovených právnymi predpismi štát a samospráva financujú prostredníctvom finančných príspevkov. Autor si kladie za cieľ odpovedať na otázku, z akého dôvodu zákonodarca zakotvil niektoré sociálne služby verejne obstarávať a iné nie. Zároveň objasňuje podmienky, za akých sú samotní neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní verejne obstarávať.

Odborné stanoviská (33)
Verejné obstarávanie: Usmernenie k podmienke zaplatenia zmluvnej pokuty za verejného obstarávateľa, obstarávateľa úspešným uchádzačom pôvodnému dodávateľovi služieb ako prax pri zadávaní zákaziek na poskytovanie elektronických komunikačných služieb
Vytvorené:27. 01. 2017
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k problematike - podmienka zaplatenia zmluvnej pokuty za verejného obstarávateľa, obstarávateľa úspešným uchádzačom pôvodnému dodávateľovi služieb ako prax pri zadávaní zákaziek na poskytovanie elektronických komunikačných služieb. 

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Príručka k Jednotnému európskemu dokumentu pre verejné obstarávanie
Vytvorené:13. 12. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Európska komisia poskytuje bezplatnú webovú službu pre verejných obstarávateľov a hospodárske subjekty, ktoré majú záujem vyplniť Jednotný európsky dokument (JED) elektronicky. Online formulár je možné vyplniť, vytlačiť a odoslať verejnému obstarávateľovi. Ak postup prebieha elektronicky, JED je možné exportovať, uložiť a predložiť elektronicky. V záujme preferovania elektronizácie vo verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné využitie JED-u. 

Verejné obstarávanie: Všeobecné metodické usmernenie k inštitútu konflikt záujmov
Vytvorené:17. 10. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám všeobecné Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k inštitútu konfliktu záujmov v kontexte verejného obstarávania. 
Verejné obstarávanie: Všeobecné metodické usmernenie k nadobúdaniu alebo nájmu nehnuteľností
Vytvorené:17. 10. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k problematike nadobúdania a nájmu nehnuteľností v kontexte verejného obstarávania. 
Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: K rozsahu preukazovania osobného postavenia osôb, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti
Vytvorené: 5. 10. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 8/2016 k rozsahu preukazovania osobného postavenia osôb, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti. 
Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Metodika zadávania zákaziek
Vytvorené: 5. 09. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil metodiku zadávania zákaziek. Ide o dokument, ktorý by mal napomôcť účastníkom procesu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: K trestnej zodpovednosti právnických osôb z pohľadu účasti vo VO
Vytvorené:17. 08. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Všeobecné metodické usmernenie k „Trestnej zodpovednosti právnických osôb“. 
Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Informačné povinnosti verejného obstarávateľa podľa nového Zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené:25. 07. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

V súvislosti so zvyšovaním štandardizácie, transparentnosti a efektívnosti procesov verejného obstarávania si Úrad pre verejné obstarávanie dovoľuje dať subjektom verejného obstarávania do pozornosti prehľadné spracovanie informačných povinností podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie a Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Zoznam kompletnej dokumentácie k novému zákonu o verejnom obstarávaní
Vytvorené:11. 07. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval zoznam kompletnej dokumentácie, ktorý predstavuje ucelený materiál odzrkadľujúci povinnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov zdokumentovať, evidovať a uchovávať jednotlivé doklady a dokumenty z procesu verejného obstarávania, ktoré vyplývajú zo zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Jednotný európsky dokument
Vytvorené: 4. 05. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED) predstavuje na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

Verejné obstarávanie: Výkladové stanovisko č. 7 k problematike chránených dielní a chránených pracovísk
Vytvorené:25. 04. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k problematike chránených dielní a chránených pracovísk. 
Verejné obstarávanie: Výkladové stanovisko č. 6 k vyhotoveniu referencií
Vytvorené:25. 04. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k vyhotoveniu referencií. 
Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Výkladové stanovisko č. 5/2016 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria
Vytvorené:19. 04. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Úrad pre verejné obstarávanie vydal k problematike vyhodnotenia ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria výkladové stanovisko. 
Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Výkladové stanovisko č. 4 k povinnosti verejného obstarávateľa odôvodniť nezrušenie použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak bola predložená len jedna ponuka
Vytvorené:19. 04. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 4/2016 k povinnosti verejného obstarávateľa odôvodniť nezrušenie použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak bola predložená len jedna ponuka. 
Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Výkladové stanovisko č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania
Vytvorené:19. 04. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania. 
Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Výkladové stanovisko č. 2/2016 ku konfliktu záujmov
Vytvorené:19. 04. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám výkladové stanovisko č. 2/2016 z dielne Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré je zamerané na problematiku konfliktu záujmov v novom zákone o verejnom obstarávaní. 
Verejné Obstarávanie/Odborné stanovisko : Použitie opisných formulárov pri zadávaní zákaziek na elektronickom trhovisku
Vytvorené:24. 03. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Úrad pre verejné obstarávanie uverejnilo upozornenie k problematike použitia opisných formulárov pri zadávaní zákaziek na elektronickom trhovisku. 

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Výkladové stanovisko č. 8/2015 k definícii konečného užívateľa výhod
Vytvorené:21. 12. 2015
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Výkladové stanovisko č. 8/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (doplňujúce výkladové stanovisko k Výkladovému stanovisku č. 7/2015).
Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod
Vytvorené: 3. 12. 2015
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil nové Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Konečným užívateľom výhod podľa tohto ustanovenia je každá fyzická osoba, ktorá spĺňa ktorékoľvek z kritérií uvedených v bodoch 1 až 4 predmetného ustanovenia.

Pri každom konečnom užívateľovi výhod je potrebné v žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod uviesť zákonný dôvod pre jeho zápis do registra, pričom fyzická osoba môže súčasne spĺňať viaceré definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní. V tom prípade, žiadateľ o zápis do registra konečných užívateľov výhod uvedie v žiadosti pri každom svojom konečnom užívateľovi výhod zodpovedajúce ustanovenie (resp. ustanovenia) zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený. V zásade platí, že právnická osoba alebo fyzická osoba (podnikateľ) môže mať zapísaných aj viacerých konečných užívateľov výhod a každý z nich môže byť zapísaný z iného zákonného dôvodu.

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Finančné limity účinné od 1. novembra 2015
Vytvorené:23. 11. 2015
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Pravidlá a postupy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní účinného od 1. novembra 2015 vo väzbe na zmenu finančných limitov podľa § 4 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie: Analýza najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené:20. 10. 2015
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Analýza najčastejších porušení ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len "Zákon o verejnom obstarávaní") predstavuje analytický materiál, ktorý je vypracovaný Úradom pre verejné obstarávanie, podkladom ktorého sú v sledovanom období ukončené kontroly verejného obstarávania, ukončené konania o námietkach, vydané metodické usmernenia a vydané rozhodnutia Rady úradu.

Cieľom Analýzy najčastejších porušení ustanovení Zákon o verejnom obstarávaní je poskytnúť prehľad o najčastejšie sa vyskytujúcich porušeniach zákona o verejnom obstarávaní vo forme, ktorá bude kvantifikovať a odzrkadľovať intenzitu vyskytovania sa jednotlivých porušení zákona o verejnom obstarávaní v procese verejného obstarávania a na základe dosiahnutých výsledkov prispieť k čo najväčšej možnej eliminácii výskytu jednotlivých porušení Zákona o verejnom obstarávaní.

Výkladové stanovisko č. 2/2015 k zadávaniu zákaziek s využitím elektronického trhoviska
Vytvorené:10. 04. 2015
Autor:Úrad pre verejne obstaravanie
Zobraz celý text

Výkladové stanovisko č. 2/2015 k zadávaniu zákaziek s využitím elektronického trhoviska. 

§ TAS: Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní a ich vplyv na fungovanie miest a obcí
Vytvorené:24. 05. 2013
Autor:Dagmara Kubíčková
Zobraz celý text
Tlačová agentúra pre samosprávu oslovila pána Mgr. Jaroslava Lexu, právnika zaoberajúceho sa verejným obstarávaním, s cieľom dozvedieť sa viac o zmenách v Zákone o verejnom obstarávaní a ich vplyve na fungovanie miest a obcí z pohľadu odborníka.
§ Metodické usmernenie k používaniu elektronickej aukcie
Vytvorené:27. 10. 2012
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Na trhu je ponúkaných viacero e-aukčných systémov podporujúcich viacero typov e-aukcií, avšak predmetom metodického usmernenia nie je zadefinovanie jednotlivých typov e-aukcií. Jedným z cieľov metodického usmernenia je odporučiť verejným obstarávateľom/obstarávateľom, aby venovali náležitú pozornosť výberu typu e-aukcie a kládli dôraz na skutočnosť, že vo verejnom obstarávaní sa má použiť taký typ e-aukcie, ktorý je v súlade s požiadavkami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní (o. i. § 18, § 34, § 43 zákona o verejnom obstarávaní).

§ Výkladové stanovisko k § 43 zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené:27. 09. 2012
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Neobmedzená povinnosť použiť elektronickú aukciu sa vzťahuje len na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru. Pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb sa elektronická aukcia použije vtedy, ak povaha predmetu zákazky umožňuje dodržať princípy verejného obstarávania (v kontexte s použitím elektronickej aukcie predovšetkým princípu hospodárnosti a efektívnosti).

§ Výkladové stanovisko k § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené:27. 09. 2012
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Ak jednotlivé kritériá na vyhodnotenie ponúk súvisia s predmetom zákazky a umožňujú, aby boli ponuky vyhodnocované rovnako, sú nediskriminačné. Výber kritérií na vyhodnotenie ponúk a ich uplatnenie musí smerovať k dosiahnutiu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky s cieľom získať za danú cenu najvyššiu hodnotu plnenia. Najvyššia hodnota plnenia predstavuje súhrn úžitkov (kvalitatívnych estetických, cenových, prevádzkových a pod.), ktoré sa dosiahnu. Verejný obstarávateľ, a obstarávateľ môže použiť aj iné kritériá na vyhodnotenie ponúk, ako sú uvedené v § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, za predpokladu, že súvisia s predmetom zákazky, sú nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku súťaž.

§ Výkladové stanovisko k § 35 zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené:27. 09. 2012
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť aj také kritériá súvisiace s predmetom zákazky, ktoré predpokladajú určitý prvok subjektivity pri ich uplatnení (napr. kvalita, estetické charakteristiky). Verejný obstarávateľ a obstarávateľ však v takom prípade musí určiť také pravidlá uplatnenia týchto kritérií, ktoré transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečia objektivizáciu subjektívnych elementov uplatnenia príslušného kritériá.

§ Výkladové stanovisko k § 33 ods. 7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené:27. 09. 2012
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

V prípade, ak záujemca, uchádzač poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie vo vzťahu k podmienkam účasti a ich nepravdivosť je možné dokázať, verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 vylúči takéhoto záujemcu, uchádzača z verejného obstarávania bez ohľadu na to, že ostatnými poskytnutými dokladmi a informáciami preukázal splnenie podmienok účasti.

§ Výkladové stanovisko k § 28 ods. 1 zákona overejnom obstarávaní
Vytvorené:26. 09. 2012
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Ak zákon o verejnom obstarávaní pri konkrétnej podmienke účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti neuvádza formu jej preukázania (napr. písm. c), g), h)), má verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 povinnosť určiť túto formu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž.

§ Výkladové stanovisko k § 28 zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené:26. 09. 2012
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

V prípade verejného obstarávania druhovo kombinovaných zákaziek, je možné požadovať od uchádzačov / záujemcov preukázanie splnenia podmienok účasti vo vzťahu k celému predmetu zákazky.

§ Výkladové stanovisko k § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené:26. 09. 2012
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa preukazuje vo vzťahu k predmetu zákazky.

§ Výkladové stanovisko k § 9 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené:26. 09. 2012
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Vo verejnej súťaži sa vo vzťahu k § 9 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní ponukou rozumie len časť ponuky, ktorá neobsahuje doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti.

Prípadové štúdie (30)
Majetok/Verejné obstarávanie: Obstaranie služby v hodnote 10.000 Eur
Vytvorené:19. 07. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Aký je postup pri obstaraní poradenskej služby v sume 10.000,- Eur ročne, ak obec nemá schválené zásady hospodárenia s majetkom obce? Môže túto službu schváliť starosta alebo je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva?

Verejné obstarávanie/Zastupiteľstvo: Úloha zastupiteľstva a zmluvy vo verejnom obstarávaní
Vytvorené:14. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Otázka: Musí obecné zastupiteľstvo schvaľovať uzatvorenie každej zmluvy s úspešným uchádzačom podľa zákona o verejnom obstarávaní?

Rozpočet/Verejné obstarávanie: Zmena rozpočtu na cenu realizovanej obstaranej stavby
Vytvorené:13. 02. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Je možné počas realizácie stavby, ktorej realizácia prebieha na základe verejného obstarávania, znížiť rozpočtovanú položku na danú stavbu ak bola zmluvne dohodnutá cena vyššia? Vznikli dodatočné náklady, ktoré neprekračujú PHZ ale prekračujú vysúťaženú sumu. Je takéto uznesenie zákonné a platné? Ako by sme mali postupovať vo vzťahu k dodávateľovi stavby? 

Verejné obstarávanie/Majetok: Dodatočné schvaľovanie zmluvy zastupiteľstvom?
Vytvorené:24. 10. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Starosta obce podpísal s najúspešnejšími uchádzačmi vo verejnom obstarávaní zmluvy o dielo. Tieto zmluvy boli zverejnené, no neboli schválené obecným zastupiteľstvom.Je potrebné tieto zmluvy schváliť aj keď dodatočne na zastupiteľstve? Mali byť tieto zmluvy pred zverejnením tak ako ostatné schvaľované zastupiteľstvom?

Verejné obstarávanie: Obstarávanie právnych služieb
Vytvorené:22. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Je pri verejnom obstarávaní právnych služieb rozhodujúce, či ide o obstaranie právnych služieb na zastupovanie v konaní alebo iba na odbornú právnu činnosť formou stanovísk alebo analýz? 

Verejné obstarávanie: Zmena zmluvy bez nového verejného obstarávania
Vytvorené:12. 04. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je možné dodatkom doplniť do zmluvy o dielo na stavebné práce, právo dodávateľa stavby použiť na dodanie časti diela konkrétneho subdodávateľa s tým, že bude fakturovaná suma za vykonané práce rozdelená na sumu pre dodávateľa a sumu pre subdodávateľa? Nedôjde doplnením takéhoto bodu do zmluvy k porušeniu vysúťažených zmluvných podmienok, ktoré boli predmetom verejného obstarávania konaného ešte za účinnosti bývalého zákona č. 25/2006 Z.z.?

Verejné obstarávanie: Zmluvná pokuta, úrok z omeškania pri dodatku k zmluve
Vytvorené: 3. 03. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Zhotoviteľ nevykonal dielo v lehote podľa zmluvy. Môže mesto uzavrieť dodatok o predĺžení lehoty až po uplynutí lehoty na vykonanie diela? Je zároveň mesto oprávnené požadovať úrok z omeškania alebo zmluvnú pokutu za dni omeškania?


Verejné obstarávanie/Majetok: Dodatočné schválenie rozpočtového opatrenia po vyhlásení VO
Vytvorené: 9. 08. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže mesto obstarávať tovary a služby, v prípadoch kedy konkrétne obstaranie nie je zahrnuté v schválenom rozpočte? Čo v prípade, ak po obstaraní a dodaní tovaru alebo služby a nemožnosti od zmluvy odstúpiť alebo ju vypovedať (najmä zmluvy generované v elektronickom kontraktačnom systéme), mestské zastupiteľstvo neschváli rozpočtové opatrenie? Aká škoda hrozí mestu v prípade, že neuhradí čiastku za dodaný tovar alebo službu, pretože bude v rozpore so schváleným rozpočtom a aká sankcia hrozí mestu, ak túto čiastku uhradí aj napriek tomu, že ju nemá rozpočtovanú?

Verejné obstarávanie: Obstarávanie audítorských služieb – výnimka a postup
Vytvorené:17. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Spadá do ustanovenia § 1 ods. 12 písmeno a.) nového zákona o verejnom obstarávaní (konkrétne do slovného spojenia: odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti) aj poskytovanie audítorských služieb, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou a podlimitnou hodnotou?

Majú mestá povinnosť pri obstarávaní služieb auditu ísť cez elektronické trhovisko?

§ Verejné obstarávanie: Povinný prieskum trhu
Vytvorené:11. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Akú minimálnu sumu stanovuje nový zákon o verejnom obstarávaní na vykonanie prieskumu trhu? Môže si výšku tejto sumy upraviť obec vnútorným predpisom?

§ Verejné obstarávanie: Zmena zmluvy na základe zníženej dotácie
Vytvorené:24. 03. 2016
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Je možné uzavrieť k zmluve o dielo na základe verejného obstarávania dodatok ak sa znížila cena dotácie, na ktorú bola zmluva naviazaná?

§ Zastupiteľstvo/Verejné obstarávanie: Účasť poslanca obecného zastupiteľstva na verejnom obstarávaní
Vytvorené:25. 02. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže sa firma poslanca obecného zastupiteľstva zúčastniť verejného obstarávania obce? Nejedná sa o konflikt záujmov v prípade úspešnosti firmy takéhoto poslanca?

Ak prebehlo obstarávanie v roku 2010 ale až v tomto roku obec plánuje požiadať o vtedy neudelenú dotáciu, je povinnosťou vyhlásiť nové obstarávanie?

§ Verejné obstarávanie: Obstarávať opravy miestnych komunikácií spoločne alebo jednotlivo?
Vytvorené:23. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto má záujem realizovať opravy chodníkov a miestnych komunikácií. Má mesto povinnosť zadať tieto opravy v jednej zákazke alebo môže každú opravu zadať samostatne?

 

Verejné obstarávanie/Starosta: Informovanie o obstarávaní starostom pred zasadnutím zastupiteľstva
Vytvorené: 8. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Má starosta obce povinnosť oboznamovať obecné zastupiteľstvo o verejnom obstarávaní pred jeho zasadnutím?

Verejné obstarávanie: Obstarávanie telekomunikačných služieb
Vytvorené:25. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Má obec povinnosť vybrať si poskytovateľa telekomunikačných služieb na základe zákona o verejnom obstarávaní, vzhľadom na existenciu výnimky § 1 ods. 2 písm. o) zák. 25/2006 o verejnom obstarávaní ?

 

Hlavný kontrolór/Verejné obstarávanie: K právomoci kontrolovať neukončené VO
Vytvorené:13. 10. 2015
Autor:GPL Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže hlavný kontrolór obce (mesta) požiadať obec o predloženie ku kontrole verejné obstarávanie, ktoré ešte nebolo ukončené, nakoľko má podozrenie, že došlo k manipulácii?

Verejné obstarávanie: Sprístupňovanie zápisníc z otvárania obálok
Vytvorené: 2. 10. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Sú podľa zákona č. 211/2000 Z. z. sprístupniteľné zápisnice z otvárania obálok pri verejných obstarávaniach, resp. čo všetko sa môže sprístupniť z výberových konaní?


Verejné obstarávanie/Starosta: Starosta obce ako člen komisie pre verejné obstarávanie
Vytvorené:25. 09. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V kompetencii starostu obce ako štatutárneho orgánu verejného obstarávateľa /obce/ je vymenovanie členov komisie pre verejné obstarávanie. Na základe tohto sa starosta obce vymenoval za predsedu komisie pre verejné obstarávanie. Nie je v rozpore byť predsedom komisie pre verejné obstarávanie a zároveň štatutárom verejného obstarávateľa /obce/. Obec nemá určenú osobu zodpovednú za verejné obstarávanie.


Verejné obstarávanie: Hodnota zákazky cenou za hodinu v súhrnnej správe
Vytvorené:27. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Akým spôsobom máme do súhrnnej správy v zmysle § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní uviesť zákazku, ktorá je zmluvne stanovená cenou za hodinu? Máme takúto zákazku, ktorej celková cena nie je uvedená v zmluve, dať do súhrnnej správy a ak áno, tak s akou sumou?

Verejné obstarávanie: Obstarávanie podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstaravaní
Vytvorené:21. 08. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže starosta obce vykonávať zápis z prieskumu trhu a vyhodnocovať cenove ponuky aj sám?

Verejné obstarávanie: Zákazky na nie bežne dostupné služby podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstaravaní
Vytvorené: 9. 07. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanova
Zobraz celý text
Prosíme o usmernenie v prípade, kde predmetom zmluvy je realizácia svetlo-technického merania po rekonštrukcii verejného osvetlenia a v druhom prípade vypracovanie svetlo-technickej štúdie verejného osvetlenia v obci . Jedná sa o špeciálne a nie bežne dostupné služby, jednoduchej zákazky do 20 000 eur. Postačí prieskum trhu a výber z 3 potenciálnych dodávateľov alebo je potrebné obstarať služby cez EKS?
§ Verejné obstarávanie: Súhrnná správa verejného obstarávateľa
Vytvorené: 2. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako postupovať pri vypracovaní súhrnnej správy v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní? Týka sa to všetkých tovarov, prác a služieb alebo iba tých, kde bolo verejné obstarávanie, prípadne prieskum trhu?

 

§ Verejné obstarávanie: Kreovanie komisie pre verejné obstarávanie
Vytvorené:15. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Kto kreuje komisie pre verejné obstarávanie v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, starosta či aj poslanci? Môžu si poslanci uznesením vynútiť povinné členstvo v takejto komisii obce?

 

§ Verejné obstarávanie: Predĺženie platnosti zmluvy
Vytvorené:10. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Na základe verejného obstarávania máme uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou. Služby, ktoré pre nás táto spoločnosť zabezpečuje sú cenovo výhodné. Musíme urobiť nové verejné obstarávanie po skončení zmluvného vzťahu alebo môžeme v tomto zmluvnom vzťahu pokračovať?
§ Verejné obstarávanie: Zmena dodávateľa vo verejnom obstarávaní
Vytvorené:17. 01. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Po uzatvorení zmluvy, ktorá bola výsledkom postupu zadávania zákazky vo verejnom obstarávaní, zmluvná strana (úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní) zanikla. Je možné prostredníctvom dodatku k existujúcej zmluve nahradiť zmluvnú stranu iným subjektom? 
§ Verejné obstarávanie: Smernica o verejnom obstarávaní
Vytvorené:19. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na základe, ktorého paragrafu je obec povinná mať vypracovanú Smernicu o verejnom obstarávaní?

 

Verejné obstarávanie: Môže byť obec považovaná v právnych vzťahoch za spotrebiteľa?
Vytvorené:13. 12. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Je možné považovať obec vo vzťahoch vznikajúcich pri dodávke tovaru alebo služieb za spotrebiteľa? 

§ Verejné obstarávanie: Povinnosť obce obstarávať úver
Vytvorené: 6. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je obec povinná uskutočniť verejné obstarávanie na úver podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)? V prípade, že je obec povinná uskutočniť verejné obstarávanie na úver, čo všetko sa započítava do predpokladanej hodnoty zákazky? 

Verejné obstarávanie: Zverejňovanie zadávania zákazky na webovom sídle zadávateľa
Vytvorené: 1. 08. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Je potrebné zverejniť zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní napríklad aj na web stránke obstarávateľa alebo inou dostupnou formou zverejnenia na verejne dostupnom mieste v nadväznosti na §155m ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní /napr. nástenka/?

§ Verejné obstarávanie: Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante
Vytvorené: 1. 03. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Kedy je možné využiť oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex ante a aké sú jeho právne následky? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (18)
Súdny dvor Európskej únie z 14.05.2020 - K možnosti uloženia pokuty úspešnému uchádzačovi vo verejnom obstarávaní
Vytvorené:22. 07. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Predmetom konania na Európskom súdnom dvore bol vnútroštátny predpis alebo prax týkajúca sa výkladu a uplatňovania tohto predpisu, ktorá s prihliadnutím na zmluvný právny vzťah medzi zmluvnými stranami stanovuje, že nielen obstarávateľ sa dopustil porušenia z dôvodu protiprávneho neuskutočnenia verejného obstarávania, keďže údajne porušil predpisy týkajúce sa úpravy zmlúv,ale dopustil sa ho aj úspešný uchádzač, ktorý s obstarávateľom uzavrel zmluvu.

Súdny dvor Európskej únie z 03.05.2018 - Rozsah informačnej povinnosti verejného obstarávateľa
Vytvorené:17. 07. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Úrad Európskej únie pre duševného vlastníctvo (EUIPO) sa svojím odvolaním domáha zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie, ktorým uvedený súd zrušil rozhodnutie EUIPO oznámené listom z 11. augusta 2011 a prijaté v rámci verejného obstarávania, nazvaného „Vývoj softvéru a služby údržby“, ktorým bola zamietnutá ponuka spoločnosti European Dynamics Luxembourg SA a ostatné súvisiace rozhodnutia EUIPO, prijaté v rámci toho istého obstarávania, vrátane rozhodnutí o zadaní zákazky trom iným uchádzačom ako úspešným uchádzačom umiestneným na prvom až treťom mieste podľa mechanizmu zostupného poradia a uložil EUIPO povinnosť nahradiť škodu, ktorá bola spôsobená spoločnosti European Dynamics z dôvodu straty príležitosti uzavrieť rámcovú zmluvu v postavení zmluvnej strany umiestnenej aspoň na treťom mieste podľa mechanizmu zostupného poradia.

Svojím odvolaním EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor v prvom rade zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu a zamietol návrh na zrušenie sporných rozhodnutí, ako aj návrh na náhradu škody predložený spoločnosťou European Dynamics Luxembourg, ďalej subsidiárne zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu a vrátil vec Všeobecnému súdu, subsidiárne v druhom rade zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom ukladá EUIPO povinnosť nahradiť škodu spôsobenú spoločnosti European Dynamics Luxembourg z dôvodu straty príležitosti uzavrieť rámcovú zmluvu, a vrátil vec Všeobecnému súdu, a neposlednom rade aby uložil spoločnostiam European Dynamics Luxembourg a i. povinnosť nahradiť trovy konania.

Generálny advokát vo svojom stanovisku k odvolaniu EIPO-a uviedol, že tabuľky, ktoré uvádzajú skóre, ktoré získali títo traja úspešní uchádzači umožnili spoločnostiam European Dynamics Luxembourg a i. získať prehľad o všetkých bodoch udelených ich ponuke a ponukám úspešných uchádzačov vo vzťahu tak ku kvalitatívnym, ako aj finančným kritériám, ako aj o ich vplyve na konečnú celkovú známku.

European Dynamics Luxembourg a i. pritom tvrdia, že skutočnosť, že im tieto dokumenty boli doručené, im neumožnila, aby s presnosťou, ktorú požaduje judikatúra Súdneho dvora, posúdili, ako EUIPO vyhodnotil ich ponuku.

Najvyšší súd SR z 28.06.2018 - Možnosti preskúmania zákonnosti žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov NFP
Vytvorené:12. 06. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Obec (žalobca) uzavrela s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (žalovaným) Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len Zmluva o NFP) na projekt s názvom „Rekonštrukcia objektu ZŠ a MŠ v obci Moravské Lieskové“. Následne riadne vyhlásila verejné obstarávanie. Na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvoril s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo.

Po uplynutí 6 rokov žalovaný doručil žalobcovi Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, kde v prílohe boli zaslané dve Správy o zistenej nezrovnalosti. Tieto Správy boli predmetom žaloby, ktorých zákonnosť žiadal žalobca preskúmať. Žalobca nesúhlasil so zistenými nezrovnalosťami, podľa ktorých ako obstarávateľ porušil ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní tým, že mal povinnosť vylúčiť úspešného uchádzača. Zdôraznil, že celý priebeh verejného obstarávania bol koordinovaný so žalovaným, následne bol aj ním schválený, a jemu bolo oznámené, že môže pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom. Až s odstupom takmer 6 rokov od verejného obstarávania žalovaný svojvoľne zmenil svoj názor na postup verejného obstarávania a vytkol také nedostatky, ktoré pred opätovnou kontrolou schválil. Takýto postup a konanie žalovaného považoval za hrubo porušujúce právnu istotu a legitímne očakávanie žalobcu schopné privodiť mu závažnú ujmu.

Krajský súd odmietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti Správ o zistenej nezrovnalosti s poukazom na § 170 písm. a/ S.s.p. tak, že žiadnemu z účastníkov konania ich náhradu nepriznal.Proti rozhodnutiu krajského súdu podal žalobca kasačnú sťažnosť. Po preskúmaní podanej kasačnej sťažnosti kasačný súd konštatuje, že s právnymi námietkami sťažovateľa sa krajský súd v rozhodnutí riadne vysporiadal a nenechal otvorenú žiadnu spornú otázku, riešenie ktorej by zostalo na kasačnom súde v dôsledku čoho krajský súd správne právne posúdil predmetnú vec a neporušil práva sťažovateľa na spravodlivý proces. 

Súdny dvor Európskej únie z 13.10.2005 - K povinnosti obchodných spoločností obce verejne obstarávať
Vytvorené:10. 04. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Predmetný návrh bol podaný v rámci sporu medzi Parking Brixen GmbH (ďalej len „Parking Brixen") a Gemeinde Brixen (obec Brixen ďalej len "obec") a spoločnosťou Stadtwerke Brixen AG vo veci poverenia, tejto spoločnosti prevádzkou dvoch parkovísk nachádzajúcich sa v uvedenej obci.

Obec sa obrátila s cieľom zabezpečiť určité miestne služby vo verejnom záujme spadajúce do jeho právomoci na Stadtwerke Brixen, osobitný podnik vo vlastníctve tejto obce. Stadtwerke Brixen predstavoval obecnú inštitúciu, ktorej osobitnou funkciou bolo jednotné a integrované poskytovanie miestnych služieb vo verejnom záujme. Činnosti Stadtwerke Brixen tvorila najmä prevádzka parkovísk a poschodových parkovísk.

Obec pretransformovala osobitný podnik Stadtwerke Brixen na akciovú spoločnosť s obchodným menom „Stadtwerke Brixen AG. Všetky existujúce práva a povinnosti osobitného podniku sa zachovali aj po transformácii a na spoločnosť [Stadtwerke Brixen AG] prešli všetky práva a záväzky podniku Stadtwerke Brixen.

Obecné zastupiteľstvo zverili rozhodnutím výstavbu a prevádzku verejnej plavárne podniku Stadtwerke Brixen. Transformáciou podniku na akciovú spoločnosť prešli na Stadtwerke Brixen AG práva a povinnosti vyplývajúce z uvedeného rozhodnutia. Mestská rada schválila spoločnosti 

Stadtwerke Brixen AG právo užívania povrchu a podzemia na pozemku určeného pre plaváreň, najmä na katastrálnej parcele 491/11 umiestnenej na území Gemeinde Brixen na účely výstavby podzemných parkovacích miest.

S cieľom získať dodatočné parkovacie miesta bolo pozemné parkovisko nachádzajúce sa na priľahlom pozemku tiež umiestnenej na území obce, obsahujúce okolo 200 miest a prevádzkované touto obcou viac ako 10 rokov, zverené do prevádzky Stadtwerke Brixen AG rozhodnutím mestskej rady Brixen.

Obec zverila Stadtwerke Brixen AG  prevádzku parkoviska na dobu 9 rokov. Za prevádzku parkoviska je Stadtwerke Brixen AG oprávnená vyberať poplatky za parkovanie. Je však tiež povinná uhradiť obci ročný príspevok vo výške 151 700 eur, ktorý je stanovený v závislosti od ceny parkovacích lístkov, takže zvýšenie ich ceny sa premieta do zvýšenia príspevku uhrádzaného obci. Okrem prevádzky parkoviska zabezpečuje Stadtwerke Brixen AG aj službu bezplatného požičiavania bicyklov a akceptuje, že v príslušnej zóne sa budú naďalej konať každý týždeň trhy.

Stadtwerke Brixen AG tiež prebral zamestnancov, ktorí boli v tejto zóne.

Parking Brixen spochybnil poverenie Stadtwerke Brixen AG prevádzkou parkovísk zriadených na parcelách 491/6 a 491/11. Podľa nej obec mala uplatniť pravidlá z oblasti verejného obstarávania.

Žalovaní v konaní vo veci samej, teda Stadtwerke Brixen AG a obec, spochybnili akúkoľvek povinnosť vyhlásiť verejné obstarávanie. Obec v tejto súvislosti tvrdila, že vykonáva nad spoločnosťou Stadtwerke Brixen AG úplnú kontrolu, a teda že nešlo o uzavretie zmluvy s treťou osobou. 

Najvyšší súd SR z 24.11.2011 - Odmietnutie poskytnutia informácie na základe zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené:15. 12. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd v Trenčíne zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného -primátora, ktorým na odvolanie čiastočne vyhovel žiadosti žalobcu o sprístupnenie informácií a rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa – Správy majetku mesta, n. o. Partizánske č. 12/2010 zo dňa 18.1.2010 zmenil tak, že žalobcovi sa poskytujú kópie ponúk uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania a zároveň rozhodol, že kópie hlasovacích lístkov všetkých členov komisie sa neposkytujú. Proti uvedenému rozhodnutiu podal žalobca odvolanie.

Najvyšší súd SR z 27.04.2015 - K zodpovednosti za škodu pri neoprávnenom zrušení verejnej súťaže
Vytvorené:28. 09. 2018
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd na základe mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora rozhodoval o nároku na náhradu škody a ušlého zisku, ktoré žalobcovi vznikli tým, že žalovaná po oznámení prijatia ponuky žalobcu vo verejnej súťaži vyhlásenej na predmet obstarávania neoprávnene zrušila verejnú súťaž. Podľa súdov nižšieho stupňa mala byť vec podriadená výlučne úprave zodpovednosti za škodu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. 

Najvyšší súd SR z 30.11.-1 - K skutkovej podstate trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
Vytvorené: 8. 06. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Jeden z obžalovaných vyjadril názor, že nebolo preukázané, že by sa dopustil pokusu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe formou spolupáchateľstva. Argumentoval tým, že vzhľadom na nedostatok právomoci nemal možnosť prispôsobovať podmienky súťaže, pričom ovplyvňovanie spoluobžalovaných K. K. a Ing. L. Y. taktiež nebolo preukázané.

§ Súdny dvor Európskej únie z 26.11.2015 - Určenie protiprávnosti postupu zadávania zákazky z dôvodu neuverejnenia predchádzajúceho oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Vytvorené:22. 03. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Dňa 10. augusta 2010 uzavrelo združenie zmluvu so Mzdovým fondom rakúskych farmaceutov týkajúcu sa „vykonania pilotného projektu pre projekt elektronickej medikácie v troch pilotných oblastiach vrátane k tomu potrebných zriaďovacích a prevádzkových služieb“. Z vnútroštátneho rozhodnutia vyplýva, že deň uzavretia zmluvy korešponduje s dňom zadania zákazky.

Dňa 1. marca 2011 sa MedEval obrátila na úrad s návrhom na určenie protiprávnosti postupu zadávania zákazky pre porušenie spolkového zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že predmetná zákazka nebola predmetom predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo predchádzajúcej výzvy na predloženie ponúk.

Dňa 13. mája 2011 úrad na základe § 332 ods. 3 spolkového zákona o verejnom obstarávaní vyhlásil, že tento návrh MedEval je neprípustný. Tento úrad sa v tejto súvislosti domnieval, že lehota šesť mesiacov stanovená v tomto paragrafe pre podanie návrhu na určenie protiprávnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zadania zákazky nezávisle od toho, či MedEval v danom okamihu vedela alebo nevedela o protiprávnosti ovplyvňujúcej predmetný postup, čo podľa úradu pripúšťa článok 2f ods. 1 písm. b) smernice 89/665.

Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či právo Únie, najmä zásady efektivity a ekvivalencie, bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá podriaďuje podanie návrhu na účely získania náhrady škody za porušenie právneho pravidla v oblasti verejného obstarávania tomu, aby predtým došlo k určeniu protiprávnosti postupu zadávania dotknutej zákazky z dôvodu neuverejnenia predchádzajúceho oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak tento návrh na určenie protiprávnosti podlieha prekluzívnej lehote šesť mesiacov začínajúcej plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zadania predmetnej verejnej zákazky, a to nezávisle od toho, či navrhovateľ bol alebo nebol schopný dozvedieť sa o existencii protiprávnosti ovplyvňujúcej toto rozhodnutie obstarávateľa.

Najvyšší súd SR z 19.07.2013 - Inštitút priameho rokovacieho konania
Vytvorené:20. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Napadnutým rozsudkom Krajský súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta podľa § 149 ods. 1 písm. a/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, za uzavretie zmluvy postupom verejného obstarávania - rokovacie konanie bez zverejnenia bez splnenia podmienok pre jeho použitie.
§ Okresná prokuratúra Galanta z 27.02.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom
Vytvorené:11. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Obec mala schválené všeobecne záväzné nariadenie o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom. Obsah všeobecne záväzného nariadenia v podstatnej miere preberal úpravu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. VZN ako normatívny akt zaväzuje všetky právnické a fyzické osoby pôsobiace na území danej obce. Nakoľko ja takáto úprava neprípustná, obec má možnosť pravidlá verejného obstarávania upraviť interným aktom. 
Najvyšší súd SR z 01.07.2014 - Povinnosť vrátiť poskytnutý nenávratný finančný príspevok z dôvodu porušenia zmluvných povinností ako sankcia súkromnoprávneho charakteru
Vytvorené:16. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave podľa § 250j ods. 2 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku zrušil rozhodnutie žalovaného. Týmto rozhodnutím bolo zrušené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu základná infraštruktúra, priorita 2 – environmentálna infraštruktúra, opatrenie 2.1 – Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd. Rozhodnutím bola schválená žiadosť žalobcu o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Dňa 08.12.2004 bola medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a žalobcom uzavretá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Listom Ministerstvo životného prostredia SR od tejto zmluvy odstúpilo z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti zo strany žalobcu. Týmto odstúpením od zmluvy malo dôjsť k vyporiadaniu vzájomných záväzkov Ministerstva životného prostredia SR a žalobcu, avšak vzhľadom na skorší právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky malo byť v danom prípade vydané administratívne rozhodnutie.

Súdny dvor Európskej únie z 10.07.2014 - Verejné zákazky na práce –Záväzok prenajať budovy, ktoré ešte neboli postavené
Vytvorené:16. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Impresa Pizzarotti & C. SpA na jednej strane a Comune di Bari, Giunta comunale di Bari a Consiglio comunale di Bari na druhej strane, ktorý vznikol po vyhlásení oznámenia o prieskume trhu, ktorého účelom bolo poskytnutie jednotného nového sídla talianskym súdom sídliacim v meste Bari (Taliansko).

§ Súdny dvor Európskej únie z 12.12.2013 - Výhradný koncesionár poskytujúci službu vo verejnom záujme
Vytvorené:25. 02. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu smernice Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 199, s. 84; Mim. vyd. 06/002, s. 194), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/4/ES zo 16. februára 1998 (Ú. v. ES L 101, s. 1; Mim. vyd. 06/003, s. 91, ďalej len „smernica 93/38“). Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA (ďalej len „Portgás“) a Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (ministerstvo poľnohospodárstva, mora, životného prostredia a územného usporiadania, ďalej len „Ministério“), ktorého predmetom je rozhodnutie nariaďujúce vymáhanie finančnej pomoci, ktorá bola poskytnutá tejto spoločnosti v rámci Európskeho fondu pre regionálny rozvoj z dôvodu, že Portgás pri kúpe plynomerov od inej spoločnosti nedodržala pravidlá práva Únie, ktoré sa uplatňujú v oblasti verejného obstarávania.

Právny rámec

Právo Únie

Článok 2 ods. 1 smernice 93/38 stanovuje:

„Táto smernica platí pre obstarávateľov, ktorí:

a) sú verejnoprávnymi orgánmi alebo verejnými podnikmi a vykonávajú jednu z činností uvedených v odseku 2;

b) keď nie sú verejnoprávnymi orgánmi alebo verejnými podnikmi, vykonávajú ako jednu zo svojich činností ktorúkoľvek z činností uvedených v odseku 2, alebo akúkoľvek ich kombináciu a pôsobia na základe špeciálnych alebo výhradných práv udelených príslušným orgánom členského štátu.“

Jednou z činností uvedených v článku 2 ods. 2 smernice 93/38 je zabezpečenie alebo prevádzka pevných sietí určených na to, aby poskytovali verejnosti služby spojené s výrobou, dopravou alebo distribúciou plynu.

Podľa článku 4 ods. 1a 2 tejto smernice:

„1. Pri verejnom obstarávaní tovarov, prác alebo služieb, alebo organizovaní súťaží návrhov, obstarávatelia použijú postupy, ktoré sú prispôsobené ustanoveniam tejto smernice.

2. Obstarávatelia zabezpečia, aby neexistovala žiadna diskriminácia medzi rôznymi dodávateľmi, zhotoviteľmi alebo poskytovateľmi služby.“

Článok 14 ods. 1 písm. c) bod i) uvedenej smernice stanovuje, že táto smernica sa uplatní na zmluvy uzatvorené obstarávateľmi vykonávajúcimi činnosti v oblasti dopravy alebo distribúcie plynu, pokiaľ predpokladaná hodnota týchto zmlúv bez dane z pridanej hodnoty je minimálne 400 000 eur.

Podľa článku 15 smernice 93/38 zmluvy na dodanie tovaru a zhotovenie práce a zmluvy, ktorých predmetom sú služby uvedené v prílohe XVI A tejto smernice, sa uzatvárajú podľa ustanovení hláv III, IV a V tejto smernice.

Podľa článku 45 ods. 2 smernice 93/38 bola Portugalská republika povinná prijať a uplatňovať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 1998. Zmeny uvedenej smernice vykonané smernicou 98/4 mali byť prebraté do portugalského vnútroštátneho právneho poriadku najneskôr do 16. februára 2000.

§ Súdny dvor Európskej únie z 05.12.2013 - Koordinácia postupov zadávania verejných zákaziek na práce, tovar a služby
Vytvorené:25. 02. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 30 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132). Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Nordecon AS, právnou nástupkyňou Nordecon Infra AS (ďalej len „Nordecon“), a Ramboll Eesti AS (ďalej len „Ramboll Eesti“) na jednej strane a Rahandusministeerium (ministerstvo financií) na druhej strane vo veci zrušenia rokovacieho konania o zadaní zákazky so zverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

Právny rámec

Právo Únie

Článok 1 ods. 11 písm. d) smernice 2004/18 stanovuje:

„,Rokovacie konanie‘ znamená také konanie, v rámci ktorého verejní obstarávatelia konzultujú s hospodárskymi subjektmi, ktoré si vybrali, a rokujú o podmienkach zákazky s jedným alebo viacerými z nich.“

Článok 2 tejto smernice s názvom „Zásady zadávania zákaziek“ stanovuje:

„Verejní obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentne.“

5. Článok 23 tejto smernice s názvom „Technické špecifikácie“ vo svojich odsekoch 1 a 2 stanovuje:

„1. Technické špecifikácie v zmysle bodu 1 prílohy VI sa uvedú v dokumentácii k zadávaciemu konaniu, ako sú oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, zadávacie podklady alebo doplňujúce podklady. ...

2. Technické špecifikácie umožňujú rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a nemajú za následok vytváranie neopodstatnených prekážok pre otváranie obstarávania súťaži.“

Článok 24 tej istej smernice s názvom „Variantné riešenia“ vo svojich odsekoch 1 až 4 stanovuje:

„1. Ak je kritériom pre zadanie zákazky ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, verejní obstarávatelia môžu povoliť uchádzačom, aby predložili variantné riešenia.

2. Verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania uvedú, či povoľujú variantné riešenia: variantné riešenia nie sú bez takéhoto uvedenia povolené.

3. Verejní obstarávatelia, ktorí povolia variantné riešenia, v zadávacích podkladoch uvedú minimálne požiadavky, ktoré musia variantné riešenia spĺňať a všetky osobitné požiadavky na ich predloženie.

4. Do úvahy sa zoberú len variantné riešenia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky stanovené týmito verejnými obstarávateľmi.

Článok 30 smernice 2004/18 s názvom „Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania“ vo svojich odsekoch 1 až 3 stanovuje:

„1. „Verejní obstarávatelia môžu zadávať verejné zákazky rokovacím konaním bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v týchto prípadoch:

a) ak boli v otvorenom alebo užšom konaní alebo v súťažnom dialógu predložené neregulárne ponuky alebo ponuky, ktoré nie sú prijateľné podľa vnútroštátnych predpisov, ktoré sú v súlade s článkami 4, 24, 25, 27 a s kapitolou VII, pokiaľ sa pôvodné podmienky zákazky významne nezmenili.

b) vo výnimočných prípadoch, keď povaha prác, dodávok tovaru alebo služieb, alebo rizík s nimi súvisiacich neumožňuje stanovenie celkovej ceny vopred;

c) v prípade služieb, okrem iného služieb v rámci kategórie 6 prílohy II A a intelektuálnych služieb, ako sú služby zahŕňajúce vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných prác, pokiaľ je povaha služieb, ktoré majú byť poskytnuté, taká, že špecifikácie zákazky sa nemôžu stanoviť dostatočne presne na to, aby umožnili zadanie zákazky výberom najlepšej ponuky podľa pravidiel, ktoré upravujú otvorené alebo užšie konanie;

2. V prípadoch uvedených v odseku 1 verejní obstarávatelia rokujú s uchádzačmi o ponukách, ktoré predložili, s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám, ktoré stanovili v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, špecifikáciách [zadávacích podkladoch – neoficiálny preklad ] a prípadne v ďalších doplňujúcich podkladoch, a s cieľom získať najlepšiu ponuku podľa článku 53 ods. 1.

3. Verejní obstarávatelia počas rokovaní zabezpečia rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Nesmú najmä poskytovať informácie diskriminačným spôsobom, ktorý by mohol niektorých uchádzačov zvýhodniť pred inými.“

§ Okresná prokuratúra Komárno z 20.03.2012 - Protest prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva
Vytvorené:11. 02. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Protest prokurátora

proti uzneseniu mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo si vyhradilo schvaľovaciu právomoc vo vzťahu k predkladaniu základných podmienok súťažných podkladov verejného obstarávania a vo vzťahu k oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania v príslušných vestníkoch. 

§ Najvyšší súd SR z 04.05.2010 - Zásada nediskriminácie a transparentnosť vo verejnom obstarávaní
Vytvorené: 7. 02. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Rozhodnutím zo dňa 10.10.2008 č.: 931-135 7000/2008 žalovaný nariadil zrušiť diskriminačné podmienky III.2.3 (konkrétne uvedené pod položkou „Iné dokumenty“ alebo „Technická spôsobilosť“), alebo požiadavky (bod 9 časť „E“) žalobcu do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Ďalej žalovaný v svojom rozhodnutí načrtol tento skutkový stav. Žalobca vyhlásil verejnú súťaž podľa § 50 ods. 4 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej na účely tohto rozsudku len „zák. č. 25/2006 Z.z.“) na predmet zákazky „Ž. v Úradnom vestníku Európskej únie pod zn. 2008/S 144-194249 dňa 26.07.2008 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 147/2008 dňa 30.07.2008 pod zn. 03448-MSP.

§ Najvyšší súd SR z 29.03.2012 - O vylúčení uchádzača zo súťaže
Vytvorené:27. 09. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Napadnutým uznesením Krajský súd podľa § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zastavil konanie a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.

Predmetom súdneho prieskumu bolo žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného, ktorým žalovaný podľa § 139 ods. 2 písm. c/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zrušil rozhodnutie obstarávateľa Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“ alebo „obstarávateľ“) o vylúčení uchádzača Skanska SK a. s. Bratislava a Skanska a. s. Praha, oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom Skanska a. s. – organizačná zložka Slovensko a nariadil v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia zaradiť tohto vylúčeného uchádzača do procesu verejného obstarávania vo verejnej súťaži na predmet zákazky „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h. – III. Etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“ vyhlásenej obstarávateľom ŽSR vo Vestníku verejného obstarávania č. 248/2009 dňa 29.12.2009 pod značkou 0774-MSP a v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 31.12.2009 pod značkou 2009/S 252-363162.

§ Najvyšší súd SR z 25.05.2012 - O námietkach voči vylúčeniu ponuky z verejného obstarávania služby elektronického výberu mýta
Vytvorené:27. 09. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Predmetom preskúmania zákonnosti rozhodnutia vo veci vedenej na Krajskom súde je rozhodnutie žalovaného, ktorým boli zamietnuté námietky podľa § 139 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 25/2006 Z.z.), voči vylúčeniu ponuky žalobcov z verejného obstarávania s názvom Komplexná služba elektronického výberu mýta (ďalej len verejné obstarávanie), ktoré vyhlásil verejný obstarávateľ. Verejný obstarávateľ ako dôvody vylúčenia ponuky žalobcov označil:

  1. nesplnenie záväznej požiadavky na predmet zákazky podľa časti B1 článok 12 ods. T1.5 Súťažných podkladov teda, že technický návrh a architektúra systému neobsahuje záložný napájací dieselagregát a to ani na inom ľubovoľnom mieste v celom obsahu časti 21 na stranách 0384 až 0544 ponuky žalobcov.
  2. žalobcovia nepredložili vyhlásenie o zhode pre palubné jednotky, ale predložiť ho mohli, nakoľko z technického opisu na str. 0403 až 0412 a z vyobrazení na str. 0403 a na iných miestach ponuky vyplýva, že palubné jednotky sú minimálne v overovacej sérii alebo prototypovej verzii k dispozícii.
  3. neobvykle nízka ponuková cena a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že žalobcami ponúkaná hodnota Efektívnosti výberu mýta E. výrazne prekračuje hodnoty efektívnosti výberu mýta bežne dosahované v okolitých stredoeurópskych krajinách. Predložené vysvetlenie neobvykle nízkej ceny nie je možné považovať za vysvetlenie predložené v súlade s požiadavkami obstarávateľa podľa § 42 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z., pretože nebolo zamerané jednoznačne k podrobnostiam základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považovala komisia obstarávateľa za dôležité.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (4)
z 28.02.2018 - NKÚ c/a elektronické trhovisko vo verejnej správe
Vytvorené:31. 05. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bola: príprava a plánovanie zákazky; verejné obstarávanie; systémový pohľad a kontrolný systém.

§ z 11.03.2015 - NKÚ c/a Ondrejovce - nezverejňovanie súhrnných správ
Vytvorené: 8. 07. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Predmetom kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom obce.

§ z 20.04.2015 - NKÚ c/a Trenčiansky samosprávny kraj - povinné zverejňovanie materiálov
Vytvorené:24. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Najvyšší kontrolný úrad vykonal kontrolu dodržiavania zákonnej povinnosti zverejňovania materiálov.

§ z 23.06.2015 - NKÚ c/a Topoľčianky - rozdelenie zákazky
Vytvorené:13. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Najvyšší kontrolný úrad vykonal kontrolu výhodnosti uzatváraných zmlúv pri nakladaní s majetkom obce.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (8)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť