iSamosprava | Všetko o portáli isamosprava.sk

Všetko o portáli isamosprava.skPARTNERI PROJEKTU


Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. 

Centrálny portál pre neziskový sektorCentrálna nezisková spoločnosť na základe licencie pre portál isamosprava.sk získanej pre územie Slovenskej republiky spustila od 12.11.2012 unikátny samofinancovateľný portál pre samosprávu na Slovensku - Centrálny portál pre samosprávu (ďalej len „Centrálny portál“), ktorého cieľom je stať sa významným partnerom nielen samosprávneho sektora ale aj štátneho, podnikateľského či partnerom samotného občana.

Oblasť samosprávy obcí, miest a VÚC je súčasťou života každého občana, ktorá sa ho priamo alebo nepriamo dotýka v mieste jeho bydliska ale rovnako aj pri návštevách iných miest a obcí. Nielen skúsenosti, ale aj proces prípravy a realizácie Centrálneho portálu ukázali, že v samosprávnom sektore chýba nástroj, ktorý by systematizoval poznatky a sprostredkovával nové znalosti nevyhnutné pre fungovanie a skvalitňovanie práce subjektov v samospráve.

Hlavnou misiou portálu je odborné vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti samosprávy, vytváranie komplexnej odbornej doktríny, prinášanie nových poznatkov a východísk pri riešení každodenných situácií. Súčasťou odborného vzdelávania prostredníctvom isamosprava.sk je výkon výskumu v oblasti samosprávy a využívanie poznatkov z výskumu pre pax v samospráve.

Dôležitou súčasťou Centrálneho portálu je denný servis spracúvania všetkých významných legislatívnych zmien a návrhov, ktoré sa dotýkajú jednotlivých úradov a iných subjektov samosprávneho sektora. Takouto formou chceme pomôcť všetkým, ktorí vykonávajú dennú odbornú prácu v samospráve zorientovať sa v množstve právnych predpisov a súčasne významným spôsobom poukázať na tie procesy, kde samosprávny sektor môže pôsobiť.

Centrálny portál pre samosprávu svojím užívateľom ponúka najmä:

 • denné aktuálne informovanie o dôležitých odborných udalostiach v samosprávnom sektore,
 • najrýchlejšie spracovanie navrhovaných legislatívnych zmien s vysvetlením konkrétnych dopadov pre úrady a samosprávne subjekty,
 • spracúvanie podnetov používateľov portálu pre ďalší vývoj isamosprava.sk.

V právnom menu ponúkame právne predpisy, odborné stanoviská, prípadové štúdie, judikatúru súdov a ďalšie potrebné právne informácie pre činnosť všetkých subjektov v samosprávnom sektore.

V ekonomickom menu užívateľ získa informácie súvisiace s ekonomickými inštitútmi, ako sú verejné obstarávanie, rozpočtovanie a informácie týkajúce sa nakladania s majetkom, ktoré súvisia s činnosťami samosprávy.

V servisnom menu vzniká unikátna Tlačová agentúra pre samosprávu, systém pomoci užívateľom portálu vo forme žiadaného online poradenstva, ako aj iné dôležité informácie potrebné k zabezpečeniu bežnej prevádzky.

Súčasne so vznikom Centrálneho portálu pre samosprávu bola spustená aj prevádzka:

 • Tlačovej agentúry pre samosprávu, ktorej cieľom je v primeranej forme a množstve začať informovať o dianí v samosprávnom sektore, prinášať informácie o činnosti organizácií sektora z domova a zo zahraničia, či aktuálnych odborných informácií z miest a obcí
 • Online poradenstva pre otázky dennej praxe užívateľov portálu.

Financovanie Centrálneho portálu pre samosprávu:

Centrálny portál bude dostupný za ročný poplatok s komplexným odborným servisom. Finančný model vychádza zo vzájomnej solidarity pomoci medzi partnermi projektu a subjektmi samosprávy. Výška predplatného bola stanovená v najnižšej možnej miere, aká bola potrebná pre zabezpečenie unikátneho samofinancovateľného diela tohto druhu na Slovensku. Centrálny portál chce byť financovaný výlučne zo súkromných zdrojov, pretože jeho ambíciou je prinášať kvalitné a potrebné informácie a jediným kritériom pre úspešnosť je záujem samosprávneho sektora o takýto druh služieb.

 • Ročné predplatné pre jednu organizáciu: 169 EUR/ jeden prístup
 • Ročné predplatné (multilicencia): 229 EUR / tri prístupy (pod jedným menom a heslom sa prihlasujú max. 3 osoby)

Predplatným pre prístup k odborným informáciám na portáli podporujte výskum a vzdelávanie v oblasti samosprávy.

  Uhradením tejto sumy každý užívateľ podporí myšlienku vytvorenia takejto služby, ktorá prináša pomoc mnohým ľuďom a organizáciám, ktorí pracujú na rôznych úrovniach riadenia v samospráve.

  Všetky potrebné informácie ohľadom registrácie nájdete na www.isamoprava.sk/registracia.


  < Späť